επιβαινω • EPIBAINW • epibainō

Search: επιβεβηκως

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιβεβηκωςἐπιβαίνωεπι·βεβη·κο[τ]·^ςperf act ptcp mas nom sg

ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαινω[LXX]επι·βαιν·ωεπιβαινομαιεπι·βαιν·ομαι
2ndεπιβαινειςεπι·βαιν·ειςεπιβαινῃ, επιβαινει[LXX], επιβαινεσαιεπι·βαιν·ῃ, επι·βαιν·ει classical, επι·βαιν·εσαι alt
3rdεπιβαινει[LXX]επι·βαιν·ειεπιβαινεταιεπι·βαιν·εται
Pl1stεπιβαινομενεπι·βαιν·ομενεπιβαινομεθαεπι·βαιν·ομεθα
2ndεπιβαινετεεπι·βαιν·ετεεπιβαινεσθεεπι·βαιν·εσθε
3rdεπιβαινουσιν[LXX], επιβαινουσιεπι·βαιν·ουσι(ν), επι·βαιν·ουσι(ν)επιβαινονταιεπι·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαινω[LXX]επι·βαιν·ωεπιβαινωμαιεπι·βαιν·ωμαι
2ndεπιβαινῃςεπι·βαιν·ῃςεπιβαινῃεπι·βαιν·ῃ
3rdεπιβαινῃεπι·βαιν·ῃεπιβαινηταιεπι·βαιν·ηται
Pl1stεπιβαινωμενεπι·βαιν·ωμενεπιβαινωμεθαεπι·βαιν·ωμεθα
2ndεπιβαινητεεπι·βαιν·ητεεπιβαινησθεεπι·βαιν·ησθε
3rdεπιβαινωσιν, επιβαινωσιεπι·βαιν·ωσι(ν)επιβαινωνταιεπι·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαινοιμιεπι·βαιν·οιμιεπιβαινοιμηνεπι·βαιν·οιμην
2ndεπιβαινοιςεπι·βαιν·οιςεπιβαινοιοεπι·βαιν·οιο
3rdεπιβαινοιεπι·βαιν·οιεπιβαινοιτοεπι·βαιν·οιτο
Pl1stεπιβαινοιμενεπι·βαιν·οιμενεπιβαινοιμεθαεπι·βαιν·οιμεθα
2ndεπιβαινοιτεεπι·βαιν·οιτεεπιβαινοισθεεπι·βαιν·οισθε
3rdεπιβαινοιεν, επιβαινοισανεπι·βαιν·οιεν, επι·βαιν·οισαν altεπιβαινοιντοεπι·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβαινεεπι·βαιν·εεπιβαινουεπι·βαιν·ου
3rdεπιβαινετωεπι·βαιν·ετωεπιβαινεσθωεπι·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndεπιβαινετεεπι·βαιν·ετεεπιβαινεσθεεπι·βαιν·εσθε
3rdεπιβαινετωσαν, επιβαινοντωνεπι·βαιν·ετωσαν, επι·βαιν·οντων classicalεπιβαινεσθωσαν, επιβαινεσθωνεπι·βαιν·εσθωσαν, επι·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβαινειν[GNT]​επι·βαιν·εινεπιβαινεσθαι​επι·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαινουσαεπιβαινονεπι·βαιν·ουσ·αεπι·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιβαινων[LXX]επι·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβαινουσανεπιβαινονταεπι·βαιν·ουσ·ανεπι·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datεπιβαινουσῃεπιβαινοντι[LXX]επι·βαιν·ουσ·ῃεπι·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genεπιβαινουσηςεπιβαινοντοςεπι·βαιν·ουσ·ηςεπι·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβαινουσαιεπιβαινοντες[LXX]επιβαινονταεπι·βαιν·ουσ·αιεπι·βαιν·ο[υ]ντ·εςεπι·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβαινουσαςεπιβαινονταςεπι·βαιν·ουσ·αςεπι·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datεπιβαινουσαιςεπιβαινουσι, επιβαινουσιν[LXX]επι·βαιν·ουσ·αιςεπι·βαιν·ου[ντ]·σι(ν), επι·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβαινουσωνεπιβαινοντωνεπι·βαιν·ουσ·ωνεπι·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαινομενηεπιβαινομενεεπι·βαιν·ομεν·ηεπι·βαιν·ομεν·ε
Nomεπιβαινομενοςεπι·βαιν·ομεν·ος
Accεπιβαινομενηνεπιβαινομενονεπι·βαιν·ομεν·ηνεπι·βαιν·ομεν·ον
Datεπιβαινομενῃεπιβαινομενῳεπι·βαιν·ομεν·ῃεπι·βαιν·ομεν·ῳ
Genεπιβαινομενηςεπιβαινομενουεπι·βαιν·ομεν·ηςεπι·βαιν·ομεν·ου
PlVocεπιβαινομεναιεπιβαινομενοιεπιβαινομεναεπι·βαιν·ομεν·αιεπι·βαιν·ομεν·οιεπι·βαιν·ομεν·α
Nom
Accεπιβαινομεναςεπιβαινομενουςεπι·βαιν·ομεν·αςεπι·βαιν·ομεν·ους
Datεπιβαινομεναιςεπιβαινομενοιςεπι·βαιν·ομεν·αιςεπι·βαιν·ομεν·οις
Genεπιβαινομενωνεπιβαινομενωνεπι·βαιν·ομεν·ωνεπι·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβαινονεπι·ε·βαιν·ονεπεβαινομηνεπι·ε·βαιν·ομην
2ndεπεβαινες[LXX]επι·ε·βαιν·εςεπεβαινουεπι·ε·βαιν·ου
3rdεπεβαινεν, επεβαινεεπι·ε·βαιν·ε(ν)επεβαινετοεπι·ε·βαιν·ετο
Pl1stεπεβαινομενεπι·ε·βαιν·ομενεπεβαινομεθαεπι·ε·βαιν·ομεθα
2ndεπεβαινετεεπι·ε·βαιν·ετεεπεβαινεσθεεπι·ε·βαιν·εσθε
3rdεπεβαινον, επεβαινοσανεπι·ε·βαιν·ον, επι·ε·βαιν·οσαν altεπεβαινοντοεπι·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβησομαι[LXX]επι·βη·σομαι
2ndεπιβησῃ[LXX], επιβησει, επιβησεσαιεπι·βη·σῃ, επι·βη·σει classical, επι·βη·σεσαι alt
3rdεπιβησεται[LXX]επι·βη·σεται
Pl1stεπιβησομεθαεπι·βη·σομεθα
2ndεπιβησεσθεεπι·βη·σεσθε
3rdεπιβησονται[LXX]επι·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβησοιμηνεπι·βη·σοιμην
2ndεπιβησοιοεπι·βη·σοιο
3rdεπιβησοιτοεπι·βη·σοιτο
Pl1stεπιβησοιμεθαεπι·βη·σοιμεθα
2ndεπιβησοισθεεπι·βη·σοισθε
3rdεπιβησοιντοεπι·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβησεσθαι​επι·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβησομενηεπιβησομενεεπι·βη·σομεν·ηεπι·βη·σομεν·ε
Nomεπιβησομενοςεπι·βη·σομεν·ος
Accεπιβησομενηνεπιβησομενονεπι·βη·σομεν·ηνεπι·βη·σομεν·ον
Datεπιβησομενῃεπιβησομενῳεπι·βη·σομεν·ῃεπι·βη·σομεν·ῳ
Genεπιβησομενηςεπιβησομενουεπι·βη·σομεν·ηςεπι·βη·σομεν·ου
PlVocεπιβησομεναιεπιβησομενοιεπιβησομεναεπι·βη·σομεν·αιεπι·βη·σομεν·οιεπι·βη·σομεν·α
Nom
Accεπιβησομεναςεπιβησομενουςεπι·βη·σομεν·αςεπι·βη·σομεν·ους
Datεπιβησομεναιςεπιβησομενοιςεπι·βη·σομεν·αιςεπι·βη·σομεν·οις
Genεπιβησομενωνεπιβησομενωνεπι·βη·σομεν·ωνεπι·βη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβην[GNT]επι·ε·β(η)·^ν
2ndεπεβης[LXX], επεβησθαεπι·ε·β(η)·^ς, επι·ε·β(η)·^σθα classical
3rdεπεβη[LXX]επι·ε·β(η)·^
Pl1stεπεβημεν[GNT]επι·ε·β(η)·μεν
2ndεπεβητε[LXX]επι·ε·β(η)·τε
3rdεπεβησαν[LXX]επι·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβω[LXX]επι·β(η)·ω
2ndεπιβῃςεπι·β(η)·ῃς
3rdεπιβῃ[LXX]επι·β(η)·ῃ
Pl1stεπιβωμενεπι·β(η)·ωμεν
2ndεπιβητε[LXX]επι·β(η)·ητε
3rdεπιβωσιν, επιβωσιεπι·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαιηνεπι·β(α)·ιην
2ndεπιβαιηςεπι·β(α)·ιης
3rdεπιβαιηεπι·β(α)·ιη
Pl1stεπιβαιημεν, επιβαιμενεπι·β(α)·ιημεν, επι·β(α)·ιμεν classical
2ndεπιβαιητε, επιβαιτεεπι·β(α)·ιητε, επι·β(α)·ιτε classical
3rdεπιβαιησαν, επιβαιενεπι·β(α)·ιησαν, επι·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβαεπι·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβηθι[LXX], επιβηςεπι·β(η)·θι, επι·β(η)·ς
3rdεπιβητωεπι·β(η)·τω
Pl1st
2ndεπιβητε[LXX]επι·β(η)·τε
3rdεπιβητωσαν, επιβηντωνεπι·β(η)·τωσαν, επι·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβηναι[LXX]​επι·β(η)·ναι, επι·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβασαεπιβας[GNT]επιβανεπι·β(α)·εσ·αεπι·β(α)·[ντ]·ςεπι·β(α)·ν[τ]
Nom
Accεπιβασανεπιβανταεπι·β(α)·εσ·ανεπι·β(α)·ντ·α
Datεπιβασῃεπιβαντιεπι·β(α)·εσ·ῃεπι·β(α)·ντ·ι
Genεπιβασηςεπιβαντοςεπι·β(α)·εσ·ηςεπι·β(α)·ντ·ος
PlVocεπιβασαιεπιβαντες[GNT]επιβανταεπι·β(α)·εσ·αιεπι·β(α)·ντ·εςεπι·β(α)·ντ·α
Nom
Accεπιβασαςεπιβανταςεπι·β(α)·εσ·αςεπι·β(α)·ντ·ας
Datεπιβασαιςεπιβασι, επιβασιν[LXX]επι·β(α)·εσ·αιςεπι·β(α)·[ντ]·σι(ν), επι·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεπιβασωνεπιβαντωνεπι·β(α)·εσ·ωνεπι·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβηκαεπι·βεβη·κα
2ndεπιβεβηκας, επιβεβηκεςεπι·βεβη·κας, επι·βεβη·κες alt
3rdεπιβεβηκεν, επιβεβηκεεπι·βεβη·κε(ν)
Pl1stεπιβεβηκαμενεπι·βεβη·καμεν
2ndεπιβεβηκατεεπι·βεβη·κατε
3rdεπιβεβηκασιν, επιβεβηκασι, επιβεβηκανεπι·βεβη·κασι(ν), επι·βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβηκωεπι·βεβη·κω
2ndεπιβεβηκῃςεπι·βεβη·κῃς
3rdεπιβεβηκῃεπι·βεβη·κῃ
Pl1stεπιβεβηκωμενεπι·βεβη·κωμεν
2ndεπιβεβηκητεεπι·βεβη·κητε
3rdεπιβεβηκωσιν, επιβεβηκωσιεπι·βεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβηκοιμι, επιβεβηκοιηνεπι·βεβη·κοιμι, επι·βεβη·κοιην classical
2ndεπιβεβηκοις, επιβεβηκοιηςεπι·βεβη·κοις, επι·βεβη·κοιης classical
3rdεπιβεβηκοι, επιβεβηκοιηεπι·βεβη·κοι, επι·βεβη·κοιη classical
Pl1stεπιβεβηκοιμενεπι·βεβη·κοιμεν
2ndεπιβεβηκοιτεεπι·βεβη·κοιτε
3rdεπιβεβηκοιενεπι·βεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβεβηκεεπι·βεβη·κε
3rdεπιβεβηκετωεπι·βεβη·κετω
Pl1st
2ndεπιβεβηκετεεπι·βεβη·κετε
3rdεπιβεβηκετωσανεπι·βεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβεβηκεναι​επι·βεβη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβεβηκυια[LXX]επιβεβηκοςεπι·βεβη·κυι·αεπι·βεβη·κο[τ]·ς
Nomεπιβεβηκως[GNT][LXX]επι·βεβη·κο[τ]·^ς
Accεπιβεβηκυιανεπιβεβηκοτα[LXX]επι·βεβη·κυι·ανεπι·βεβη·κοτ·α
Datεπιβεβηκυιᾳεπιβεβηκοτι[LXX]επι·βεβη·κυι·ᾳεπι·βεβη·κοτ·ι
Genεπιβεβηκυιας, επιβεβηκυιης[LXX]επιβεβηκοτοςεπι·βεβη·κυι·ας, irreg. επι·βεβη·κυι·ης (for επι·βεβη·κυι·ας)επι·βεβη·κοτ·ος
PlVocεπιβεβηκυιαιεπιβεβηκοτες[LXX]επιβεβηκοτα[LXX]επι·βεβη·κυι·αιεπι·βεβη·κοτ·εςεπι·βεβη·κοτ·α
Nom
Accεπιβεβηκυιαςεπιβεβηκοταςεπι·βεβη·κυι·αςεπι·βεβη·κοτ·ας
Datεπιβεβηκυιαιςεπιβεβηκοσι, επιβεβηκοσινεπι·βεβη·κυι·αιςεπι·βεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genεπιβεβηκυιωνεπιβεβηκοτωνεπι·βεβη·κυι·ωνεπι·βεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβεβηκειν, επεβεβηκηεπι·ε·βεβη·κειν, επι·ε·βεβη·κη classical
2ndεπεβεβηκεις, επεβεβηκηςεπι·ε·βεβη·κεις, επι·ε·βεβη·κης classical
3rdεπεβεβηκειεπι·ε·βεβη·κει
Pl1stεπεβεβηκειμεν, επεβεβηκεμενεπι·ε·βεβη·κειμεν, επι·ε·βεβη·κεμεν classical
2ndεπεβεβηκειτε, επεβεβηκετεεπι·ε·βεβη·κειτε, επι·ε·βεβη·κετε classical
3rdεπεβεβηκεισαν, επεβεβηκεσανεπι·ε·βεβη·κεισαν, επι·ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβηκειν, επιβεβηκηεπι·[ε]·βεβη·κειν, επι·[ε]·βεβη·κη classical
2ndεπιβεβηκεις, επιβεβηκηςεπι·[ε]·βεβη·κεις, επι·[ε]·βεβη·κης classical
3rdεπιβεβηκει[LXX]επι·[ε]·βεβη·κει
Pl1stεπιβεβηκειμεν, επιβεβηκεμενεπι·[ε]·βεβη·κειμεν, επι·[ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndεπιβεβηκειτε, επιβεβηκετεεπι·[ε]·βεβη·κειτε, επι·[ε]·βεβη·κετε classical
3rdεπιβεβηκεισαν, επιβεβηκεσανεπι·[ε]·βεβη·κεισαν, επι·[ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:22:26 EDT