επισκιαζω • EPISKIAZW • episkiazō

Search: επεσκιασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεσκιασενἐπισκιάζωεπι·ε·σκια·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεσκιασενἐπισκιάζωεπι·ε·σκια·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐπι·σκιάζω (επι+σκιαζ-, επι+σκια·σ-, επι+σκια·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιαζωεπι·σκιαζ·ωεπισκιαζομαιεπι·σκιαζ·ομαι
2ndεπισκιαζειςεπι·σκιαζ·ειςεπισκιαζῃ, επισκιαζει[LXX], επισκιαζεσαιεπι·σκιαζ·ῃ, επι·σκιαζ·ει classical, επι·σκιαζ·εσαι alt
3rdεπισκιαζει[LXX]επι·σκιαζ·ειεπισκιαζεταιεπι·σκιαζ·εται
Pl1stεπισκιαζομενεπι·σκιαζ·ομενεπισκιαζομεθαεπι·σκιαζ·ομεθα
2ndεπισκιαζετεεπι·σκιαζ·ετεεπισκιαζεσθεεπι·σκιαζ·εσθε
3rdεπισκιαζουσιν, επισκιαζουσιεπι·σκιαζ·ουσι(ν)επισκιαζονταιεπι·σκιαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιαζωεπι·σκιαζ·ωεπισκιαζωμαιεπι·σκιαζ·ωμαι
2ndεπισκιαζῃςεπι·σκιαζ·ῃςεπισκιαζῃεπι·σκιαζ·ῃ
3rdεπισκιαζῃεπι·σκιαζ·ῃεπισκιαζηταιεπι·σκιαζ·ηται
Pl1stεπισκιαζωμενεπι·σκιαζ·ωμενεπισκιαζωμεθαεπι·σκιαζ·ωμεθα
2ndεπισκιαζητεεπι·σκιαζ·ητεεπισκιαζησθεεπι·σκιαζ·ησθε
3rdεπισκιαζωσιν, επισκιαζωσιεπι·σκιαζ·ωσι(ν)επισκιαζωνταιεπι·σκιαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιαζοιμιεπι·σκιαζ·οιμιεπισκιαζοιμηνεπι·σκιαζ·οιμην
2ndεπισκιαζοιςεπι·σκιαζ·οιςεπισκιαζοιοεπι·σκιαζ·οιο
3rdεπισκιαζοιεπι·σκιαζ·οιεπισκιαζοιτοεπι·σκιαζ·οιτο
Pl1stεπισκιαζοιμενεπι·σκιαζ·οιμενεπισκιαζοιμεθαεπι·σκιαζ·οιμεθα
2ndεπισκιαζοιτεεπι·σκιαζ·οιτεεπισκιαζοισθεεπι·σκιαζ·οισθε
3rdεπισκιαζοιεν, επισκιαζοισανεπι·σκιαζ·οιεν, επι·σκιαζ·οισαν altεπισκιαζοιντοεπι·σκιαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισκιαζεεπι·σκιαζ·εεπισκιαζουεπι·σκιαζ·ου
3rdεπισκιαζετωεπι·σκιαζ·ετωεπισκιαζεσθωεπι·σκιαζ·εσθω
Pl1st
2ndεπισκιαζετεεπι·σκιαζ·ετεεπισκιαζεσθεεπι·σκιαζ·εσθε
3rdεπισκιαζετωσαν, επισκιαζοντωνεπι·σκιαζ·ετωσαν, επι·σκιαζ·οντων classicalεπισκιαζεσθωσαν, επισκιαζεσθωνεπι·σκιαζ·εσθωσαν, επι·σκιαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκιαζειν​επι·σκιαζ·ειν​επισκιαζεσθαι​επι·σκιαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκιαζουσα[GNT]επισκιαζονεπι·σκιαζ·ουσ·αεπι·σκιαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπισκιαζωνεπι·σκιαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπισκιαζουσανεπισκιαζονταεπι·σκιαζ·ουσ·ανεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·α
Datεπισκιαζουσῃεπισκιαζοντιεπι·σκιαζ·ουσ·ῃεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·ι
Genεπισκιαζουσηςεπισκιαζοντοςεπι·σκιαζ·ουσ·ηςεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπισκιαζουσαιεπισκιαζοντεςεπισκιαζονταεπι·σκιαζ·ουσ·αιεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·εςεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισκιαζουσαςεπισκιαζονταςεπι·σκιαζ·ουσ·αςεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·ας
Datεπισκιαζουσαιςεπισκιαζουσι, επισκιαζουσινεπι·σκιαζ·ουσ·αιςεπι·σκιαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπισκιαζουσωνεπισκιαζοντωνεπι·σκιαζ·ουσ·ωνεπι·σκιαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκιαζομενηεπισκιαζομενεεπι·σκιαζ·ομεν·ηεπι·σκιαζ·ομεν·ε
Nomεπισκιαζομενοςεπι·σκιαζ·ομεν·ος
Accεπισκιαζομενηνεπισκιαζομενονεπι·σκιαζ·ομεν·ηνεπι·σκιαζ·ομεν·ον
Datεπισκιαζομενῃεπισκιαζομενῳεπι·σκιαζ·ομεν·ῃεπι·σκιαζ·ομεν·ῳ
Genεπισκιαζομενηςεπισκιαζομενουεπι·σκιαζ·ομεν·ηςεπι·σκιαζ·ομεν·ου
PlVocεπισκιαζομεναιεπισκιαζομενοιεπισκιαζομεναεπι·σκιαζ·ομεν·αιεπι·σκιαζ·ομεν·οιεπι·σκιαζ·ομεν·α
Nom
Accεπισκιαζομεναςεπισκιαζομενουςεπι·σκιαζ·ομεν·αςεπι·σκιαζ·ομεν·ους
Datεπισκιαζομεναιςεπισκιαζομενοιςεπι·σκιαζ·ομεν·αιςεπι·σκιαζ·ομεν·οις
Genεπισκιαζομενωνεπισκιαζομενωνεπι·σκιαζ·ομεν·ωνεπι·σκιαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκιαζονεπι·ε·σκιαζ·ονεπεσκιαζομηνεπι·ε·σκιαζ·ομην
2ndεπεσκιαζεςεπι·ε·σκιαζ·εςεπεσκιαζουεπι·ε·σκιαζ·ου
3rdεπεσκιαζεν[GNT][LXX], επεσκιαζεεπι·ε·σκιαζ·ε(ν), επι·ε·σκιαζ·ε(ν)επεσκιαζετοεπι·ε·σκιαζ·ετο
Pl1stεπεσκιαζομενεπι·ε·σκιαζ·ομενεπεσκιαζομεθαεπι·ε·σκιαζ·ομεθα
2ndεπεσκιαζετεεπι·ε·σκιαζ·ετεεπεσκιαζεσθεεπι·ε·σκιαζ·εσθε
3rdεπεσκιαζον, επεσκιαζοσανεπι·ε·σκιαζ·ον, επι·ε·σκιαζ·οσαν altεπεσκιαζοντοεπι·ε·σκιαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιασωεπι·σκια·σωεπισκιασομαιεπι·σκια·σομαι
2ndεπισκιασειςεπι·σκια·σειςεπισκιασῃ[GNT], επισκιασει[GNT][LXX], επισκιασεσαιεπι·σκια·σῃ, επι·σκια·σει classical, επι·σκια·σεσαι alt
3rdεπισκιασει[GNT][LXX]επι·σκια·σειεπισκιασεταιεπι·σκια·σεται
Pl1stεπισκιασομενεπι·σκια·σομενεπισκιασομεθαεπι·σκια·σομεθα
2ndεπισκιασετεεπι·σκια·σετεεπισκιασεσθεεπι·σκια·σεσθε
3rdεπισκιασουσιν, επισκιασουσιεπι·σκια·σουσι(ν)επισκιασονταιεπι·σκια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιασοιμιεπι·σκια·σοιμιεπισκιασοιμηνεπι·σκια·σοιμην
2ndεπισκιασοιςεπι·σκια·σοιςεπισκιασοιοεπι·σκια·σοιο
3rdεπισκιασοιεπι·σκια·σοιεπισκιασοιτοεπι·σκια·σοιτο
Pl1stεπισκιασοιμενεπι·σκια·σοιμενεπισκιασοιμεθαεπι·σκια·σοιμεθα
2ndεπισκιασοιτεεπι·σκια·σοιτεεπισκιασοισθεεπι·σκια·σοισθε
3rdεπισκιασοιενεπι·σκια·σοιενεπισκιασοιντοεπι·σκια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκιασειν​επι·σκια·σειν​επισκιασεσθαι​επι·σκια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκιασουσαεπισκιασονεπι·σκια·σουσ·αεπι·σκια·σο[υ]ν[τ]
Nomεπισκιασωνεπι·σκια·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπισκιασουσανεπισκιασονταεπι·σκια·σουσ·ανεπι·σκια·σο[υ]ντ·α
Datεπισκιασουσῃεπισκιασοντιεπι·σκια·σουσ·ῃεπι·σκια·σο[υ]ντ·ι
Genεπισκιασουσηςεπισκιασοντοςεπι·σκια·σουσ·ηςεπι·σκια·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπισκιασουσαιεπισκιασοντεςεπισκιασονταεπι·σκια·σουσ·αιεπι·σκια·σο[υ]ντ·εςεπι·σκια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισκιασουσαςεπισκιασονταςεπι·σκια·σουσ·αςεπι·σκια·σο[υ]ντ·ας
Datεπισκιασουσαιςεπισκιασουσι, επισκιασουσινεπι·σκια·σουσ·αιςεπι·σκια·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπισκιασουσωνεπισκιασοντωνεπι·σκια·σουσ·ωνεπι·σκια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκιασομενηεπισκιασομενεεπι·σκια·σομεν·ηεπι·σκια·σομεν·ε
Nomεπισκιασομενοςεπι·σκια·σομεν·ος
Accεπισκιασομενηνεπισκιασομενονεπι·σκια·σομεν·ηνεπι·σκια·σομεν·ον
Datεπισκιασομενῃεπισκιασομενῳεπι·σκια·σομεν·ῃεπι·σκια·σομεν·ῳ
Genεπισκιασομενηςεπισκιασομενουεπι·σκια·σομεν·ηςεπι·σκια·σομεν·ου
PlVocεπισκιασομεναιεπισκιασομενοιεπισκιασομεναεπι·σκια·σομεν·αιεπι·σκια·σομεν·οιεπι·σκια·σομεν·α
Nom
Accεπισκιασομεναςεπισκιασομενουςεπι·σκια·σομεν·αςεπι·σκια·σομεν·ους
Datεπισκιασομεναιςεπισκιασομενοιςεπι·σκια·σομεν·αιςεπι·σκια·σομεν·οις
Genεπισκιασομενωνεπισκιασομενωνεπι·σκια·σομεν·ωνεπι·σκια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκιασαεπι·ε·σκια·σαεπεσκιασαμηνεπι·ε·σκια·σαμην
2ndεπεσκιασας[LXX]επι·ε·σκια·σαςεπεσκιασωεπι·ε·σκια·σω
3rdεπεσκιασεν[GNT], επεσκιασεεπι·ε·σκια·σε(ν), επι·ε·σκια·σε(ν)επεσκιασατοεπι·ε·σκια·σατο
Pl1stεπεσκιασαμενεπι·ε·σκια·σαμενεπεσκιασαμεθαεπι·ε·σκια·σαμεθα
2ndεπεσκιασατεεπι·ε·σκια·σατεεπεσκιασασθεεπι·ε·σκια·σασθε
3rdεπεσκιασανεπι·ε·σκια·σανεπεσκιασαντοεπι·ε·σκια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιασωεπι·σκια·σωεπισκιασωμαιεπι·σκια·σωμαι
2ndεπισκιασῃςεπι·σκια·σῃςεπισκιασῃ[GNT]επι·σκια·σῃ
3rdεπισκιασῃ[GNT]επι·σκια·σῃεπισκιασηταιεπι·σκια·σηται
Pl1stεπισκιασωμενεπι·σκια·σωμενεπισκιασωμεθαεπι·σκια·σωμεθα
2ndεπισκιασητεεπι·σκια·σητεεπισκιασησθεεπι·σκια·σησθε
3rdεπισκιασωσιν, επισκιασωσιεπι·σκια·σωσι(ν)επισκιασωνταιεπι·σκια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκιασαιμιεπι·σκια·σαιμιεπισκιασαιμηνεπι·σκια·σαιμην
2ndεπισκιασαις, επισκιασειαςεπι·σκια·σαις, επι·σκια·σειας classicalεπισκιασαιοεπι·σκια·σαιο
3rdεπισκιασαι, επισκιασειεεπι·σκια·σαι, επι·σκια·σειε classicalεπισκιασαιτοεπι·σκια·σαιτο
Pl1stεπισκιασαιμενεπι·σκια·σαιμενεπισκιασαιμεθαεπι·σκια·σαιμεθα
2ndεπισκιασαιτεεπι·σκια·σαιτεεπισκιασαισθεεπι·σκια·σαισθε
3rdεπισκιασαιεν, επισκιασαισαν, επισκιασειαν, επισκιασειενεπι·σκια·σαιεν, επι·σκια·σαισαν alt, επι·σκια·σειαν classical, επι·σκια·σειεν classicalεπισκιασαιντοεπι·σκια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισκιασονεπι·σκια·σονεπισκιασαιεπι·σκια·σαι
3rdεπισκιασατωεπι·σκια·σατωεπισκιασασθωεπι·σκια·σασθω
Pl1st
2ndεπισκιασατεεπι·σκια·σατεεπισκιασασθεεπι·σκια·σασθε
3rdεπισκιασατωσαν, επισκιασαντωνεπι·σκια·σατωσαν, επι·σκια·σαντων classicalεπισκιασασθωσαν, επισκιασασθωνεπι·σκια·σασθωσαν, επι·σκια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκιασαι​επι·σκια·σαι​επισκιασασθαι​επι·σκια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκιασασαεπισκιασαςεπισκιασανεπι·σκια·σασ·αεπι·σκια·σα[ντ]·ςεπι·σκια·σαν[τ]
Nom
Accεπισκιασασανεπισκιασανταεπι·σκια·σασ·ανεπι·σκια·σαντ·α
Datεπισκιασασῃεπισκιασαντιεπι·σκια·σασ·ῃεπι·σκια·σαντ·ι
Genεπισκιασασηςεπισκιασαντοςεπι·σκια·σασ·ηςεπι·σκια·σαντ·ος
PlVocεπισκιασασαιεπισκιασαντεςεπισκιασανταεπι·σκια·σασ·αιεπι·σκια·σαντ·εςεπι·σκια·σαντ·α
Nom
Accεπισκιασασαςεπισκιασανταςεπι·σκια·σασ·αςεπι·σκια·σαντ·ας
Datεπισκιασασαιςεπισκιασασι, επισκιασασινεπι·σκια·σασ·αιςεπι·σκια·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπισκιασασωνεπισκιασαντωνεπι·σκια·σασ·ωνεπι·σκια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκιασαμενηεπισκιασαμενεεπι·σκια·σαμεν·ηεπι·σκια·σαμεν·ε
Nomεπισκιασαμενοςεπι·σκια·σαμεν·ος
Accεπισκιασαμενηνεπισκιασαμενονεπι·σκια·σαμεν·ηνεπι·σκια·σαμεν·ον
Datεπισκιασαμενῃεπισκιασαμενῳεπι·σκια·σαμεν·ῃεπι·σκια·σαμεν·ῳ
Genεπισκιασαμενηςεπισκιασαμενουεπι·σκια·σαμεν·ηςεπι·σκια·σαμεν·ου
PlVocεπισκιασαμεναιεπισκιασαμενοιεπισκιασαμεναεπι·σκια·σαμεν·αιεπι·σκια·σαμεν·οιεπι·σκια·σαμεν·α
Nom
Accεπισκιασαμεναςεπισκιασαμενουςεπι·σκια·σαμεν·αςεπι·σκια·σαμεν·ους
Datεπισκιασαμεναιςεπισκιασαμενοιςεπι·σκια·σαμεν·αιςεπι·σκια·σαμεν·οις
Genεπισκιασαμενωνεπισκιασαμενωνεπι·σκια·σαμεν·ωνεπι·σκια·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 19:44:24 EST