επερχομαι • EPERCOMAI EPERXOMAI • eperchomai

Search: επερχομενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επερχομεναἐπέρχομαιεπ·ερχ·ομεν·αpres mp ptcp neu nom|acc|voc pl

ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερχομαιεπ·ερχ·ομαι
2ndεπερχῃ, επερχει, επερχεσαιεπ·ερχ·ῃ, επ·ερχ·ει classical, επ·ερχ·εσαι alt
3rdεπερχεται[LXX]επ·ερχ·εται
Pl1stεπερχομεθαεπ·ερχ·ομεθα
2ndεπερχεσθεεπ·ερχ·εσθε
3rdεπερχονται[LXX]επ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερχωμαιεπ·ερχ·ωμαι
2ndεπερχῃεπ·ερχ·ῃ
3rdεπερχηταιεπ·ερχ·ηται
Pl1stεπερχωμεθαεπ·ερχ·ωμεθα
2ndεπερχησθεεπ·ερχ·ησθε
3rdεπερχωνταιεπ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερχοιμηνεπ·ερχ·οιμην
2ndεπερχοιοεπ·ερχ·οιο
3rdεπερχοιτοεπ·ερχ·οιτο
Pl1stεπερχοιμεθαεπ·ερχ·οιμεθα
2ndεπερχοισθεεπ·ερχ·οισθε
3rdεπερχοιντοεπ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπερχουεπ·ερχ·ου
3rdεπερχεσθωεπ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndεπερχεσθεεπ·ερχ·εσθε
3rdεπερχεσθωσαν, επερχεσθωνεπ·ερχ·εσθωσαν, επ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επερχεσθαι​επ·ερχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερχομενηεπερχομενεεπ·ερχ·ομεν·ηεπ·ερχ·ομεν·ε
Nomεπερχομενοςεπ·ερχ·ομεν·ος
Accεπερχομενην[LXX]επερχομενον[LXX]επ·ερχ·ομεν·ηνεπ·ερχ·ομεν·ον
Datεπερχομενῃεπερχομενῳεπ·ερχ·ομεν·ῃεπ·ερχ·ομεν·ῳ
Genεπερχομενηςεπερχομενουεπ·ερχ·ομεν·ηςεπ·ερχ·ομεν·ου
PlVocεπερχομεναιεπερχομενοιεπερχομενα[LXX]επ·ερχ·ομεν·αιεπ·ερχ·ομεν·οιεπ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accεπερχομενας[LXX]επερχομενουςεπ·ερχ·ομεν·αςεπ·ερχ·ομεν·ους
Datεπερχομεναις[GNT]επερχομενοις[GNT]επ·ερχ·ομεν·αιςεπ·ερχ·ομεν·οις
Genεπερχομενων[GNT][LXX]επερχομενων[GNT][LXX]επ·ερχ·ομεν·ωνεπ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρχομηνεπ·ε·ερχ·ομην
2ndεπηρχουεπ·ε·ερχ·ου
3rdεπηρχετο[LXX]επ·ε·ερχ·ετο
Pl1stεπηρχομεθαεπ·ε·ερχ·ομεθα
2ndεπηρχεσθεεπ·ε·ερχ·εσθε
3rdεπηρχοντοεπ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελευσομαι[LXX]επ·ελευ·σομαι
2ndεπελευσῃ, επελευσει, επελευσεσαιεπ·ελευ·σῃ, επ·ελευ·σει classical, επ·ελευ·σεσαι alt
3rdεπελευσεται[GNT][LXX]επ·ελευ·σεται
Pl1stεπελευσομεθαεπ·ελευ·σομεθα
2ndεπελευσεσθεεπ·ελευ·σεσθε
3rdεπελευσονταιεπ·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελευσοιμηνεπ·ελευ·σοιμην
2ndεπελευσοιοεπ·ελευ·σοιο
3rdεπελευσοιτοεπ·ελευ·σοιτο
Pl1stεπελευσοιμεθαεπ·ελευ·σοιμεθα
2ndεπελευσοισθεεπ·ελευ·σοισθε
3rdεπελευσοιντοεπ·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επελευσεσθαι[LXX]​επ·ελευ·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπελευσομενηεπελευσομενεεπ·ελευ·σομεν·ηεπ·ελευ·σομεν·ε
Nomεπελευσομενοςεπ·ελευ·σομεν·ος
Accεπελευσομενηνεπελευσομενονεπ·ελευ·σομεν·ηνεπ·ελευ·σομεν·ον
Datεπελευσομενῃεπελευσομενῳεπ·ελευ·σομεν·ῃεπ·ελευ·σομεν·ῳ
Genεπελευσομενηςεπελευσομενουεπ·ελευ·σομεν·ηςεπ·ελευ·σομεν·ου
PlVocεπελευσομεναιεπελευσομενοιεπελευσομεναεπ·ελευ·σομεν·αιεπ·ελευ·σομεν·οιεπ·ελευ·σομεν·α
Nom
Accεπελευσομεναςεπελευσομενουςεπ·ελευ·σομεν·αςεπ·ελευ·σομεν·ους
Datεπελευσομεναιςεπελευσομενοιςεπ·ελευ·σομεν·αιςεπ·ελευ·σομεν·οις
Genεπελευσομενωνεπελευσομενωνεπ·ελευ·σομεν·ωνεπ·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηλθαεπ·ε·ελθ·[σ]α
2ndεπηλθαςεπ·ε·ελθ·[σ]ας
3rdεπηλθεν[LXX], επηλθε[LXX]επ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stεπηλθαμενεπ·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndεπηλθατεεπ·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdεπηλθαν[GNT]επ·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελθωεπ·ελθ·[σ]ω
2ndεπελθῃς[LXX]επ·ελθ·[σ]ῃς
3rdεπελθῃ[GNT][LXX]επ·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stεπελθωμενεπ·ελθ·[σ]ωμεν
2ndεπελθητεεπ·ελθ·[σ]ητε
3rdεπελθωσιν, επελθωσιεπ·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελθαιμιεπ·ελθ·[σ]αιμι
2ndεπελθαις, επελθειαςεπ·ελθ·[σ]αις, επ·ελθ·[σ]ειας classical
3rdεπελθαι, επελθειεεπ·ελθ·[σ]αι, επ·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stεπελθαιμενεπ·ελθ·[σ]αιμεν
2ndεπελθαιτεεπ·ελθ·[σ]αιτε
3rdεπελθαιεν, επελθαισαν, επελθειαν, επελθειενεπ·ελθ·[σ]αιεν, επ·ελθ·[σ]αισαν alt, επ·ελθ·[σ]ειαν classical, επ·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπελθον[LXX]επ·ελθ·[σ]ον
3rdεπελθατωεπ·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndεπελθατεεπ·ελθ·[σ]ατε
3rdεπελθατωσαν, επελθαντωνεπ·ελθ·[σ]ατωσαν, επ·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επελθαι​επ·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπελθασαεπελθαςεπελθανεπ·ελθ·[σ]ασ·αεπ·ελθ·[σ]α[ντ]·ςεπ·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεπελθασανεπελθανταεπ·ελθ·[σ]ασ·ανεπ·ελθ·[σ]αντ·α
Datεπελθασῃεπελθαντιεπ·ελθ·[σ]ασ·ῃεπ·ελθ·[σ]αντ·ι
Genεπελθασηςεπελθαντοςεπ·ελθ·[σ]ασ·ηςεπ·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocεπελθασαιεπελθαντεςεπελθανταεπ·ελθ·[σ]ασ·αιεπ·ελθ·[σ]αντ·εςεπ·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accεπελθασαςεπελθανταςεπ·ελθ·[σ]ασ·αςεπ·ελθ·[σ]αντ·ας
Datεπελθασαιςεπελθασι, επελθασινεπ·ελθ·[σ]ασ·αιςεπ·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεπελθασωνεπελθαντωνεπ·ελθ·[σ]ασ·ωνεπ·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηλθον[GNT][LXX]επ·ε·ελθ·ον
2ndεπηλθεςεπ·ε·ελθ·ες
3rdεπηλθεν[LXX], επηλθε[LXX]επ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stεπηλθομενεπ·ε·ελθ·ομεν
2ndεπηλθετεεπ·ε·ελθ·ετε
3rdεπηλθον[GNT][LXX], επηλθοσανεπ·ε·ελθ·ον, επ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελθωεπ·ελθ·ω
2ndεπελθῃς[LXX]επ·ελθ·ῃς
3rdεπελθῃ[GNT][LXX]επ·ελθ·ῃ
Pl1stεπελθωμενεπ·ελθ·ωμεν
2ndεπελθητεεπ·ελθ·ητε
3rdεπελθωσιν, επελθωσιεπ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελθοιμιεπ·ελθ·οιμι
2ndεπελθοιςεπ·ελθ·οις
3rdεπελθοι[LXX]επ·ελθ·οι
Pl1stεπελθοιμενεπ·ελθ·οιμεν
2ndεπελθοιτεεπ·ελθ·οιτε
3rdεπελθοιεν, επελθοισανεπ·ελθ·οιεν, επ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπελθεεπ·ελθ·ε
3rdεπελθετωεπ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndεπελθετεεπ·ελθ·ετε
3rdεπελθετωσαν, επελθοντων[LXX]επ·ελθ·ετωσαν, επ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επελθειν[LXX]​επ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπελθουσαεπελθον[LXX]επ·ελθ·ουσ·αεπ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπελθων[GNT][LXX]επ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπελθουσαν[LXX]επελθοντα[LXX]επ·ελθ·ουσ·ανεπ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datεπελθουσῃ[LXX]επελθοντιεπ·ελθ·ουσ·ῃεπ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genεπελθουσης[LXX]επελθοντος[GNT]επ·ελθ·ουσ·ηςεπ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπελθουσαιεπελθοντες[LXX]επελθοντα[LXX]επ·ελθ·ουσ·αιεπ·ελθ·ο[υ]ντ·εςεπ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπελθουσαςεπελθονταςεπ·ελθ·ουσ·αςεπ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datεπελθουσαιςεπελθουσι, επελθουσινεπ·ελθ·ουσ·αιςεπ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπελθουσωνεπελθοντων[LXX]επ·ελθ·ουσ·ωνεπ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεληλυθαεπ·εληλυθ·[κ]α
2ndεπεληλυθας, επεληλυθεςεπ·εληλυθ·[κ]ας, επ·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdεπεληλυθεν, επεληλυθεεπ·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stεπεληλυθαμενεπ·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndεπεληλυθατεεπ·εληλυθ·[κ]ατε
3rdεπεληλυθασιν, επεληλυθασι, επεληλυθανεπ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), επ·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεληλυθωεπ·εληλυθ·[κ]ω
2ndεπεληλυθῃςεπ·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdεπεληλυθῃεπ·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stεπεληλυθωμενεπ·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndεπεληλυθητεεπ·εληλυθ·[κ]ητε
3rdεπεληλυθωσιν, επεληλυθωσιεπ·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεληλυθοιμι, επεληλυθοιηνεπ·εληλυθ·[κ]οιμι, επ·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndεπεληλυθοις, επεληλυθοιηςεπ·εληλυθ·[κ]οις, επ·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdεπεληλυθοι, επεληλυθοιηεπ·εληλυθ·[κ]οι, επ·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stεπεληλυθοιμενεπ·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndεπεληλυθοιτεεπ·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdεπεληλυθοιενεπ·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεληλυθεεπ·εληλυθ·[κ]ε
3rdεπεληλυθετωεπ·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndεπεληλυθετεεπ·εληλυθ·[κ]ετε
3rdεπεληλυθετωσανεπ·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεληλυθεναι​επ·εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεληλυθυιαεπεληλυθοςεπ·εληλυθ·[κ]υι·αεπ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεπεληλυθωςεπ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεπεληλυθυιανεπεληλυθοταεπ·εληλυθ·[κ]υι·ανεπ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datεπεληλυθυιᾳεπεληλυθοτιεπ·εληλυθ·[κ]υι·ᾳεπ·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genεπεληλυθυιαςεπεληλυθοτοςεπ·εληλυθ·[κ]υι·αςεπ·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocεπεληλυθυιαιεπεληλυθοτεςεπεληλυθοταεπ·εληλυθ·[κ]υι·αιεπ·εληλυθ·[κ]οτ·εςεπ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accεπεληλυθυιαςεπεληλυθοταςεπ·εληλυθ·[κ]υι·αςεπ·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datεπεληλυθυιαιςεπεληλυθοσι, επεληλυθοσινεπ·εληλυθ·[κ]υι·αιςεπ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεπεληλυθυιωνεπεληλυθοτωνεπ·εληλυθ·[κ]υι·ωνεπ·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηληλυθειν, επηληλυθηεπ·ε·εληλυθ·[κ]ειν, επ·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεπηληλυθεις, επηληλυθηςεπ·ε·εληλυθ·[κ]εις, επ·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεπηληλυθειεπ·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεπηληλυθειμεν, επηληλυθεμενεπ·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, επ·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεπηληλυθειτε, επηληλυθετεεπ·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, επ·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεπηληλυθεισαν, επηληλυθεσανεπ·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, επ·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεληλυθειν, επεληλυθηεπ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, επ·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεπεληλυθεις, επεληλυθηςεπ·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, επ·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεπεληλυθει[LXX]επ·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεπεληλυθειμεν, επεληλυθεμενεπ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, επ·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεπεληλυθειτε, επεληλυθετεεπ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, επ·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεπεληλυθεισαν, επεληλυθεσανεπ·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, επ·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:37:45 EDT