επιτιμαω • EPITIMAW • epitimaō

Search: επετιμησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επετιμησενἐπιτιμάωεπι·ε·τιμη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επετιμησενἐπιτιμάωεπι·ε·τιμη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμωεπι·τιμ(α)·ωεπιτιμωμαιεπι·τιμ(α)·ομαι
2ndεπιτιμᾳςεπι·τιμ(α)·ειςεπιτιμᾳ, επιτιμασαιεπι·τιμ(α)·ῃ, επι·τιμ(α)·ει classical, επι·τιμ(α)·εσαι alt
3rdεπιτιμᾳεπι·τιμ(α)·ειεπιτιματαιεπι·τιμ(α)·εται
Pl1stεπιτιμωμενεπι·τιμ(α)·ομενεπιτιμωμεθαεπι·τιμ(α)·ομεθα
2ndεπιτιματεεπι·τιμ(α)·ετεεπιτιμασθεεπι·τιμ(α)·εσθε
3rdεπιτιμωσιν, επιτιμωσιεπι·τιμ(α)·ουσι(ν)επιτιμωνταιεπι·τιμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμωεπι·τιμ(α)·ωεπιτιμωμαιεπι·τιμ(α)·ωμαι
2ndεπιτιμᾳςεπι·τιμ(α)·ῃςεπιτιμᾳεπι·τιμ(α)·ῃ
3rdεπιτιμᾳεπι·τιμ(α)·ῃεπιτιματαιεπι·τιμ(α)·ηται
Pl1stεπιτιμωμενεπι·τιμ(α)·ωμενεπιτιμωμεθαεπι·τιμ(α)·ωμεθα
2ndεπιτιματεεπι·τιμ(α)·ητεεπιτιμασθεεπι·τιμ(α)·ησθε
3rdεπιτιμωσιν, επιτιμωσιεπι·τιμ(α)·ωσι(ν)επιτιμωνταιεπι·τιμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμῳμιεπι·τιμ(α)·οιμιεπιτιμῳμηνεπι·τιμ(α)·οιμην
2ndεπιτιμῳςεπι·τιμ(α)·οιςεπιτιμῳοεπι·τιμ(α)·οιο
3rdεπιτιμῳεπι·τιμ(α)·οιεπιτιμῳτοεπι·τιμ(α)·οιτο
Pl1stεπιτιμῳμενεπι·τιμ(α)·οιμενεπιτιμῳμεθαεπι·τιμ(α)·οιμεθα
2ndεπιτιμῳτεεπι·τιμ(α)·οιτεεπιτιμῳσθεεπι·τιμ(α)·οισθε
3rdεπιτιμῳεν, επιτιμῳσανεπι·τιμ(α)·οιεν, επι·τιμ(α)·οισαν altεπιτιμῳντοεπι·τιμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτιμα[LXX]επι·τιμ(α)·εεπιτιμωεπι·τιμ(α)·ου
3rdεπιτιματωεπι·τιμ(α)·ετωεπιτιμασθωεπι·τιμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεπιτιματεεπι·τιμ(α)·ετεεπιτιμασθεεπι·τιμ(α)·εσθε
3rdεπιτιματωσαν, επιτιμωντωνεπι·τιμ(α)·ετωσαν, επι·τιμ(α)·οντων classicalεπιτιμασθωσαν, επιτιμασθωνεπι·τιμ(α)·εσθωσαν, επι·τιμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτιμᾳν[GNT], επιτιμαν[GNT]​επι·τιμ(α)·ειν, επι·τιμ(α)·ειν > επιτιμανεπιτιμασθαι​επι·τιμ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμωσαεπιτιμων[GNT]επι·τιμ(α)·ουσ·αεπι·τιμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτιμων[GNT]επι·τιμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτιμωσανεπιτιμωνταεπι·τιμ(α)·ουσ·ανεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεπιτιμωσῃεπιτιμωντιεπι·τιμ(α)·ουσ·ῃεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτιμωσηςεπιτιμωντοςεπι·τιμ(α)·ουσ·ηςεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτιμωσαιεπιτιμωντεςεπιτιμωνταεπι·τιμ(α)·ουσ·αιεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·εςεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτιμωσαςεπιτιμωνταςεπι·τιμ(α)·ουσ·αςεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτιμωσαιςεπιτιμωσι, επιτιμωσινεπι·τιμ(α)·ουσ·αιςεπι·τιμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτιμωσωνεπιτιμωντωνεπι·τιμ(α)·ουσ·ωνεπι·τιμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμωμενηεπιτιμωμενεεπι·τιμ(α)·ομεν·ηεπι·τιμ(α)·ομεν·ε
Nomεπιτιμωμενοςεπι·τιμ(α)·ομεν·ος
Accεπιτιμωμενηνεπιτιμωμενονεπι·τιμ(α)·ομεν·ηνεπι·τιμ(α)·ομεν·ον
Datεπιτιμωμενῃεπιτιμωμενῳεπι·τιμ(α)·ομεν·ῃεπι·τιμ(α)·ομεν·ῳ
Genεπιτιμωμενηςεπιτιμωμενουεπι·τιμ(α)·ομεν·ηςεπι·τιμ(α)·ομεν·ου
PlVocεπιτιμωμεναιεπιτιμωμενοιεπιτιμωμεναεπι·τιμ(α)·ομεν·αιεπι·τιμ(α)·ομεν·οιεπι·τιμ(α)·ομεν·α
Nom
Accεπιτιμωμεναςεπιτιμωμενουςεπι·τιμ(α)·ομεν·αςεπι·τιμ(α)·ομεν·ους
Datεπιτιμωμεναιςεπιτιμωμενοιςεπι·τιμ(α)·ομεν·αιςεπι·τιμ(α)·ομεν·οις
Genεπιτιμωμενωνεπιτιμωμενωνεπι·τιμ(α)·ομεν·ωνεπι·τιμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετιμων[GNT]επι·ε·τιμ(α)·ονεπετιμωμηνεπι·ε·τιμ(α)·ομην
2ndεπετιμαςεπι·ε·τιμ(α)·εςεπετιμωεπι·ε·τιμ(α)·ου
3rdεπετιμα[GNT]επι·ε·τιμ(α)·εεπετιματοεπι·ε·τιμ(α)·ετο
Pl1stεπετιμωμενεπι·ε·τιμ(α)·ομενεπετιμωμεθαεπι·ε·τιμ(α)·ομεθα
2ndεπετιματεεπι·ε·τιμ(α)·ετεεπετιμασθεεπι·ε·τιμ(α)·εσθε
3rdεπετιμων[GNT], επετιμωσανεπι·ε·τιμ(α)·ον, επι·ε·τιμ(α)·οσαν altεπετιμωντοεπι·ε·τιμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμησωεπι·τιμη·σωεπιτιμησομαιεπι·τιμη·σομαι
2ndεπιτιμησειςεπι·τιμη·σειςεπιτιμησῃ, επιτιμησει[LXX], επιτιμησεσαιεπι·τιμη·σῃ, επι·τιμη·σει classical, επι·τιμη·σεσαι alt
3rdεπιτιμησει[LXX]επι·τιμη·σειεπιτιμησεταιεπι·τιμη·σεται
Pl1stεπιτιμησομενεπι·τιμη·σομενεπιτιμησομεθαεπι·τιμη·σομεθα
2ndεπιτιμησετε[LXX]επι·τιμη·σετεεπιτιμησεσθεεπι·τιμη·σεσθε
3rdεπιτιμησουσιν, επιτιμησουσιεπι·τιμη·σουσι(ν)επιτιμησονταιεπι·τιμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμησοιμιεπι·τιμη·σοιμιεπιτιμησοιμηνεπι·τιμη·σοιμην
2ndεπιτιμησοιςεπι·τιμη·σοιςεπιτιμησοιοεπι·τιμη·σοιο
3rdεπιτιμησοιεπι·τιμη·σοιεπιτιμησοιτοεπι·τιμη·σοιτο
Pl1stεπιτιμησοιμενεπι·τιμη·σοιμενεπιτιμησοιμεθαεπι·τιμη·σοιμεθα
2ndεπιτιμησοιτεεπι·τιμη·σοιτεεπιτιμησοισθεεπι·τιμη·σοισθε
3rdεπιτιμησοιενεπι·τιμη·σοιενεπιτιμησοιντοεπι·τιμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτιμησειν​επι·τιμη·σειν​επιτιμησεσθαι​επι·τιμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμησουσαεπιτιμησον[GNT][LXX]επι·τιμη·σουσ·αεπι·τιμη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιτιμησωνεπι·τιμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτιμησουσανεπιτιμησονταεπι·τιμη·σουσ·ανεπι·τιμη·σο[υ]ντ·α
Datεπιτιμησουσῃεπιτιμησοντιεπι·τιμη·σουσ·ῃεπι·τιμη·σο[υ]ντ·ι
Genεπιτιμησουσηςεπιτιμησοντοςεπι·τιμη·σουσ·ηςεπι·τιμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτιμησουσαιεπιτιμησοντεςεπιτιμησονταεπι·τιμη·σουσ·αιεπι·τιμη·σο[υ]ντ·εςεπι·τιμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτιμησουσαςεπιτιμησονταςεπι·τιμη·σουσ·αςεπι·τιμη·σο[υ]ντ·ας
Datεπιτιμησουσαιςεπιτιμησουσι, επιτιμησουσινεπι·τιμη·σουσ·αιςεπι·τιμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτιμησουσωνεπιτιμησοντωνεπι·τιμη·σουσ·ωνεπι·τιμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμησομενηεπιτιμησομενεεπι·τιμη·σομεν·ηεπι·τιμη·σομεν·ε
Nomεπιτιμησομενοςεπι·τιμη·σομεν·ος
Accεπιτιμησομενηνεπιτιμησομενονεπι·τιμη·σομεν·ηνεπι·τιμη·σομεν·ον
Datεπιτιμησομενῃεπιτιμησομενῳεπι·τιμη·σομεν·ῃεπι·τιμη·σομεν·ῳ
Genεπιτιμησομενηςεπιτιμησομενουεπι·τιμη·σομεν·ηςεπι·τιμη·σομεν·ου
PlVocεπιτιμησομεναιεπιτιμησομενοιεπιτιμησομεναεπι·τιμη·σομεν·αιεπι·τιμη·σομεν·οιεπι·τιμη·σομεν·α
Nom
Accεπιτιμησομεναςεπιτιμησομενουςεπι·τιμη·σομεν·αςεπι·τιμη·σομεν·ους
Datεπιτιμησομεναιςεπιτιμησομενοιςεπι·τιμη·σομεν·αιςεπι·τιμη·σομεν·οις
Genεπιτιμησομενωνεπιτιμησομενωνεπι·τιμη·σομεν·ωνεπι·τιμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετιμησαεπι·ε·τιμη·σαεπετιμησαμηνεπι·ε·τιμη·σαμην
2ndεπετιμησας[LXX]επι·ε·τιμη·σαςεπετιμησωεπι·ε·τιμη·σω
3rdεπετιμησεν[GNT][LXX], επετιμησεεπι·ε·τιμη·σε(ν), επι·ε·τιμη·σε(ν)επετιμησατοεπι·ε·τιμη·σατο
Pl1stεπετιμησαμενεπι·ε·τιμη·σαμενεπετιμησαμεθαεπι·ε·τιμη·σαμεθα
2ndεπετιμησατεεπι·ε·τιμη·σατεεπετιμησασθεεπι·ε·τιμη·σασθε
3rdεπετιμησαν[GNT]επι·ε·τιμη·σανεπετιμησαντοεπι·ε·τιμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμησωεπι·τιμη·σωεπιτιμησωμαιεπι·τιμη·σωμαι
2ndεπιτιμησῃς[LXX]επι·τιμη·σῃςεπιτιμησῃεπι·τιμη·σῃ
3rdεπιτιμησῃεπι·τιμη·σῃεπιτιμησηταιεπι·τιμη·σηται
Pl1stεπιτιμησωμενεπι·τιμη·σωμενεπιτιμησωμεθαεπι·τιμη·σωμεθα
2ndεπιτιμησητεεπι·τιμη·σητεεπιτιμησησθεεπι·τιμη·σησθε
3rdεπιτιμησωσιν, επιτιμησωσιεπι·τιμη·σωσι(ν)επιτιμησωνταιεπι·τιμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμησαιμιεπι·τιμη·σαιμιεπιτιμησαιμηνεπι·τιμη·σαιμην
2ndεπιτιμησαις, επιτιμησειαςεπι·τιμη·σαις, επι·τιμη·σειας classicalεπιτιμησαιοεπι·τιμη·σαιο
3rdεπιτιμησαι[GNT][LXX], επιτιμησειεεπι·τιμη·σαι, επι·τιμη·σειε classicalεπιτιμησαιτοεπι·τιμη·σαιτο
Pl1stεπιτιμησαιμενεπι·τιμη·σαιμενεπιτιμησαιμεθαεπι·τιμη·σαιμεθα
2ndεπιτιμησαιτεεπι·τιμη·σαιτεεπιτιμησαισθεεπι·τιμη·σαισθε
3rdεπιτιμησαιεν, επιτιμησαισαν, επιτιμησειαν, επιτιμησειενεπι·τιμη·σαιεν, επι·τιμη·σαισαν alt, επι·τιμη·σειαν classical, επι·τιμη·σειεν classicalεπιτιμησαιντοεπι·τιμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτιμησον[GNT][LXX]επι·τιμη·σονεπιτιμησαι[GNT][LXX]επι·τιμη·σαι
3rdεπιτιμησατωεπι·τιμη·σατωεπιτιμησασθωεπι·τιμη·σασθω
Pl1st
2ndεπιτιμησατεεπι·τιμη·σατεεπιτιμησασθεεπι·τιμη·σασθε
3rdεπιτιμησατωσαν, επιτιμησαντωνεπι·τιμη·σατωσαν, επι·τιμη·σαντων classicalεπιτιμησασθωσαν, επιτιμησασθωνεπι·τιμη·σασθωσαν, επι·τιμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτιμησαι[GNT][LXX]​επι·τιμη·σαιεπιτιμησασθαι​επι·τιμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμησασαεπιτιμησας[GNT]επιτιμησανεπι·τιμη·σασ·αεπι·τιμη·σα[ντ]·ςεπι·τιμη·σαν[τ]
Nom
Accεπιτιμησασανεπιτιμησανταεπι·τιμη·σασ·ανεπι·τιμη·σαντ·α
Datεπιτιμησασῃεπιτιμησαντιεπι·τιμη·σασ·ῃεπι·τιμη·σαντ·ι
Genεπιτιμησασηςεπιτιμησαντοςεπι·τιμη·σασ·ηςεπι·τιμη·σαντ·ος
PlVocεπιτιμησασαιεπιτιμησαντεςεπιτιμησανταεπι·τιμη·σασ·αιεπι·τιμη·σαντ·εςεπι·τιμη·σαντ·α
Nom
Accεπιτιμησασαςεπιτιμησανταςεπι·τιμη·σασ·αςεπι·τιμη·σαντ·ας
Datεπιτιμησασαιςεπιτιμησασι, επιτιμησασινεπι·τιμη·σασ·αιςεπι·τιμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιτιμησασωνεπιτιμησαντωνεπι·τιμη·σασ·ωνεπι·τιμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμησαμενηεπιτιμησαμενεεπι·τιμη·σαμεν·ηεπι·τιμη·σαμεν·ε
Nomεπιτιμησαμενοςεπι·τιμη·σαμεν·ος
Accεπιτιμησαμενηνεπιτιμησαμενονεπι·τιμη·σαμεν·ηνεπι·τιμη·σαμεν·ον
Datεπιτιμησαμενῃεπιτιμησαμενῳεπι·τιμη·σαμεν·ῃεπι·τιμη·σαμεν·ῳ
Genεπιτιμησαμενηςεπιτιμησαμενουεπι·τιμη·σαμεν·ηςεπι·τιμη·σαμεν·ου
PlVocεπιτιμησαμεναιεπιτιμησαμενοιεπιτιμησαμεναεπι·τιμη·σαμεν·αιεπι·τιμη·σαμεν·οιεπι·τιμη·σαμεν·α
Nom
Accεπιτιμησαμεναςεπιτιμησαμενουςεπι·τιμη·σαμεν·αςεπι·τιμη·σαμεν·ους
Datεπιτιμησαμεναιςεπιτιμησαμενοιςεπι·τιμη·σαμεν·αιςεπι·τιμη·σαμεν·οις
Genεπιτιμησαμενωνεπιτιμησαμενωνεπι·τιμη·σαμεν·ωνεπι·τιμη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπετιμηθηνεπι·ε·τιμη·θην
2ndεπετιμηθηςεπι·ε·τιμη·θης
3rdεπετιμηθηεπι·ε·τιμη·θη
Pl1stεπετιμηθημενεπι·ε·τιμη·θημεν
2ndεπετιμηθητεεπι·ε·τιμη·θητε
3rdεπετιμηθησανεπι·ε·τιμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμηθησομαιεπι·τιμη·θησομαι
2ndεπιτιμηθησῃ, επιτιμηθησειεπι·τιμη·θησῃ, επι·τιμη·θησει classical
3rdεπιτιμηθησεταιεπι·τιμη·θησεται
Pl1stεπιτιμηθησομεθαεπι·τιμη·θησομεθα
2ndεπιτιμηθησεσθεεπι·τιμη·θησεσθε
3rdεπιτιμηθησονταιεπι·τιμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμηθωεπι·τιμη·θω
2ndεπιτιμηθῃςεπι·τιμη·θῃς
3rdεπιτιμηθῃεπι·τιμη·θῃ
Pl1stεπιτιμηθωμενεπι·τιμη·θωμεν
2ndεπιτιμηθητεεπι·τιμη·θητε
3rdεπιτιμηθωσιν, επιτιμηθωσιεπι·τιμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμηθειηνεπι·τιμη·θειην
2ndεπιτιμηθειηςεπι·τιμη·θειης
3rdεπιτιμηθειηεπι·τιμη·θειη
Pl1stεπιτιμηθειημεν, επιτιμηθειμενεπι·τιμη·θειημεν, επι·τιμη·θειμεν classical
2ndεπιτιμηθειητε, επιτιμηθειτεεπι·τιμη·θειητε, επι·τιμη·θειτε classical
3rdεπιτιμηθειησαν, επιτιμηθειενεπι·τιμη·θειησαν, επι·τιμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτιμηθησοιμηνεπι·τιμη·θησοιμην
2ndεπιτιμηθησοιοεπι·τιμη·θησοιο
3rdεπιτιμηθησοιτοεπι·τιμη·θησοιτο
Pl1stεπιτιμηθησοιμεθαεπι·τιμη·θησοιμεθα
2ndεπιτιμηθησοισθεεπι·τιμη·θησοισθε
3rdεπιτιμηθησοιντοεπι·τιμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτιμηθητιεπι·τιμη·θητι
3rdεπιτιμηθητωεπι·τιμη·θητω
Pl1st
2ndεπιτιμηθητεεπι·τιμη·θητε
3rdεπιτιμηθητωσαν, επιτιμηθεντωνεπι·τιμη·θητωσαν, επι·τιμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιτιμηθηναι​επι·τιμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιτιμηθησεσθαι​επι·τιμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμηθεισαεπιτιμηθεις[LXX]επιτιμηθενεπι·τιμη·θεισ·αεπι·τιμη·θει[ντ]·ςεπι·τιμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιτιμηθεισανεπιτιμηθενταεπι·τιμη·θεισ·ανεπι·τιμη·θε[ι]ντ·α
Datεπιτιμηθεισῃεπιτιμηθεντιεπι·τιμη·θεισ·ῃεπι·τιμη·θε[ι]ντ·ι
Genεπιτιμηθεισηςεπιτιμηθεντοςεπι·τιμη·θεισ·ηςεπι·τιμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιτιμηθεισαιεπιτιμηθεντεςεπιτιμηθενταεπι·τιμη·θεισ·αιεπι·τιμη·θε[ι]ντ·εςεπι·τιμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιτιμηθεισαςεπιτιμηθενταςεπι·τιμη·θεισ·αςεπι·τιμη·θε[ι]ντ·ας
Datεπιτιμηθεισαιςεπιτιμηθεισι, επιτιμηθεισινεπι·τιμη·θεισ·αιςεπι·τιμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιτιμηθεισωνεπιτιμηθεντωνεπι·τιμη·θεισ·ωνεπι·τιμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιμηθησομενηεπιτιμηθησομενεεπι·τιμη·θησομεν·ηεπι·τιμη·θησομεν·ε
Nomεπιτιμηθησομενοςεπι·τιμη·θησομεν·ος
Accεπιτιμηθησομενηνεπιτιμηθησομενονεπι·τιμη·θησομεν·ηνεπι·τιμη·θησομεν·ον
Datεπιτιμηθησομενῃεπιτιμηθησομενῳεπι·τιμη·θησομεν·ῃεπι·τιμη·θησομεν·ῳ
Genεπιτιμηθησομενηςεπιτιμηθησομενουεπι·τιμη·θησομεν·ηςεπι·τιμη·θησομεν·ου
PlVocεπιτιμηθησομεναιεπιτιμηθησομενοιεπιτιμηθησομεναεπι·τιμη·θησομεν·αιεπι·τιμη·θησομεν·οιεπι·τιμη·θησομεν·α
Nom
Accεπιτιμηθησομεναςεπιτιμηθησομενουςεπι·τιμη·θησομεν·αςεπι·τιμη·θησομεν·ους
Datεπιτιμηθησομεναιςεπιτιμηθησομενοιςεπι·τιμη·θησομεν·αιςεπι·τιμη·θησομεν·οις
Genεπιτιμηθησομενωνεπιτιμηθησομενωνεπι·τιμη·θησομεν·ωνεπι·τιμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:42:01 EST