επακροαομαι • EPAKROAOMAI • epakroaomai

Search: επηκροωντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηκροωντοἐπακροάομαιεπ·ε·ακρο(α)·οντοimpf mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηκροωντοἐπακροάομαιεπ·ε·ακρο(α)·οντοimpf mp ind 3rd pl

ἐπ·ακροάομαι (επ+ακρο(α)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακροωμαιεπ·ακρο(α)·ομαι
2ndεπακροᾳ, επακροασαιεπ·ακρο(α)·ῃ, επ·ακρο(α)·ει classical, επ·ακρο(α)·εσαι alt
3rdεπακροαταιεπ·ακρο(α)·εται
Pl1stεπακροωμεθαεπ·ακρο(α)·ομεθα
2ndεπακροασθεεπ·ακρο(α)·εσθε
3rdεπακροωνταιεπ·ακρο(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακροωμαιεπ·ακρο(α)·ωμαι
2ndεπακροᾳεπ·ακρο(α)·ῃ
3rdεπακροαταιεπ·ακρο(α)·ηται
Pl1stεπακροωμεθαεπ·ακρο(α)·ωμεθα
2ndεπακροασθεεπ·ακρο(α)·ησθε
3rdεπακροωνταιεπ·ακρο(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακροῳμηνεπ·ακρο(α)·οιμην
2ndεπακροῳοεπ·ακρο(α)·οιο
3rdεπακροῳτοεπ·ακρο(α)·οιτο
Pl1stεπακροῳμεθαεπ·ακρο(α)·οιμεθα
2ndεπακροῳσθεεπ·ακρο(α)·οισθε
3rdεπακροῳντοεπ·ακρο(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακροωεπ·ακρο(α)·ου
3rdεπακροασθωεπ·ακρο(α)·εσθω
Pl1st
2ndεπακροασθεεπ·ακρο(α)·εσθε
3rdεπακροασθωσαν, επακροασθωνεπ·ακρο(α)·εσθωσαν, επ·ακρο(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακροασθαι​επ·ακρο(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακροωμενηεπακροωμενεεπ·ακρο(α)·ομεν·ηεπ·ακρο(α)·ομεν·ε
Nomεπακροωμενοςεπ·ακρο(α)·ομεν·ος
Accεπακροωμενηνεπακροωμενονεπ·ακρο(α)·ομεν·ηνεπ·ακρο(α)·ομεν·ον
Datεπακροωμενῃεπακροωμενῳεπ·ακρο(α)·ομεν·ῃεπ·ακρο(α)·ομεν·ῳ
Genεπακροωμενηςεπακροωμενουεπ·ακρο(α)·ομεν·ηςεπ·ακρο(α)·ομεν·ου
PlVocεπακροωμεναιεπακροωμενοιεπακροωμεναεπ·ακρο(α)·ομεν·αιεπ·ακρο(α)·ομεν·οιεπ·ακρο(α)·ομεν·α
Nom
Accεπακροωμεναςεπακροωμενουςεπ·ακρο(α)·ομεν·αςεπ·ακρο(α)·ομεν·ους
Datεπακροωμεναιςεπακροωμενοιςεπ·ακρο(α)·ομεν·αιςεπ·ακρο(α)·ομεν·οις
Genεπακροωμενωνεπακροωμενωνεπ·ακρο(α)·ομεν·ωνεπ·ακρο(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηκροωμηνεπ·ε·ακρο(α)·ομην
2ndεπηκροωεπ·ε·ακρο(α)·ου
3rdεπηκροατοεπ·ε·ακρο(α)·ετο
Pl1stεπηκροωμεθαεπ·ε·ακρο(α)·ομεθα
2ndεπηκροασθεεπ·ε·ακρο(α)·εσθε
3rdεπηκροωντο[GNT]επ·ε·ακρο(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-May-2019 07:20:21 EDT