πειραζω • PEIRAZW • peirazō

Search: επειρασαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επειρασανπειράζωε·πειρα·σαν1aor act ind 3rd pl
επειρασανπειράωε·πειρα·σαν1aor act ind 3rd pl

πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειραζωπειραζ·ωπειραζομαι[GNT]πειραζ·ομαι
2ndπειραζειςπειραζ·ειςπειραζῃ[GNT], πειραζει[GNT][LXX], πειραζεσαιπειραζ·ῃ, πειραζ·ει classical, πειραζ·εσαι alt
3rdπειραζει[GNT][LXX]πειραζ·ειπειραζεται[GNT]πειραζ·εται
Pl1stπειραζομενπειραζ·ομενπειραζομεθαπειραζ·ομεθα
2ndπειραζετε[GNT][LXX]πειραζ·ετεπειραζεσθεπειραζ·εσθε
3rdπειραζουσιν[LXX], πειραζουσιπειραζ·ουσι(ν), πειραζ·ουσι(ν)πειραζονταιπειραζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειραζωπειραζ·ωπειραζωμαιπειραζ·ωμαι
2ndπειραζῃςπειραζ·ῃςπειραζῃ[GNT]πειραζ·ῃ
3rdπειραζῃ[GNT]πειραζ·ῃπειραζηταιπειραζ·ηται
Pl1stπειραζωμενπειραζ·ωμενπειραζωμεθαπειραζ·ωμεθα
2ndπειραζητεπειραζ·ητεπειραζησθεπειραζ·ησθε
3rdπειραζωσιν, πειραζωσιπειραζ·ωσι(ν)πειραζωνταιπειραζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειραζοιμιπειραζ·οιμιπειραζοιμηνπειραζ·οιμην
2ndπειραζοιςπειραζ·οιςπειραζοιοπειραζ·οιο
3rdπειραζοιπειραζ·οιπειραζοιτοπειραζ·οιτο
Pl1stπειραζοιμενπειραζ·οιμενπειραζοιμεθαπειραζ·οιμεθα
2ndπειραζοιτεπειραζ·οιτεπειραζοισθεπειραζ·οισθε
3rdπειραζοιεν, πειραζοισανπειραζ·οιεν, πειραζ·οισαν altπειραζοιντοπειραζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειραζε[LXX]πειραζ·επειραζουπειραζ·ου
3rdπειραζετωπειραζ·ετωπειραζεσθωπειραζ·εσθω
Pl1st
2ndπειραζετε[GNT][LXX]πειραζ·ετεπειραζεσθεπειραζ·εσθε
3rdπειραζετωσαν, πειραζοντωνπειραζ·ετωσαν, πειραζ·οντων classicalπειραζεσθωσαν, πειραζεσθωνπειραζ·εσθωσαν, πειραζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειραζειν[LXX]​πειραζ·εινπειραζεσθαι​πειραζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειραζουσαπειραζονπειραζ·ουσ·απειραζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπειραζων[GNT][LXX]πειραζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπειραζουσανπειραζονταπειραζ·ουσ·ανπειραζ·ο[υ]ντ·α
Datπειραζουσῃπειραζοντιπειραζ·ουσ·ῃπειραζ·ο[υ]ντ·ι
Genπειραζουσηςπειραζοντοςπειραζ·ουσ·ηςπειραζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπειραζουσαιπειραζοντες[GNT]πειραζονταπειραζ·ουσ·αιπειραζ·ο[υ]ντ·εςπειραζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπειραζουσαςπειραζονταςπειραζ·ουσ·αςπειραζ·ο[υ]ντ·ας
Datπειραζουσαιςπειραζουσι, πειραζουσιν[LXX]πειραζ·ουσ·αιςπειραζ·ου[ντ]·σι(ν), πειραζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπειραζουσωνπειραζοντωνπειραζ·ουσ·ωνπειραζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειραζομενηπειραζομενεπειραζ·ομεν·ηπειραζ·ομεν·ε
Nomπειραζομενος[GNT]πειραζ·ομεν·ος
Accπειραζομενηνπειραζομενονπειραζ·ομεν·ηνπειραζ·ομεν·ον
Datπειραζομενῃπειραζομενῳπειραζ·ομεν·ῃπειραζ·ομεν·ῳ
Genπειραζομενηςπειραζομενουπειραζ·ομεν·ηςπειραζ·ομεν·ου
PlVocπειραζομεναιπειραζομενοιπειραζομεναπειραζ·ομεν·αιπειραζ·ομεν·οιπειραζ·ομεν·α
Nom
Accπειραζομεναςπειραζομενουςπειραζ·ομεν·αςπειραζ·ομεν·ους
Datπειραζομεναιςπειραζομενοις[GNT]πειραζ·ομεν·αιςπειραζ·ομεν·οις
Genπειραζομενωνπειραζομενωνπειραζ·ομεν·ωνπειραζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειραζον[GNT]ε·πειραζ·ονεπειραζομηνε·πειραζ·ομην
2ndεπειραζεςε·πειραζ·εςεπειραζουε·πειραζ·ου
3rdεπειραζεν[GNT][LXX], επειραζεε·πειραζ·ε(ν), ε·πειραζ·ε(ν)επειραζετοε·πειραζ·ετο
Pl1stεπειραζομενε·πειραζ·ομενεπειραζομεθαε·πειραζ·ομεθα
2ndεπειραζετεε·πειραζ·ετεεπειραζεσθεε·πειραζ·εσθε
3rdεπειραζον[GNT], επειραζοσανε·πειραζ·ον, ε·πειραζ·οσαν altεπειραζοντοε·πειραζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασω[LXX]πειρα·σωπειρασομαι[LXX]πειρα·σομαι
2ndπειρασειςπειρα·σειςπειρασῃ[LXX], πειρασει[LXX], πειρασεσαιπειρα·σῃ, πειρα·σει classical, πειρα·σεσαι alt
3rdπειρασει[LXX]πειρα·σειπειρασεταιπειρα·σεται
Pl1stπειρασομενπειρα·σομενπειρασομεθα[LXX]πειρα·σομεθα
2ndπειρασετεπειρα·σετεπειρασεσθεπειρα·σεσθε
3rdπειρασουσιν[LXX], πειρασουσιπειρα·σουσι(ν), πειρα·σουσι(ν)πειρασονταιπειρα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασοιμιπειρα·σοιμιπειρασοιμηνπειρα·σοιμην
2ndπειρασοιςπειρα·σοιςπειρασοιοπειρα·σοιο
3rdπειρασοιπειρα·σοιπειρασοιτοπειρα·σοιτο
Pl1stπειρασοιμενπειρα·σοιμενπειρασοιμεθαπειρα·σοιμεθα
2ndπειρασοιτεπειρα·σοιτεπειρασοισθεπειρα·σοισθε
3rdπειρασοιενπειρα·σοιενπειρασοιντοπειρα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειρασειν​πειρα·σειν​πειρασεσθαι​πειρα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασουσαπειρασον[LXX]πειρα·σουσ·απειρα·σο[υ]ν[τ]
Nomπειρασωνπειρα·σο[υ]ν[τ]·^
Accπειρασουσανπειρασονταπειρα·σουσ·ανπειρα·σο[υ]ντ·α
Datπειρασουσῃπειρασοντιπειρα·σουσ·ῃπειρα·σο[υ]ντ·ι
Genπειρασουσηςπειρασοντοςπειρα·σουσ·ηςπειρα·σο[υ]ντ·ος
PlVocπειρασουσαιπειρασοντεςπειρασονταπειρα·σουσ·αιπειρα·σο[υ]ντ·εςπειρα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπειρασουσαςπειρασονταςπειρα·σουσ·αςπειρα·σο[υ]ντ·ας
Datπειρασουσαιςπειρασουσι, πειρασουσιν[LXX]πειρα·σουσ·αιςπειρα·σου[ντ]·σι(ν), πειρα·σου[ντ]·σι(ν)
Genπειρασουσωνπειρασοντωνπειρα·σουσ·ωνπειρα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασομενηπειρασομενεπειρα·σομεν·ηπειρα·σομεν·ε
Nomπειρασομενοςπειρα·σομεν·ος
Accπειρασομενηνπειρασομενονπειρα·σομεν·ηνπειρα·σομεν·ον
Datπειρασομενῃπειρασομενῳπειρα·σομεν·ῃπειρα·σομεν·ῳ
Genπειρασομενηςπειρασομενουπειρα·σομεν·ηςπειρα·σομεν·ου
PlVocπειρασομεναιπειρασομενοιπειρασομεναπειρα·σομεν·αιπειρα·σομεν·οιπειρα·σομεν·α
Nom
Accπειρασομεναςπειρασομενουςπειρα·σομεν·αςπειρα·σομεν·ους
Datπειρασομεναιςπειρασομενοιςπειρα·σομεν·αιςπειρα·σομεν·οις
Genπειρασομενωνπειρασομενωνπειρα·σομεν·ωνπειρα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειρασα[LXX]ε·πειρα·σαεπειρασαμηνε·πειρα·σαμην
2ndεπειρασας[GNT]ε·πειρα·σαςεπειρασωε·πειρα·σω
3rdεπειρασεν[GNT][LXX], επειρασεε·πειρα·σε(ν), ε·πειρα·σε(ν)επειρασατοε·πειρα·σατο
Pl1stεπειρασαμενε·πειρα·σαμενεπειρασαμεθαε·πειρα·σαμεθα
2ndεπειρασατε[LXX]ε·πειρα·σατεεπειρασασθεε·πειρα·σασθε
3rdεπειρασαν[GNT][LXX]ε·πειρα·σανεπειρασαντοε·πειρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασω[LXX]πειρα·σωπειρασωμαιπειρα·σωμαι
2ndπειρασῃςπειρα·σῃςπειρασῃ[LXX]πειρα·σῃ
3rdπειρασῃ[LXX]πειρα·σῃπειρασηταιπειρα·σηται
Pl1stπειρασωμεν[LXX]πειρα·σωμενπειρασωμεθαπειρα·σωμεθα
2ndπειρασητεπειρα·σητεπειρασησθεπειρα·σησθε
3rdπειρασωσιν, πειρασωσιπειρα·σωσι(ν)πειρασωνταιπειρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασαιμιπειρα·σαιμιπειρασαιμηνπειρα·σαιμην
2ndπειρασαις, πειρασειαςπειρα·σαις, πειρα·σειας classicalπειρασαιοπειρα·σαιο
3rdπειρασαι[GNT][LXX], πειρασειεπειρα·σαι, πειρα·σειε classicalπειρασαιτοπειρα·σαιτο
Pl1stπειρασαιμενπειρα·σαιμενπειρασαιμεθαπειρα·σαιμεθα
2ndπειρασαιτεπειρα·σαιτεπειρασαισθεπειρα·σαισθε
3rdπειρασαιεν, πειρασαισαν, πειρασειαν, πειρασειενπειρα·σαιεν, πειρα·σαισαν alt, πειρα·σειαν classical, πειρα·σειεν classicalπειρασαιντοπειρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειρασον[LXX]πειρα·σονπειρασαι[GNT][LXX]πειρα·σαι
3rdπειρασατωπειρα·σατωπειρασασθωπειρα·σασθω
Pl1st
2ndπειρασατεπειρα·σατεπειρασασθεπειρα·σασθε
3rdπειρασατωσαν, πειρασαντωνπειρα·σατωσαν, πειρα·σαντων classicalπειρασασθωσαν, πειρασασθωνπειρα·σασθωσαν, πειρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειρασαι[GNT][LXX]​πειρα·σαιπειρασασθαι​πειρα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασασαπειρασαςπειρασανπειρα·σασ·απειρα·σα[ντ]·ςπειρα·σαν[τ]
Nom
Accπειρασασανπειρασανταπειρα·σασ·ανπειρα·σαντ·α
Datπειρασασῃπειρασαντιπειρα·σασ·ῃπειρα·σαντ·ι
Genπειρασασηςπειρασαντοςπειρα·σασ·ηςπειρα·σαντ·ος
PlVocπειρασασαιπειρασαντεςπειρασανταπειρα·σασ·αιπειρα·σαντ·εςπειρα·σαντ·α
Nom
Accπειρασασαςπειρασανταςπειρα·σασ·αςπειρα·σαντ·ας
Datπειρασασαιςπειρασασι, πειρασασινπειρα·σασ·αιςπειρα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπειρασασωνπειρασαντωνπειρα·σασ·ωνπειρα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασαμενηπειρασαμενεπειρα·σαμεν·ηπειρα·σαμεν·ε
Nomπειρασαμενοςπειρα·σαμεν·ος
Accπειρασαμενηνπειρασαμενονπειρα·σαμεν·ηνπειρα·σαμεν·ον
Datπειρασαμενῃπειρασαμενῳπειρα·σαμεν·ῃπειρα·σαμεν·ῳ
Genπειρασαμενηςπειρασαμενουπειρα·σαμεν·ηςπειρα·σαμεν·ου
PlVocπειρασαμεναιπειρασαμενοιπειρασαμεναπειρα·σαμεν·αιπειρα·σαμεν·οιπειρα·σαμεν·α
Nom
Accπειρασαμεναςπειρασαμενουςπειρα·σαμεν·αςπειρα·σαμεν·ους
Datπειρασαμεναιςπειρασαμενοιςπειρα·σαμεν·αιςπειρα·σαμεν·οις
Genπειρασαμενωνπειρασαμενωνπειρα·σαμεν·ωνπειρα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασμαιπεπειρασ·μαι
2ndπεπειρασαιπεπειρασ·[σ]αι
3rdπεπειρασταιπεπειρασ·ται
Pl1stπεπειρασμεθαπεπειρασ·μεθα
2ndπεπειρασθεπεπειρασ·[σ]θε
3rdπεπειραδαταιπεπειρασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασομαιπεπειρασ·[σ]ομαι
2ndπεπειρασῃ, πεπειρασειπεπειρασ·[σ]ῃ, πεπειρασ·[σ]ει classical
3rdπεπειρασεταιπεπειρασ·[σ]εται
Pl1stπεπειρασομεθαπεπειρασ·[σ]ομεθα
2ndπεπειρασεσθεπεπειρασ·[σ]εσθε
3rdπεπειρασονταιπεπειρασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασοιμηνπεπειρασ·[σ]οιμην
2ndπεπειρασοιοπεπειρασ·[σ]οιο
3rdπεπειρασοιτοπεπειρασ·[σ]οιτο
Pl1stπεπειρασοιμεθαπεπειρασ·[σ]οιμεθα
2ndπεπειρασοισθεπεπειρασ·[σ]οισθε
3rdπεπειρασοιντοπεπειρασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπειρασοπεπειρασ·[σ]ο
3rdπεπειρασθωπεπειρασ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεπειρασθεπεπειρασ·[σ]θε
3rdπεπειρασθωσαν, πεπειρασθωνπεπειρασ·[σ]θωσαν, πεπειρασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπειρασθαι​πεπειρασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπειρασεσθαι​πεπειρασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπειρασμενηπεπειρασμενεπεπειρασ·μεν·ηπεπειρασ·μεν·ε
Nomπεπειρασμενοςπεπειρασ·μεν·ος
Accπεπειρασμενηνπεπειρασμενον[GNT]πεπειρασ·μεν·ηνπεπειρασ·μεν·ον
Datπεπειρασμενῃπεπειρασμενῳπεπειρασ·μεν·ῃπεπειρασ·μεν·ῳ
Genπεπειρασμενηςπεπειρασμενουπεπειρασ·μεν·ηςπεπειρασ·μεν·ου
PlVocπεπειρασμεναιπεπειρασμενοιπεπειρασμεναπεπειρασ·μεν·αιπεπειρασ·μεν·οιπεπειρασ·μεν·α
Nom
Accπεπειρασμεναςπεπειρασμενουςπεπειρασ·μεν·αςπεπειρασ·μεν·ους
Datπεπειρασμεναιςπεπειρασμενοιςπεπειρασ·μεν·αιςπεπειρασ·μεν·οις
Genπεπειρασμενωνπεπειρασμενωνπεπειρασ·μεν·ωνπεπειρασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπειρασμηνε·πεπειρασ·μην
2ndεπεπειρασοε·πεπειρασ·[σ]ο
3rdεπεπειραστοε·πεπειρασ·το
Pl1stεπεπειρασμεθαε·πεπειρασ·μεθα
2ndεπεπειρασθεε·πεπειρασ·[σ]θε
3rdεπεπειραδατοε·πεπειρασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασμην[ε]·πεπειρασ·μην
2ndπεπειρασο[ε]·πεπειρασ·[σ]ο
3rdπεπειραστο[ε]·πεπειρασ·το
Pl1stπεπειρασμεθα[ε]·πεπειρασ·μεθα
2ndπεπειρασθε[ε]·πεπειρασ·[σ]θε
3rdπεπειραδατο[ε]·πεπειρασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπειρασθηνε·πειρασ·θην
2ndεπειρασθηςε·πειρασ·θης
3rdεπειρασθηε·πειρασ·θη
Pl1stεπειρασθημενε·πειρασ·θημεν
2ndεπειρασθητεε·πειρασ·θητε
3rdεπειρασθησαν[GNT][LXX]ε·πειρασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθησομαιπειρασ·θησομαι
2ndπειρασθησῃ, πειρασθησειπειρασ·θησῃ, πειρασ·θησει classical
3rdπειρασθησεταιπειρασ·θησεται
Pl1stπειρασθησομεθαπειρασ·θησομεθα
2ndπειρασθησεσθεπειρασ·θησεσθε
3rdπειρασθησονταιπειρασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθωπειρασ·θω
2ndπειρασθῃς[GNT]πειρασ·θῃς
3rdπειρασθῃπειρασ·θῃ
Pl1stπειρασθωμενπειρασ·θωμεν
2ndπειρασθητε[GNT]πειρασ·θητε
3rdπειρασθωσιν, πειρασθωσι[LXX]πειρασ·θωσι(ν), πειρασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθειηνπειρασ·θειην
2ndπειρασθειηςπειρασ·θειης
3rdπειρασθειηπειρασ·θειη
Pl1stπειρασθειημεν, πειρασθειμενπειρασ·θειημεν, πειρασ·θειμεν classical
2ndπειρασθειητε, πειρασθειτεπειρασ·θειητε, πειρασ·θειτε classical
3rdπειρασθειησαν, πειρασθειενπειρασ·θειησαν, πειρασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθησοιμηνπειρασ·θησοιμην
2ndπειρασθησοιοπειρασ·θησοιο
3rdπειρασθησοιτοπειρασ·θησοιτο
Pl1stπειρασθησοιμεθαπειρασ·θησοιμεθα
2ndπειρασθησοισθεπειρασ·θησοισθε
3rdπειρασθησοιντοπειρασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειρασθητιπειρασ·θητι
3rdπειρασθητωπειρασ·θητω
Pl1st
2ndπειρασθητε[GNT]πειρασ·θητε
3rdπειρασθητωσαν, πειρασθεντωνπειρασ·θητωσαν, πειρασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πειρασθηναι[GNT]​πειρασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πειρασθησεσθαι​πειρασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασθεισα[LXX]πειρασθεις[GNT]πειρασθενπειρασ·θεισ·απειρασ·θει[ντ]·ςπειρασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπειρασθεισανπειρασθενταπειρασ·θεισ·ανπειρασ·θε[ι]ντ·α
Datπειρασθεισῃπειρασθεντιπειρασ·θεισ·ῃπειρασ·θε[ι]ντ·ι
Genπειρασθεισηςπειρασθεντοςπειρασ·θεισ·ηςπειρασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπειρασθεισαιπειρασθεντεςπειρασθενταπειρασ·θεισ·αιπειρασ·θε[ι]ντ·εςπειρασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπειρασθεισαςπειρασθενταςπειρασ·θεισ·αςπειρασ·θε[ι]ντ·ας
Datπειρασθεισαιςπειρασθεισι, πειρασθεισινπειρασ·θεισ·αιςπειρασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπειρασθεισωνπειρασθεντωνπειρασ·θεισ·ωνπειρασ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασθησομενηπειρασθησομενεπειρασ·θησομεν·ηπειρασ·θησομεν·ε
Nomπειρασθησομενοςπειρασ·θησομεν·ος
Accπειρασθησομενηνπειρασθησομενονπειρασ·θησομεν·ηνπειρασ·θησομεν·ον
Datπειρασθησομενῃπειρασθησομενῳπειρασ·θησομεν·ῃπειρασ·θησομεν·ῳ
Genπειρασθησομενηςπειρασθησομενουπειρασ·θησομεν·ηςπειρασ·θησομεν·ου
PlVocπειρασθησομεναιπειρασθησομενοιπειρασθησομεναπειρασ·θησομεν·αιπειρασ·θησομεν·οιπειρασ·θησομεν·α
Nom
Accπειρασθησομεναςπειρασθησομενουςπειρασ·θησομεν·αςπειρασ·θησομεν·ους
Datπειρασθησομεναιςπειρασθησομενοιςπειρασ·θησομεν·αιςπειρασ·θησομεν·οις
Genπειρασθησομενωνπειρασθησομενωνπειρασ·θησομεν·ωνπειρασ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 14:54:42 EST