επιγαμβρευω • EPIGAMBREUW • epigambreuō

Search: επιγαμβρευσω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιγαμβρευσω; επιγαμβρευσωἐπιγαμβρεύωεπι·γαμβρευ·σω; επι·γαμβρευ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιγαμβρευσωἐπιγαμβρεύωεπι·γαμβρευ·σω1aor act sub 1st sg
επιγαμβρευσωἐπιγαμβρεύωεπι·γαμβρευ·σωfut act ind 1st sg

ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευωεπι·γαμβρευ·ωεπιγαμβρευομαιεπι·γαμβρευ·ομαι
2ndεπιγαμβρευειςεπι·γαμβρευ·ειςεπιγαμβρευῃ, επιγαμβρευει, επιγαμβρευεσαιεπι·γαμβρευ·ῃ, επι·γαμβρευ·ει classical, επι·γαμβρευ·εσαι alt
3rdεπιγαμβρευειεπι·γαμβρευ·ειεπιγαμβρευεται[LXX]επι·γαμβρευ·εται
Pl1stεπιγαμβρευομενεπι·γαμβρευ·ομενεπιγαμβρευομεθαεπι·γαμβρευ·ομεθα
2ndεπιγαμβρευετεεπι·γαμβρευ·ετεεπιγαμβρευεσθεεπι·γαμβρευ·εσθε
3rdεπιγαμβρευουσιν, επιγαμβρευουσιεπι·γαμβρευ·ουσι(ν)επιγαμβρευονταιεπι·γαμβρευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευωεπι·γαμβρευ·ωεπιγαμβρευωμαιεπι·γαμβρευ·ωμαι
2ndεπιγαμβρευῃςεπι·γαμβρευ·ῃςεπιγαμβρευῃεπι·γαμβρευ·ῃ
3rdεπιγαμβρευῃεπι·γαμβρευ·ῃεπιγαμβρευηταιεπι·γαμβρευ·ηται
Pl1stεπιγαμβρευωμενεπι·γαμβρευ·ωμενεπιγαμβρευωμεθαεπι·γαμβρευ·ωμεθα
2ndεπιγαμβρευητεεπι·γαμβρευ·ητεεπιγαμβρευησθεεπι·γαμβρευ·ησθε
3rdεπιγαμβρευωσιν, επιγαμβρευωσιεπι·γαμβρευ·ωσι(ν)επιγαμβρευωνταιεπι·γαμβρευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευοιμιεπι·γαμβρευ·οιμιεπιγαμβρευοιμηνεπι·γαμβρευ·οιμην
2ndεπιγαμβρευοιςεπι·γαμβρευ·οιςεπιγαμβρευοιοεπι·γαμβρευ·οιο
3rdεπιγαμβρευοιεπι·γαμβρευ·οιεπιγαμβρευοιτοεπι·γαμβρευ·οιτο
Pl1stεπιγαμβρευοιμενεπι·γαμβρευ·οιμενεπιγαμβρευοιμεθαεπι·γαμβρευ·οιμεθα
2ndεπιγαμβρευοιτεεπι·γαμβρευ·οιτεεπιγαμβρευοισθεεπι·γαμβρευ·οισθε
3rdεπιγαμβρευοιεν, επιγαμβρευοισανεπι·γαμβρευ·οιεν, επι·γαμβρευ·οισαν altεπιγαμβρευοιντοεπι·γαμβρευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγαμβρευεεπι·γαμβρευ·εεπιγαμβρευουεπι·γαμβρευ·ου
3rdεπιγαμβρευετωεπι·γαμβρευ·ετωεπιγαμβρευεσθωεπι·γαμβρευ·εσθω
Pl1st
2ndεπιγαμβρευετεεπι·γαμβρευ·ετεεπιγαμβρευεσθεεπι·γαμβρευ·εσθε
3rdεπιγαμβρευετωσαν, επιγαμβρευοντωνεπι·γαμβρευ·ετωσαν, επι·γαμβρευ·οντων classicalεπιγαμβρευεσθωσαν, επιγαμβρευεσθωνεπι·γαμβρευ·εσθωσαν, επι·γαμβρευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγαμβρευειν​επι·γαμβρευ·ειν​επιγαμβρευεσθαι​επι·γαμβρευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγαμβρευουσαεπιγαμβρευονεπι·γαμβρευ·ουσ·αεπι·γαμβρευ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιγαμβρευωνεπι·γαμβρευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιγαμβρευουσανεπιγαμβρευονταεπι·γαμβρευ·ουσ·ανεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·α
Datεπιγαμβρευουσῃεπιγαμβρευοντιεπι·γαμβρευ·ουσ·ῃεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιγαμβρευουσηςεπιγαμβρευοντοςεπι·γαμβρευ·ουσ·ηςεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιγαμβρευουσαιεπιγαμβρευοντεςεπιγαμβρευονταεπι·γαμβρευ·ουσ·αιεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·εςεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιγαμβρευουσαςεπιγαμβρευονταςεπι·γαμβρευ·ουσ·αςεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιγαμβρευουσαιςεπιγαμβρευουσι, επιγαμβρευουσινεπι·γαμβρευ·ουσ·αιςεπι·γαμβρευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιγαμβρευουσωνεπιγαμβρευοντωνεπι·γαμβρευ·ουσ·ωνεπι·γαμβρευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγαμβρευομενηεπιγαμβρευομενεεπι·γαμβρευ·ομεν·ηεπι·γαμβρευ·ομεν·ε
Nomεπιγαμβρευομενοςεπι·γαμβρευ·ομεν·ος
Accεπιγαμβρευομενηνεπιγαμβρευομενονεπι·γαμβρευ·ομεν·ηνεπι·γαμβρευ·ομεν·ον
Datεπιγαμβρευομενῃεπιγαμβρευομενῳεπι·γαμβρευ·ομεν·ῃεπι·γαμβρευ·ομεν·ῳ
Genεπιγαμβρευομενηςεπιγαμβρευομενουεπι·γαμβρευ·ομεν·ηςεπι·γαμβρευ·ομεν·ου
PlVocεπιγαμβρευομεναιεπιγαμβρευομενοιεπιγαμβρευομεναεπι·γαμβρευ·ομεν·αιεπι·γαμβρευ·ομεν·οιεπι·γαμβρευ·ομεν·α
Nom
Accεπιγαμβρευομεναςεπιγαμβρευομενουςεπι·γαμβρευ·ομεν·αςεπι·γαμβρευ·ομεν·ους
Datεπιγαμβρευομεναιςεπιγαμβρευομενοιςεπι·γαμβρευ·ομεν·αιςεπι·γαμβρευ·ομεν·οις
Genεπιγαμβρευομενωνεπιγαμβρευομενωνεπι·γαμβρευ·ομεν·ωνεπι·γαμβρευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγαμβρευονεπι·ε·γαμβρευ·ονεπεγαμβρευομηνεπι·ε·γαμβρευ·ομην
2ndεπεγαμβρευεςεπι·ε·γαμβρευ·εςεπεγαμβρευουεπι·ε·γαμβρευ·ου
3rdεπεγαμβρευεν, επεγαμβρευεεπι·ε·γαμβρευ·ε(ν)επεγαμβρευετοεπι·ε·γαμβρευ·ετο
Pl1stεπεγαμβρευομενεπι·ε·γαμβρευ·ομενεπεγαμβρευομεθαεπι·ε·γαμβρευ·ομεθα
2ndεπεγαμβρευετεεπι·ε·γαμβρευ·ετεεπεγαμβρευεσθεεπι·ε·γαμβρευ·εσθε
3rdεπεγαμβρευον, επεγαμβρευοσανεπι·ε·γαμβρευ·ον, επι·ε·γαμβρευ·οσαν altεπεγαμβρευοντοεπι·ε·γαμβρευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευσω[LXX]επι·γαμβρευ·σωεπιγαμβρευσομαιεπι·γαμβρευ·σομαι
2ndεπιγαμβρευσειςεπι·γαμβρευ·σειςεπιγαμβρευσῃ, επιγαμβρευσει[GNT], επιγαμβρευσεσαιεπι·γαμβρευ·σῃ, επι·γαμβρευ·σει classical, επι·γαμβρευ·σεσαι alt
3rdεπιγαμβρευσει[GNT]επι·γαμβρευ·σειεπιγαμβρευσεταιεπι·γαμβρευ·σεται
Pl1stεπιγαμβρευσομενεπι·γαμβρευ·σομενεπιγαμβρευσομεθαεπι·γαμβρευ·σομεθα
2ndεπιγαμβρευσετεεπι·γαμβρευ·σετεεπιγαμβρευσεσθεεπι·γαμβρευ·σεσθε
3rdεπιγαμβρευσουσιν, επιγαμβρευσουσιεπι·γαμβρευ·σουσι(ν)επιγαμβρευσονταιεπι·γαμβρευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευσοιμιεπι·γαμβρευ·σοιμιεπιγαμβρευσοιμηνεπι·γαμβρευ·σοιμην
2ndεπιγαμβρευσοιςεπι·γαμβρευ·σοιςεπιγαμβρευσοιοεπι·γαμβρευ·σοιο
3rdεπιγαμβρευσοιεπι·γαμβρευ·σοιεπιγαμβρευσοιτοεπι·γαμβρευ·σοιτο
Pl1stεπιγαμβρευσοιμενεπι·γαμβρευ·σοιμενεπιγαμβρευσοιμεθαεπι·γαμβρευ·σοιμεθα
2ndεπιγαμβρευσοιτεεπι·γαμβρευ·σοιτεεπιγαμβρευσοισθεεπι·γαμβρευ·σοισθε
3rdεπιγαμβρευσοιενεπι·γαμβρευ·σοιενεπιγαμβρευσοιντοεπι·γαμβρευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγαμβρευσειν​επι·γαμβρευ·σειν​επιγαμβρευσεσθαι​επι·γαμβρευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγαμβρευσουσαεπιγαμβρευσον[LXX]επι·γαμβρευ·σουσ·αεπι·γαμβρευ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιγαμβρευσωνεπι·γαμβρευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιγαμβρευσουσανεπιγαμβρευσονταεπι·γαμβρευ·σουσ·ανεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·α
Datεπιγαμβρευσουσῃεπιγαμβρευσοντιεπι·γαμβρευ·σουσ·ῃεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·ι
Genεπιγαμβρευσουσηςεπιγαμβρευσοντοςεπι·γαμβρευ·σουσ·ηςεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιγαμβρευσουσαιεπιγαμβρευσοντεςεπιγαμβρευσονταεπι·γαμβρευ·σουσ·αιεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·εςεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιγαμβρευσουσαςεπιγαμβρευσονταςεπι·γαμβρευ·σουσ·αςεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·ας
Datεπιγαμβρευσουσαιςεπιγαμβρευσουσι, επιγαμβρευσουσινεπι·γαμβρευ·σουσ·αιςεπι·γαμβρευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιγαμβρευσουσωνεπιγαμβρευσοντωνεπι·γαμβρευ·σουσ·ωνεπι·γαμβρευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγαμβρευσομενηεπιγαμβρευσομενεεπι·γαμβρευ·σομεν·ηεπι·γαμβρευ·σομεν·ε
Nomεπιγαμβρευσομενοςεπι·γαμβρευ·σομεν·ος
Accεπιγαμβρευσομενηνεπιγαμβρευσομενονεπι·γαμβρευ·σομεν·ηνεπι·γαμβρευ·σομεν·ον
Datεπιγαμβρευσομενῃεπιγαμβρευσομενῳεπι·γαμβρευ·σομεν·ῃεπι·γαμβρευ·σομεν·ῳ
Genεπιγαμβρευσομενηςεπιγαμβρευσομενουεπι·γαμβρευ·σομεν·ηςεπι·γαμβρευ·σομεν·ου
PlVocεπιγαμβρευσομεναιεπιγαμβρευσομενοιεπιγαμβρευσομεναεπι·γαμβρευ·σομεν·αιεπι·γαμβρευ·σομεν·οιεπι·γαμβρευ·σομεν·α
Nom
Accεπιγαμβρευσομεναςεπιγαμβρευσομενουςεπι·γαμβρευ·σομεν·αςεπι·γαμβρευ·σομεν·ους
Datεπιγαμβρευσομεναιςεπιγαμβρευσομενοιςεπι·γαμβρευ·σομεν·αιςεπι·γαμβρευ·σομεν·οις
Genεπιγαμβρευσομενωνεπιγαμβρευσομενωνεπι·γαμβρευ·σομεν·ωνεπι·γαμβρευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγαμβρευσαεπι·ε·γαμβρευ·σαεπεγαμβρευσαμηνεπι·ε·γαμβρευ·σαμην
2ndεπεγαμβρευσαςεπι·ε·γαμβρευ·σαςεπεγαμβρευσωεπι·ε·γαμβρευ·σω
3rdεπεγαμβρευσεν, επεγαμβρευσεεπι·ε·γαμβρευ·σε(ν)επεγαμβρευσατο[LXX]επι·ε·γαμβρευ·σατο
Pl1stεπεγαμβρευσαμενεπι·ε·γαμβρευ·σαμενεπεγαμβρευσαμεθαεπι·ε·γαμβρευ·σαμεθα
2ndεπεγαμβρευσατεεπι·ε·γαμβρευ·σατεεπεγαμβρευσασθεεπι·ε·γαμβρευ·σασθε
3rdεπεγαμβρευσανεπι·ε·γαμβρευ·σανεπεγαμβρευσαντοεπι·ε·γαμβρευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευσω[LXX]επι·γαμβρευ·σωεπιγαμβρευσωμαιεπι·γαμβρευ·σωμαι
2ndεπιγαμβρευσῃςεπι·γαμβρευ·σῃςεπιγαμβρευσῃεπι·γαμβρευ·σῃ
3rdεπιγαμβρευσῃεπι·γαμβρευ·σῃεπιγαμβρευσηταιεπι·γαμβρευ·σηται
Pl1stεπιγαμβρευσωμενεπι·γαμβρευ·σωμενεπιγαμβρευσωμεθαεπι·γαμβρευ·σωμεθα
2ndεπιγαμβρευσητεεπι·γαμβρευ·σητεεπιγαμβρευσησθεεπι·γαμβρευ·σησθε
3rdεπιγαμβρευσωσιν, επιγαμβρευσωσιεπι·γαμβρευ·σωσι(ν)επιγαμβρευσωνταιεπι·γαμβρευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγαμβρευσαιμιεπι·γαμβρευ·σαιμιεπιγαμβρευσαιμηνεπι·γαμβρευ·σαιμην
2ndεπιγαμβρευσαις, επιγαμβρευσειαςεπι·γαμβρευ·σαις, επι·γαμβρευ·σειας classicalεπιγαμβρευσαιοεπι·γαμβρευ·σαιο
3rdεπιγαμβρευσαι[LXX], επιγαμβρευσειεεπι·γαμβρευ·σαι, επι·γαμβρευ·σειε classicalεπιγαμβρευσαιτοεπι·γαμβρευ·σαιτο
Pl1stεπιγαμβρευσαιμενεπι·γαμβρευ·σαιμενεπιγαμβρευσαιμεθαεπι·γαμβρευ·σαιμεθα
2ndεπιγαμβρευσαιτεεπι·γαμβρευ·σαιτεεπιγαμβρευσαισθεεπι·γαμβρευ·σαισθε
3rdεπιγαμβρευσαιεν, επιγαμβρευσαισαν, επιγαμβρευσειαν, επιγαμβρευσειενεπι·γαμβρευ·σαιεν, επι·γαμβρευ·σαισαν alt, επι·γαμβρευ·σειαν classical, επι·γαμβρευ·σειεν classicalεπιγαμβρευσαιντοεπι·γαμβρευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγαμβρευσον[LXX]επι·γαμβρευ·σονεπιγαμβρευσαι[LXX]επι·γαμβρευ·σαι
3rdεπιγαμβρευσατωεπι·γαμβρευ·σατωεπιγαμβρευσασθωεπι·γαμβρευ·σασθω
Pl1st
2ndεπιγαμβρευσατεεπι·γαμβρευ·σατεεπιγαμβρευσασθε[LXX]επι·γαμβρευ·σασθε
3rdεπιγαμβρευσατωσαν, επιγαμβρευσαντωνεπι·γαμβρευ·σατωσαν, επι·γαμβρευ·σαντων classicalεπιγαμβρευσασθωσαν, επιγαμβρευσασθωνεπι·γαμβρευ·σασθωσαν, επι·γαμβρευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγαμβρευσαι[LXX]​επι·γαμβρευ·σαιεπιγαμβρευσασθαι​επι·γαμβρευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγαμβρευσασαεπιγαμβρευσαςεπιγαμβρευσανεπι·γαμβρευ·σασ·αεπι·γαμβρευ·σα[ντ]·ςεπι·γαμβρευ·σαν[τ]
Nom
Accεπιγαμβρευσασανεπιγαμβρευσανταεπι·γαμβρευ·σασ·ανεπι·γαμβρευ·σαντ·α
Datεπιγαμβρευσασῃεπιγαμβρευσαντιεπι·γαμβρευ·σασ·ῃεπι·γαμβρευ·σαντ·ι
Genεπιγαμβρευσασηςεπιγαμβρευσαντοςεπι·γαμβρευ·σασ·ηςεπι·γαμβρευ·σαντ·ος
PlVocεπιγαμβρευσασαιεπιγαμβρευσαντεςεπιγαμβρευσανταεπι·γαμβρευ·σασ·αιεπι·γαμβρευ·σαντ·εςεπι·γαμβρευ·σαντ·α
Nom
Accεπιγαμβρευσασαςεπιγαμβρευσανταςεπι·γαμβρευ·σασ·αςεπι·γαμβρευ·σαντ·ας
Datεπιγαμβρευσασαιςεπιγαμβρευσασι, επιγαμβρευσασινεπι·γαμβρευ·σασ·αιςεπι·γαμβρευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιγαμβρευσασωνεπιγαμβρευσαντωνεπι·γαμβρευ·σασ·ωνεπι·γαμβρευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγαμβρευσαμενηεπιγαμβρευσαμενεεπι·γαμβρευ·σαμεν·ηεπι·γαμβρευ·σαμεν·ε
Nomεπιγαμβρευσαμενοςεπι·γαμβρευ·σαμεν·ος
Accεπιγαμβρευσαμενηνεπιγαμβρευσαμενονεπι·γαμβρευ·σαμεν·ηνεπι·γαμβρευ·σαμεν·ον
Datεπιγαμβρευσαμενῃεπιγαμβρευσαμενῳεπι·γαμβρευ·σαμεν·ῃεπι·γαμβρευ·σαμεν·ῳ
Genεπιγαμβρευσαμενηςεπιγαμβρευσαμενουεπι·γαμβρευ·σαμεν·ηςεπι·γαμβρευ·σαμεν·ου
PlVocεπιγαμβρευσαμεναιεπιγαμβρευσαμενοιεπιγαμβρευσαμεναεπι·γαμβρευ·σαμεν·αιεπι·γαμβρευ·σαμεν·οιεπι·γαμβρευ·σαμεν·α
Nom
Accεπιγαμβρευσαμεναςεπιγαμβρευσαμενουςεπι·γαμβρευ·σαμεν·αςεπι·γαμβρευ·σαμεν·ους
Datεπιγαμβρευσαμεναιςεπιγαμβρευσαμενοιςεπι·γαμβρευ·σαμεν·αιςεπι·γαμβρευ·σαμεν·οις
Genεπιγαμβρευσαμενωνεπιγαμβρευσαμενωνεπι·γαμβρευ·σαμεν·ωνεπι·γαμβρευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Apr-2020 17:10:48 EDT