επεγειρω • EPEGEIRW • epegeirō

Search: επεγερω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεγερωἐπεγείρωεπ·εγερ(ε)·[σ]ωfut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεγερωἐπεγείρωεπ·εγερ(ε)·[σ]ωfut act ind 1st sg

ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγειρω[LXX]επ·εγειρ·ωεπεγειρομαιεπ·εγειρ·ομαι
2ndεπεγειρειςεπ·εγειρ·ειςεπεγειρῃ, επεγειρει, επεγειρεσαιεπ·εγειρ·ῃ, επ·εγειρ·ει classical, επ·εγειρ·εσαι alt
3rdεπεγειρειεπ·εγειρ·ειεπεγειρεταιεπ·εγειρ·εται
Pl1stεπεγειρομενεπ·εγειρ·ομενεπεγειρομεθαεπ·εγειρ·ομεθα
2ndεπεγειρετεεπ·εγειρ·ετεεπεγειρεσθεεπ·εγειρ·εσθε
3rdεπεγειρουσιν, επεγειρουσιεπ·εγειρ·ουσι(ν)επεγειρονταιεπ·εγειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγειρω[LXX]επ·εγειρ·ωεπεγειρωμαιεπ·εγειρ·ωμαι
2ndεπεγειρῃςεπ·εγειρ·ῃςεπεγειρῃεπ·εγειρ·ῃ
3rdεπεγειρῃεπ·εγειρ·ῃεπεγειρηταιεπ·εγειρ·ηται
Pl1stεπεγειρωμενεπ·εγειρ·ωμενεπεγειρωμεθαεπ·εγειρ·ωμεθα
2ndεπεγειρητεεπ·εγειρ·ητεεπεγειρησθεεπ·εγειρ·ησθε
3rdεπεγειρωσιν, επεγειρωσιεπ·εγειρ·ωσι(ν)επεγειρωνταιεπ·εγειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγειροιμιεπ·εγειρ·οιμιεπεγειροιμηνεπ·εγειρ·οιμην
2ndεπεγειροιςεπ·εγειρ·οιςεπεγειροιοεπ·εγειρ·οιο
3rdεπεγειροιεπ·εγειρ·οιεπεγειροιτοεπ·εγειρ·οιτο
Pl1stεπεγειροιμενεπ·εγειρ·οιμενεπεγειροιμεθαεπ·εγειρ·οιμεθα
2ndεπεγειροιτεεπ·εγειρ·οιτεεπεγειροισθεεπ·εγειρ·οισθε
3rdεπεγειροιεν, επεγειροισανεπ·εγειρ·οιεν, επ·εγειρ·οισαν altεπεγειροιντοεπ·εγειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεγειρεεπ·εγειρ·εεπεγειρουεπ·εγειρ·ου
3rdεπεγειρετωεπ·εγειρ·ετωεπεγειρεσθωεπ·εγειρ·εσθω
Pl1st
2ndεπεγειρετεεπ·εγειρ·ετεεπεγειρεσθεεπ·εγειρ·εσθε
3rdεπεγειρετωσαν, επεγειροντωνεπ·εγειρ·ετωσαν, επ·εγειρ·οντων classicalεπεγειρεσθωσαν, επεγειρεσθωνεπ·εγειρ·εσθωσαν, επ·εγειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεγειρειν​επ·εγειρ·ειν​επεγειρεσθαι​επ·εγειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγειρουσαεπεγειρονεπ·εγειρ·ουσ·αεπ·εγειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπεγειρωνεπ·εγειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπεγειρουσανεπεγειρονταεπ·εγειρ·ουσ·ανεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·α
Datεπεγειρουσῃεπεγειροντιεπ·εγειρ·ουσ·ῃεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·ι
Genεπεγειρουσηςεπεγειροντοςεπ·εγειρ·ουσ·ηςεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπεγειρουσαιεπεγειροντεςεπεγειρονταεπ·εγειρ·ουσ·αιεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·εςεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπεγειρουσαςεπεγειρονταςεπ·εγειρ·ουσ·αςεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·ας
Datεπεγειρουσαιςεπεγειρουσι, επεγειρουσινεπ·εγειρ·ουσ·αιςεπ·εγειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπεγειρουσωνεπεγειροντωνεπ·εγειρ·ουσ·ωνεπ·εγειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγειρομενηεπεγειρομενεεπ·εγειρ·ομεν·ηεπ·εγειρ·ομεν·ε
Nomεπεγειρομενοςεπ·εγειρ·ομεν·ος
Accεπεγειρομενηνεπεγειρομενονεπ·εγειρ·ομεν·ηνεπ·εγειρ·ομεν·ον
Datεπεγειρομενῃεπεγειρομενῳεπ·εγειρ·ομεν·ῃεπ·εγειρ·ομεν·ῳ
Genεπεγειρομενηςεπεγειρομενουεπ·εγειρ·ομεν·ηςεπ·εγειρ·ομεν·ου
PlVocεπεγειρομεναιεπεγειρομενοιεπεγειρομεναεπ·εγειρ·ομεν·αιεπ·εγειρ·ομεν·οιεπ·εγειρ·ομεν·α
Nom
Accεπεγειρομεναςεπεγειρομενους[LXX]επ·εγειρ·ομεν·αςεπ·εγειρ·ομεν·ους
Datεπεγειρομεναιςεπεγειρομενοιςεπ·εγειρ·ομεν·αιςεπ·εγειρ·ομεν·οις
Genεπεγειρομενων[LXX]επεγειρομενων[LXX]επ·εγειρ·ομεν·ωνεπ·εγειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγειρονεπ·ε·εγειρ·ονεπηγειρομηνεπ·ε·εγειρ·ομην
2ndεπηγειρεςεπ·ε·εγειρ·εςεπηγειρουεπ·ε·εγειρ·ου
3rdεπηγειρεν[LXX], επηγειρεεπ·ε·εγειρ·ε(ν), επ·ε·εγειρ·ε(ν)επηγειρετοεπ·ε·εγειρ·ετο
Pl1stεπηγειρομενεπ·ε·εγειρ·ομενεπηγειρομεθαεπ·ε·εγειρ·ομεθα
2ndεπηγειρετεεπ·ε·εγειρ·ετεεπηγειρεσθεεπ·ε·εγειρ·εσθε
3rdεπηγειρον, επηγειροσανεπ·ε·εγειρ·ον, επ·ε·εγειρ·οσαν altεπηγειροντοεπ·ε·εγειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγερω[LXX]επ·εγερ(ε)·[σ]ωεπεγερουμαιεπ·εγερ(ε)·[σ]ομαι
2ndεπεγερειςεπ·εγερ(ε)·[σ]ειςεπεγερῃ, επεγερει[LXX], επεγερεισαιεπ·εγερ(ε)·[σ]ῃ, επ·εγερ(ε)·[σ]ει classical, επ·εγερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεπεγερει[LXX]επ·εγερ(ε)·[σ]ειεπεγερειταιεπ·εγερ(ε)·[σ]εται
Pl1stεπεγερουμενεπ·εγερ(ε)·[σ]ομενεπεγερουμεθαεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεπεγερειτεεπ·εγερ(ε)·[σ]ετεεπεγερεισθεεπ·εγερ(ε)·[σ]εσθε
3rdεπεγερουσιν, επεγερουσιεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσι(ν)επεγερουνταιεπ·εγερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγεροιμιεπ·εγερ(ε)·[σ]οιμιεπεγεροιμηνεπ·εγερ(ε)·[σ]οιμην
2ndεπεγεροιςεπ·εγερ(ε)·[σ]οιςεπεγεροιοεπ·εγερ(ε)·[σ]οιο
3rdεπεγεροιεπ·εγερ(ε)·[σ]οιεπεγεροιτοεπ·εγερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεπεγεροιμενεπ·εγερ(ε)·[σ]οιμενεπεγεροιμεθαεπ·εγερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεπεγεροιτεεπ·εγερ(ε)·[σ]οιτεεπεγεροισθεεπ·εγερ(ε)·[σ]οισθε
3rdεπεγεροιενεπ·εγερ(ε)·[σ]οιενεπεγεροιντοεπ·εγερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεγερειν​επ·εγερ(ε)·[σ]ειν​επεγερεισθαι​επ·εγερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγερουσαεπεγερουνεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·αεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεπεγερωνεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεπεγερουσανεπεγερουνταεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·ανεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεπεγερουσῃεπεγερουντιεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·ῃεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεπεγερουσηςεπεγερουντοςεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·ηςεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεπεγερουσαιεπεγερουντεςεπεγερουνταεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·αιεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπεγερουσαςεπεγερουνταςεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·αςεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεπεγερουσαιςεπεγερουσι, επεγερουσινεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·αιςεπ·εγερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεπεγερουσωνεπεγερουντωνεπ·εγερ(ε)·[σ]ουσ·ωνεπ·εγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγερουμενηεπεγερουμενεεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ηεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεπεγερουμενοςεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεπεγερουμενηνεπεγερουμενονεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ηνεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεπεγερουμενῃεπεγερουμενῳεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ῃεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεπεγερουμενηςεπεγερουμενουεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ηςεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεπεγερουμεναιεπεγερουμενοιεπεγερουμεναεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·αιεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·οιεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεπεγερουμεναςεπεγερουμενουςεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·αςεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεπεγερουμεναιςεπεγερουμενοιςεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·αιςεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεπεγερουμενωνεπεγερουμενωνεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ωνεπ·εγερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγειραεπ·ε·εγειρ·[σ]αεπηγειραμηνεπ·ε·εγειρ·[σ]αμην
2ndεπηγειραςεπ·ε·εγειρ·[σ]αςεπηγειρωεπ·ε·εγειρ·[σ]ω
3rdεπηγειρεν[LXX], επηγειρεεπ·ε·εγειρ·[σ]ε(ν), επ·ε·εγειρ·[σ]ε(ν)επηγειρατοεπ·ε·εγειρ·[σ]ατο
Pl1stεπηγειραμενεπ·ε·εγειρ·[σ]αμενεπηγειραμεθαεπ·ε·εγειρ·[σ]αμεθα
2ndεπηγειρατεεπ·ε·εγειρ·[σ]ατεεπηγειρασθεεπ·ε·εγειρ·[σ]ασθε
3rdεπηγειραν[GNT]επ·ε·εγειρ·[σ]ανεπηγειραντοεπ·ε·εγειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγειρω[LXX]επ·εγειρ·[σ]ωεπεγειρωμαιεπ·εγειρ·[σ]ωμαι
2ndεπεγειρῃςεπ·εγειρ·[σ]ῃςεπεγειρῃεπ·εγειρ·[σ]ῃ
3rdεπεγειρῃεπ·εγειρ·[σ]ῃεπεγειρηταιεπ·εγειρ·[σ]ηται
Pl1stεπεγειρωμενεπ·εγειρ·[σ]ωμενεπεγειρωμεθαεπ·εγειρ·[σ]ωμεθα
2ndεπεγειρητεεπ·εγειρ·[σ]ητεεπεγειρησθεεπ·εγειρ·[σ]ησθε
3rdεπεγειρωσιν, επεγειρωσιεπ·εγειρ·[σ]ωσι(ν)επεγειρωνταιεπ·εγειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγειραιμιεπ·εγειρ·[σ]αιμιεπεγειραιμηνεπ·εγειρ·[σ]αιμην
2ndεπεγειραις, επεγειρειαςεπ·εγειρ·[σ]αις, επ·εγειρ·[σ]ειας classicalεπεγειραιοεπ·εγειρ·[σ]αιο
3rdεπεγειραι, επεγειρειεεπ·εγειρ·[σ]αι, επ·εγειρ·[σ]ειε classicalεπεγειραιτοεπ·εγειρ·[σ]αιτο
Pl1stεπεγειραιμενεπ·εγειρ·[σ]αιμενεπεγειραιμεθαεπ·εγειρ·[σ]αιμεθα
2ndεπεγειραιτεεπ·εγειρ·[σ]αιτεεπεγειραισθεεπ·εγειρ·[σ]αισθε
3rdεπεγειραιεν, επεγειραισαν, επεγειρειαν, επεγειρειενεπ·εγειρ·[σ]αιεν, επ·εγειρ·[σ]αισαν alt, επ·εγειρ·[σ]ειαν classical, επ·εγειρ·[σ]ειεν classicalεπεγειραιντοεπ·εγειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεγειρονεπ·εγειρ·[σ]ονεπεγειραιεπ·εγειρ·[σ]αι
3rdεπεγειρατωεπ·εγειρ·[σ]ατωεπεγειρασθωεπ·εγειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεπεγειρατεεπ·εγειρ·[σ]ατεεπεγειρασθεεπ·εγειρ·[σ]ασθε
3rdεπεγειρατωσαν, επεγειραντωνεπ·εγειρ·[σ]ατωσαν, επ·εγειρ·[σ]αντων classicalεπεγειρασθωσαν, επεγειρασθωνεπ·εγειρ·[σ]ασθωσαν, επ·εγειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεγειραι​επ·εγειρ·[σ]αι​επεγειρασθαι​επ·εγειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγειρασαεπεγειραςεπεγειρανεπ·εγειρ·[σ]ασ·αεπ·εγειρ·[σ]α[ντ]·ςεπ·εγειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεπεγειρασανεπεγειρανταεπ·εγειρ·[σ]ασ·ανεπ·εγειρ·[σ]αντ·α
Datεπεγειρασῃεπεγειραντιεπ·εγειρ·[σ]ασ·ῃεπ·εγειρ·[σ]αντ·ι
Genεπεγειρασηςεπεγειραντοςεπ·εγειρ·[σ]ασ·ηςεπ·εγειρ·[σ]αντ·ος
PlVocεπεγειρασαιεπεγειραντεςεπεγειρανταεπ·εγειρ·[σ]ασ·αιεπ·εγειρ·[σ]αντ·εςεπ·εγειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accεπεγειρασαςεπεγειρανταςεπ·εγειρ·[σ]ασ·αςεπ·εγειρ·[σ]αντ·ας
Datεπεγειρασαιςεπεγειρασι, επεγειρασινεπ·εγειρ·[σ]ασ·αιςεπ·εγειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεπεγειρασωνεπεγειραντωνεπ·εγειρ·[σ]ασ·ωνεπ·εγειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγειραμενηεπεγειραμενεεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ηεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ε
Nomεπεγειραμενοςεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ος
Accεπεγειραμενηνεπεγειραμενονεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ηνεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ον
Datεπεγειραμενῃεπεγειραμενῳεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ῃεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genεπεγειραμενηςεπεγειραμενουεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ηςεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocεπεγειραμεναιεπεγειραμενοιεπεγειραμεναεπ·εγειρ·[σ]αμεν·αιεπ·εγειρ·[σ]αμεν·οιεπ·εγειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεπεγειραμεναςεπεγειραμενουςεπ·εγειρ·[σ]αμεν·αςεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ους
Datεπεγειραμεναιςεπεγειραμενοιςεπ·εγειρ·[σ]αμεν·αιςεπ·εγειρ·[σ]αμεν·οις
Genεπεγειραμενωνεπεγειραμενωνεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ωνεπ·εγειρ·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπηγερθηνεπ·ε·εγερ·θην
2ndεπηγερθηςεπ·ε·εγερ·θης
3rdεπηγερθηεπ·ε·εγερ·θη
Pl1stεπηγερθημενεπ·ε·εγερ·θημεν
2ndεπηγερθητεεπ·ε·εγερ·θητε
3rdεπηγερθησανεπ·ε·εγερ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπεγερθησομαιεπ·εγερ·θησομαι
2ndεπεγερθησῃ, επεγερθησειεπ·εγερ·θησῃ, επ·εγερ·θησει classical
3rdεπεγερθησεταιεπ·εγερ·θησεται
Pl1stεπεγερθησομεθαεπ·εγερ·θησομεθα
2ndεπεγερθησεσθεεπ·εγερ·θησεσθε
3rdεπεγερθησονται[LXX]επ·εγερ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεγερθωεπ·εγερ·θω
2ndεπεγερθῃςεπ·εγερ·θῃς
3rdεπεγερθῃεπ·εγερ·θῃ
Pl1stεπεγερθωμενεπ·εγερ·θωμεν
2ndεπεγερθητεεπ·εγερ·θητε
3rdεπεγερθωσιν, επεγερθωσιεπ·εγερ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεγερθειηνεπ·εγερ·θειην
2ndεπεγερθειηςεπ·εγερ·θειης
3rdεπεγερθειηεπ·εγερ·θειη
Pl1stεπεγερθειημεν, επεγερθειμενεπ·εγερ·θειημεν, επ·εγερ·θειμεν classical
2ndεπεγερθειητε, επεγερθειτεεπ·εγερ·θειητε, επ·εγερ·θειτε classical
3rdεπεγερθειησαν, επεγερθειενεπ·εγερ·θειησαν, επ·εγερ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπεγερθησοιμηνεπ·εγερ·θησοιμην
2ndεπεγερθησοιοεπ·εγερ·θησοιο
3rdεπεγερθησοιτοεπ·εγερ·θησοιτο
Pl1stεπεγερθησοιμεθαεπ·εγερ·θησοιμεθα
2ndεπεγερθησοισθεεπ·εγερ·θησοισθε
3rdεπεγερθησοιντοεπ·εγερ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεγερθητιεπ·εγερ·θητι
3rdεπεγερθητωεπ·εγερ·θητω
Pl1st
2ndεπεγερθητεεπ·εγερ·θητε
3rdεπεγερθητωσαν, επεγερθεντωνεπ·εγερ·θητωσαν, επ·εγερ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επεγερθηναι[LXX]​επ·εγερ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επεγερθησεσθαι​επ·εγερ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγερθεισαεπεγερθειςεπεγερθενεπ·εγερ·θεισ·αεπ·εγερ·θει[ντ]·ςεπ·εγερ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπεγερθεισανεπεγερθενταεπ·εγερ·θεισ·ανεπ·εγερ·θε[ι]ντ·α
Datεπεγερθεισῃεπεγερθεντιεπ·εγερ·θεισ·ῃεπ·εγερ·θε[ι]ντ·ι
Genεπεγερθεισηςεπεγερθεντοςεπ·εγερ·θεισ·ηςεπ·εγερ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπεγερθεισαιεπεγερθεντεςεπεγερθενταεπ·εγερ·θεισ·αιεπ·εγερ·θε[ι]ντ·εςεπ·εγερ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπεγερθεισαςεπεγερθενταςεπ·εγερ·θεισ·αςεπ·εγερ·θε[ι]ντ·ας
Datεπεγερθεισαιςεπεγερθεισι, επεγερθεισινεπ·εγερ·θεισ·αιςεπ·εγερ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπεγερθεισωνεπεγερθεντωνεπ·εγερ·θεισ·ωνεπ·εγερ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεγερθησομενηεπεγερθησομενεεπ·εγερ·θησομεν·ηεπ·εγερ·θησομεν·ε
Nomεπεγερθησομενοςεπ·εγερ·θησομεν·ος
Accεπεγερθησομενηνεπεγερθησομενονεπ·εγερ·θησομεν·ηνεπ·εγερ·θησομεν·ον
Datεπεγερθησομενῃεπεγερθησομενῳεπ·εγερ·θησομεν·ῃεπ·εγερ·θησομεν·ῳ
Genεπεγερθησομενηςεπεγερθησομενουεπ·εγερ·θησομεν·ηςεπ·εγερ·θησομεν·ου
PlVocεπεγερθησομεναιεπεγερθησομενοιεπεγερθησομεναεπ·εγερ·θησομεν·αιεπ·εγερ·θησομεν·οιεπ·εγερ·θησομεν·α
Nom
Accεπεγερθησομεναςεπεγερθησομενουςεπ·εγερ·θησομεν·αςεπ·εγερ·θησομεν·ους
Datεπεγερθησομεναιςεπεγερθησομενοιςεπ·εγερ·θησομεν·αιςεπ·εγερ·θησομεν·οις
Genεπεγερθησομενωνεπεγερθησομενωνεπ·εγερ·θησομεν·ωνεπ·εγερ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 03:04:24 EST