επανιστημι • EPANISTHMI • epanistēmi

Search: επανεστησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επανεστησαν; επανεστησανἐπανίστημιεπανα·ε·στη·σαν; επανα·ε·στ(η)·σαν1aor act ind 3rd pl; 2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επανεστησανἐπανίστημιεπανα·ε·στη·σαν1aor act ind 3rd pl
επανεστησανἐπανίστημιεπανα·ε·στ(η)·σαν2aor act ind 3rd pl

ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανιστημιεπαν·ιστ(α)·^μιεπανισταμαιεπαν·ιστ(α)·μαι
2ndεπανιστης, επανιστηθαεπαν·ιστ(α)·^ς, επαν·ιστ(α)·^θα classicalεπανιστασαιεπαν·ιστ(α)·σαι
3rdεπανιστησιν, επανιστησιεπαν·ιστ(α)·^σι(ν)επανισταταιεπαν·ιστ(α)·ται
Pl1stεπανισταμενεπαν·ιστ(α)·μενεπανισταμεθαεπαν·ιστ(α)·μεθα
2ndεπανιστατεεπαν·ιστ(α)·τεεπανιστασθεεπαν·ιστ(α)·σθε
3rdεπανιστασιν, επανιστασιεπαν·ιστ(α)·ασι(ν)επανιστανται[LXX]επαν·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανιστωεπαν·ιστ(η)·ωεπανιστωμαιεπαν·ιστ(η)·ωμαι
2ndεπανιστῃςεπαν·ιστ(η)·ῃςεπανιστῃεπαν·ιστ(η)·ῃ
3rdεπανιστῃεπαν·ιστ(η)·ῃεπανιστηταιεπαν·ιστ(η)·ηται
Pl1stεπανιστωμενεπαν·ιστ(η)·ωμενεπανιστωμεθαεπαν·ιστ(η)·ωμεθα
2ndεπανιστητεεπαν·ιστ(η)·ητεεπανιστησθεεπαν·ιστ(η)·ησθε
3rdεπανιστωσιν, επανιστωσιεπαν·ιστ(η)·ωσι(ν)επανιστωνταιεπαν·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανισταιηνεπαν·ιστ(α)·ιηνεπανισταιμηνεπαν·ιστ(α)·ιμην
2ndεπανισταιηςεπαν·ιστ(α)·ιηςεπανισταιοεπαν·ιστ(α)·ιο
3rdεπανισταιηεπαν·ιστ(α)·ιηεπανισταιτοεπαν·ιστ(α)·ιτο
Pl1stεπανισταιημεν, επανισταιμενεπαν·ιστ(α)·ιημεν, επαν·ιστ(α)·ιμεν classicalεπανισταιμεθαεπαν·ιστ(α)·ιμεθα
2ndεπανισταιητε, επανισταιτεεπαν·ιστ(α)·ιητε, επαν·ιστ(α)·ιτε classicalεπανισταισθεεπαν·ιστ(α)·ισθε
3rdεπανισταιησαν, επανισταιενεπαν·ιστ(α)·ιησαν, επαν·ιστ(α)·ιεν classicalεπανισταιντοεπαν·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπανιστηεπαν·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπανισταθι, επανισταςεπαν·ιστ(α)·θι, επαν·ιστ(α)·ςεπανιστασοεπαν·ιστ(α)·σο
3rdεπανιστατωεπαν·ιστ(α)·τωεπανιστασθωεπαν·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndεπανιστατεεπαν·ιστ(α)·τεεπανιστασθεεπαν·ιστ(α)·σθε
3rdεπανιστατωσαν, επανισταντωνεπαν·ιστ(α)·τωσαν, επαν·ιστ(α)·ντων classicalεπανιστασθωσαν, επανιστασθωνεπαν·ιστ(α)·σθωσαν, επαν·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επανισταναι​επαν·ιστ(α)·ναι, επαν·ιστ(α)·εναι​επανιστασθαι​επαν·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπανιστασαεπανισταςεπανιστανεπαν·ιστ(α)·εσ·αεπαν·ιστ(α)·[ντ]·ςεπαν·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accεπανιστασανεπανιστανταεπαν·ιστ(α)·εσ·ανεπαν·ιστ(α)·ντ·α
Datεπανιστασῃεπανισταντιεπαν·ιστ(α)·εσ·ῃεπαν·ιστ(α)·ντ·ι
Genεπανιστασηςεπανισταντοςεπαν·ιστ(α)·εσ·ηςεπαν·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocεπανιστασαιεπανισταντεςεπανιστανταεπαν·ιστ(α)·εσ·αιεπαν·ιστ(α)·ντ·εςεπαν·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accεπανιστασαςεπανιστανταςεπαν·ιστ(α)·εσ·αςεπαν·ιστ(α)·ντ·ας
Datεπανιστασαιςεπανιστασι, επανιστασινεπαν·ιστ(α)·εσ·αιςεπαν·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεπανιστασωνεπανισταντωνεπαν·ιστ(α)·εσ·ωνεπαν·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπανισταμενηεπανισταμενεεπαν·ιστ(α)·μεν·ηεπαν·ιστ(α)·μεν·ε
Nomεπανισταμενοςεπαν·ιστ(α)·μεν·ος
Accεπανισταμενηνεπανισταμενονεπαν·ιστ(α)·μεν·ηνεπαν·ιστ(α)·μεν·ον
Datεπανισταμενῃεπανισταμενῳεπαν·ιστ(α)·μεν·ῃεπαν·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genεπανισταμενηςεπανισταμενουεπαν·ιστ(α)·μεν·ηςεπαν·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocεπανισταμεναιεπανισταμενοιεπανισταμεναεπαν·ιστ(α)·μεν·αιεπαν·ιστ(α)·μεν·οιεπαν·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accεπανισταμεναςεπανισταμενουςεπαν·ιστ(α)·μεν·αςεπαν·ιστ(α)·μεν·ους
Datεπανισταμεναιςεπανισταμενοιςεπαν·ιστ(α)·μεν·αιςεπαν·ιστ(α)·μεν·οις
Genεπανισταμενων[LXX]επανισταμενων[LXX]επαν·ιστ(α)·μεν·ωνεπαν·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανιστηνεπαν·ε·ιστ(α)·^νεπανισταμηνεπαν·ε·ιστ(α)·μην
2ndεπανιστης, επανιστησθαεπαν·ε·ιστ(α)·^ς, επαν·ε·ιστ(α)·^σθα classicalεπανιστασοεπαν·ε·ιστ(α)·σο
3rdεπανιστηεπαν·ε·ιστ(α)·^επανιστατο[LXX]επαν·ε·ιστ(α)·το
Pl1stεπανισταμενεπαν·ε·ιστ(α)·μενεπανισταμεθαεπαν·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndεπανιστατεεπαν·ε·ιστ(α)·τεεπανιστασθεεπαν·ε·ιστ(α)·σθε
3rdεπανιστασανεπαν·ε·ιστ(α)·σανεπανισταντοεπαν·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναστησωεπανα·στη·σωεπαναστησομαι[LXX]επανα·στη·σομαι
2ndεπαναστησειςεπανα·στη·σειςεπαναστησῃ, επαναστησει, επαναστησεσαιεπανα·στη·σῃ, επανα·στη·σει classical, επανα·στη·σεσαι alt
3rdεπαναστησειεπανα·στη·σειεπαναστησεται[LXX]επανα·στη·σεται
Pl1stεπαναστησομενεπανα·στη·σομενεπαναστησομεθαεπανα·στη·σομεθα
2ndεπαναστησετεεπανα·στη·σετεεπαναστησεσθεεπανα·στη·σεσθε
3rdεπαναστησουσιν, επαναστησουσιεπανα·στη·σουσι(ν)επαναστησονται[GNT][LXX]επανα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναστησοιμιεπανα·στη·σοιμιεπαναστησοιμηνεπανα·στη·σοιμην
2ndεπαναστησοιςεπανα·στη·σοιςεπαναστησοιοεπανα·στη·σοιο
3rdεπαναστησοιεπανα·στη·σοιεπαναστησοιτοεπανα·στη·σοιτο
Pl1stεπαναστησοιμενεπανα·στη·σοιμενεπαναστησοιμεθαεπανα·στη·σοιμεθα
2ndεπαναστησοιτεεπανα·στη·σοιτεεπαναστησοισθεεπανα·στη·σοισθε
3rdεπαναστησοιενεπανα·στη·σοιενεπαναστησοιντοεπανα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναστησειν​επανα·στη·σειν​επαναστησεσθαι​επανα·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναστησουσαεπαναστησονεπανα·στη·σουσ·αεπανα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπαναστησωνεπανα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπαναστησουσανεπαναστησονταεπανα·στη·σουσ·ανεπανα·στη·σο[υ]ντ·α
Datεπαναστησουσῃεπαναστησοντιεπανα·στη·σουσ·ῃεπανα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genεπαναστησουσηςεπαναστησοντοςεπανα·στη·σουσ·ηςεπανα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπαναστησουσαιεπαναστησοντεςεπαναστησονταεπανα·στη·σουσ·αιεπανα·στη·σο[υ]ντ·εςεπανα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαναστησουσαςεπαναστησονταςεπανα·στη·σουσ·αςεπανα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datεπαναστησουσαιςεπαναστησουσι, επαναστησουσινεπανα·στη·σουσ·αιςεπανα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπαναστησουσωνεπαναστησοντωνεπανα·στη·σουσ·ωνεπανα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναστησομενηεπαναστησομενεεπανα·στη·σομεν·ηεπανα·στη·σομεν·ε
Nomεπαναστησομενοςεπανα·στη·σομεν·ος
Accεπαναστησομενηνεπαναστησομενονεπανα·στη·σομεν·ηνεπανα·στη·σομεν·ον
Datεπαναστησομενῃεπαναστησομενῳεπανα·στη·σομεν·ῃεπανα·στη·σομεν·ῳ
Genεπαναστησομενηςεπαναστησομενουεπανα·στη·σομεν·ηςεπανα·στη·σομεν·ου
PlVocεπαναστησομεναιεπαναστησομενοιεπαναστησομεναεπανα·στη·σομεν·αιεπανα·στη·σομεν·οιεπανα·στη·σομεν·α
Nom
Accεπαναστησομεναςεπαναστησομενουςεπανα·στη·σομεν·αςεπανα·στη·σομεν·ους
Datεπαναστησομεναιςεπαναστησομενοιςεπανα·στη·σομεν·αιςεπανα·στη·σομεν·οις
Genεπαναστησομενωνεπαναστησομενωνεπανα·στη·σομεν·ωνεπανα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεστησαεπανα·ε·στη·σαεπανεστησαμηνεπανα·ε·στη·σαμην
2ndεπανεστησαςεπανα·ε·στη·σαςεπανεστησωεπανα·ε·στη·σω
3rdεπανεστησεν, επανεστησεεπανα·ε·στη·σε(ν)επανεστησατοεπανα·ε·στη·σατο
Pl1stεπανεστησαμενεπανα·ε·στη·σαμενεπανεστησαμεθαεπανα·ε·στη·σαμεθα
2ndεπανεστησατεεπανα·ε·στη·σατεεπανεστησασθεεπανα·ε·στη·σασθε
3rdεπανεστησαν[LXX]επανα·ε·στη·σανεπανεστησαντοεπανα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναστησωεπανα·στη·σωεπαναστησωμαιεπανα·στη·σωμαι
2ndεπαναστησῃςεπανα·στη·σῃςεπαναστησῃεπανα·στη·σῃ
3rdεπαναστησῃεπανα·στη·σῃεπαναστησηταιεπανα·στη·σηται
Pl1stεπαναστησωμενεπανα·στη·σωμενεπαναστησωμεθαεπανα·στη·σωμεθα
2ndεπαναστησητεεπανα·στη·σητεεπαναστησησθεεπανα·στη·σησθε
3rdεπαναστησωσιν, επαναστησωσιεπανα·στη·σωσι(ν)επαναστησωνταιεπανα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναστησαιμιεπανα·στη·σαιμιεπαναστησαιμηνεπανα·στη·σαιμην
2ndεπαναστησαις, επαναστησειαςεπανα·στη·σαις, επανα·στη·σειας classicalεπαναστησαιοεπανα·στη·σαιο
3rdεπαναστησαι, επαναστησειεεπανα·στη·σαι, επανα·στη·σειε classicalεπαναστησαιτοεπανα·στη·σαιτο
Pl1stεπαναστησαιμενεπανα·στη·σαιμενεπαναστησαιμεθαεπανα·στη·σαιμεθα
2ndεπαναστησαιτεεπανα·στη·σαιτεεπαναστησαισθεεπανα·στη·σαισθε
3rdεπαναστησαιεν, επαναστησαισαν, επαναστησειαν, επαναστησειενεπανα·στη·σαιεν, επανα·στη·σαισαν alt, επανα·στη·σειαν classical, επανα·στη·σειεν classicalεπαναστησαιντοεπανα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναστησονεπανα·στη·σονεπαναστησαιεπανα·στη·σαι
3rdεπαναστησατωεπανα·στη·σατωεπαναστησασθωεπανα·στη·σασθω
Pl1st
2ndεπαναστησατεεπανα·στη·σατεεπαναστησασθεεπανα·στη·σασθε
3rdεπαναστησατωσαν, επαναστησαντωνεπανα·στη·σατωσαν, επανα·στη·σαντων classicalεπαναστησασθωσαν, επαναστησασθωνεπανα·στη·σασθωσαν, επανα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναστησαι​επανα·στη·σαι​επαναστησασθαι​επανα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναστησασαεπαναστησαςεπαναστησανεπανα·στη·σασ·αεπανα·στη·σα[ντ]·ςεπανα·στη·σαν[τ]
Nom
Accεπαναστησασανεπαναστησανταεπανα·στη·σασ·ανεπανα·στη·σαντ·α
Datεπαναστησασῃεπαναστησαντιεπανα·στη·σασ·ῃεπανα·στη·σαντ·ι
Genεπαναστησασηςεπαναστησαντοςεπανα·στη·σασ·ηςεπανα·στη·σαντ·ος
PlVocεπαναστησασαιεπαναστησαντεςεπαναστησανταεπανα·στη·σασ·αιεπανα·στη·σαντ·εςεπανα·στη·σαντ·α
Nom
Accεπαναστησασαςεπαναστησανταςεπανα·στη·σασ·αςεπανα·στη·σαντ·ας
Datεπαναστησασαιςεπαναστησασι, επαναστησασινεπανα·στη·σασ·αιςεπανα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπαναστησασωνεπαναστησαντωνεπανα·στη·σασ·ωνεπανα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναστησαμενηεπαναστησαμενεεπανα·στη·σαμεν·ηεπανα·στη·σαμεν·ε
Nomεπαναστησαμενοςεπανα·στη·σαμεν·ος
Accεπαναστησαμενηνεπαναστησαμενονεπανα·στη·σαμεν·ηνεπανα·στη·σαμεν·ον
Datεπαναστησαμενῃεπαναστησαμενῳεπανα·στη·σαμεν·ῃεπανα·στη·σαμεν·ῳ
Genεπαναστησαμενηςεπαναστησαμενουεπανα·στη·σαμεν·ηςεπανα·στη·σαμεν·ου
PlVocεπαναστησαμεναιεπαναστησαμενοιεπαναστησαμεναεπανα·στη·σαμεν·αιεπανα·στη·σαμεν·οιεπανα·στη·σαμεν·α
Nom
Accεπαναστησαμεναςεπαναστησαμενουςεπανα·στη·σαμεν·αςεπανα·στη·σαμεν·ους
Datεπαναστησαμεναιςεπαναστησαμενοιςεπανα·στη·σαμεν·αιςεπανα·στη·σαμεν·οις
Genεπαναστησαμενωνεπαναστησαμενωνεπανα·στη·σαμεν·ωνεπανα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεστηνεπανα·ε·στ(η)·^ν
2ndεπανεστης, επανεστησθαεπανα·ε·στ(η)·^ς, επανα·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdεπανεστη[LXX]επανα·ε·στ(η)·^
Pl1stεπανεστημενεπανα·ε·στ(η)·μεν
2ndεπανεστητε[LXX]επανα·ε·στ(η)·τε
3rdεπανεστησαν[LXX]επανα·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναστωεπανα·στ(η)·ω
2ndεπαναστῃςεπανα·στ(η)·ῃς
3rdεπαναστῃ[LXX]επανα·στ(η)·ῃ
Pl1stεπαναστωμενεπανα·στ(η)·ωμεν
2ndεπαναστητεεπανα·στ(η)·ητε
3rdεπαναστωσιν, επαναστωσιεπανα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανασταιηνεπανα·στ(α)·ιην
2ndεπανασταιηςεπανα·στ(α)·ιης
3rdεπανασταιη[LXX]επανα·στ(α)·ιη
Pl1stεπανασταιημεν, επανασταιμενεπανα·στ(α)·ιημεν, επανα·στ(α)·ιμεν classical
2ndεπανασταιητε, επανασταιτεεπανα·στ(α)·ιητε, επανα·στ(α)·ιτε classical
3rdεπανασταιησαν, επανασταιενεπανα·στ(α)·ιησαν, επανα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναστηθι, επαναστηςεπανα·στ(η)·θι, επανα·στ(η)·ς
3rdεπαναστητωεπανα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndεπαναστητεεπανα·στ(η)·τε
3rdεπαναστητωσαν, επανασταντωνεπανα·στ(η)·τωσαν, επανα·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναστηναι[LXX]​επανα·στ(η)·ναι, επανα·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναστασαεπανασταςεπαναστανεπανα·στ(α)·εσ·αεπανα·στ(α)·[ντ]·ςεπανα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accεπαναστασανεπαναστανταεπανα·στ(α)·εσ·ανεπανα·στ(α)·ντ·α
Datεπαναστασῃεπανασταντιεπανα·στ(α)·εσ·ῃεπανα·στ(α)·ντ·ι
Genεπαναστασηςεπανασταντοςεπανα·στ(α)·εσ·ηςεπανα·στ(α)·ντ·ος
PlVocεπαναστασαιεπανασταντεςεπαναστανταεπανα·στ(α)·εσ·αιεπανα·στ(α)·ντ·εςεπανα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accεπαναστασαςεπαναστανταςεπανα·στ(α)·εσ·αςεπανα·στ(α)·ντ·ας
Datεπαναστασαιςεπαναστασι, επαναστασινεπανα·στ(α)·εσ·αιςεπανα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεπαναστασωνεπανασταντωνεπανα·στ(α)·εσ·ωνεπανα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεστηκαεπανα·εστη·κα
2ndεπανεστηκας, επανεστηκεςεπανα·εστη·κας, επανα·εστη·κες alt
3rdεπανεστηκεν, επανεστηκεεπανα·εστη·κε(ν)
Pl1stεπανεστηκαμενεπανα·εστη·καμεν
2ndεπανεστηκατεεπανα·εστη·κατε
3rdεπανεστηκασιν, επανεστηκασι, επανεστηκανεπανα·εστη·κασι(ν), επανα·εστη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεστηκωεπανα·εστη·κω
2ndεπανεστηκῃςεπανα·εστη·κῃς
3rdεπανεστηκῃεπανα·εστη·κῃ
Pl1stεπανεστηκωμενεπανα·εστη·κωμεν
2ndεπανεστηκητεεπανα·εστη·κητε
3rdεπανεστηκωσιν, επανεστηκωσιεπανα·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεστηκοιμι, επανεστηκοιηνεπανα·εστη·κοιμι, επανα·εστη·κοιην classical
2ndεπανεστηκοις, επανεστηκοιηςεπανα·εστη·κοις, επανα·εστη·κοιης classical
3rdεπανεστηκοι, επανεστηκοιηεπανα·εστη·κοι, επανα·εστη·κοιη classical
Pl1stεπανεστηκοιμενεπανα·εστη·κοιμεν
2ndεπανεστηκοιτεεπανα·εστη·κοιτε
3rdεπανεστηκοιενεπανα·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπανεστηκεεπανα·εστη·κε
3rdεπανεστηκετωεπανα·εστη·κετω
Pl1st
2ndεπανεστηκετεεπανα·εστη·κετε
3rdεπανεστηκετωσανεπανα·εστη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επανεστηκεναι​επανα·εστη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπανεστηκυιαεπανεστηκοςεπανα·εστη·κυι·αεπανα·εστη·κο[τ]·ς
Nomεπανεστηκωςεπανα·εστη·κο[τ]·^ς
Accεπανεστηκυιανεπανεστηκοταεπανα·εστη·κυι·ανεπανα·εστη·κοτ·α
Datεπανεστηκυιᾳεπανεστηκοτιεπανα·εστη·κυι·ᾳεπανα·εστη·κοτ·ι
Genεπανεστηκυιαςεπανεστηκοτοςεπανα·εστη·κυι·αςεπανα·εστη·κοτ·ος
PlVocεπανεστηκυιαιεπανεστηκοτεςεπανεστηκοταεπανα·εστη·κυι·αιεπανα·εστη·κοτ·εςεπανα·εστη·κοτ·α
Nom
Accεπανεστηκυιαςεπανεστηκοταςεπανα·εστη·κυι·αςεπανα·εστη·κοτ·ας
Datεπανεστηκυιαιςεπανεστηκοσι, επανεστηκοσινεπανα·εστη·κυι·αιςεπανα·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genεπανεστηκυιωνεπανεστηκοτων[LXX]επανα·εστη·κυι·ωνεπανα·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανειστηκειν, επανειστηκηεπανα·ε·εστη·κειν, επανα·ε·εστη·κη classical
2ndεπανειστηκεις, επανειστηκηςεπανα·ε·εστη·κεις, επανα·ε·εστη·κης classical
3rdεπανειστηκειεπανα·ε·εστη·κει
Pl1stεπανειστηκειμεν, επανειστηκεμενεπανα·ε·εστη·κειμεν, επανα·ε·εστη·κεμεν classical
2ndεπανειστηκειτε, επανειστηκετεεπανα·ε·εστη·κειτε, επανα·ε·εστη·κετε classical
3rdεπανειστηκεισαν, επανειστηκεσανεπανα·ε·εστη·κεισαν, επανα·ε·εστη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεστηκειν, επανεστηκηεπανα·[ε]·εστη·κειν, επανα·[ε]·εστη·κη classical
2ndεπανεστηκεις, επανεστηκηςεπανα·[ε]·εστη·κεις, επανα·[ε]·εστη·κης classical
3rdεπανεστηκειεπανα·[ε]·εστη·κει
Pl1stεπανεστηκειμεν, επανεστηκεμενεπανα·[ε]·εστη·κειμεν, επανα·[ε]·εστη·κεμεν classical
2ndεπανεστηκειτε, επανεστηκετεεπανα·[ε]·εστη·κειτε, επανα·[ε]·εστη·κετε classical
3rdεπανεστηκεισαν, επανεστηκεσανεπανα·[ε]·εστη·κεισαν, επανα·[ε]·εστη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 03:07:39 EST