επιδεομαι • EPIDEOMAI • epideomai

Search: επιδεομενῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδεομενῳ; επιδεομενῳἐπιδέομαιεπι·δε·ομεν·ῳ; επι·δε·ομεν·ῳpres mp ptcp mas dat sg; pres mp ptcp neu dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδεομενῳἐπιδέομαιεπι·δε·ομεν·ῳpres mp ptcp mas dat sg
επιδεομενῳἐπιδέομαιεπι·δε·ομεν·ῳpres mp ptcp neu dat sg

ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεομαι[LXX], επιδουμαιεπι·δε·ομαι, επι·δ(ε)·ομαι
2ndεπιδεῃ, επιδεει, επιδεεσαι, επιδῃ[LXX], επιδει, επιδεισαιεπι·δε·ῃ, επι·δε·ει classical, επι·δε·εσαι alt, επι·δ(ε)·ῃ, επι·δ(ε)·ει classical, επι·δ(ε)·εσαι alt
3rdεπιδεεται[LXX], επιδειταιεπι·δε·εται, επι·δ(ε)·εται
Pl1stεπιδεομεθα, επιδουμεθαεπι·δε·ομεθα, επι·δ(ε)·ομεθα
2ndεπιδεεσθε, επιδεισθεεπι·δε·εσθε, επι·δ(ε)·εσθε
3rdεπιδεονται, επιδουνταιεπι·δε·ονται, επι·δ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεωμαι, επιδωμαιεπι·δε·ωμαι, επι·δ(ε)·ωμαι
2ndεπιδεῃ, επιδῃ[LXX]επι·δε·ῃ, επι·δ(ε)·ῃ
3rdεπιδεηται, επιδηταιεπι·δε·ηται, επι·δ(ε)·ηται
Pl1stεπιδεωμεθα, επιδωμεθαεπι·δε·ωμεθα, επι·δ(ε)·ωμεθα
2ndεπιδεησθε, επιδησθεεπι·δε·ησθε, επι·δ(ε)·ησθε
3rdεπιδεωνται, επιδωνταιεπι·δε·ωνται, επι·δ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεοιμην, επιδοιμηνεπι·δε·οιμην, επι·δ(ε)·οιμην
2ndεπιδεοιο, επιδοιοεπι·δε·οιο, επι·δ(ε)·οιο
3rdεπιδεοιτο, επιδοιτοεπι·δε·οιτο, επι·δ(ε)·οιτο
Pl1stεπιδεοιμεθα, επιδοιμεθαεπι·δε·οιμεθα, επι·δ(ε)·οιμεθα
2ndεπιδεοισθε, επιδοισθεεπι·δε·οισθε, επι·δ(ε)·οισθε
3rdεπιδεοιντο, επιδοιντοεπι·δε·οιντο, επι·δ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεου, επιδουεπι·δε·ου, επι·δ(ε)·ου
3rdεπιδεεσθω, επιδεισθωεπι·δε·εσθω, επι·δ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπιδεεσθε, επιδεισθεεπι·δε·εσθε, επι·δ(ε)·εσθε
3rdεπιδεεσθωσαν, επιδεεσθων, επιδεισθωσαν, επιδεισθωνεπι·δε·εσθωσαν, επι·δε·εσθων classical, επι·δ(ε)·εσθωσαν, επι·δ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεεσθαι, επιδεισθαι​επι·δε·εσθαι, επι·δ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεομενη, επιδουμενηεπιδεομενε, επιδουμενεεπι·δε·ομεν·η, επι·δ(ε)·ομεν·ηεπι·δε·ομεν·ε, επι·δ(ε)·ομεν·ε
Nomεπιδεομενος, επιδουμενοςεπι·δε·ομεν·ος, επι·δ(ε)·ομεν·ος
Accεπιδεομενην, επιδουμενηνεπιδεομενον, επιδουμενονεπι·δε·ομεν·ην, επι·δ(ε)·ομεν·ηνεπι·δε·ομεν·ον, επι·δ(ε)·ομεν·ον
Datεπιδεομενῃ, επιδουμενῃεπιδεομενῳ[LXX], επιδουμενῳεπι·δε·ομεν·ῃ, επι·δ(ε)·ομεν·ῃεπι·δε·ομεν·ῳ, επι·δ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπιδεομενης, επιδουμενηςεπιδεομενου[LXX], επιδουμενουεπι·δε·ομεν·ης, επι·δ(ε)·ομεν·ηςεπι·δε·ομεν·ου, επι·δ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπιδεομεναι, επιδουμεναιεπιδεομενοι, επιδουμενοιεπιδεομενα, επιδουμεναεπι·δε·ομεν·αι, επι·δ(ε)·ομεν·αιεπι·δε·ομεν·οι, επι·δ(ε)·ομεν·οιεπι·δε·ομεν·α, επι·δ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπιδεομενας, επιδουμεναςεπιδεομενους, επιδουμενουςεπι·δε·ομεν·ας, επι·δ(ε)·ομεν·αςεπι·δε·ομεν·ους, επι·δ(ε)·ομεν·ους
Datεπιδεομεναις, επιδουμεναιςεπιδεομενοις, επιδουμενοιςεπι·δε·ομεν·αις, επι·δ(ε)·ομεν·αιςεπι·δε·ομεν·οις, επι·δ(ε)·ομεν·οις
Genεπιδεομενων[LXX], επιδουμενωνεπιδεομενων[LXX], επιδουμενωνεπι·δε·ομεν·ων, επι·δ(ε)·ομεν·ωνεπι·δε·ομεν·ων, επι·δ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδεομην, επεδουμηνεπι·ε·δε·ομην, επι·ε·δ(ε)·ομην
2ndεπεδεου, επεδουεπι·ε·δε·ου, επι·ε·δ(ε)·ου
3rdεπεδεετο, επεδειτοεπι·ε·δε·ετο, επι·ε·δ(ε)·ετο
Pl1stεπεδεομεθα, επεδουμεθαεπι·ε·δε·ομεθα, επι·ε·δ(ε)·ομεθα
2ndεπεδεεσθε, επεδεισθεεπι·ε·δε·εσθε, επι·ε·δ(ε)·εσθε
3rdεπεδεοντο, επεδουντοεπι·ε·δε·οντο, επι·ε·δ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεω, επιδεησωεπι·δε(ε)·[σ]ω, επι·δεη·σωεπιδεουμαι, επιδεησομαιεπι·δε(ε)·[σ]ομαι, επι·δεη·σομαι
2ndεπιδεησεις[LXX], επιδεεις[LXX]επι·δεη·σεις, επι·δε(ε)·[σ]ειςεπιδεησῃ, επιδεῃ, επιδεησει, επιδεει, επιδεησεσαι, επιδεεισαιεπι·δεη·σῃ, επι·δε(ε)·[σ]ῃ, επι·δεη·σει classical, επι·δε(ε)·[σ]ει classical, επι·δεη·σεσαι alt, επι·δε(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεπιδεησει, επιδεειεπι·δεη·σει, επι·δε(ε)·[σ]ειεπιδεησεται, επιδεειταιεπι·δεη·σεται, επι·δε(ε)·[σ]εται
Pl1stεπιδεουμεν, επιδεησομενεπι·δε(ε)·[σ]ομεν, επι·δεη·σομενεπιδεουμεθα, επιδεησομεθαεπι·δε(ε)·[σ]ομεθα, επι·δεη·σομεθα
2ndεπιδεησετε, επιδεειτεεπι·δεη·σετε, επι·δε(ε)·[σ]ετεεπιδεησεσθε, επιδεεισθεεπι·δεη·σεσθε, επι·δε(ε)·[σ]εσθε
3rdεπιδεουσιν, επιδεησουσιν, επιδεουσι, επιδεησουσιεπι·δε(ε)·[σ]ουσι(ν), επι·δεη·σουσι(ν)επιδεουνται, επιδεησονταιεπι·δε(ε)·[σ]ονται, επι·δεη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεοιμι, επιδεησοιμιεπι·δε(ε)·[σ]οιμι, επι·δεη·σοιμιεπιδεοιμην, επιδεησοιμηνεπι·δε(ε)·[σ]οιμην, επι·δεη·σοιμην
2ndεπιδεοις, επιδεησοιςεπι·δε(ε)·[σ]οις, επι·δεη·σοιςεπιδεοιο, επιδεησοιοεπι·δε(ε)·[σ]οιο, επι·δεη·σοιο
3rdεπιδεοι, επιδεησοιεπι·δε(ε)·[σ]οι, επι·δεη·σοιεπιδεοιτο, επιδεησοιτοεπι·δε(ε)·[σ]οιτο, επι·δεη·σοιτο
Pl1stεπιδεοιμεν, επιδεησοιμενεπι·δε(ε)·[σ]οιμεν, επι·δεη·σοιμενεπιδεοιμεθα, επιδεησοιμεθαεπι·δε(ε)·[σ]οιμεθα, επι·δεη·σοιμεθα
2ndεπιδεοιτε, επιδεησοιτεεπι·δε(ε)·[σ]οιτε, επι·δεη·σοιτεεπιδεοισθε, επιδεησοισθεεπι·δε(ε)·[σ]οισθε, επι·δεη·σοισθε
3rdεπιδεοιεν, επιδεησοιενεπι·δε(ε)·[σ]οιεν, επι·δεη·σοιενεπιδεοιντο, επιδεησοιντοεπι·δε(ε)·[σ]οιντο, επι·δεη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεησειν, επιδεειν​επι·δεη·σειν, επι·δε(ε)·[σ]ειν​επιδεησεσθαι, επιδεεισθαι​επι·δεη·σεσθαι, επι·δε(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεουσα, επιδεησουσαεπιδεουν, επιδεησονεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·α, επι·δεη·σουσ·αεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], επι·δεη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιδεων, επιδεησωνεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, επι·δεη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιδεουσαν, επιδεησουσανεπιδεουντα, επιδεησονταεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·αν, επι·δεη·σουσ·ανεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, επι·δεη·σο[υ]ντ·α
Datεπιδεουσῃ, επιδεησουσῃεπιδεουντι, επιδεησοντιεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·ῃ, επι·δεη·σουσ·ῃεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, επι·δεη·σο[υ]ντ·ι
Genεπιδεουσης, επιδεησουσηςεπιδεουντος, επιδεησοντοςεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·ης, επι·δεη·σουσ·ηςεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, επι·δεη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιδεουσαι, επιδεησουσαιεπιδεουντες, επιδεησοντεςεπιδεουντα, επιδεησονταεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·αι, επι·δεη·σουσ·αιεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, επι·δεη·σο[υ]ντ·εςεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, επι·δεη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιδεουσας, επιδεησουσαςεπιδεουντας, επιδεησονταςεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·ας, επι·δεη·σουσ·αςεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, επι·δεη·σο[υ]ντ·ας
Datεπιδεουσαις, επιδεησουσαιςεπιδεουσι, επιδεησουσι, επιδεουσιν, επιδεησουσινεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·αις, επι·δεη·σουσ·αιςεπι·δε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), επι·δεη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιδεουσων, επιδεησουσωνεπιδεουντων, επιδεησοντωνεπι·δε(ε)·[σ]ουσ·ων, επι·δεη·σουσ·ωνεπι·δε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, επι·δεη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεουμενη, επιδεησομενηεπιδεουμενε, επιδεησομενεεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·η, επι·δεη·σομεν·ηεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ε, επι·δεη·σομεν·ε
Nomεπιδεουμενος, επιδεησομενοςεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ος, επι·δεη·σομεν·ος
Accεπιδεουμενην, επιδεησομενηνεπιδεουμενον, επιδεησομενονεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ην, επι·δεη·σομεν·ηνεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ον, επι·δεη·σομεν·ον
Datεπιδεουμενῃ, επιδεησομενῃεπιδεουμενῳ, επιδεησομενῳεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ῃ, επι·δεη·σομεν·ῃεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ῳ, επι·δεη·σομεν·ῳ
Genεπιδεουμενης, επιδεησομενηςεπιδεουμενου, επιδεησομενουεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ης, επι·δεη·σομεν·ηςεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ου, επι·δεη·σομεν·ου
PlVocεπιδεουμεναι, επιδεησομεναιεπιδεουμενοι, επιδεησομενοιεπιδεουμενα, επιδεησομεναεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·αι, επι·δεη·σομεν·αιεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·οι, επι·δεη·σομεν·οιεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·α, επι·δεη·σομεν·α
Nom
Accεπιδεουμενας, επιδεησομεναςεπιδεουμενους, επιδεησομενουςεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ας, επι·δεη·σομεν·αςεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ους, επι·δεη·σομεν·ους
Datεπιδεουμεναις, επιδεησομεναιςεπιδεουμενοις, επιδεησομενοιςεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·αις, επι·δεη·σομεν·αιςεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·οις, επι·δεη·σομεν·οις
Genεπιδεουμενων, επιδεησομενωνεπιδεουμενων, επιδεησομενωνεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ων, επι·δεη·σομεν·ωνεπι·δε(ε)·[σ]ομεν·ων, επι·δεη·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεδεηθηνεπι·ε·δεη·θην
2ndεπεδεηθης[LXX]επι·ε·δεη·θης
3rdεπεδεηθηεπι·ε·δεη·θη
Pl1stεπεδεηθημενεπι·ε·δεη·θημεν
2ndεπεδεηθητεεπι·ε·δεη·θητε
3rdεπεδεηθησανεπι·ε·δεη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδεηθησομαιεπι·δεη·θησομαι
2ndεπιδεηθησῃ, επιδεηθησειεπι·δεη·θησῃ, επι·δεη·θησει classical
3rdεπιδεηθησεταιεπι·δεη·θησεται
Pl1stεπιδεηθησομεθαεπι·δεη·θησομεθα
2ndεπιδεηθησεσθεεπι·δεη·θησεσθε
3rdεπιδεηθησονταιεπι·δεη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδεηθωεπι·δεη·θω
2ndεπιδεηθῃςεπι·δεη·θῃς
3rdεπιδεηθῃεπι·δεη·θῃ
Pl1stεπιδεηθωμενεπι·δεη·θωμεν
2ndεπιδεηθητεεπι·δεη·θητε
3rdεπιδεηθωσιν, επιδεηθωσιεπι·δεη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδεηθειηνεπι·δεη·θειην
2ndεπιδεηθειηςεπι·δεη·θειης
3rdεπιδεηθειηεπι·δεη·θειη
Pl1stεπιδεηθειημεν, επιδεηθειμενεπι·δεη·θειημεν, επι·δεη·θειμεν classical
2ndεπιδεηθειητε, επιδεηθειτεεπι·δεη·θειητε, επι·δεη·θειτε classical
3rdεπιδεηθειησαν, επιδεηθειενεπι·δεη·θειησαν, επι·δεη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιδεηθησοιμηνεπι·δεη·θησοιμην
2ndεπιδεηθησοιοεπι·δεη·θησοιο
3rdεπιδεηθησοιτοεπι·δεη·θησοιτο
Pl1stεπιδεηθησοιμεθαεπι·δεη·θησοιμεθα
2ndεπιδεηθησοισθεεπι·δεη·θησοισθε
3rdεπιδεηθησοιντοεπι·δεη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεηθητιεπι·δεη·θητι
3rdεπιδεηθητωεπι·δεη·θητω
Pl1st
2ndεπιδεηθητεεπι·δεη·θητε
3rdεπιδεηθητωσαν, επιδεηθεντωνεπι·δεη·θητωσαν, επι·δεη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιδεηθηναι​επι·δεη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιδεηθησεσθαι​επι·δεη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεηθεισαεπιδεηθειςεπιδεηθενεπι·δεη·θεισ·αεπι·δεη·θει[ντ]·ςεπι·δεη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιδεηθεισανεπιδεηθενταεπι·δεη·θεισ·ανεπι·δεη·θε[ι]ντ·α
Datεπιδεηθεισῃεπιδεηθεντιεπι·δεη·θεισ·ῃεπι·δεη·θε[ι]ντ·ι
Genεπιδεηθεισηςεπιδεηθεντοςεπι·δεη·θεισ·ηςεπι·δεη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιδεηθεισαιεπιδεηθεντεςεπιδεηθενταεπι·δεη·θεισ·αιεπι·δεη·θε[ι]ντ·εςεπι·δεη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιδεηθεισαςεπιδεηθενταςεπι·δεη·θεισ·αςεπι·δεη·θε[ι]ντ·ας
Datεπιδεηθεισαιςεπιδεηθεισι, επιδεηθεισινεπι·δεη·θεισ·αιςεπι·δεη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιδεηθεισωνεπιδεηθεντωνεπι·δεη·θεισ·ωνεπι·δεη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεηθησομενηεπιδεηθησομενεεπι·δεη·θησομεν·ηεπι·δεη·θησομεν·ε
Nomεπιδεηθησομενοςεπι·δεη·θησομεν·ος
Accεπιδεηθησομενηνεπιδεηθησομενονεπι·δεη·θησομεν·ηνεπι·δεη·θησομεν·ον
Datεπιδεηθησομενῃεπιδεηθησομενῳεπι·δεη·θησομεν·ῃεπι·δεη·θησομεν·ῳ
Genεπιδεηθησομενηςεπιδεηθησομενουεπι·δεη·θησομεν·ηςεπι·δεη·θησομεν·ου
PlVocεπιδεηθησομεναιεπιδεηθησομενοιεπιδεηθησομεναεπι·δεη·θησομεν·αιεπι·δεη·θησομεν·οιεπι·δεη·θησομεν·α
Nom
Accεπιδεηθησομεναςεπιδεηθησομενουςεπι·δεη·θησομεν·αςεπι·δεη·θησομεν·ους
Datεπιδεηθησομεναιςεπιδεηθησομενοιςεπι·δεη·θησομεν·αιςεπι·δεη·θησομεν·οις
Genεπιδεηθησομενωνεπιδεηθησομενωνεπι·δεη·θησομεν·ωνεπι·δεη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 00:40:48 EST