επιδιδωμι • EPIDIDWMI • epididōmi

Search: επιδων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδωνἐπιδίδωμιεπι·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg
επιδωνἐφοράωεπ·ιδ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδωνἐπιδίδωμιεπι·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg
επιδωνἐφοράωεπ·ιδ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg

ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδιδωεπι·διδ(ο)·ωεπιδιδουμαιεπι·διδ(ο)·ομαι
2ndεπιδιδοιςεπι·διδ(ο)·ειςεπιδιδοι, επιδιδουσαιεπι·διδ(ο)·ῃ, επι·διδ(ο)·ει classical, επι·διδ(ο)·εσαι alt
3rdεπιδιδοιεπι·διδ(ο)·ειεπιδιδουταιεπι·διδ(ο)·εται
Pl1stεπιδιδουμενεπι·διδ(ο)·ομενεπιδιδουμεθαεπι·διδ(ο)·ομεθα
2ndεπιδιδουτεεπι·διδ(ο)·ετεεπιδιδουσθεεπι·διδ(ο)·εσθε
3rdεπιδιδουσιν, επιδιδουσιεπι·διδ(ο)·ουσι(ν)επιδιδουνταιεπι·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδιδωμιεπι·διδ(ο)·^μιεπιδιδομαιεπι·διδ(ο)·μαι
2ndεπιδιδως, επιδιδωθαεπι·διδ(ο)·^ς, επι·διδ(ο)·^θα classicalεπιδιδοσαιεπι·διδ(ο)·σαι
3rdεπιδιδωσιν, επιδιδωσιεπι·διδ(ο)·^σι(ν)επιδιδοταιεπι·διδ(ο)·ται
Pl1stεπιδιδομενεπι·διδ(ο)·μενεπιδιδομεθαεπι·διδ(ο)·μεθα
2ndεπιδιδοτεεπι·διδ(ο)·τεεπιδιδοσθεεπι·διδ(ο)·σθε
3rdεπιδιδοασιν, επιδιδοασιεπι·διδ(ο)·ασι(ν)επιδιδονταιεπι·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδιδωεπι·διδ(ω)·ωεπιδιδωμαιεπι·διδ(ω)·ωμαι
2ndεπιδιδῳςεπι·διδ(ω)·ῃςεπιδιδῳεπι·διδ(ω)·ῃ
3rdεπιδιδῳεπι·διδ(ω)·ῃεπιδιδωταιεπι·διδ(ω)·ηται
Pl1stεπιδιδωμενεπι·διδ(ω)·ωμενεπιδιδωμεθαεπι·διδ(ω)·ωμεθα
2ndεπιδιδωτεεπι·διδ(ω)·ητεεπιδιδωσθεεπι·διδ(ω)·ησθε
3rdεπιδιδωσιν, επιδιδωσιεπι·διδ(ω)·ωσι(ν)επιδιδωνταιεπι·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδιδοιμιεπι·διδ(ο)·οιμι
2ndεπιδιδοιςεπι·διδ(ο)·οις
3rdεπιδιδοιεπι·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδιδοιηνεπι·διδ(ο)·ιηνεπιδιδοιμηνεπι·διδ(ο)·ιμην
2ndεπιδιδοιηςεπι·διδ(ο)·ιηςεπιδιδοιοεπι·διδ(ο)·ιο
3rdεπιδιδοιηεπι·διδ(ο)·ιηεπιδιδοιτοεπι·διδ(ο)·ιτο
Pl1stεπιδιδοιημεν, επιδιδοιμενεπι·διδ(ο)·ιημεν, επι·διδ(ο)·ιμεν classicalεπιδιδοιμεθαεπι·διδ(ο)·ιμεθα
2ndεπιδιδοιητε, επιδιδοιτεεπι·διδ(ο)·ιητε, επι·διδ(ο)·ιτε classicalεπιδιδοισθεεπι·διδ(ο)·ισθε
3rdεπιδιδοιησαν, επιδιδοιενεπι·διδ(ο)·ιησαν, επι·διδ(ο)·ιεν classicalεπιδιδοιντοεπι·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδιδουεπι·διδ(ο)·ε
3rdεπιδιδουτωεπι·διδ(ο)·ετωεπιδιδουσθωεπι·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndεπιδιδουτεεπι·διδ(ο)·ετεεπιδιδουσθεεπι·διδ(ο)·εσθε
3rdεπιδιδουτωσαν, επιδιδουντωνεπι·διδ(ο)·ετωσαν, επι·διδ(ο)·οντων classicalεπιδιδουσθωσαν, επιδιδουσθωνεπι·διδ(ο)·εσθωσαν, επι·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδιδοθι, επιδιδοςεπι·διδ(ο)·θι, επι·διδ(ο)·ςεπιδιδοσοεπι·διδ(ο)·σο
3rdεπιδιδοτωεπι·διδ(ο)·τωεπιδιδοσθωεπι·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndεπιδιδοτεεπι·διδ(ο)·τεεπιδιδοσθεεπι·διδ(ο)·σθε
3rdεπιδιδοτωσαν, επιδιδοντωνεπι·διδ(ο)·τωσαν, επι·διδ(ο)·ντων classicalεπιδιδοσθωσαν, επιδιδοσθωνεπι·διδ(ο)·σθωσαν, επι·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδιδουν​επι·διδ(ο)·ειν​επιδιδουσθαι​επι·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδιδοναι, επιδιδουναι​επι·διδ(ο)·ναι, επι·διδ(ο)·εναι​επιδιδοσθαι​επι·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδιδουνεπι·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιδιδωνεπι·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιδιδουνταεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datεπιδιδουντιεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιδιδουντοςεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιδιδουντεςεπιδιδουνταεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιδιδουνταςεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genεπιδιδουντωνεπι·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδιδουμενηεπιδιδουμενεεπι·διδ(ο)·ομεν·ηεπι·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomεπιδιδουμενοςεπι·διδ(ο)·ομεν·ος
Accεπιδιδουμενηνεπιδιδουμενονεπι·διδ(ο)·ομεν·ηνεπι·διδ(ο)·ομεν·ον
Datεπιδιδουμενῃεπιδιδουμενῳεπι·διδ(ο)·ομεν·ῃεπι·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genεπιδιδουμενηςεπιδιδουμενουεπι·διδ(ο)·ομεν·ηςεπι·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocεπιδιδουμεναιεπιδιδουμενοιεπιδιδουμεναεπι·διδ(ο)·ομεν·αιεπι·διδ(ο)·ομεν·οιεπι·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accεπιδιδουμεναςεπιδιδουμενουςεπι·διδ(ο)·ομεν·αςεπι·διδ(ο)·ομεν·ους
Datεπιδιδουμεναιςεπιδιδουμενοιςεπι·διδ(ο)·ομεν·αιςεπι·διδ(ο)·ομεν·οις
Genεπιδιδουμενωνεπιδιδουμενωνεπι·διδ(ο)·ομεν·ωνεπι·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδιδουσαεπιδιδους[LXX]επιδιδονεπι·διδ(ο)·εσ·αεπι·διδ(ο)·[ντ]·ςεπι·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accεπιδιδουσανεπιδιδονταεπι·διδ(ο)·εσ·ανεπι·διδ(ο)·ντ·α
Datεπιδιδουσῃεπιδιδοντιεπι·διδ(ο)·εσ·ῃεπι·διδ(ο)·ντ·ι
Genεπιδιδουσηςεπιδιδοντος[LXX]επι·διδ(ο)·εσ·ηςεπι·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocεπιδιδουσαιεπιδιδοντεςεπιδιδονταεπι·διδ(ο)·εσ·αιεπι·διδ(ο)·ντ·εςεπι·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accεπιδιδουσαςεπιδιδονταςεπι·διδ(ο)·εσ·αςεπι·διδ(ο)·ντ·ας
Datεπιδιδουσαιςεπιδιδουσι, επιδιδουσινεπι·διδ(ο)·εσ·αιςεπι·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > επιδιδουσι, επι·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > επιδιδουσιν
Genεπιδιδουσωνεπιδιδοντωνεπι·διδ(ο)·εσ·ωνεπι·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδιδομενηεπιδιδομενεεπι·διδ(ο)·μεν·ηεπι·διδ(ο)·μεν·ε
Nomεπιδιδομενοςεπι·διδ(ο)·μεν·ος
Accεπιδιδομενηνεπιδιδομενονεπι·διδ(ο)·μεν·ηνεπι·διδ(ο)·μεν·ον
Datεπιδιδομενῃεπιδιδομενῳεπι·διδ(ο)·μεν·ῃεπι·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genεπιδιδομενηςεπιδιδομενουεπι·διδ(ο)·μεν·ηςεπι·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocεπιδιδομεναιεπιδιδομενοιεπιδιδομεναεπι·διδ(ο)·μεν·αιεπι·διδ(ο)·μεν·οιεπι·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accεπιδιδομεναςεπιδιδομενουςεπι·διδ(ο)·μεν·αςεπι·διδ(ο)·μεν·ους
Datεπιδιδομεναιςεπιδιδομενοιςεπι·διδ(ο)·μεν·αιςεπι·διδ(ο)·μεν·οις
Genεπιδιδομενωνεπιδιδομενωνεπι·διδ(ο)·μεν·ωνεπι·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδιδουνεπι·ε·διδ(ο)·ονεπεδιδουμηνεπι·ε·διδ(ο)·ομην
2ndεπεδιδουςεπι·ε·διδ(ο)·ες
3rdεπεδιδου[GNT][LXX]επι·ε·διδ(ο)·εεπεδιδουτοεπι·ε·διδ(ο)·ετο
Pl1stεπεδιδουμενεπι·ε·διδ(ο)·ομενεπεδιδουμεθαεπι·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndεπεδιδουτεεπι·ε·διδ(ο)·ετεεπεδιδουσθεεπι·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdεπεδιδουν, επεδιδουσανεπι·ε·διδ(ο)·ον, επι·ε·διδ(ο)·οσαν altεπεδιδουντοεπι·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδιδωνεπι·ε·διδ(ο)·^νεπεδιδομηνεπι·ε·διδ(ο)·μην
2ndεπεδιδως, επεδιδωσθαεπι·ε·διδ(ο)·^ς, επι·ε·διδ(ο)·^σθα classicalεπεδιδοσοεπι·ε·διδ(ο)·σο
3rdεπεδιδωεπι·ε·διδ(ο)·^επεδιδοτοεπι·ε·διδ(ο)·το
Pl1stεπεδιδομενεπι·ε·διδ(ο)·μενεπεδιδομεθαεπι·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndεπεδιδοτεεπι·ε·διδ(ο)·τεεπεδιδοσθεεπι·ε·διδ(ο)·σθε
3rdεπεδιδοσανεπι·ε·διδ(ο)·σανεπεδιδοντοεπι·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδωσω[GNT]επι·δω·σωεπιδωσομαιεπι·δω·σομαι
2ndεπιδωσειςεπι·δω·σειςεπιδωσῃ, επιδωσει[GNT][LXX], επιδωσεσαιεπι·δω·σῃ, επι·δω·σει classical, επι·δω·σεσαι alt
3rdεπιδωσει[GNT][LXX]επι·δω·σειεπιδωσεταιεπι·δω·σεται
Pl1stεπιδωσομενεπι·δω·σομενεπιδωσομεθαεπι·δω·σομεθα
2ndεπιδωσετεεπι·δω·σετεεπιδωσεσθεεπι·δω·σεσθε
3rdεπιδωσουσιν, επιδωσουσιεπι·δω·σουσι(ν)επιδωσονταιεπι·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδωσοιμιεπι·δω·σοιμιεπιδωσοιμηνεπι·δω·σοιμην
2ndεπιδωσοιςεπι·δω·σοιςεπιδωσοιοεπι·δω·σοιο
3rdεπιδωσοιεπι·δω·σοιεπιδωσοιτοεπι·δω·σοιτο
Pl1stεπιδωσοιμενεπι·δω·σοιμενεπιδωσοιμεθαεπι·δω·σοιμεθα
2ndεπιδωσοιτεεπι·δω·σοιτεεπιδωσοισθεεπι·δω·σοισθε
3rdεπιδωσοιενεπι·δω·σοιενεπιδωσοιντοεπι·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδωσειν​επι·δω·σειν​επιδωσεσθαι​επι·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδωσουσαεπιδωσονεπι·δω·σουσ·αεπι·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιδωσωνεπι·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιδωσουσανεπιδωσονταεπι·δω·σουσ·ανεπι·δω·σο[υ]ντ·α
Datεπιδωσουσῃεπιδωσοντιεπι·δω·σουσ·ῃεπι·δω·σο[υ]ντ·ι
Genεπιδωσουσηςεπιδωσοντοςεπι·δω·σουσ·ηςεπι·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιδωσουσαιεπιδωσοντεςεπιδωσονταεπι·δω·σουσ·αιεπι·δω·σο[υ]ντ·εςεπι·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιδωσουσαςεπιδωσονταςεπι·δω·σουσ·αςεπι·δω·σο[υ]ντ·ας
Datεπιδωσουσαιςεπιδωσουσι, επιδωσουσινεπι·δω·σουσ·αιςεπι·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιδωσουσωνεπιδωσοντωνεπι·δω·σουσ·ωνεπι·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδωσομενηεπιδωσομενεεπι·δω·σομεν·ηεπι·δω·σομεν·ε
Nomεπιδωσομενοςεπι·δω·σομεν·ος
Accεπιδωσομενηνεπιδωσομενονεπι·δω·σομεν·ηνεπι·δω·σομεν·ον
Datεπιδωσομενῃεπιδωσομενῳεπι·δω·σομεν·ῃεπι·δω·σομεν·ῳ
Genεπιδωσομενηςεπιδωσομενουεπι·δω·σομεν·ηςεπι·δω·σομεν·ου
PlVocεπιδωσομεναιεπιδωσομενοιεπιδωσομεναεπι·δω·σομεν·αιεπι·δω·σομεν·οιεπι·δω·σομεν·α
Nom
Accεπιδωσομεναςεπιδωσομενουςεπι·δω·σομεν·αςεπι·δω·σομεν·ους
Datεπιδωσομεναιςεπιδωσομενοιςεπι·δω·σομεν·αιςεπι·δω·σομεν·οις
Genεπιδωσομενωνεπιδωσομενωνεπι·δω·σομεν·ωνεπι·δω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδωκαεπι·ε·δω·καεπεδωκαμηνεπι·ε·δω·καμην
2ndεπεδωκας, επεδωκεςεπι·ε·δω·κας, επι·ε·δω·κες altεπεδωκωεπι·ε·δω·κω
3rdεπεδωκεν[LXX], επεδωκεεπι·ε·δω·κε(ν), επι·ε·δω·κε(ν)επεδωκατοεπι·ε·δω·κατο
Pl1stεπεδωκαμενεπι·ε·δω·καμενεπεδωκαμεθαεπι·ε·δω·καμεθα
2ndεπεδωκατεεπι·ε·δω·κατεεπεδωκασθεεπι·ε·δω·κασθε
3rdεπεδωκαν[GNT][LXX]επι·ε·δω·κανεπεδωκαντοεπι·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδωσω[GNT]επι·δω·σωεπιδωσωμαιεπι·δω·σωμαι
2ndεπιδωσῃςεπι·δω·σῃςεπιδωσῃεπι·δω·σῃ
3rdεπιδωσῃεπι·δω·σῃεπιδωσηταιεπι·δω·σηται
Pl1stεπιδωσωμενεπι·δω·σωμενεπιδωσωμεθαεπι·δω·σωμεθα
2ndεπιδωσητεεπι·δω·σητεεπιδωσησθεεπι·δω·σησθε
3rdεπιδωσωσιν, επιδωσωσιεπι·δω·σωσι(ν)επιδωσωνταιεπι·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδωσαιμιεπι·δω·σαιμιεπιδωσαιμηνεπι·δω·σαιμην
2ndεπιδωσαις, επιδωσειαςεπι·δω·σαις, επι·δω·σειας classicalεπιδωσαιοεπι·δω·σαιο
3rdεπιδωσαι, επιδωσειεεπι·δω·σαι, επι·δω·σειε classicalεπιδωσαιτοεπι·δω·σαιτο
Pl1stεπιδωσαιμενεπι·δω·σαιμενεπιδωσαιμεθαεπι·δω·σαιμεθα
2ndεπιδωσαιτεεπι·δω·σαιτεεπιδωσαισθεεπι·δω·σαισθε
3rdεπιδωσαιεν, επιδωσαισαν, επιδωσειαν, επιδωσειενεπι·δω·σαιεν, επι·δω·σαισαν alt, επι·δω·σειαν classical, επι·δω·σειεν classicalεπιδωσαιντοεπι·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδωσονεπι·δω·σονεπιδωσαιεπι·δω·σαι
3rdεπιδωσατωεπι·δω·σατωεπιδωσασθωεπι·δω·σασθω
Pl1st
2ndεπιδωσατεεπι·δω·σατεεπιδωσασθεεπι·δω·σασθε
3rdεπιδωσατωσαν, επιδωσαντωνεπι·δω·σατωσαν, επι·δω·σαντων classicalεπιδωσασθωσαν, επιδωσασθωνεπι·δω·σασθωσαν, επι·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδωσαι​επι·δω·σαι​επιδωσασθαι​επι·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδωσασαεπιδωσαςεπιδωσανεπι·δω·σασ·αεπι·δω·σα[ντ]·ςεπι·δω·σαν[τ]
Nom
Accεπιδωσασανεπιδωσανταεπι·δω·σασ·ανεπι·δω·σαντ·α
Datεπιδωσασῃεπιδωσαντιεπι·δω·σασ·ῃεπι·δω·σαντ·ι
Genεπιδωσασηςεπιδωσαντοςεπι·δω·σασ·ηςεπι·δω·σαντ·ος
PlVocεπιδωσασαιεπιδωσαντεςεπιδωσανταεπι·δω·σασ·αιεπι·δω·σαντ·εςεπι·δω·σαντ·α
Nom
Accεπιδωσασαςεπιδωσανταςεπι·δω·σασ·αςεπι·δω·σαντ·ας
Datεπιδωσασαιςεπιδωσασι, επιδωσασινεπι·δω·σασ·αιςεπι·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιδωσασωνεπιδωσαντωνεπι·δω·σασ·ωνεπι·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδωσαμενηεπιδωσαμενεεπι·δω·σαμεν·ηεπι·δω·σαμεν·ε
Nomεπιδωσαμενοςεπι·δω·σαμεν·ος
Accεπιδωσαμενηνεπιδωσαμενονεπι·δω·σαμεν·ηνεπι·δω·σαμεν·ον
Datεπιδωσαμενῃεπιδωσαμενῳεπι·δω·σαμεν·ῃεπι·δω·σαμεν·ῳ
Genεπιδωσαμενηςεπιδωσαμενουεπι·δω·σαμεν·ηςεπι·δω·σαμεν·ου
PlVocεπιδωσαμεναιεπιδωσαμενοιεπιδωσαμεναεπι·δω·σαμεν·αιεπι·δω·σαμεν·οιεπι·δω·σαμεν·α
Nom
Accεπιδωσαμεναςεπιδωσαμενουςεπι·δω·σαμεν·αςεπι·δω·σαμεν·ους
Datεπιδωσαμεναιςεπιδωσαμενοιςεπι·δω·σαμεν·αιςεπι·δω·σαμεν·οις
Genεπιδωσαμενωνεπιδωσαμενωνεπι·δω·σαμεν·ωνεπι·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδουνεπι·ε·δ(ο)·ονεπεδουμηνεπι·ε·δ(ο)·ομην
2ndεπεδουςεπι·ε·δ(ο)·εςεπεδουεπι·ε·δ(ο)·ου
3rdεπεδουτοεπι·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stεπεδουμενεπι·ε·δ(ο)·ομενεπεδουμεθαεπι·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndεπεδουτεεπι·ε·δ(ο)·ετεεπεδουσθεεπι·ε·δ(ο)·εσθε
3rdεπεδουν, επεδουσανεπι·ε·δ(ο)·ον, επι·ε·δ(ο)·οσαν altεπεδουντοεπι·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδωνεπι·ε·δ(ο)·^νεπεδομηνεπι·ε·δ(ο)·μην
2ndεπεδως, επεδωσθαεπι·ε·δ(ο)·^ς, επι·ε·δ(ο)·^σθα classicalεπεδοσοεπι·ε·δ(ο)·σο
3rdεπεδωεπι·ε·δ(ο)·^επεδοτοεπι·ε·δ(ο)·το
Pl1stεπεδομενεπι·ε·δ(ο)·μενεπεδομεθαεπι·ε·δ(ο)·μεθα
2ndεπεδοτεεπι·ε·δ(ο)·τεεπεδοσθεεπι·ε·δ(ο)·σθε
3rdεπεδοσανεπι·ε·δ(ο)·σανεπεδοντοεπι·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδωεπι·δ(ω)·ωεπιδωμαιεπι·δ(ω)·ωμαι
2ndεπιδῳς[LXX]επι·δ(ω)·ῃςεπιδῳ, επιδοι[LXX]επι·δ(ω)·ῃ, επι·δ(ο)·ῃ (instead of επι·δ(ω)·ῃ > επιδῳ)
3rdεπιδῳ, επιδοι[LXX]επι·δ(ω)·ῃ, επι·δ(ο)·ῃ (instead of επι·δ(ω)·ῃ > επιδῳ)επιδωταιεπι·δ(ω)·ηται
Pl1stεπιδωμενεπι·δ(ω)·ωμενεπιδωμεθαεπι·δ(ω)·ωμεθα
2ndεπιδωτεεπι·δ(ω)·ητεεπιδωσθεεπι·δ(ω)·ησθε
3rdεπιδωσιν, επιδωσιεπι·δ(ω)·ωσι(ν)επιδωνταιεπι·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδοιμιεπι·δ(ο)·οιμι
2ndεπιδοιςεπι·δ(ο)·οις
3rdεπιδοι[LXX]επι·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδοιηνεπι·δ(ο)·ιηνεπιδοιμηνεπι·δ(ο)·ιμην
2ndεπιδοιηςεπι·δ(ο)·ιηςεπιδοιοεπι·δ(ο)·ιο
3rdεπιδοιηεπι·δ(ο)·ιηεπιδοιτοεπι·δ(ο)·ιτο
Pl1stεπιδοιημεν, επιδοιμενεπι·δ(ο)·ιημεν, επι·δ(ο)·ιμεν classicalεπιδοιμεθαεπι·δ(ο)·ιμεθα
2ndεπιδοιητε, επιδοιτεεπι·δ(ο)·ιητε, επι·δ(ο)·ιτε classicalεπιδοισθεεπι·δ(ο)·ισθε
3rdεπιδοιησαν, επιδοιενεπι·δ(ο)·ιησαν, επι·δ(ο)·ιεν classicalεπιδοιντοεπι·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδουεπι·δ(ο)·ου
3rdεπιδουτωεπι·δ(ο)·ετωεπιδουσθωεπι·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndεπιδουτεεπι·δ(ο)·ετεεπιδουσθεεπι·δ(ο)·εσθε
3rdεπιδουτωσαν, επιδουντωνεπι·δ(ο)·ετωσαν, επι·δ(ο)·οντων classicalεπιδουσθωσαν, επιδουσθωνεπι·δ(ο)·εσθωσαν, επι·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδοθι, επιδοςεπι·δ(ο)·θι, επι·δ(ο)·ςεπιδοσοεπι·δ(ο)·σο
3rdεπιδοτωεπι·δ(ο)·τωεπιδοσθωεπι·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndεπιδοτε[LXX]επι·δ(ο)·τεεπιδοσθεεπι·δ(ο)·σθε
3rdεπιδοτωσαν, επιδοντωνεπι·δ(ο)·τωσαν, επι·δ(ο)·ντων classicalεπιδοσθωσαν, επιδοσθωνεπι·δ(ο)·σθωσαν, επι·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδουν​επι·δ(ο)·ειν​επιδουσθαι​επι·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδοναι, επιδουναι​επι·δ(ο)·ναι, επι·δ(ο)·εναι​επιδοσθαι​επι·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδουνεπι·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιδων[LXX]επι·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιδουνταεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datεπιδουντιεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιδουντοςεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιδουντεςεπιδουνταεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιδουνταςεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genεπιδουντωνεπι·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδουμενηεπιδουμενεεπι·δ(ο)·ομεν·ηεπι·δ(ο)·ομεν·ε
Nomεπιδουμενοςεπι·δ(ο)·ομεν·ος
Accεπιδουμενηνεπιδουμενονεπι·δ(ο)·ομεν·ηνεπι·δ(ο)·ομεν·ον
Datεπιδουμενῃεπιδουμενῳεπι·δ(ο)·ομεν·ῃεπι·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genεπιδουμενηςεπιδουμενουεπι·δ(ο)·ομεν·ηςεπι·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocεπιδουμεναιεπιδουμενοιεπιδουμεναεπι·δ(ο)·ομεν·αιεπι·δ(ο)·ομεν·οιεπι·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accεπιδουμεναςεπιδουμενουςεπι·δ(ο)·ομεν·αςεπι·δ(ο)·ομεν·ους
Datεπιδουμεναιςεπιδουμενοιςεπι·δ(ο)·ομεν·αιςεπι·δ(ο)·ομεν·οις
Genεπιδουμενωνεπιδουμενωνεπι·δ(ο)·ομεν·ωνεπι·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδουσαεπιδουςεπιδονεπι·δ(ο)·εσ·αεπι·δ(ο)·[ντ]·ςεπι·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accεπιδουσανεπιδονταεπι·δ(ο)·εσ·ανεπι·δ(ο)·ντ·α
Datεπιδουσῃεπιδοντιεπι·δ(ο)·εσ·ῃεπι·δ(ο)·ντ·ι
Genεπιδουσηςεπιδοντοςεπι·δ(ο)·εσ·ηςεπι·δ(ο)·ντ·ος
PlVocεπιδουσαιεπιδοντες[GNT][LXX]επιδονταεπι·δ(ο)·εσ·αιεπι·δ(ο)·ντ·εςεπι·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accεπιδουσαςεπιδονταςεπι·δ(ο)·εσ·αςεπι·δ(ο)·ντ·ας
Datεπιδουσαιςεπιδουσι, επιδουσινεπι·δ(ο)·εσ·αιςεπι·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > επιδουσι, επι·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > επιδουσιν
Genεπιδουσωνεπιδοντωνεπι·δ(ο)·εσ·ωνεπι·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδομενηεπιδομενεεπι·δ(ο)·μεν·ηεπι·δ(ο)·μεν·ε
Nomεπιδομενοςεπι·δ(ο)·μεν·ος
Accεπιδομενηνεπιδομενονεπι·δ(ο)·μεν·ηνεπι·δ(ο)·μεν·ον
Datεπιδομενῃεπιδομενῳεπι·δ(ο)·μεν·ῃεπι·δ(ο)·μεν·ῳ
Genεπιδομενηςεπιδομενουεπι·δ(ο)·μεν·ηςεπι·δ(ο)·μεν·ου
PlVocεπιδομεναιεπιδομενοιεπιδομεναεπι·δ(ο)·μεν·αιεπι·δ(ο)·μεν·οιεπι·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accεπιδομεναςεπιδομενουςεπι·δ(ο)·μεν·αςεπι·δ(ο)·μεν·ους
Datεπιδομεναιςεπιδομενοιςεπι·δ(ο)·μεν·αιςεπι·δ(ο)·μεν·οις
Genεπιδομενωνεπιδομενωνεπι·δ(ο)·μεν·ωνεπι·δ(ο)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεδοθηνεπι·ε·δο·θην
2ndεπεδοθηςεπι·ε·δο·θης
3rdεπεδοθη[GNT][LXX]επι·ε·δο·θη
Pl1stεπεδοθημενεπι·ε·δο·θημεν
2ndεπεδοθητεεπι·ε·δο·θητε
3rdεπεδοθησανεπι·ε·δο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδοθησομαιεπι·δο·θησομαι
2ndεπιδοθησῃ, επιδοθησειεπι·δο·θησῃ, επι·δο·θησει classical
3rdεπιδοθησεταιεπι·δο·θησεται
Pl1stεπιδοθησομεθαεπι·δο·θησομεθα
2ndεπιδοθησεσθεεπι·δο·θησεσθε
3rdεπιδοθησονταιεπι·δο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδοθωεπι·δο·θω
2ndεπιδοθῃςεπι·δο·θῃς
3rdεπιδοθῃεπι·δο·θῃ
Pl1stεπιδοθωμενεπι·δο·θωμεν
2ndεπιδοθητεεπι·δο·θητε
3rdεπιδοθωσιν, επιδοθωσιεπι·δο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδοθειηνεπι·δο·θειην
2ndεπιδοθειηςεπι·δο·θειης
3rdεπιδοθειηεπι·δο·θειη
Pl1stεπιδοθειημεν, επιδοθειμενεπι·δο·θειημεν, επι·δο·θειμεν classical
2ndεπιδοθειητε, επιδοθειτεεπι·δο·θειητε, επι·δο·θειτε classical
3rdεπιδοθειησαν, επιδοθειενεπι·δο·θειησαν, επι·δο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδοθησοιμηνεπι·δο·θησοιμην
2ndεπιδοθησοιοεπι·δο·θησοιο
3rdεπιδοθησοιτοεπι·δο·θησοιτο
Pl1stεπιδοθησοιμεθαεπι·δο·θησοιμεθα
2ndεπιδοθησοισθεεπι·δο·θησοισθε
3rdεπιδοθησοιντοεπι·δο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδοθητιεπι·δο·θητι
3rdεπιδοθητωεπι·δο·θητω
Pl1st
2ndεπιδοθητεεπι·δο·θητε
3rdεπιδοθητωσαν, επιδοθεντωνεπι·δο·θητωσαν, επι·δο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιδοθηναι​επι·δο·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιδοθησεσθαι​επι·δο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδοθεισαεπιδοθειςεπιδοθενεπι·δο·θεισ·αεπι·δο·θει[ντ]·ςεπι·δο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιδοθεισανεπιδοθενταεπι·δο·θεισ·ανεπι·δο·θε[ι]ντ·α
Datεπιδοθεισῃεπιδοθεντιεπι·δο·θεισ·ῃεπι·δο·θε[ι]ντ·ι
Genεπιδοθεισηςεπιδοθεντοςεπι·δο·θεισ·ηςεπι·δο·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιδοθεισαιεπιδοθεντεςεπιδοθενταεπι·δο·θεισ·αιεπι·δο·θε[ι]ντ·εςεπι·δο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιδοθεισαςεπιδοθενταςεπι·δο·θεισ·αςεπι·δο·θε[ι]ντ·ας
Datεπιδοθεισαιςεπιδοθεισι, επιδοθεισινεπι·δο·θεισ·αιςεπι·δο·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιδοθεισωνεπιδοθεντωνεπι·δο·θεισ·ωνεπι·δο·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδοθησομενηεπιδοθησομενεεπι·δο·θησομεν·ηεπι·δο·θησομεν·ε
Nomεπιδοθησομενοςεπι·δο·θησομεν·ος
Accεπιδοθησομενηνεπιδοθησομενονεπι·δο·θησομεν·ηνεπι·δο·θησομεν·ον
Datεπιδοθησομενῃεπιδοθησομενῳεπι·δο·θησομεν·ῃεπι·δο·θησομεν·ῳ
Genεπιδοθησομενηςεπιδοθησομενουεπι·δο·θησομεν·ηςεπι·δο·θησομεν·ου
PlVocεπιδοθησομεναιεπιδοθησομενοιεπιδοθησομεναεπι·δο·θησομεν·αιεπι·δο·θησομεν·οιεπι·δο·θησομεν·α
Nom
Accεπιδοθησομεναςεπιδοθησομενουςεπι·δο·θησομεν·αςεπι·δο·θησομεν·ους
Datεπιδοθησομεναιςεπιδοθησομενοιςεπι·δο·θησομεν·αιςεπι·δο·θησομεν·οις
Genεπιδοθησομενωνεπιδοθησομενωνεπι·δο·θησομεν·ωνεπι·δο·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:55:13 EST