επερωταω • EPERWTAW • eperōtaō

Search: επηρωτησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηρωτησανἐπερωτάωεπ·ε·ερωτη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηρωτησανἐπερωτάωεπ·ε·ερωτη·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτω[GNT][LXX]επ·ερωτ(α)·ωεπερωτωμαιεπ·ερωτ(α)·ομαι
2ndεπερωτᾳς[GNT][LXX]επ·ερωτ(α)·ειςεπερωτᾳ[LXX], επερωτασαιεπ·ερωτ(α)·ῃ, επ·ερωτ(α)·ει classical, επ·ερωτ(α)·εσαι alt
3rdεπερωτᾳ[LXX]επ·ερωτ(α)·ειεπερωταταιεπ·ερωτ(α)·εται
Pl1stεπερωτωμενεπ·ερωτ(α)·ομενεπερωτωμεθαεπ·ερωτ(α)·ομεθα
2ndεπερωτατεεπ·ερωτ(α)·ετεεπερωτασθεεπ·ερωτ(α)·εσθε
3rdεπερωτωσιν[GNT][LXX], επερωτωσιεπ·ερωτ(α)·ουσι(ν), επ·ερωτ(α)·ουσι(ν)επερωτωνταιεπ·ερωτ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτω[GNT][LXX]επ·ερωτ(α)·ωεπερωτωμαιεπ·ερωτ(α)·ωμαι
2ndεπερωτᾳς[GNT][LXX]επ·ερωτ(α)·ῃςεπερωτᾳ[LXX]επ·ερωτ(α)·ῃ
3rdεπερωτᾳ[LXX]επ·ερωτ(α)·ῃεπερωταταιεπ·ερωτ(α)·ηται
Pl1stεπερωτωμενεπ·ερωτ(α)·ωμενεπερωτωμεθαεπ·ερωτ(α)·ωμεθα
2ndεπερωτατεεπ·ερωτ(α)·ητεεπερωτασθεεπ·ερωτ(α)·ησθε
3rdεπερωτωσιν[GNT][LXX], επερωτωσιεπ·ερωτ(α)·ωσι(ν), επ·ερωτ(α)·ωσι(ν)επερωτωνταιεπ·ερωτ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτῳμιεπ·ερωτ(α)·οιμιεπερωτῳμηνεπ·ερωτ(α)·οιμην
2ndεπερωτῳςεπ·ερωτ(α)·οιςεπερωτῳοεπ·ερωτ(α)·οιο
3rdεπερωτῳεπ·ερωτ(α)·οιεπερωτῳτοεπ·ερωτ(α)·οιτο
Pl1stεπερωτῳμενεπ·ερωτ(α)·οιμενεπερωτῳμεθαεπ·ερωτ(α)·οιμεθα
2ndεπερωτῳτεεπ·ερωτ(α)·οιτεεπερωτῳσθεεπ·ερωτ(α)·οισθε
3rdεπερωτῳεν, επερωτῳσανεπ·ερωτ(α)·οιεν, επ·ερωτ(α)·οισαν altεπερωτῳντοεπ·ερωτ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπερωταεπ·ερωτ(α)·εεπερωτω[GNT][LXX]επ·ερωτ(α)·ου
3rdεπερωτατωεπ·ερωτ(α)·ετωεπερωτασθωεπ·ερωτ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεπερωτατεεπ·ερωτ(α)·ετεεπερωτασθεεπ·ερωτ(α)·εσθε
3rdεπερωτατωσαν[GNT], επερωτωντωνεπ·ερωτ(α)·ετωσαν, επ·ερωτ(α)·οντων classicalεπερωτασθωσαν, επερωτασθωνεπ·ερωτ(α)·εσθωσαν, επ·ερωτ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επερωτᾳν[GNT], επερωταν[GNT][LXX]​επ·ερωτ(α)·ειν, επ·ερωτ(α)·ειν > επερωτανεπερωτασθαι​επ·ερωτ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτωσαεπερωτων[LXX]επ·ερωτ(α)·ουσ·αεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπερωτων[LXX]επ·ερωτ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπερωτωσανεπερωτωντα[GNT]επ·ερωτ(α)·ουσ·ανεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεπερωτωσῃεπερωτωντιεπ·ερωτ(α)·ουσ·ῃεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεπερωτωσηςεπερωτωντος[LXX]επ·ερωτ(α)·ουσ·ηςεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπερωτωσαιεπερωτωντες[GNT]επερωτωντα[GNT]επ·ερωτ(α)·ουσ·αιεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·εςεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπερωτωσαςεπερωτωνταςεπ·ερωτ(α)·ουσ·αςεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεπερωτωσαιςεπερωτωσι, επερωτωσιν[GNT][LXX]επ·ερωτ(α)·ουσ·αιςεπ·ερωτ(α)·ου[ντ]·σι(ν), επ·ερωτ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπερωτωσωνεπερωτωντωνεπ·ερωτ(α)·ουσ·ωνεπ·ερωτ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτωμενηεπερωτωμενεεπ·ερωτ(α)·ομεν·ηεπ·ερωτ(α)·ομεν·ε
Nomεπερωτωμενοςεπ·ερωτ(α)·ομεν·ος
Accεπερωτωμενηνεπερωτωμενονεπ·ερωτ(α)·ομεν·ηνεπ·ερωτ(α)·ομεν·ον
Datεπερωτωμενῃεπερωτωμενῳεπ·ερωτ(α)·ομεν·ῃεπ·ερωτ(α)·ομεν·ῳ
Genεπερωτωμενηςεπερωτωμενουεπ·ερωτ(α)·ομεν·ηςεπ·ερωτ(α)·ομεν·ου
PlVocεπερωτωμεναιεπερωτωμενοιεπερωτωμεναεπ·ερωτ(α)·ομεν·αιεπ·ερωτ(α)·ομεν·οιεπ·ερωτ(α)·ομεν·α
Nom
Accεπερωτωμεναςεπερωτωμενουςεπ·ερωτ(α)·ομεν·αςεπ·ερωτ(α)·ομεν·ους
Datεπερωτωμεναιςεπερωτωμενοιςεπ·ερωτ(α)·ομεν·αιςεπ·ερωτ(α)·ομεν·οις
Genεπερωτωμενωνεπερωτωμενωνεπ·ερωτ(α)·ομεν·ωνεπ·ερωτ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρωτων[GNT][LXX]επ·ε·ερωτ(α)·ονεπηρωτωμηνεπ·ε·ερωτ(α)·ομην
2ndεπηρωταςεπ·ε·ερωτ(α)·εςεπηρωτωεπ·ε·ερωτ(α)·ου
3rdεπηρωτα[GNT]επ·ε·ερωτ(α)·εεπηρωτατοεπ·ε·ερωτ(α)·ετο
Pl1stεπηρωτωμεν[LXX]επ·ε·ερωτ(α)·ομενεπηρωτωμεθαεπ·ε·ερωτ(α)·ομεθα
2ndεπηρωτατεεπ·ε·ερωτ(α)·ετεεπηρωτασθεεπ·ε·ερωτ(α)·εσθε
3rdεπηρωτων[GNT][LXX], επηρωτωσανεπ·ε·ερωτ(α)·ον, επ·ε·ερωτ(α)·οσαν altεπηρωτωντοεπ·ε·ερωτ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτησω[GNT]επ·ερωτη·σωεπερωτησομαιεπ·ερωτη·σομαι
2ndεπερωτησειςεπ·ερωτη·σειςεπερωτησῃ[LXX], επερωτησει, επερωτησεσαιεπ·ερωτη·σῃ, επ·ερωτη·σει classical, επ·ερωτη·σεσαι alt
3rdεπερωτησειεπ·ερωτη·σειεπερωτησεταιεπ·ερωτη·σεται
Pl1stεπερωτησομεν[LXX]επ·ερωτη·σομενεπερωτησομεθαεπ·ερωτη·σομεθα
2ndεπερωτησετεεπ·ερωτη·σετεεπερωτησεσθεεπ·ερωτη·σεσθε
3rdεπερωτησουσιν[LXX], επερωτησουσιεπ·ερωτη·σουσι(ν), επ·ερωτη·σουσι(ν)επερωτησονταιεπ·ερωτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτησοιμιεπ·ερωτη·σοιμιεπερωτησοιμηνεπ·ερωτη·σοιμην
2ndεπερωτησοιςεπ·ερωτη·σοιςεπερωτησοιοεπ·ερωτη·σοιο
3rdεπερωτησοιεπ·ερωτη·σοιεπερωτησοιτοεπ·ερωτη·σοιτο
Pl1stεπερωτησοιμενεπ·ερωτη·σοιμενεπερωτησοιμεθαεπ·ερωτη·σοιμεθα
2ndεπερωτησοιτεεπ·ερωτη·σοιτεεπερωτησοισθεεπ·ερωτη·σοισθε
3rdεπερωτησοιενεπ·ερωτη·σοιενεπερωτησοιντοεπ·ερωτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επερωτησειν​επ·ερωτη·σειν​επερωτησεσθαι​επ·ερωτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτησουσαεπερωτησον[GNT][LXX]επ·ερωτη·σουσ·αεπ·ερωτη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπερωτησωνεπ·ερωτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπερωτησουσανεπερωτησονταεπ·ερωτη·σουσ·ανεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·α
Datεπερωτησουσῃεπερωτησοντιεπ·ερωτη·σουσ·ῃεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·ι
Genεπερωτησουσηςεπερωτησοντοςεπ·ερωτη·σουσ·ηςεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπερωτησουσαιεπερωτησοντεςεπερωτησονταεπ·ερωτη·σουσ·αιεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·εςεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπερωτησουσαςεπερωτησονταςεπ·ερωτη·σουσ·αςεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·ας
Datεπερωτησουσαιςεπερωτησουσι, επερωτησουσιν[LXX]επ·ερωτη·σουσ·αιςεπ·ερωτη·σου[ντ]·σι(ν), επ·ερωτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπερωτησουσωνεπερωτησοντωνεπ·ερωτη·σουσ·ωνεπ·ερωτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτησομενηεπερωτησομενεεπ·ερωτη·σομεν·ηεπ·ερωτη·σομεν·ε
Nomεπερωτησομενοςεπ·ερωτη·σομεν·ος
Accεπερωτησομενηνεπερωτησομενονεπ·ερωτη·σομεν·ηνεπ·ερωτη·σομεν·ον
Datεπερωτησομενῃεπερωτησομενῳεπ·ερωτη·σομεν·ῃεπ·ερωτη·σομεν·ῳ
Genεπερωτησομενηςεπερωτησομενουεπ·ερωτη·σομεν·ηςεπ·ερωτη·σομεν·ου
PlVocεπερωτησομεναιεπερωτησομενοιεπερωτησομεναεπ·ερωτη·σομεν·αιεπ·ερωτη·σομεν·οιεπ·ερωτη·σομεν·α
Nom
Accεπερωτησομεναςεπερωτησομενουςεπ·ερωτη·σομεν·αςεπ·ερωτη·σομεν·ους
Datεπερωτησομεναιςεπερωτησομενοιςεπ·ερωτη·σομεν·αιςεπ·ερωτη·σομεν·οις
Genεπερωτησομενωνεπερωτησομενωνεπ·ερωτη·σομεν·ωνεπ·ερωτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρωτησα[LXX]επ·ε·ερωτη·σαεπηρωτησαμηνεπ·ε·ερωτη·σαμην
2ndεπηρωτησας[LXX]επ·ε·ερωτη·σαςεπηρωτησωεπ·ε·ερωτη·σω
3rdεπηρωτησεν[GNT][LXX], επηρωτησεεπ·ε·ερωτη·σε(ν), επ·ε·ερωτη·σε(ν)επηρωτησατοεπ·ε·ερωτη·σατο
Pl1stεπηρωτησαμεν[LXX]επ·ε·ερωτη·σαμενεπηρωτησαμεθαεπ·ε·ερωτη·σαμεθα
2ndεπηρωτησατεεπ·ε·ερωτη·σατεεπηρωτησασθεεπ·ε·ερωτη·σασθε
3rdεπηρωτησαν[GNT][LXX]επ·ε·ερωτη·σανεπηρωτησαντοεπ·ε·ερωτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτησω[GNT]επ·ερωτη·σωεπερωτησωμαιεπ·ερωτη·σωμαι
2ndεπερωτησῃςεπ·ερωτη·σῃςεπερωτησῃ[LXX]επ·ερωτη·σῃ
3rdεπερωτησῃ[LXX]επ·ερωτη·σῃεπερωτησηταιεπ·ερωτη·σηται
Pl1stεπερωτησωμενεπ·ερωτη·σωμενεπερωτησωμεθαεπ·ερωτη·σωμεθα
2ndεπερωτησητεεπ·ερωτη·σητεεπερωτησησθεεπ·ερωτη·σησθε
3rdεπερωτησωσιν, επερωτησωσιεπ·ερωτη·σωσι(ν)επερωτησωνταιεπ·ερωτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερωτησαιμιεπ·ερωτη·σαιμιεπερωτησαιμηνεπ·ερωτη·σαιμην
2ndεπερωτησαις, επερωτησειαςεπ·ερωτη·σαις, επ·ερωτη·σειας classicalεπερωτησαιοεπ·ερωτη·σαιο
3rdεπερωτησαι[GNT][LXX], επερωτησειεεπ·ερωτη·σαι, επ·ερωτη·σειε classicalεπερωτησαιτοεπ·ερωτη·σαιτο
Pl1stεπερωτησαιμενεπ·ερωτη·σαιμενεπερωτησαιμεθαεπ·ερωτη·σαιμεθα
2ndεπερωτησαιτεεπ·ερωτη·σαιτεεπερωτησαισθεεπ·ερωτη·σαισθε
3rdεπερωτησαιεν, επερωτησαισαν, επερωτησειαν, επερωτησειενεπ·ερωτη·σαιεν, επ·ερωτη·σαισαν alt, επ·ερωτη·σειαν classical, επ·ερωτη·σειεν classicalεπερωτησαιντοεπ·ερωτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπερωτησον[GNT][LXX]επ·ερωτη·σονεπερωτησαι[GNT][LXX]επ·ερωτη·σαι
3rdεπερωτησατωεπ·ερωτη·σατωεπερωτησασθωεπ·ερωτη·σασθω
Pl1st
2ndεπερωτησατε[GNT][LXX]επ·ερωτη·σατεεπερωτησασθεεπ·ερωτη·σασθε
3rdεπερωτησατωσαν, επερωτησαντωνεπ·ερωτη·σατωσαν, επ·ερωτη·σαντων classicalεπερωτησασθωσαν, επερωτησασθωνεπ·ερωτη·σασθωσαν, επ·ερωτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επερωτησαι[GNT][LXX]​επ·ερωτη·σαιεπερωτησασθαι​επ·ερωτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτησασαεπερωτησας[GNT]επερωτησανεπ·ερωτη·σασ·αεπ·ερωτη·σα[ντ]·ςεπ·ερωτη·σαν[τ]
Nom
Accεπερωτησασανεπερωτησανταεπ·ερωτη·σασ·ανεπ·ερωτη·σαντ·α
Datεπερωτησασῃεπερωτησαντι[LXX]επ·ερωτη·σασ·ῃεπ·ερωτη·σαντ·ι
Genεπερωτησασηςεπερωτησαντος[LXX]επ·ερωτη·σασ·ηςεπ·ερωτη·σαντ·ος
PlVocεπερωτησασαιεπερωτησαντεςεπερωτησανταεπ·ερωτη·σασ·αιεπ·ερωτη·σαντ·εςεπ·ερωτη·σαντ·α
Nom
Accεπερωτησασαςεπερωτησανταςεπ·ερωτη·σασ·αςεπ·ερωτη·σαντ·ας
Datεπερωτησασαιςεπερωτησασι, επερωτησασινεπ·ερωτη·σασ·αιςεπ·ερωτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπερωτησασωνεπερωτησαντωνεπ·ερωτη·σασ·ωνεπ·ερωτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτησαμενηεπερωτησαμενεεπ·ερωτη·σαμεν·ηεπ·ερωτη·σαμεν·ε
Nomεπερωτησαμενοςεπ·ερωτη·σαμεν·ος
Accεπερωτησαμενηνεπερωτησαμενονεπ·ερωτη·σαμεν·ηνεπ·ερωτη·σαμεν·ον
Datεπερωτησαμενῃεπερωτησαμενῳεπ·ερωτη·σαμεν·ῃεπ·ερωτη·σαμεν·ῳ
Genεπερωτησαμενηςεπερωτησαμενουεπ·ερωτη·σαμεν·ηςεπ·ερωτη·σαμεν·ου
PlVocεπερωτησαμεναιεπερωτησαμενοιεπερωτησαμεναεπ·ερωτη·σαμεν·αιεπ·ερωτη·σαμεν·οιεπ·ερωτη·σαμεν·α
Nom
Accεπερωτησαμεναςεπερωτησαμενουςεπ·ερωτη·σαμεν·αςεπ·ερωτη·σαμεν·ους
Datεπερωτησαμεναιςεπερωτησαμενοιςεπ·ερωτη·σαμεν·αιςεπ·ερωτη·σαμεν·οις
Genεπερωτησαμενωνεπερωτησαμενωνεπ·ερωτη·σαμεν·ωνεπ·ερωτη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπηρωτηθηνεπ·ε·ερωτη·θην
2ndεπηρωτηθηςεπ·ε·ερωτη·θης
3rdεπηρωτηθηεπ·ε·ερωτη·θη
Pl1stεπηρωτηθημενεπ·ε·ερωτη·θημεν
2ndεπηρωτηθητεεπ·ε·ερωτη·θητε
3rdεπηρωτηθησανεπ·ε·ερωτη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπερωτηθησομαιεπ·ερωτη·θησομαι
2ndεπερωτηθησῃ, επερωτηθησειεπ·ερωτη·θησῃ, επ·ερωτη·θησει classical
3rdεπερωτηθησεταιεπ·ερωτη·θησεται
Pl1stεπερωτηθησομεθαεπ·ερωτη·θησομεθα
2ndεπερωτηθησεσθεεπ·ερωτη·θησεσθε
3rdεπερωτηθησονταιεπ·ερωτη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπερωτηθωεπ·ερωτη·θω
2ndεπερωτηθῃς[LXX]επ·ερωτη·θῃς
3rdεπερωτηθῃεπ·ερωτη·θῃ
Pl1stεπερωτηθωμενεπ·ερωτη·θωμεν
2ndεπερωτηθητεεπ·ερωτη·θητε
3rdεπερωτηθωσιν, επερωτηθωσιεπ·ερωτη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπερωτηθειηνεπ·ερωτη·θειην
2ndεπερωτηθειηςεπ·ερωτη·θειης
3rdεπερωτηθειηεπ·ερωτη·θειη
Pl1stεπερωτηθειημεν, επερωτηθειμενεπ·ερωτη·θειημεν, επ·ερωτη·θειμεν classical
2ndεπερωτηθειητε, επερωτηθειτεεπ·ερωτη·θειητε, επ·ερωτη·θειτε classical
3rdεπερωτηθειησαν, επερωτηθειενεπ·ερωτη·θειησαν, επ·ερωτη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπερωτηθησοιμηνεπ·ερωτη·θησοιμην
2ndεπερωτηθησοιοεπ·ερωτη·θησοιο
3rdεπερωτηθησοιτοεπ·ερωτη·θησοιτο
Pl1stεπερωτηθησοιμεθαεπ·ερωτη·θησοιμεθα
2ndεπερωτηθησοισθεεπ·ερωτη·θησοισθε
3rdεπερωτηθησοιντοεπ·ερωτη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπερωτηθητιεπ·ερωτη·θητι
3rdεπερωτηθητωεπ·ερωτη·θητω
Pl1st
2ndεπερωτηθητεεπ·ερωτη·θητε
3rdεπερωτηθητωσαν, επερωτηθεντωνεπ·ερωτη·θητωσαν, επ·ερωτη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επερωτηθηναι​επ·ερωτη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επερωτηθησεσθαι​επ·ερωτη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτηθεισαεπερωτηθεις[GNT][LXX]επερωτηθενεπ·ερωτη·θεισ·αεπ·ερωτη·θει[ντ]·ςεπ·ερωτη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπερωτηθεισανεπερωτηθενταεπ·ερωτη·θεισ·ανεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·α
Datεπερωτηθεισῃεπερωτηθεντιεπ·ερωτη·θεισ·ῃεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·ι
Genεπερωτηθεισηςεπερωτηθεντοςεπ·ερωτη·θεισ·ηςεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπερωτηθεισαιεπερωτηθεντεςεπερωτηθενταεπ·ερωτη·θεισ·αιεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·εςεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπερωτηθεισαςεπερωτηθενταςεπ·ερωτη·θεισ·αςεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·ας
Datεπερωτηθεισαιςεπερωτηθεισι, επερωτηθεισινεπ·ερωτη·θεισ·αιςεπ·ερωτη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπερωτηθεισωνεπερωτηθεντωνεπ·ερωτη·θεισ·ωνεπ·ερωτη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερωτηθησομενηεπερωτηθησομενεεπ·ερωτη·θησομεν·ηεπ·ερωτη·θησομεν·ε
Nomεπερωτηθησομενοςεπ·ερωτη·θησομεν·ος
Accεπερωτηθησομενηνεπερωτηθησομενονεπ·ερωτη·θησομεν·ηνεπ·ερωτη·θησομεν·ον
Datεπερωτηθησομενῃεπερωτηθησομενῳεπ·ερωτη·θησομεν·ῃεπ·ερωτη·θησομεν·ῳ
Genεπερωτηθησομενηςεπερωτηθησομενουεπ·ερωτη·θησομεν·ηςεπ·ερωτη·θησομεν·ου
PlVocεπερωτηθησομεναιεπερωτηθησομενοιεπερωτηθησομεναεπ·ερωτη·θησομεν·αιεπ·ερωτη·θησομεν·οιεπ·ερωτη·θησομεν·α
Nom
Accεπερωτηθησομεναςεπερωτηθησομενουςεπ·ερωτη·θησομεν·αςεπ·ερωτη·θησομεν·ους
Datεπερωτηθησομεναιςεπερωτηθησομενοιςεπ·ερωτη·θησομεν·αιςεπ·ερωτη·θησομεν·οις
Genεπερωτηθησομενωνεπερωτηθησομενωνεπ·ερωτη·θησομεν·ωνεπ·ερωτη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Oct-2020 20:38:46 EDT