επιμιμνῃσκω • EPIMIMNHiSKW • epimimnē(i)skō

Search: επεμνησθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεμνησθησανἐπιμιμνῄσκωεπι·ε·μνησ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεμνησθησανἐπιμιμνῄσκωεπι·ε·μνησ·θησανaor θη ind 3rd pl

ἐπι·μιμνῄσκω [LXX] (-, -, -, -, -, επι+μνησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεμνησθηνεπι·ε·μνησ·θην
2ndεπεμνησθηςεπι·ε·μνησ·θης
3rdεπεμνησθηεπι·ε·μνησ·θη
Pl1stεπεμνησθημενεπι·ε·μνησ·θημεν
2ndεπεμνησθητεεπι·ε·μνησ·θητε
3rdεπεμνησθησαν[LXX]επι·ε·μνησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιμνησθησομαιεπι·μνησ·θησομαι
2ndεπιμνησθησῃ, επιμνησθησειεπι·μνησ·θησῃ, επι·μνησ·θησει classical
3rdεπιμνησθησεταιεπι·μνησ·θησεται
Pl1stεπιμνησθησομεθαεπι·μνησ·θησομεθα
2ndεπιμνησθησεσθεεπι·μνησ·θησεσθε
3rdεπιμνησθησονταιεπι·μνησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιμνησθωεπι·μνησ·θω
2ndεπιμνησθῃςεπι·μνησ·θῃς
3rdεπιμνησθῃεπι·μνησ·θῃ
Pl1stεπιμνησθωμενεπι·μνησ·θωμεν
2ndεπιμνησθητεεπι·μνησ·θητε
3rdεπιμνησθωσιν, επιμνησθωσιεπι·μνησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιμνησθειηνεπι·μνησ·θειην
2ndεπιμνησθειηςεπι·μνησ·θειης
3rdεπιμνησθειηεπι·μνησ·θειη
Pl1stεπιμνησθειημεν, επιμνησθειμενεπι·μνησ·θειημεν, επι·μνησ·θειμεν classical
2ndεπιμνησθειητε, επιμνησθειτεεπι·μνησ·θειητε, επι·μνησ·θειτε classical
3rdεπιμνησθειησαν, επιμνησθειενεπι·μνησ·θειησαν, επι·μνησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιμνησθησοιμηνεπι·μνησ·θησοιμην
2ndεπιμνησθησοιοεπι·μνησ·θησοιο
3rdεπιμνησθησοιτοεπι·μνησ·θησοιτο
Pl1stεπιμνησθησοιμεθαεπι·μνησ·θησοιμεθα
2ndεπιμνησθησοισθεεπι·μνησ·θησοισθε
3rdεπιμνησθησοιντοεπι·μνησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιμνησθητιεπι·μνησ·θητι
3rdεπιμνησθητωεπι·μνησ·θητω
Pl1st
2ndεπιμνησθητεεπι·μνησ·θητε
3rdεπιμνησθητωσαν, επιμνησθεντωνεπι·μνησ·θητωσαν, επι·μνησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιμνησθηναι​επι·μνησ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιμνησθησεσθαι​επι·μνησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμνησθεισαεπιμνησθειςεπιμνησθενεπι·μνησ·θεισ·αεπι·μνησ·θει[ντ]·ςεπι·μνησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιμνησθεισανεπιμνησθενταεπι·μνησ·θεισ·ανεπι·μνησ·θε[ι]ντ·α
Datεπιμνησθεισῃεπιμνησθεντιεπι·μνησ·θεισ·ῃεπι·μνησ·θε[ι]ντ·ι
Genεπιμνησθεισηςεπιμνησθεντοςεπι·μνησ·θεισ·ηςεπι·μνησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιμνησθεισαιεπιμνησθεντεςεπιμνησθενταεπι·μνησ·θεισ·αιεπι·μνησ·θε[ι]ντ·εςεπι·μνησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιμνησθεισαςεπιμνησθενταςεπι·μνησ·θεισ·αςεπι·μνησ·θε[ι]ντ·ας
Datεπιμνησθεισαιςεπιμνησθεισι, επιμνησθεισινεπι·μνησ·θεισ·αιςεπι·μνησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιμνησθεισωνεπιμνησθεντωνεπι·μνησ·θεισ·ωνεπι·μνησ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμνησθησομενηεπιμνησθησομενεεπι·μνησ·θησομεν·ηεπι·μνησ·θησομεν·ε
Nomεπιμνησθησομενοςεπι·μνησ·θησομεν·ος
Accεπιμνησθησομενηνεπιμνησθησομενονεπι·μνησ·θησομεν·ηνεπι·μνησ·θησομεν·ον
Datεπιμνησθησομενῃεπιμνησθησομενῳεπι·μνησ·θησομεν·ῃεπι·μνησ·θησομεν·ῳ
Genεπιμνησθησομενηςεπιμνησθησομενουεπι·μνησ·θησομεν·ηςεπι·μνησ·θησομεν·ου
PlVocεπιμνησθησομεναιεπιμνησθησομενοιεπιμνησθησομεναεπι·μνησ·θησομεν·αιεπι·μνησ·θησομεν·οιεπι·μνησ·θησομεν·α
Nom
Accεπιμνησθησομεναςεπιμνησθησομενουςεπι·μνησ·θησομεν·αςεπι·μνησ·θησομεν·ους
Datεπιμνησθησομεναιςεπιμνησθησομενοιςεπι·μνησ·θησομεν·αιςεπι·μνησ·θησομεν·οις
Genεπιμνησθησομενωνεπιμνησθησομενωνεπι·μνησ·θησομεν·ωνεπι·μνησ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:25:53 EST