επιδεχομαι • EPIDECOMAI EPIDEXOMAI • epidechomai

Search: επεδεξατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεδεξατοἐπιδέχομαιεπι·ε·δεχ·σατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεδεξατοἐπιδέχομαιεπι·ε·δεχ·σατο1aor mp ind 3rd sg

ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεχομαιεπι·δεχ·ομαι
2ndεπιδεχῃ, επιδεχει, επιδεχεσαιεπι·δεχ·ῃ, επι·δεχ·ει classical, επι·δεχ·εσαι alt
3rdεπιδεχεται[GNT]επι·δεχ·εται
Pl1stεπιδεχομεθαεπι·δεχ·ομεθα
2ndεπιδεχεσθεεπι·δεχ·εσθε
3rdεπιδεχονταιεπι·δεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεχωμαιεπι·δεχ·ωμαι
2ndεπιδεχῃεπι·δεχ·ῃ
3rdεπιδεχηταιεπι·δεχ·ηται
Pl1stεπιδεχωμεθαεπι·δεχ·ωμεθα
2ndεπιδεχησθεεπι·δεχ·ησθε
3rdεπιδεχωνταιεπι·δεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεχοιμηνεπι·δεχ·οιμην
2ndεπιδεχοιοεπι·δεχ·οιο
3rdεπιδεχοιτοεπι·δεχ·οιτο
Pl1stεπιδεχοιμεθαεπι·δεχ·οιμεθα
2ndεπιδεχοισθεεπι·δεχ·οισθε
3rdεπιδεχοιντοεπι·δεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεχουεπι·δεχ·ου
3rdεπιδεχεσθωεπι·δεχ·εσθω
Pl1st
2ndεπιδεχεσθεεπι·δεχ·εσθε
3rdεπιδεχεσθωσαν, επιδεχεσθωνεπι·δεχ·εσθωσαν, επι·δεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεχεσθαι​επι·δεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεχομενηεπιδεχομενεεπι·δεχ·ομεν·ηεπι·δεχ·ομεν·ε
Nomεπιδεχομενοςεπι·δεχ·ομεν·ος
Accεπιδεχομενηνεπιδεχομενονεπι·δεχ·ομεν·ηνεπι·δεχ·ομεν·ον
Datεπιδεχομενῃεπιδεχομενῳεπι·δεχ·ομεν·ῃεπι·δεχ·ομεν·ῳ
Genεπιδεχομενηςεπιδεχομενουεπι·δεχ·ομεν·ηςεπι·δεχ·ομεν·ου
PlVocεπιδεχομεναιεπιδεχομενοιεπιδεχομεναεπι·δεχ·ομεν·αιεπι·δεχ·ομεν·οιεπι·δεχ·ομεν·α
Nom
Accεπιδεχομεναςεπιδεχομενουςεπι·δεχ·ομεν·αςεπι·δεχ·ομεν·ους
Datεπιδεχομεναιςεπιδεχομενοιςεπι·δεχ·ομεν·αιςεπι·δεχ·ομεν·οις
Genεπιδεχομενωνεπιδεχομενωνεπι·δεχ·ομεν·ωνεπι·δεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδεχομηνεπι·ε·δεχ·ομην
2ndεπεδεχουεπι·ε·δεχ·ου
3rdεπεδεχετοεπι·ε·δεχ·ετο
Pl1stεπεδεχομεθαεπι·ε·δεχ·ομεθα
2ndεπεδεχεσθεεπι·ε·δεχ·εσθε
3rdεπεδεχοντοεπι·ε·δεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεξομαιεπι·δεχ·σομαι
2ndεπιδεξῃ, επιδεξει, επιδεξεσαιεπι·δεχ·σῃ, επι·δεχ·σει classical, επι·δεχ·σεσαι alt
3rdεπιδεξεται[LXX]επι·δεχ·σεται
Pl1stεπιδεξομεθαεπι·δεχ·σομεθα
2ndεπιδεξεσθεεπι·δεχ·σεσθε
3rdεπιδεξονταιεπι·δεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεξοιμηνεπι·δεχ·σοιμην
2ndεπιδεξοιοεπι·δεχ·σοιο
3rdεπιδεξοιτοεπι·δεχ·σοιτο
Pl1stεπιδεξοιμεθαεπι·δεχ·σοιμεθα
2ndεπιδεξοισθεεπι·δεχ·σοισθε
3rdεπιδεξοιντοεπι·δεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεξεσθαι​επι·δεχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεξομενηεπιδεξομενεεπι·δεχ·σομεν·ηεπι·δεχ·σομεν·ε
Nomεπιδεξομενοςεπι·δεχ·σομεν·ος
Accεπιδεξομενηνεπιδεξομενονεπι·δεχ·σομεν·ηνεπι·δεχ·σομεν·ον
Datεπιδεξομενῃεπιδεξομενῳεπι·δεχ·σομεν·ῃεπι·δεχ·σομεν·ῳ
Genεπιδεξομενηςεπιδεξομενουεπι·δεχ·σομεν·ηςεπι·δεχ·σομεν·ου
PlVocεπιδεξομεναιεπιδεξομενοιεπιδεξομεναεπι·δεχ·σομεν·αιεπι·δεχ·σομεν·οιεπι·δεχ·σομεν·α
Nom
Accεπιδεξομεναςεπιδεξομενουςεπι·δεχ·σομεν·αςεπι·δεχ·σομεν·ους
Datεπιδεξομεναιςεπιδεξομενοιςεπι·δεχ·σομεν·αιςεπι·δεχ·σομεν·οις
Genεπιδεξομενωνεπιδεξομενωνεπι·δεχ·σομεν·ωνεπι·δεχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδεξαμηνεπι·ε·δεχ·σαμην
2ndεπεδεξωεπι·ε·δεχ·σω
3rdεπεδεξατο[LXX]επι·ε·δεχ·σατο
Pl1stεπεδεξαμεθαεπι·ε·δεχ·σαμεθα
2ndεπεδεξασθεεπι·ε·δεχ·σασθε
3rdεπεδεξαντο[LXX]επι·ε·δεχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεξωμαιεπι·δεχ·σωμαι
2ndεπιδεξῃεπι·δεχ·σῃ
3rdεπιδεξηταιεπι·δεχ·σηται
Pl1stεπιδεξωμεθαεπι·δεχ·σωμεθα
2ndεπιδεξησθεεπι·δεχ·σησθε
3rdεπιδεξωνταιεπι·δεχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεξαιμηνεπι·δεχ·σαιμην
2ndεπιδεξαιοεπι·δεχ·σαιο
3rdεπιδεξαιτοεπι·δεχ·σαιτο
Pl1stεπιδεξαιμεθαεπι·δεχ·σαιμεθα
2ndεπιδεξαισθεεπι·δεχ·σαισθε
3rdεπιδεξαιντοεπι·δεχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεξαι[LXX]επι·δεχ·σαι
3rdεπιδεξασθω[LXX]επι·δεχ·σασθω
Pl1st
2ndεπιδεξασθεεπι·δεχ·σασθε
3rdεπιδεξασθωσαν, επιδεξασθωνεπι·δεχ·σασθωσαν, επι·δεχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεξασθαι[LXX]​επι·δεχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεξαμενηεπιδεξαμενεεπι·δεχ·σαμεν·ηεπι·δεχ·σαμεν·ε
Nomεπιδεξαμενοςεπι·δεχ·σαμεν·ος
Accεπιδεξαμενηνεπιδεξαμενονεπι·δεχ·σαμεν·ηνεπι·δεχ·σαμεν·ον
Datεπιδεξαμενῃεπιδεξαμενῳεπι·δεχ·σαμεν·ῃεπι·δεχ·σαμεν·ῳ
Genεπιδεξαμενηςεπιδεξαμενουεπι·δεχ·σαμεν·ηςεπι·δεχ·σαμεν·ου
PlVocεπιδεξαμεναιεπιδεξαμενοιεπιδεξαμεναεπι·δεχ·σαμεν·αιεπι·δεχ·σαμεν·οιεπι·δεχ·σαμεν·α
Nom
Accεπιδεξαμεναςεπιδεξαμενουςεπι·δεχ·σαμεν·αςεπι·δεχ·σαμεν·ους
Datεπιδεξαμεναιςεπιδεξαμενοιςεπι·δεχ·σαμεν·αιςεπι·δεχ·σαμεν·οις
Genεπιδεξαμενων[LXX]επιδεξαμενων[LXX]επι·δεχ·σαμεν·ωνεπι·δεχ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεδεγμαιεπι·δεδεχ·μαι
2ndεπιδεδεξαιεπι·δεδεχ·σαι
3rdεπιδεδεκταιεπι·δεδεχ·ται
Pl1stεπιδεδεγμεθαεπι·δεδεχ·μεθα
2ndεπιδεδεχθεεπι·δεδεχ·σθε
3rdεπιδεδεχαταιεπι·δεδεχ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεδεξομαιεπι·δεδεχ·σομαι
2ndεπιδεδεξῃ, επιδεδεξειεπι·δεδεχ·σῃ, επι·δεδεχ·σει classical
3rdεπιδεδεξεταιεπι·δεδεχ·σεται
Pl1stεπιδεδεξομεθαεπι·δεδεχ·σομεθα
2ndεπιδεδεξεσθεεπι·δεδεχ·σεσθε
3rdεπιδεδεξονταιεπι·δεδεχ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεδεξοιμηνεπι·δεδεχ·σοιμην
2ndεπιδεδεξοιοεπι·δεδεχ·σοιο
3rdεπιδεδεξοιτοεπι·δεδεχ·σοιτο
Pl1stεπιδεδεξοιμεθαεπι·δεδεχ·σοιμεθα
2ndεπιδεδεξοισθεεπι·δεδεχ·σοισθε
3rdεπιδεδεξοιντοεπι·δεδεχ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεδεξοεπι·δεδεχ·σο
3rdεπιδεδεχθωεπι·δεδεχ·σθω
Pl1st
2ndεπιδεδεχθεεπι·δεδεχ·σθε
3rdεπιδεδεχθωσαν, επιδεδεχθωνεπι·δεδεχ·σθωσαν, επι·δεδεχ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεδεχθαι​επι·δεδεχ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεδεξεσθαι​επι·δεδεχ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεδεγμενηεπιδεδεγμενεεπι·δεδεχ·μεν·ηεπι·δεδεχ·μεν·ε
Nomεπιδεδεγμενοςεπι·δεδεχ·μεν·ος
Accεπιδεδεγμενηνεπιδεδεγμενονεπι·δεδεχ·μεν·ηνεπι·δεδεχ·μεν·ον
Datεπιδεδεγμενῃεπιδεδεγμενῳεπι·δεδεχ·μεν·ῃεπι·δεδεχ·μεν·ῳ
Genεπιδεδεγμενηςεπιδεδεγμενουεπι·δεδεχ·μεν·ηςεπι·δεδεχ·μεν·ου
PlVocεπιδεδεγμεναιεπιδεδεγμενοιεπιδεδεγμεναεπι·δεδεχ·μεν·αιεπι·δεδεχ·μεν·οιεπι·δεδεχ·μεν·α
Nom
Accεπιδεδεγμεναςεπιδεδεγμενους[LXX]επι·δεδεχ·μεν·αςεπι·δεδεχ·μεν·ους
Datεπιδεδεγμεναιςεπιδεδεγμενοις[LXX]επι·δεδεχ·μεν·αιςεπι·δεδεχ·μεν·οις
Genεπιδεδεγμενωνεπιδεδεγμενωνεπι·δεδεχ·μεν·ωνεπι·δεδεχ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδεδεγμηνεπι·ε·δεδεχ·μην
2ndεπεδεδεξοεπι·ε·δεδεχ·σο
3rdεπεδεδεκτοεπι·ε·δεδεχ·το
Pl1stεπεδεδεγμεθαεπι·ε·δεδεχ·μεθα
2ndεπεδεδεχθεεπι·ε·δεδεχ·σθε
3rdεπεδεδεχατοεπι·ε·δεδεχ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεδεγμηνεπι·[ε]·δεδεχ·μην
2ndεπιδεδεξοεπι·[ε]·δεδεχ·σο
3rdεπιδεδεκτοεπι·[ε]·δεδεχ·το
Pl1stεπιδεδεγμεθαεπι·[ε]·δεδεχ·μεθα
2ndεπιδεδεχθεεπι·[ε]·δεδεχ·σθε
3rdεπιδεδεχατοεπι·[ε]·δεδεχ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 00:20:02 EST