επιγινωσκω • EPIGINWSKW • epiginōskō

Search: επιγνωσεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιγνωσεσθεἐπιγινώσκωεπι·γνω·σεσθεfut mp ind 2nd pl

ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγινωσκω[LXX]επι·γινωσκ·ωεπιγινωσκομαιεπι·γινωσκ·ομαι
2ndεπιγινωσκεις[GNT]επι·γινωσκ·ειςεπιγινωσκῃ, επιγινωσκει[GNT], επιγινωσκεσαιεπι·γινωσκ·ῃ, επι·γινωσκ·ει classical, επι·γινωσκ·εσαι alt
3rdεπιγινωσκει[GNT]επι·γινωσκ·ειεπιγινωσκεταιεπι·γινωσκ·εται
Pl1stεπιγινωσκομενεπι·γινωσκ·ομενεπιγινωσκομεθαεπι·γινωσκ·ομεθα
2ndεπιγινωσκετε[GNT]επι·γινωσκ·ετεεπιγινωσκεσθεεπι·γινωσκ·εσθε
3rdεπιγινωσκουσιν, επιγινωσκουσιεπι·γινωσκ·ουσι(ν)επιγινωσκονταιεπι·γινωσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγινωσκω[LXX]επι·γινωσκ·ωεπιγινωσκωμαιεπι·γινωσκ·ωμαι
2ndεπιγινωσκῃςεπι·γινωσκ·ῃςεπιγινωσκῃεπι·γινωσκ·ῃ
3rdεπιγινωσκῃεπι·γινωσκ·ῃεπιγινωσκηταιεπι·γινωσκ·ηται
Pl1stεπιγινωσκωμενεπι·γινωσκ·ωμενεπιγινωσκωμεθαεπι·γινωσκ·ωμεθα
2ndεπιγινωσκητεεπι·γινωσκ·ητεεπιγινωσκησθεεπι·γινωσκ·ησθε
3rdεπιγινωσκωσιν, επιγινωσκωσιεπι·γινωσκ·ωσι(ν)επιγινωσκωνταιεπι·γινωσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγινωσκοιμιεπι·γινωσκ·οιμιεπιγινωσκοιμηνεπι·γινωσκ·οιμην
2ndεπιγινωσκοιςεπι·γινωσκ·οιςεπιγινωσκοιοεπι·γινωσκ·οιο
3rdεπιγινωσκοιεπι·γινωσκ·οιεπιγινωσκοιτοεπι·γινωσκ·οιτο
Pl1stεπιγινωσκοιμενεπι·γινωσκ·οιμενεπιγινωσκοιμεθαεπι·γινωσκ·οιμεθα
2ndεπιγινωσκοιτεεπι·γινωσκ·οιτεεπιγινωσκοισθεεπι·γινωσκ·οισθε
3rdεπιγινωσκοιεν, επιγινωσκοισανεπι·γινωσκ·οιεν, επι·γινωσκ·οισαν altεπιγινωσκοιντοεπι·γινωσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγινωσκεεπι·γινωσκ·εεπιγινωσκουεπι·γινωσκ·ου
3rdεπιγινωσκετω[GNT]επι·γινωσκ·ετωεπιγινωσκεσθωεπι·γινωσκ·εσθω
Pl1st
2ndεπιγινωσκετε[GNT]επι·γινωσκ·ετεεπιγινωσκεσθεεπι·γινωσκ·εσθε
3rdεπιγινωσκετωσαν, επιγινωσκοντωνεπι·γινωσκ·ετωσαν, επι·γινωσκ·οντων classicalεπιγινωσκεσθωσαν, επιγινωσκεσθωνεπι·γινωσκ·εσθωσαν, επι·γινωσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγινωσκειν[LXX]​επι·γινωσκ·εινεπιγινωσκεσθαι​επι·γινωσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγινωσκουσαεπιγινωσκονεπι·γινωσκ·ουσ·αεπι·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιγινωσκων[LXX]επι·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιγινωσκουσανεπιγινωσκονταεπι·γινωσκ·ουσ·ανεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·α
Datεπιγινωσκουσῃεπιγινωσκοντιεπι·γινωσκ·ουσ·ῃεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιγινωσκουσηςεπιγινωσκοντοςεπι·γινωσκ·ουσ·ηςεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιγινωσκουσαιεπιγινωσκοντες[LXX]επιγινωσκονταεπι·γινωσκ·ουσ·αιεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·εςεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιγινωσκουσαςεπιγινωσκονταςεπι·γινωσκ·ουσ·αςεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιγινωσκουσαιςεπιγινωσκουσι, επιγινωσκουσινεπι·γινωσκ·ουσ·αιςεπι·γινωσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιγινωσκουσωνεπιγινωσκοντωνεπι·γινωσκ·ουσ·ωνεπι·γινωσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγινωσκομενηεπιγινωσκομενεεπι·γινωσκ·ομεν·ηεπι·γινωσκ·ομεν·ε
Nomεπιγινωσκομενοςεπι·γινωσκ·ομεν·ος
Accεπιγινωσκομενηνεπιγινωσκομενονεπι·γινωσκ·ομεν·ηνεπι·γινωσκ·ομεν·ον
Datεπιγινωσκομενῃεπιγινωσκομενῳεπι·γινωσκ·ομεν·ῃεπι·γινωσκ·ομεν·ῳ
Genεπιγινωσκομενηςεπιγινωσκομενουεπι·γινωσκ·ομεν·ηςεπι·γινωσκ·ομεν·ου
PlVocεπιγινωσκομεναιεπιγινωσκομενοι[GNT]επιγινωσκομεναεπι·γινωσκ·ομεν·αιεπι·γινωσκ·ομεν·οιεπι·γινωσκ·ομεν·α
Nom
Accεπιγινωσκομεναςεπιγινωσκομενουςεπι·γινωσκ·ομεν·αςεπι·γινωσκ·ομεν·ους
Datεπιγινωσκομεναιςεπιγινωσκομενοιςεπι·γινωσκ·ομεν·αιςεπι·γινωσκ·ομεν·οις
Genεπιγινωσκομενωνεπιγινωσκομενωνεπι·γινωσκ·ομεν·ωνεπι·γινωσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγινωσκον[GNT][LXX]επι·ε·γινωσκ·ονεπεγινωσκομηνεπι·ε·γινωσκ·ομην
2ndεπεγινωσκεςεπι·ε·γινωσκ·εςεπεγινωσκουεπι·ε·γινωσκ·ου
3rdεπεγινωσκεν, επεγινωσκεεπι·ε·γινωσκ·ε(ν)επεγινωσκετοεπι·ε·γινωσκ·ετο
Pl1stεπεγινωσκομενεπι·ε·γινωσκ·ομενεπεγινωσκομεθαεπι·ε·γινωσκ·ομεθα
2ndεπεγινωσκετεεπι·ε·γινωσκ·ετεεπεγινωσκεσθεεπι·ε·γινωσκ·εσθε
3rdεπεγινωσκον[GNT][LXX], επεγινωσκοσανεπι·ε·γινωσκ·ον, επι·ε·γινωσκ·οσαν altεπεγινωσκοντοεπι·ε·γινωσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγνωσομαι[GNT][LXX]επι·γνω·σομαι
2ndεπιγνωσῃ[LXX], επιγνωσει[GNT], επιγνωσεσαιεπι·γνω·σῃ, επι·γνω·σει classical, επι·γνω·σεσαι alt
3rdεπιγνωσεται[LXX]επι·γνω·σεται
Pl1stεπιγνωσομεθαεπι·γνω·σομεθα
2ndεπιγνωσεσθε[GNT][LXX]επι·γνω·σεσθε
3rdεπιγνωσονται[LXX]επι·γνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγνωσοιμηνεπι·γνω·σοιμην
2ndεπιγνωσοιοεπι·γνω·σοιο
3rdεπιγνωσοιτοεπι·γνω·σοιτο
Pl1stεπιγνωσοιμεθαεπι·γνω·σοιμεθα
2ndεπιγνωσοισθεεπι·γνω·σοισθε
3rdεπιγνωσοιντοεπι·γνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγνωσεσθαι​επι·γνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγνωσομενηεπιγνωσομενεεπι·γνω·σομεν·ηεπι·γνω·σομεν·ε
Nomεπιγνωσομενοςεπι·γνω·σομεν·ος
Accεπιγνωσομενηνεπιγνωσομενονεπι·γνω·σομεν·ηνεπι·γνω·σομεν·ον
Datεπιγνωσομενῃεπιγνωσομενῳεπι·γνω·σομεν·ῃεπι·γνω·σομεν·ῳ
Genεπιγνωσομενηςεπιγνωσομενουεπι·γνω·σομεν·ηςεπι·γνω·σομεν·ου
PlVocεπιγνωσομεναιεπιγνωσομενοιεπιγνωσομεναεπι·γνω·σομεν·αιεπι·γνω·σομεν·οιεπι·γνω·σομεν·α
Nom
Accεπιγνωσομεναςεπιγνωσομενουςεπι·γνω·σομεν·αςεπι·γνω·σομεν·ους
Datεπιγνωσομεναιςεπιγνωσομενοιςεπι·γνω·σομεν·αιςεπι·γνω·σομεν·οις
Genεπιγνωσομενωνεπιγνωσομενωνεπι·γνω·σομεν·ωνεπι·γνω·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγνων[LXX]επι·ε·γν(ω)·^ν
2ndεπεγνως, επεγνωσθαεπι·ε·γν(ω)·^ς, επι·ε·γν(ω)·^σθα classical
3rdεπεγνω[LXX]επι·ε·γν(ω)·^
Pl1stεπεγνωμεν[GNT][LXX]επι·ε·γν(ω)·μεν
2ndεπεγνωτε[GNT]επι·ε·γν(ω)·τε
3rdεπεγνωσαν[GNT][LXX]επι·ε·γν(ω)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγνω[LXX]επι·γν(ω)·ω
2ndεπιγνῳς[GNT][LXX]επι·γν(ω)·ῃς
3rdεπιγνῳ[GNT][LXX], επιγνοι[LXX]επι·γν(ω)·ῃ, irreg. επι·γν(ο)·ῃ (for επι·γν(ω)·ῃ > επιγνῳ)
Pl1stεπιγνωμεν[LXX]επι·γν(ω)·ωμεν
2ndεπιγνωτεεπι·γν(ω)·ητε
3rdεπιγνωσιν[GNT][LXX], επιγνωσιεπι·γν(ω)·ωσι(ν), επι·γν(ω)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rdεπιγνοι[LXX]irreg. επι·γν(ο)·οι (for ath. επι·γν(ο)·ιη > επιγνοιη)
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγνῳην, επιγνοιηνεπι·γν(ω)·ιην, επι·γν(ο)·ιην
2ndεπιγνῳης, επιγνοιηςεπι·γν(ω)·ιης, επι·γν(ο)·ιης
3rdεπιγνῳη, επιγνοιηεπι·γν(ω)·ιη, επι·γν(ο)·ιη
Pl1stεπιγνῳημεν, επιγνοιημεν, επιγνῳμεν, επιγνοιμενεπι·γν(ω)·ιημεν, επι·γν(ο)·ιημεν, επι·γν(ω)·ιμεν classical, επι·γν(ο)·ιμεν classical
2ndεπιγνῳητε, επιγνοιητε, επιγνῳτε, επιγνοιτεεπι·γν(ω)·ιητε, επι·γν(ο)·ιητε, επι·γν(ω)·ιτε classical, επι·γν(ο)·ιτε classical
3rdεπιγνῳησαν, επιγνοιησαν, επιγνῳεν, επιγνοιενεπι·γν(ω)·ιησαν, επι·γν(ο)·ιησαν, επι·γν(ω)·ιεν classical, επι·γν(ο)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγνωθι[LXX], επιγνωςεπι·γν(ω)·θι, επι·γν(ω)·ς
3rdεπιγνωτωεπι·γν(ω)·τω
Pl1st
2ndεπιγνωτεεπι·γν(ω)·τε
3rdεπιγνωτωσαν[LXX], επιγνοντωνεπι·γν(ω)·τωσαν, επι·γν(ο)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγνωναι[GNT][LXX]​επι·γν(ω)·ναι, επι·γν(ω)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγνουσα[GNT][LXX]επιγνους[GNT][LXX]επιγνονεπι·γν(ο)·εσ·αεπι·γν(ο)·[ντ]·ςεπι·γν(ο)·ν[τ]
Nom
Accεπιγνουσανεπιγνονταεπι·γν(ο)·εσ·ανεπι·γν(ο)·ντ·α
Datεπιγνουσῃεπιγνοντιεπι·γν(ο)·εσ·ῃεπι·γν(ο)·ντ·ι
Genεπιγνουσηςεπιγνοντοςεπι·γν(ο)·εσ·ηςεπι·γν(ο)·ντ·ος
PlVocεπιγνουσαιεπιγνοντες[GNT][LXX]επιγνονταεπι·γν(ο)·εσ·αιεπι·γν(ο)·ντ·εςεπι·γν(ο)·ντ·α
Nom
Accεπιγνουσαςεπιγνονταςεπι·γν(ο)·εσ·αςεπι·γν(ο)·ντ·ας
Datεπιγνουσαιςεπιγνουσι, επιγνουσιν[GNT]επι·γν(ο)·εσ·αιςεπι·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > επιγνουσι, επι·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > επιγνουσιν
Genεπιγνουσωνεπιγνοντωνεπι·γν(ο)·εσ·ωνεπι·γν(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγνωκαεπ·εγνω·κα
2ndεπεγνωκας, επεγνωκεςεπ·εγνω·κας, επ·εγνω·κες alt
3rdεπεγνωκεν, επεγνωκεεπ·εγνω·κε(ν)
Pl1stεπεγνωκαμενεπ·εγνω·καμεν
2ndεπεγνωκατεεπ·εγνω·κατε
3rdεπεγνωκασιν, επεγνωκασι, επεγνωκανεπ·εγνω·κασι(ν), επ·εγνω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγνωκωεπ·εγνω·κω
2ndεπεγνωκῃςεπ·εγνω·κῃς
3rdεπεγνωκῃεπ·εγνω·κῃ
Pl1stεπεγνωκωμενεπ·εγνω·κωμεν
2ndεπεγνωκητεεπ·εγνω·κητε
3rdεπεγνωκωσιν, επεγνωκωσιεπ·εγνω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγνωκοιμι, επεγνωκοιηνεπ·εγνω·κοιμι, επ·εγνω·κοιην classical
2ndεπεγνωκοις, επεγνωκοιηςεπ·εγνω·κοις, επ·εγνω·κοιης classical
3rdεπεγνωκοι, επεγνωκοιηεπ·εγνω·κοι, επ·εγνω·κοιη classical
Pl1stεπεγνωκοιμενεπ·εγνω·κοιμεν
2ndεπεγνωκοιτεεπ·εγνω·κοιτε
3rdεπεγνωκοιενεπ·εγνω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεγνωκεεπ·εγνω·κε
3rdεπεγνωκετωεπ·εγνω·κετω
Pl1st
2ndεπεγνωκετεεπ·εγνω·κετε
3rdεπεγνωκετωσανεπ·εγνω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεγνωκεναι[GNT]​επ·εγνω·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγνωκυιαεπεγνωκοςεπ·εγνω·κυι·αεπ·εγνω·κο[τ]·ς
Nomεπεγνωκως[LXX]επ·εγνω·κο[τ]·^ς
Accεπεγνωκυιανεπεγνωκοταεπ·εγνω·κυι·ανεπ·εγνω·κοτ·α
Datεπεγνωκυιᾳεπεγνωκοτιεπ·εγνω·κυι·ᾳεπ·εγνω·κοτ·ι
Genεπεγνωκυιαςεπεγνωκοτοςεπ·εγνω·κυι·αςεπ·εγνω·κοτ·ος
PlVocεπεγνωκυιαιεπεγνωκοτες[LXX]επεγνωκοταεπ·εγνω·κυι·αιεπ·εγνω·κοτ·εςεπ·εγνω·κοτ·α
Nom
Accεπεγνωκυιαςεπεγνωκοταςεπ·εγνω·κυι·αςεπ·εγνω·κοτ·ας
Datεπεγνωκυιαιςεπεγνωκοσι, επεγνωκοσιν[GNT][LXX]επ·εγνω·κυι·αιςεπ·εγνω·κο[τ]·σι(ν), επ·εγνω·κο[τ]·σι(ν)
Genεπεγνωκυιωνεπεγνωκοτων[LXX]επ·εγνω·κυι·ωνεπ·εγνω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγνωκειν, επεγνωκηεπ·ε·εγνω·κειν, επ·ε·εγνω·κη classical
2ndεπεγνωκεις, επεγνωκηςεπ·ε·εγνω·κεις, επ·ε·εγνω·κης classical
3rdεπεγνωκειεπ·ε·εγνω·κει
Pl1stεπεγνωκειμεν, επεγνωκεμενεπ·ε·εγνω·κειμεν, επ·ε·εγνω·κεμεν classical
2ndεπεγνωκειτε, επεγνωκετεεπ·ε·εγνω·κειτε, επ·ε·εγνω·κετε classical
3rdεπεγνωκεισαν, επεγνωκεσανεπ·ε·εγνω·κεισαν, επ·ε·εγνω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεγνωσθην[GNT]επι·ε·γνωσ·θην
2ndεπεγνωσθηςεπι·ε·γνωσ·θης
3rdεπεγνωσθη[LXX]επι·ε·γνωσ·θη
Pl1stεπεγνωσθημενεπι·ε·γνωσ·θημεν
2ndεπεγνωσθητεεπι·ε·γνωσ·θητε
3rdεπεγνωσθησαν[LXX]επι·ε·γνωσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιγνωσθησομαιεπι·γνωσ·θησομαι
2ndεπιγνωσθησῃ[LXX], επιγνωσθησειεπι·γνωσ·θησῃ, επι·γνωσ·θησει classical
3rdεπιγνωσθησεται[LXX]επι·γνωσ·θησεται
Pl1stεπιγνωσθησομεθαεπι·γνωσ·θησομεθα
2ndεπιγνωσθησεσθεεπι·γνωσ·θησεσθε
3rdεπιγνωσθησονταιεπι·γνωσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιγνωσθωεπι·γνωσ·θω
2ndεπιγνωσθῃςεπι·γνωσ·θῃς
3rdεπιγνωσθῃεπι·γνωσ·θῃ
Pl1stεπιγνωσθωμενεπι·γνωσ·θωμεν
2ndεπιγνωσθητεεπι·γνωσ·θητε
3rdεπιγνωσθωσιν, επιγνωσθωσιεπι·γνωσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιγνωσθειηνεπι·γνωσ·θειην
2ndεπιγνωσθειηςεπι·γνωσ·θειης
3rdεπιγνωσθειηεπι·γνωσ·θειη
Pl1stεπιγνωσθειημεν, επιγνωσθειμενεπι·γνωσ·θειημεν, επι·γνωσ·θειμεν classical
2ndεπιγνωσθειητε, επιγνωσθειτεεπι·γνωσ·θειητε, επι·γνωσ·θειτε classical
3rdεπιγνωσθειησαν, επιγνωσθειενεπι·γνωσ·θειησαν, επι·γνωσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιγνωσθησοιμηνεπι·γνωσ·θησοιμην
2ndεπιγνωσθησοιοεπι·γνωσ·θησοιο
3rdεπιγνωσθησοιτοεπι·γνωσ·θησοιτο
Pl1stεπιγνωσθησοιμεθαεπι·γνωσ·θησοιμεθα
2ndεπιγνωσθησοισθεεπι·γνωσ·θησοισθε
3rdεπιγνωσθησοιντοεπι·γνωσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγνωσθητιεπι·γνωσ·θητι
3rdεπιγνωσθητωεπι·γνωσ·θητω
Pl1st
2ndεπιγνωσθητεεπι·γνωσ·θητε
3rdεπιγνωσθητωσαν, επιγνωσθεντωνεπι·γνωσ·θητωσαν, επι·γνωσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιγνωσθηναι​επι·γνωσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιγνωσθησεσθαι​επι·γνωσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγνωσθεισαεπιγνωσθειςεπιγνωσθενεπι·γνωσ·θεισ·αεπι·γνωσ·θει[ντ]·ςεπι·γνωσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιγνωσθεισανεπιγνωσθενταεπι·γνωσ·θεισ·ανεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·α
Datεπιγνωσθεισῃεπιγνωσθεντιεπι·γνωσ·θεισ·ῃεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·ι
Genεπιγνωσθεισηςεπιγνωσθεντοςεπι·γνωσ·θεισ·ηςεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιγνωσθεισαιεπιγνωσθεντεςεπιγνωσθενταεπι·γνωσ·θεισ·αιεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·εςεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιγνωσθεισαςεπιγνωσθενταςεπι·γνωσ·θεισ·αςεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·ας
Datεπιγνωσθεισαιςεπιγνωσθεισι, επιγνωσθεισινεπι·γνωσ·θεισ·αιςεπι·γνωσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιγνωσθεισωνεπιγνωσθεντωνεπι·γνωσ·θεισ·ωνεπι·γνωσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγνωσθησομενηεπιγνωσθησομενεεπι·γνωσ·θησομεν·ηεπι·γνωσ·θησομεν·ε
Nomεπιγνωσθησομενοςεπι·γνωσ·θησομεν·ος
Accεπιγνωσθησομενηνεπιγνωσθησομενονεπι·γνωσ·θησομεν·ηνεπι·γνωσ·θησομεν·ον
Datεπιγνωσθησομενῃεπιγνωσθησομενῳεπι·γνωσ·θησομεν·ῃεπι·γνωσ·θησομεν·ῳ
Genεπιγνωσθησομενηςεπιγνωσθησομενουεπι·γνωσ·θησομεν·ηςεπι·γνωσ·θησομεν·ου
PlVocεπιγνωσθησομεναιεπιγνωσθησομενοιεπιγνωσθησομεναεπι·γνωσ·θησομεν·αιεπι·γνωσ·θησομεν·οιεπι·γνωσ·θησομεν·α
Nom
Accεπιγνωσθησομεναςεπιγνωσθησομενουςεπι·γνωσ·θησομεν·αςεπι·γνωσ·θησομεν·ους
Datεπιγνωσθησομεναιςεπιγνωσθησομενοιςεπι·γνωσ·θησομεν·αιςεπι·γνωσ·θησομεν·οις
Genεπιγνωσθησομενωνεπιγνωσθησομενωνεπι·γνωσ·θησομεν·ωνεπι·γνωσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:07:41 EDT