επισκεπτομαι • EPISKEPTOMAI • episkeptomai

Search: επεσκεπησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεσκεπησανἐπισκέπτομαιεπι·ε·σκεπ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεσκεπησανἐπισκέπτομαιεπι·ε·σκεπ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl

ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεπτομαιεπι·σκεπτ·ομαι
2ndεπισκεπτῃ[GNT][LXX], επισκεπτει, επισκεπτεσαιεπι·σκεπτ·ῃ, επι·σκεπτ·ει classical, επι·σκεπτ·εσαι alt
3rdεπισκεπτεται[LXX]επι·σκεπτ·εται
Pl1stεπισκεπτομεθαεπι·σκεπτ·ομεθα
2ndεπισκεπτεσθεεπι·σκεπτ·εσθε
3rdεπισκεπτονταιεπι·σκεπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεπτωμαι[LXX]επι·σκεπτ·ωμαι
2ndεπισκεπτῃ[GNT][LXX]επι·σκεπτ·ῃ
3rdεπισκεπτηται[LXX]επι·σκεπτ·ηται
Pl1stεπισκεπτωμεθαεπι·σκεπτ·ωμεθα
2ndεπισκεπτησθεεπι·σκεπτ·ησθε
3rdεπισκεπτωνται[LXX]επι·σκεπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεπτοιμηνεπι·σκεπτ·οιμην
2ndεπισκεπτοιοεπι·σκεπτ·οιο
3rdεπισκεπτοιτοεπι·σκεπτ·οιτο
Pl1stεπισκεπτοιμεθαεπι·σκεπτ·οιμεθα
2ndεπισκεπτοισθεεπι·σκεπτ·οισθε
3rdεπισκεπτοιντοεπι·σκεπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισκεπτου[LXX]επι·σκεπτ·ου
3rdεπισκεπτεσθωεπι·σκεπτ·εσθω
Pl1st
2ndεπισκεπτεσθεεπι·σκεπτ·εσθε
3rdεπισκεπτεσθωσαν, επισκεπτεσθωνεπι·σκεπτ·εσθωσαν, επι·σκεπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκεπτεσθαι[GNT][LXX]​επι·σκεπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκεπτομενηεπισκεπτομενεεπι·σκεπτ·ομεν·ηεπι·σκεπτ·ομεν·ε
Nomεπισκεπτομενος[LXX]επι·σκεπτ·ομεν·ος
Accεπισκεπτομενηνεπισκεπτομενονεπι·σκεπτ·ομεν·ηνεπι·σκεπτ·ομεν·ον
Datεπισκεπτομενῃεπισκεπτομενῳεπι·σκεπτ·ομεν·ῃεπι·σκεπτ·ομεν·ῳ
Genεπισκεπτομενηςεπισκεπτομενουεπι·σκεπτ·ομεν·ηςεπι·σκεπτ·ομεν·ου
PlVocεπισκεπτομεναιεπισκεπτομενοιεπισκεπτομεναεπι·σκεπτ·ομεν·αιεπι·σκεπτ·ομεν·οιεπι·σκεπτ·ομεν·α
Nom
Accεπισκεπτομεναςεπισκεπτομενουςεπι·σκεπτ·ομεν·αςεπι·σκεπτ·ομεν·ους
Datεπισκεπτομεναιςεπισκεπτομενοιςεπι·σκεπτ·ομεν·αιςεπι·σκεπτ·ομεν·οις
Genεπισκεπτομενωνεπισκεπτομενωνεπι·σκεπτ·ομεν·ωνεπι·σκεπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεπτομηνεπι·ε·σκεπτ·ομην
2ndεπεσκεπτουεπι·ε·σκεπτ·ου
3rdεπεσκεπτετοεπι·ε·σκεπτ·ετο
Pl1stεπεσκεπτομεθαεπι·ε·σκεπτ·ομεθα
2ndεπεσκεπτεσθεεπι·ε·σκεπτ·εσθε
3rdεπεσκεπτοντοεπι·ε·σκεπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεψομαι[LXX]επι·σκεπτ·σομαι
2ndεπισκεψῃ[LXX], επισκεψει, επισκεψεσαιεπι·σκεπτ·σῃ, επι·σκεπτ·σει classical, επι·σκεπτ·σεσαι alt
3rdεπισκεψεται[GNT][LXX]επι·σκεπτ·σεται
Pl1stεπισκεψομεθα[LXX]επι·σκεπτ·σομεθα
2ndεπισκεψεσθεεπι·σκεπτ·σεσθε
3rdεπισκεψονταιεπι·σκεπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεψοιμηνεπι·σκεπτ·σοιμην
2ndεπισκεψοιοεπι·σκεπτ·σοιο
3rdεπισκεψοιτοεπι·σκεπτ·σοιτο
Pl1stεπισκεψοιμεθαεπι·σκεπτ·σοιμεθα
2ndεπισκεψοισθεεπι·σκεπτ·σοισθε
3rdεπισκεψοιντοεπι·σκεπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκεψεσθαι​επι·σκεπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκεψομενηεπισκεψομενεεπι·σκεπτ·σομεν·ηεπι·σκεπτ·σομεν·ε
Nomεπισκεψομενοςεπι·σκεπτ·σομεν·ος
Accεπισκεψομενηνεπισκεψομενονεπι·σκεπτ·σομεν·ηνεπι·σκεπτ·σομεν·ον
Datεπισκεψομενῃεπισκεψομενῳεπι·σκεπτ·σομεν·ῃεπι·σκεπτ·σομεν·ῳ
Genεπισκεψομενηςεπισκεψομενουεπι·σκεπτ·σομεν·ηςεπι·σκεπτ·σομεν·ου
PlVocεπισκεψομεναιεπισκεψομενοιεπισκεψομεναεπι·σκεπτ·σομεν·αιεπι·σκεπτ·σομεν·οιεπι·σκεπτ·σομεν·α
Nom
Accεπισκεψομεναςεπισκεψομενουςεπι·σκεπτ·σομεν·αςεπι·σκεπτ·σομεν·ους
Datεπισκεψομεναιςεπισκεψομενοιςεπι·σκεπτ·σομεν·αιςεπι·σκεπτ·σομεν·οις
Genεπισκεψομενωνεπισκεψομενωνεπι·σκεπτ·σομεν·ωνεπι·σκεπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεψαμην[LXX]επι·ε·σκεπτ·σαμην
2ndεπεσκεψω[LXX]επι·ε·σκεπτ·σω
3rdεπεσκεψατο[GNT][LXX]επι·ε·σκεπτ·σατο
Pl1stεπεσκεψαμεθα[LXX]επι·ε·σκεπτ·σαμεθα
2ndεπεσκεψασθε[GNT][LXX]επι·ε·σκεπτ·σασθε
3rdεπεσκεψαντο[LXX]επι·ε·σκεπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεψωμαι[LXX]επι·σκεπτ·σωμαι
2ndεπισκεψῃ[LXX]επι·σκεπτ·σῃ
3rdεπισκεψηται[LXX]επι·σκεπτ·σηται
Pl1stεπισκεψωμεθα[GNT]επι·σκεπτ·σωμεθα
2ndεπισκεψησθεεπι·σκεπτ·σησθε
3rdεπισκεψωνται[LXX]επι·σκεπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκεψαιμηνεπι·σκεπτ·σαιμην
2ndεπισκεψαιοεπι·σκεπτ·σαιο
3rdεπισκεψαιτοεπι·σκεπτ·σαιτο
Pl1stεπισκεψαιμεθαεπι·σκεπτ·σαιμεθα
2ndεπισκεψαισθεεπι·σκεπτ·σαισθε
3rdεπισκεψαιντοεπι·σκεπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισκεψαι[LXX]επι·σκεπτ·σαι
3rdεπισκεψασθω[LXX]επι·σκεπτ·σασθω
Pl1st
2ndεπισκεψασθε[GNT][LXX]επι·σκεπτ·σασθε
3rdεπισκεψασθωσαν, επισκεψασθωνεπι·σκεπτ·σασθωσαν, επι·σκεπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκεψασθαι[GNT][LXX]​επι·σκεπτ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκεψαμενηεπισκεψαμενεεπι·σκεπτ·σαμεν·ηεπι·σκεπτ·σαμεν·ε
Nomεπισκεψαμενοςεπι·σκεπτ·σαμεν·ος
Accεπισκεψαμενηνεπισκεψαμενονεπι·σκεπτ·σαμεν·ηνεπι·σκεπτ·σαμεν·ον
Datεπισκεψαμενῃεπισκεψαμενῳεπι·σκεπτ·σαμεν·ῃεπι·σκεπτ·σαμεν·ῳ
Genεπισκεψαμενηςεπισκεψαμενουεπι·σκεπτ·σαμεν·ηςεπι·σκεπτ·σαμεν·ου
PlVocεπισκεψαμεναιεπισκεψαμενοι[LXX]επισκεψαμεναεπι·σκεπτ·σαμεν·αιεπι·σκεπτ·σαμεν·οιεπι·σκεπτ·σαμεν·α
Nom
Accεπισκεψαμεναςεπισκεψαμενουςεπι·σκεπτ·σαμεν·αςεπι·σκεπτ·σαμεν·ους
Datεπισκεψαμεναιςεπισκεψαμενοιςεπι·σκεπτ·σαμεν·αιςεπι·σκεπτ·σαμεν·οις
Genεπισκεψαμενωνεπισκεψαμενωνεπι·σκεπτ·σαμεν·ωνεπι·σκεπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεμμαι[LXX]επ·εσκεπτ·μαι
2ndεπεσκεψαιεπ·εσκεπτ·σαι
3rdεπεσκεπται[LXX]επ·εσκεπτ·ται
Pl1stεπεσκεμμεθαεπ·εσκεπτ·μεθα
2ndεπεσκεφθεεπ·εσκεπτ·σθε
3rdεπεσκεφαταιεπ·εσκεπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεψομαιεπ·εσκεπτ·σομαι
2ndεπεσκεψῃ, επεσκεψειεπ·εσκεπτ·σῃ, επ·εσκεπτ·σει classical
3rdεπεσκεψεταιεπ·εσκεπτ·σεται
Pl1stεπεσκεψομεθαεπ·εσκεπτ·σομεθα
2ndεπεσκεψεσθεεπ·εσκεπτ·σεσθε
3rdεπεσκεψονταιεπ·εσκεπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεψοιμηνεπ·εσκεπτ·σοιμην
2ndεπεσκεψοιοεπ·εσκεπτ·σοιο
3rdεπεσκεψοιτοεπ·εσκεπτ·σοιτο
Pl1stεπεσκεψοιμεθαεπ·εσκεπτ·σοιμεθα
2ndεπεσκεψοισθεεπ·εσκεπτ·σοισθε
3rdεπεσκεψοιντοεπ·εσκεπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεσκεψοεπ·εσκεπτ·σο
3rdεπεσκεφθωεπ·εσκεπτ·σθω
Pl1st
2ndεπεσκεφθεεπ·εσκεπτ·σθε
3rdεπεσκεφθωσαν, επεσκεφθωνεπ·εσκεπτ·σθωσαν, επ·εσκεπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεσκεφθαι​επ·εσκεπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεσκεψεσθαι​επ·εσκεπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεσκεμμενηεπεσκεμμενεεπ·εσκεπτ·μεν·ηεπ·εσκεπτ·μεν·ε
Nomεπεσκεμμενοςεπ·εσκεπτ·μεν·ος
Accεπεσκεμμενηνεπεσκεμμενονεπ·εσκεπτ·μεν·ηνεπ·εσκεπτ·μεν·ον
Datεπεσκεμμενῃεπεσκεμμενῳεπ·εσκεπτ·μεν·ῃεπ·εσκεπτ·μεν·ῳ
Genεπεσκεμμενηςεπεσκεμμενουεπ·εσκεπτ·μεν·ηςεπ·εσκεπτ·μεν·ου
PlVocεπεσκεμμεναιεπεσκεμμενοι[LXX]επεσκεμμεναεπ·εσκεπτ·μεν·αιεπ·εσκεπτ·μεν·οιεπ·εσκεπτ·μεν·α
Nom
Accεπεσκεμμεναςεπεσκεμμενουςεπ·εσκεπτ·μεν·αςεπ·εσκεπτ·μεν·ους
Datεπεσκεμμεναιςεπεσκεμμενοιςεπ·εσκεπτ·μεν·αιςεπ·εσκεπτ·μεν·οις
Genεπεσκεμμενων[LXX]επεσκεμμενων[LXX]επ·εσκεπτ·μεν·ωνεπ·εσκεπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεμμηνεπ·ε·εσκεπτ·μην
2ndεπεσκεψοεπ·ε·εσκεπτ·σο
3rdεπεσκεπτοεπ·ε·εσκεπτ·το
Pl1stεπεσκεμμεθαεπ·ε·εσκεπτ·μεθα
2ndεπεσκεφθεεπ·ε·εσκεπτ·σθε
3rdεπεσκεφατοεπ·ε·εσκεπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεσκεφθην, επεσκεπηνεπι·ε·σκεπτ·θην, επι·ε·σκεπ·[θ]ην
2ndεπεσκεφθης, επεσκεπηςεπι·ε·σκεπτ·θης, επι·ε·σκεπ·[θ]ης
3rdεπεσκεφθη, επεσκεπη[LXX]επι·ε·σκεπτ·θη, επι·ε·σκεπ·[θ]η
Pl1stεπεσκεφθημεν, επεσκεπημενεπι·ε·σκεπτ·θημεν, επι·ε·σκεπ·[θ]ημεν
2ndεπεσκεφθητε, επεσκεπητεεπι·ε·σκεπτ·θητε, επι·ε·σκεπ·[θ]ητε
3rdεπεσκεφθησαν, επεσκεπησαν[LXX]επι·ε·σκεπτ·θησαν, επι·ε·σκεπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπισκεφθησομαι, επισκεπησομαιεπι·σκεπτ·θησομαι, επι·σκεπ·[θ]ησομαι
2ndεπισκεφθησῃ, επισκεφθησει, επισκεπησῃ[LXX], επισκεπησειεπι·σκεπτ·θησῃ, επι·σκεπτ·θησει classical, επι·σκεπ·[θ]ησῃ, επι·σκεπ·[θ]ησει classical
3rdεπισκεφθησεται[LXX], επισκεπησεται[LXX]επι·σκεπτ·θησεται, επι·σκεπ·[θ]ησεται
Pl1stεπισκεφθησομεθα, επισκεπησομεθαεπι·σκεπτ·θησομεθα, επι·σκεπ·[θ]ησομεθα
2ndεπισκεφθησεσθε, επισκεπησεσθεεπι·σκεπτ·θησεσθε, επι·σκεπ·[θ]ησεσθε
3rdεπισκεφθησονται, επισκεπησονταιεπι·σκεπτ·θησονται, επι·σκεπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισκεφθω, επισκεπωεπι·σκεπτ·θω, επι·σκεπ·[θ]ω
2ndεπισκεφθῃς, επισκεπῃςεπι·σκεπτ·θῃς, επι·σκεπ·[θ]ῃς
3rdεπισκεφθῃ[LXX], επισκεπῃ[LXX]επι·σκεπτ·θῃ, επι·σκεπ·[θ]ῃ
Pl1stεπισκεφθωμεν, επισκεπωμενεπι·σκεπτ·θωμεν, επι·σκεπ·[θ]ωμεν
2ndεπισκεφθητε, επισκεπητεεπι·σκεπτ·θητε, επι·σκεπ·[θ]ητε
3rdεπισκεφθωσιν, επισκεφθωσι, επισκεπωσιν, επισκεπωσιεπι·σκεπτ·θωσι(ν), επι·σκεπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισκεφθειην, επισκεπειηνεπι·σκεπτ·θειην, επι·σκεπ·[θ]ειην
2ndεπισκεφθειης, επισκεπειηςεπι·σκεπτ·θειης, επι·σκεπ·[θ]ειης
3rdεπισκεφθειη, επισκεπειηεπι·σκεπτ·θειη, επι·σκεπ·[θ]ειη
Pl1stεπισκεφθειημεν, επισκεφθειμεν, επισκεπειημεν, επισκεπειμενεπι·σκεπτ·θειημεν, επι·σκεπτ·θειμεν classical, επι·σκεπ·[θ]ειημεν, επι·σκεπ·[θ]ειμεν classical
2ndεπισκεφθειητε, επισκεφθειτε, επισκεπειητε, επισκεπειτεεπι·σκεπτ·θειητε, επι·σκεπτ·θειτε classical, επι·σκεπ·[θ]ειητε, επι·σκεπ·[θ]ειτε classical
3rdεπισκεφθειησαν, επισκεφθειεν, επισκεπειησαν, επισκεπειενεπι·σκεπτ·θειησαν, επι·σκεπτ·θειεν classical, επι·σκεπ·[θ]ειησαν, επι·σκεπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπισκεφθησοιμην, επισκεπησοιμηνεπι·σκεπτ·θησοιμην, επι·σκεπ·[θ]ησοιμην
2ndεπισκεφθησοιο, επισκεπησοιοεπι·σκεπτ·θησοιο, επι·σκεπ·[θ]ησοιο
3rdεπισκεφθησοιτο, επισκεπησοιτοεπι·σκεπτ·θησοιτο, επι·σκεπ·[θ]ησοιτο
Pl1stεπισκεφθησοιμεθα, επισκεπησοιμεθαεπι·σκεπτ·θησοιμεθα, επι·σκεπ·[θ]ησοιμεθα
2ndεπισκεφθησοισθε, επισκεπησοισθεεπι·σκεπτ·θησοισθε, επι·σκεπ·[θ]ησοισθε
3rdεπισκεφθησοιντο, επισκεπησοιντοεπι·σκεπτ·θησοιντο, επι·σκεπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισκεφθητι, επισκεπηθιεπι·σκεπτ·θητι, επι·σκεπ·[θ]ητι
3rdεπισκεφθητω, επισκεπητω[LXX]επι·σκεπτ·θητω, επι·σκεπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπισκεφθητε, επισκεπητεεπι·σκεπτ·θητε, επι·σκεπ·[θ]ητε
3rdεπισκεφθητωσαν, επισκεφθεντων, επισκεπητωσαν, επισκεπεντωνεπι·σκεπτ·θητωσαν, επι·σκεπτ·θεντων classical, επι·σκεπ·[θ]ητωσαν, επι·σκεπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επισκεφθηναι, επισκεπηναι[LXX]​επι·σκεπτ·θηναι, επι·σκεπ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επισκεφθησεσθαι, επισκεπησεσθαι​επι·σκεπτ·θησεσθαι, επι·σκεπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκεφθεισα, επισκεπεισαεπισκεφθεις, επισκεπειςεπισκεφθεν, επισκεπενεπι·σκεπτ·θεισ·α, επι·σκεπ·[θ]εισ·αεπι·σκεπτ·θει[ντ]·ς, επι·σκεπ·[θ]ει[ντ]·ςεπι·σκεπτ·θε[ι]ν[τ], επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπισκεφθεισαν, επισκεπεισανεπισκεφθεντα, επισκεπενταεπι·σκεπτ·θεισ·αν, επι·σκεπ·[θ]εισ·ανεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·α, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπισκεφθεισῃ, επισκεπεισῃεπισκεφθεντι, επισκεπεντιεπι·σκεπτ·θεισ·ῃ, επι·σκεπ·[θ]εισ·ῃεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·ι, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπισκεφθεισης, επισκεπεισηςεπισκεφθεντος, επισκεπεντοςεπι·σκεπτ·θεισ·ης, επι·σκεπ·[θ]εισ·ηςεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·ος, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπισκεφθεισαι, επισκεπεισαιεπισκεφθεντες, επισκεπεντες[LXX]επισκεφθεντα, επισκεπενταεπι·σκεπτ·θεισ·αι, επι·σκεπ·[θ]εισ·αιεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·ες, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·εςεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·α, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπισκεφθεισας, επισκεπεισαςεπισκεφθεντας, επισκεπενταςεπι·σκεπτ·θεισ·ας, επι·σκεπ·[θ]εισ·αςεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·ας, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπισκεφθεισαις, επισκεπεισαιςεπισκεφθεισι, επισκεφθεισιν, επισκεπεισι, επισκεπεισινεπι·σκεπτ·θεισ·αις, επι·σκεπ·[θ]εισ·αιςεπι·σκεπτ·θει[ντ]·σι(ν), επι·σκεπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπισκεφθεισων, επισκεπεισωνεπισκεφθεντων, επισκεπεντωνεπι·σκεπτ·θεισ·ων, επι·σκεπ·[θ]εισ·ωνεπι·σκεπτ·θε[ι]ντ·ος, επι·σκεπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκεφθησομενη, επισκεπησομενηεπισκεφθησομενε, επισκεπησομενεεπι·σκεπτ·θησομεν·η, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ηεπι·σκεπτ·θησομεν·ε, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ε
Nomεπισκεφθησομενος, επισκεπησομενοςεπι·σκεπτ·θησομεν·ος, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ος
Accεπισκεφθησομενην, επισκεπησομενηνεπισκεφθησομενον, επισκεπησομενονεπι·σκεπτ·θησομεν·ην, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ηνεπι·σκεπτ·θησομεν·ον, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ον
Datεπισκεφθησομενῃ, επισκεπησομενῃεπισκεφθησομενῳ, επισκεπησομενῳεπι·σκεπτ·θησομεν·ῃ, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ῃεπι·σκεπτ·θησομεν·ῳ, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπισκεφθησομενης, επισκεπησομενηςεπισκεφθησομενου, επισκεπησομενουεπι·σκεπτ·θησομεν·ης, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ηςεπι·σκεπτ·θησομεν·ου, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπισκεφθησομεναι, επισκεπησομεναιεπισκεφθησομενοι, επισκεπησομενοιεπισκεφθησομενα, επισκεπησομεναεπι·σκεπτ·θησομεν·αι, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·αιεπι·σκεπτ·θησομεν·οι, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·οιεπι·σκεπτ·θησομεν·α, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπισκεφθησομενας, επισκεπησομεναςεπισκεφθησομενους, επισκεπησομενουςεπι·σκεπτ·θησομεν·ας, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·αςεπι·σκεπτ·θησομεν·ους, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ους
Datεπισκεφθησομεναις, επισκεπησομεναιςεπισκεφθησομενοις, επισκεπησομενοιςεπι·σκεπτ·θησομεν·αις, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·αιςεπι·σκεπτ·θησομεν·οις, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·οις
Genεπισκεφθησομενων, επισκεπησομενωνεπισκεφθησομενων, επισκεπησομενωνεπι·σκεπτ·θησομεν·ων, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ωνεπι·σκεπτ·θησομεν·ου, επι·σκεπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 08:46:47 EST