επιβαρεω • EPIBAREW • epibareō

Search: επιβαρησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιβαρησαι; επιβαρησαι; επιβαρησαιἐπιβαρέωεπι·βαρη·σαι; επι·βαρη·σαι; επι·βαρη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιβαρησαιἐπιβαρέωεπι·βαρη·σαι1aor mp imp 2nd sg
επιβαρησαιἐπιβαρέωεπι·βαρη·σαι1aor act opt 3rd sg
επιβαρησαιἐπιβαρέωεπι·βαρη·σαι1aor act inf

ἐπι·βαρέω (επι+βαρ(ε)-, -, επι+βαρη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαρω[GNT]επι·βαρ(ε)·ωεπιβαρουμαιεπι·βαρ(ε)·ομαι
2ndεπιβαρειςεπι·βαρ(ε)·ειςεπιβαρῃ, επιβαρει, επιβαρεισαιεπι·βαρ(ε)·ῃ, επι·βαρ(ε)·ει classical, επι·βαρ(ε)·εσαι alt
3rdεπιβαρειεπι·βαρ(ε)·ειεπιβαρειταιεπι·βαρ(ε)·εται
Pl1stεπιβαρουμενεπι·βαρ(ε)·ομενεπιβαρουμεθαεπι·βαρ(ε)·ομεθα
2ndεπιβαρειτεεπι·βαρ(ε)·ετεεπιβαρεισθεεπι·βαρ(ε)·εσθε
3rdεπιβαρουσιν, επιβαρουσιεπι·βαρ(ε)·ουσι(ν)επιβαρουνταιεπι·βαρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαρω[GNT]επι·βαρ(ε)·ωεπιβαρωμαιεπι·βαρ(ε)·ωμαι
2ndεπιβαρῃςεπι·βαρ(ε)·ῃςεπιβαρῃεπι·βαρ(ε)·ῃ
3rdεπιβαρῃεπι·βαρ(ε)·ῃεπιβαρηταιεπι·βαρ(ε)·ηται
Pl1stεπιβαρωμενεπι·βαρ(ε)·ωμενεπιβαρωμεθαεπι·βαρ(ε)·ωμεθα
2ndεπιβαρητεεπι·βαρ(ε)·ητεεπιβαρησθεεπι·βαρ(ε)·ησθε
3rdεπιβαρωσιν, επιβαρωσιεπι·βαρ(ε)·ωσι(ν)επιβαρωνταιεπι·βαρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαροιμιεπι·βαρ(ε)·οιμιεπιβαροιμηνεπι·βαρ(ε)·οιμην
2ndεπιβαροιςεπι·βαρ(ε)·οιςεπιβαροιοεπι·βαρ(ε)·οιο
3rdεπιβαροιεπι·βαρ(ε)·οιεπιβαροιτοεπι·βαρ(ε)·οιτο
Pl1stεπιβαροιμενεπι·βαρ(ε)·οιμενεπιβαροιμεθαεπι·βαρ(ε)·οιμεθα
2ndεπιβαροιτεεπι·βαρ(ε)·οιτεεπιβαροισθεεπι·βαρ(ε)·οισθε
3rdεπιβαροιεν, επιβαροισανεπι·βαρ(ε)·οιεν, επι·βαρ(ε)·οισαν altεπιβαροιντοεπι·βαρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβαρειεπι·βαρ(ε)·εεπιβαρουεπι·βαρ(ε)·ου
3rdεπιβαρειτωεπι·βαρ(ε)·ετωεπιβαρεισθωεπι·βαρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπιβαρειτεεπι·βαρ(ε)·ετεεπιβαρεισθεεπι·βαρ(ε)·εσθε
3rdεπιβαρειτωσαν, επιβαρουντωνεπι·βαρ(ε)·ετωσαν, επι·βαρ(ε)·οντων classicalεπιβαρεισθωσαν, επιβαρεισθωνεπι·βαρ(ε)·εσθωσαν, επι·βαρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβαρειν​επι·βαρ(ε)·ειν​επιβαρεισθαι​επι·βαρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαρουσαεπιβαρουνεπι·βαρ(ε)·ουσ·αεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιβαρωνεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβαρουσανεπιβαρουνταεπι·βαρ(ε)·ουσ·ανεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπιβαρουσῃεπιβαρουντιεπι·βαρ(ε)·ουσ·ῃεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιβαρουσηςεπιβαρουντοςεπι·βαρ(ε)·ουσ·ηςεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβαρουσαιεπιβαρουντεςεπιβαρουνταεπι·βαρ(ε)·ουσ·αιεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβαρουσαςεπιβαρουνταςεπι·βαρ(ε)·ουσ·αςεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπιβαρουσαιςεπιβαρουσι, επιβαρουσινεπι·βαρ(ε)·ουσ·αιςεπι·βαρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβαρουσωνεπιβαρουντωνεπι·βαρ(ε)·ουσ·ωνεπι·βαρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαρουμενηεπιβαρουμενεεπι·βαρ(ε)·ομεν·ηεπι·βαρ(ε)·ομεν·ε
Nomεπιβαρουμενοςεπι·βαρ(ε)·ομεν·ος
Accεπιβαρουμενηνεπιβαρουμενονεπι·βαρ(ε)·ομεν·ηνεπι·βαρ(ε)·ομεν·ον
Datεπιβαρουμενῃεπιβαρουμενῳεπι·βαρ(ε)·ομεν·ῃεπι·βαρ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπιβαρουμενηςεπιβαρουμενουεπι·βαρ(ε)·ομεν·ηςεπι·βαρ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπιβαρουμεναιεπιβαρουμενοιεπιβαρουμεναεπι·βαρ(ε)·ομεν·αιεπι·βαρ(ε)·ομεν·οιεπι·βαρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπιβαρουμεναςεπιβαρουμενουςεπι·βαρ(ε)·ομεν·αςεπι·βαρ(ε)·ομεν·ους
Datεπιβαρουμεναιςεπιβαρουμενοιςεπι·βαρ(ε)·ομεν·αιςεπι·βαρ(ε)·ομεν·οις
Genεπιβαρουμενωνεπιβαρουμενωνεπι·βαρ(ε)·ομεν·ωνεπι·βαρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβαρουνεπι·ε·βαρ(ε)·ονεπεβαρουμηνεπι·ε·βαρ(ε)·ομην
2ndεπεβαρειςεπι·ε·βαρ(ε)·εςεπεβαρουεπι·ε·βαρ(ε)·ου
3rdεπεβαρειεπι·ε·βαρ(ε)·εεπεβαρειτοεπι·ε·βαρ(ε)·ετο
Pl1stεπεβαρουμενεπι·ε·βαρ(ε)·ομενεπεβαρουμεθαεπι·ε·βαρ(ε)·ομεθα
2ndεπεβαρειτεεπι·ε·βαρ(ε)·ετεεπεβαρεισθεεπι·ε·βαρ(ε)·εσθε
3rdεπεβαρουν, επεβαρουσανεπι·ε·βαρ(ε)·ον, επι·ε·βαρ(ε)·οσαν altεπεβαρουντοεπι·ε·βαρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβαρησαεπι·ε·βαρη·σαεπεβαρησαμηνεπι·ε·βαρη·σαμην
2ndεπεβαρησαςεπι·ε·βαρη·σαςεπεβαρησωεπι·ε·βαρη·σω
3rdεπεβαρησεν, επεβαρησεεπι·ε·βαρη·σε(ν)επεβαρησατοεπι·ε·βαρη·σατο
Pl1stεπεβαρησαμενεπι·ε·βαρη·σαμενεπεβαρησαμεθαεπι·ε·βαρη·σαμεθα
2ndεπεβαρησατεεπι·ε·βαρη·σατεεπεβαρησασθεεπι·ε·βαρη·σασθε
3rdεπεβαρησανεπι·ε·βαρη·σανεπεβαρησαντοεπι·ε·βαρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαρησωεπι·βαρη·σωεπιβαρησωμαιεπι·βαρη·σωμαι
2ndεπιβαρησῃςεπι·βαρη·σῃςεπιβαρησῃεπι·βαρη·σῃ
3rdεπιβαρησῃεπι·βαρη·σῃεπιβαρησηταιεπι·βαρη·σηται
Pl1stεπιβαρησωμενεπι·βαρη·σωμενεπιβαρησωμεθαεπι·βαρη·σωμεθα
2ndεπιβαρησητεεπι·βαρη·σητεεπιβαρησησθεεπι·βαρη·σησθε
3rdεπιβαρησωσιν, επιβαρησωσιεπι·βαρη·σωσι(ν)επιβαρησωνταιεπι·βαρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαρησαιμιεπι·βαρη·σαιμιεπιβαρησαιμηνεπι·βαρη·σαιμην
2ndεπιβαρησαις, επιβαρησειαςεπι·βαρη·σαις, επι·βαρη·σειας classicalεπιβαρησαιοεπι·βαρη·σαιο
3rdεπιβαρησαι[GNT], επιβαρησειεεπι·βαρη·σαι, επι·βαρη·σειε classicalεπιβαρησαιτοεπι·βαρη·σαιτο
Pl1stεπιβαρησαιμενεπι·βαρη·σαιμενεπιβαρησαιμεθαεπι·βαρη·σαιμεθα
2ndεπιβαρησαιτεεπι·βαρη·σαιτεεπιβαρησαισθεεπι·βαρη·σαισθε
3rdεπιβαρησαιεν, επιβαρησαισαν, επιβαρησειαν, επιβαρησειενεπι·βαρη·σαιεν, επι·βαρη·σαισαν alt, επι·βαρη·σειαν classical, επι·βαρη·σειεν classicalεπιβαρησαιντοεπι·βαρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβαρησονεπι·βαρη·σονεπιβαρησαι[GNT]επι·βαρη·σαι
3rdεπιβαρησατωεπι·βαρη·σατωεπιβαρησασθωεπι·βαρη·σασθω
Pl1st
2ndεπιβαρησατεεπι·βαρη·σατεεπιβαρησασθεεπι·βαρη·σασθε
3rdεπιβαρησατωσαν, επιβαρησαντωνεπι·βαρη·σατωσαν, επι·βαρη·σαντων classicalεπιβαρησασθωσαν, επιβαρησασθωνεπι·βαρη·σασθωσαν, επι·βαρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβαρησαι[GNT]​επι·βαρη·σαιεπιβαρησασθαι​επι·βαρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαρησασαεπιβαρησαςεπιβαρησανεπι·βαρη·σασ·αεπι·βαρη·σα[ντ]·ςεπι·βαρη·σαν[τ]
Nom
Accεπιβαρησασανεπιβαρησανταεπι·βαρη·σασ·ανεπι·βαρη·σαντ·α
Datεπιβαρησασῃεπιβαρησαντιεπι·βαρη·σασ·ῃεπι·βαρη·σαντ·ι
Genεπιβαρησασηςεπιβαρησαντοςεπι·βαρη·σασ·ηςεπι·βαρη·σαντ·ος
PlVocεπιβαρησασαιεπιβαρησαντεςεπιβαρησανταεπι·βαρη·σασ·αιεπι·βαρη·σαντ·εςεπι·βαρη·σαντ·α
Nom
Accεπιβαρησασαςεπιβαρησανταςεπι·βαρη·σασ·αςεπι·βαρη·σαντ·ας
Datεπιβαρησασαιςεπιβαρησασι, επιβαρησασινεπι·βαρη·σασ·αιςεπι·βαρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιβαρησασωνεπιβαρησαντωνεπι·βαρη·σασ·ωνεπι·βαρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαρησαμενηεπιβαρησαμενεεπι·βαρη·σαμεν·ηεπι·βαρη·σαμεν·ε
Nomεπιβαρησαμενοςεπι·βαρη·σαμεν·ος
Accεπιβαρησαμενηνεπιβαρησαμενονεπι·βαρη·σαμεν·ηνεπι·βαρη·σαμεν·ον
Datεπιβαρησαμενῃεπιβαρησαμενῳεπι·βαρη·σαμεν·ῃεπι·βαρη·σαμεν·ῳ
Genεπιβαρησαμενηςεπιβαρησαμενουεπι·βαρη·σαμεν·ηςεπι·βαρη·σαμεν·ου
PlVocεπιβαρησαμεναιεπιβαρησαμενοιεπιβαρησαμεναεπι·βαρη·σαμεν·αιεπι·βαρη·σαμεν·οιεπι·βαρη·σαμεν·α
Nom
Accεπιβαρησαμεναςεπιβαρησαμενουςεπι·βαρη·σαμεν·αςεπι·βαρη·σαμεν·ους
Datεπιβαρησαμεναιςεπιβαρησαμενοιςεπι·βαρη·σαμεν·αιςεπι·βαρη·σαμεν·οις
Genεπιβαρησαμενωνεπιβαρησαμενωνεπι·βαρη·σαμεν·ωνεπι·βαρη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:08:53 EST