επαναγω • EPANAGW • epanagō

Search: επαναγων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαναγωνἐπανάγωεπαν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαναγωνἐπανάγωεπαν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ἐπ·αν·άγω (επαν+αγ-, -, 2nd επαν+αγαγ-, -, -, επαν+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναγωεπαν·αγ·ωεπαναγομαιεπαν·αγ·ομαι
2ndεπαναγειςεπαν·αγ·ειςεπαναγῃ, επαναγει, επαναγεσαιεπαν·αγ·ῃ, επαν·αγ·ει classical, επαν·αγ·εσαι alt
3rdεπαναγειεπαν·αγ·ειεπαναγεταιεπαν·αγ·εται
Pl1stεπαναγομενεπαν·αγ·ομενεπαναγομεθαεπαν·αγ·ομεθα
2ndεπαναγετεεπαν·αγ·ετεεπαναγεσθεεπαν·αγ·εσθε
3rdεπαναγουσιν, επαναγουσιεπαν·αγ·ουσι(ν)επαναγονταιεπαν·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναγωεπαν·αγ·ωεπαναγωμαιεπαν·αγ·ωμαι
2ndεπαναγῃςεπαν·αγ·ῃςεπαναγῃεπαν·αγ·ῃ
3rdεπαναγῃεπαν·αγ·ῃεπαναγηταιεπαν·αγ·ηται
Pl1stεπαναγωμενεπαν·αγ·ωμενεπαναγωμεθαεπαν·αγ·ωμεθα
2ndεπαναγητεεπαν·αγ·ητεεπαναγησθεεπαν·αγ·ησθε
3rdεπαναγωσιν, επαναγωσιεπαν·αγ·ωσι(ν)επαναγωνταιεπαν·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναγοιμιεπαν·αγ·οιμιεπαναγοιμηνεπαν·αγ·οιμην
2ndεπαναγοιςεπαν·αγ·οιςεπαναγοιοεπαν·αγ·οιο
3rdεπαναγοιεπαν·αγ·οιεπαναγοιτοεπαν·αγ·οιτο
Pl1stεπαναγοιμενεπαν·αγ·οιμενεπαναγοιμεθαεπαν·αγ·οιμεθα
2ndεπαναγοιτεεπαν·αγ·οιτεεπαναγοισθεεπαν·αγ·οισθε
3rdεπαναγοιεν, επαναγοισανεπαν·αγ·οιεν, επαν·αγ·οισαν altεπαναγοιντοεπαν·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναγε[LXX]επαν·αγ·εεπαναγουεπαν·αγ·ου
3rdεπαναγετωεπαν·αγ·ετωεπαναγεσθωεπαν·αγ·εσθω
Pl1st
2ndεπαναγετεεπαν·αγ·ετεεπαναγεσθεεπαν·αγ·εσθε
3rdεπαναγετωσαν, επαναγοντων[LXX]επαν·αγ·ετωσαν, επαν·αγ·οντων classicalεπαναγεσθωσαν, επαναγεσθωνεπαν·αγ·εσθωσαν, επαν·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναγειν​επαν·αγ·ειν​επαναγεσθαι​επαν·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναγουσαεπαναγονεπαν·αγ·ουσ·αεπαν·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπαναγων[GNT][LXX]επαν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπαναγουσανεπαναγονταεπαν·αγ·ουσ·ανεπαν·αγ·ο[υ]ντ·α
Datεπαναγουσῃεπαναγοντιεπαν·αγ·ουσ·ῃεπαν·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genεπαναγουσηςεπαναγοντοςεπαν·αγ·ουσ·ηςεπαν·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπαναγουσαιεπαναγοντεςεπαναγονταεπαν·αγ·ουσ·αιεπαν·αγ·ο[υ]ντ·εςεπαν·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαναγουσαςεπαναγονταςεπαν·αγ·ουσ·αςεπαν·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datεπαναγουσαιςεπαναγουσι, επαναγουσινεπαν·αγ·ουσ·αιςεπαν·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπαναγουσωνεπαναγοντων[LXX]επαν·αγ·ουσ·ωνεπαν·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναγομενηεπαναγομενεεπαν·αγ·ομεν·ηεπαν·αγ·ομεν·ε
Nomεπαναγομενοςεπαν·αγ·ομεν·ος
Accεπαναγομενηνεπαναγομενονεπαν·αγ·ομεν·ηνεπαν·αγ·ομεν·ον
Datεπαναγομενῃεπαναγομενῳεπαν·αγ·ομεν·ῃεπαν·αγ·ομεν·ῳ
Genεπαναγομενηςεπαναγομενουεπαν·αγ·ομεν·ηςεπαν·αγ·ομεν·ου
PlVocεπαναγομεναιεπαναγομενοιεπαναγομεναεπαν·αγ·ομεν·αιεπαν·αγ·ομεν·οιεπαν·αγ·ομεν·α
Nom
Accεπαναγομεναςεπαναγομενουςεπαν·αγ·ομεν·αςεπαν·αγ·ομεν·ους
Datεπαναγομεναιςεπαναγομενοιςεπαν·αγ·ομεν·αιςεπαν·αγ·ομεν·οις
Genεπαναγομενωνεπαναγομενωνεπαν·αγ·ομεν·ωνεπαν·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανηγονεπαν·ε·αγ·ονεπανηγομηνεπαν·ε·αγ·ομην
2ndεπανηγεςεπαν·ε·αγ·εςεπανηγουεπαν·ε·αγ·ου
3rdεπανηγεν, επανηγεεπαν·ε·αγ·ε(ν)επανηγετοεπαν·ε·αγ·ετο
Pl1stεπανηγομενεπαν·ε·αγ·ομενεπανηγομεθαεπαν·ε·αγ·ομεθα
2ndεπανηγετεεπαν·ε·αγ·ετεεπανηγεσθεεπαν·ε·αγ·εσθε
3rdεπανηγον, επανηγοσανεπαν·ε·αγ·ον, επαν·ε·αγ·οσαν altεπανηγοντοεπαν·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανηγαγονεπαν·ε·αγαγ·ονεπανηγαγομηνεπαν·ε·αγαγ·ομην
2ndεπανηγαγεςεπαν·ε·αγαγ·εςεπανηγαγουεπαν·ε·αγαγ·ου
3rdεπανηγαγεν, επανηγαγεεπαν·ε·αγαγ·ε(ν)επανηγαγετοεπαν·ε·αγαγ·ετο
Pl1stεπανηγαγομενεπαν·ε·αγαγ·ομενεπανηγαγομεθαεπαν·ε·αγαγ·ομεθα
2ndεπανηγαγετεεπαν·ε·αγαγ·ετεεπανηγαγεσθεεπαν·ε·αγαγ·εσθε
3rdεπανηγαγον, επανηγαγοσανεπαν·ε·αγαγ·ον, επαν·ε·αγαγ·οσαν altεπανηγαγοντοεπαν·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναγαγωεπαν·αγαγ·ωεπαναγαγωμαιεπαν·αγαγ·ωμαι
2ndεπαναγαγῃςεπαν·αγαγ·ῃςεπαναγαγῃεπαν·αγαγ·ῃ
3rdεπαναγαγῃεπαν·αγαγ·ῃεπαναγαγηταιεπαν·αγαγ·ηται
Pl1stεπαναγαγωμενεπαν·αγαγ·ωμενεπαναγαγωμεθαεπαν·αγαγ·ωμεθα
2ndεπαναγαγητεεπαν·αγαγ·ητεεπαναγαγησθεεπαν·αγαγ·ησθε
3rdεπαναγαγωσιν, επαναγαγωσιεπαν·αγαγ·ωσι(ν)επαναγαγωνταιεπαν·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναγαγοιμιεπαν·αγαγ·οιμιεπαναγαγοιμηνεπαν·αγαγ·οιμην
2ndεπαναγαγοιςεπαν·αγαγ·οιςεπαναγαγοιοεπαν·αγαγ·οιο
3rdεπαναγαγοιεπαν·αγαγ·οιεπαναγαγοιτοεπαν·αγαγ·οιτο
Pl1stεπαναγαγοιμενεπαν·αγαγ·οιμενεπαναγαγοιμεθαεπαν·αγαγ·οιμεθα
2ndεπαναγαγοιτεεπαν·αγαγ·οιτεεπαναγαγοισθεεπαν·αγαγ·οισθε
3rdεπαναγαγοιεν, επαναγαγοισανεπαν·αγαγ·οιεν, επαν·αγαγ·οισαν altεπαναγαγοιντοεπαν·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναγαγε[GNT]επαν·αγαγ·εεπαναγαγουεπαν·αγαγ·ου
3rdεπαναγαγετωεπαν·αγαγ·ετωεπαναγαγεσθωεπαν·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndεπαναγαγετεεπαν·αγαγ·ετεεπαναγαγεσθεεπαν·αγαγ·εσθε
3rdεπαναγαγετωσαν, επαναγαγοντωνεπαν·αγαγ·ετωσαν, επαν·αγαγ·οντων classicalεπαναγαγεσθωσαν, επαναγαγεσθωνεπαν·αγαγ·εσθωσαν, επαν·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναγαγειν[GNT]​επαν·αγαγ·εινεπαναγαγεσθαι​επαν·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναγαγουσαεπαναγαγονεπαν·αγαγ·ουσ·αεπαν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπαναγαγωνεπαν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπαναγαγουσανεπαναγαγονταεπαν·αγαγ·ουσ·ανεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datεπαναγαγουσῃεπαναγαγοντιεπαν·αγαγ·ουσ·ῃεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genεπαναγαγουσηςεπαναγαγοντοςεπαν·αγαγ·ουσ·ηςεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπαναγαγουσαιεπαναγαγοντεςεπαναγαγονταεπαν·αγαγ·ουσ·αιεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·εςεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαναγαγουσαςεπαναγαγονταςεπαν·αγαγ·ουσ·αςεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datεπαναγαγουσαιςεπαναγαγουσι, επαναγαγουσινεπαν·αγαγ·ουσ·αιςεπαν·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπαναγαγουσωνεπαναγαγοντωνεπαν·αγαγ·ουσ·ωνεπαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναγαγομενηεπαναγαγομενεεπαν·αγαγ·ομεν·ηεπαν·αγαγ·ομεν·ε
Nomεπαναγαγομενοςεπαν·αγαγ·ομεν·ος
Accεπαναγαγομενηνεπαναγαγομενονεπαν·αγαγ·ομεν·ηνεπαν·αγαγ·ομεν·ον
Datεπαναγαγομενῃεπαναγαγομενῳεπαν·αγαγ·ομεν·ῃεπαν·αγαγ·ομεν·ῳ
Genεπαναγαγομενηςεπαναγαγομενουεπαν·αγαγ·ομεν·ηςεπαν·αγαγ·ομεν·ου
PlVocεπαναγαγομεναιεπαναγαγομενοιεπαναγαγομεναεπαν·αγαγ·ομεν·αιεπαν·αγαγ·ομεν·οιεπαν·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accεπαναγαγομεναςεπαναγαγομενουςεπαν·αγαγ·ομεν·αςεπαν·αγαγ·ομεν·ους
Datεπαναγαγομεναιςεπαναγαγομενοιςεπαν·αγαγ·ομεν·αιςεπαν·αγαγ·ομεν·οις
Genεπαναγαγομενωνεπαναγαγομενωνεπαν·αγαγ·ομεν·ωνεπαν·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπανηχθηνεπαν·ε·αγ·θην
2ndεπανηχθηςεπαν·ε·αγ·θης
3rdεπανηχθηεπαν·ε·αγ·θη
Pl1stεπανηχθημενεπαν·ε·αγ·θημεν
2ndεπανηχθητεεπαν·ε·αγ·θητε
3rdεπανηχθησανεπαν·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναχθησομαιεπαν·αγ·θησομαι
2ndεπαναχθησῃ, επαναχθησειεπαν·αγ·θησῃ, επαν·αγ·θησει classical
3rdεπαναχθησεταιεπαν·αγ·θησεται
Pl1stεπαναχθησομεθαεπαν·αγ·θησομεθα
2ndεπαναχθησεσθεεπαν·αγ·θησεσθε
3rdεπαναχθησονταιεπαν·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναχθωεπαν·αγ·θω
2ndεπαναχθῃςεπαν·αγ·θῃς
3rdεπαναχθῃεπαν·αγ·θῃ
Pl1stεπαναχθωμενεπαν·αγ·θωμεν
2ndεπαναχθητεεπαν·αγ·θητε
3rdεπαναχθωσιν, επαναχθωσιεπαν·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναχθειηνεπαν·αγ·θειην
2ndεπαναχθειηςεπαν·αγ·θειης
3rdεπαναχθειηεπαν·αγ·θειη
Pl1stεπαναχθειημεν, επαναχθειμενεπαν·αγ·θειημεν, επαν·αγ·θειμεν classical
2ndεπαναχθειητε, επαναχθειτεεπαν·αγ·θειητε, επαν·αγ·θειτε classical
3rdεπαναχθειησαν, επαναχθειενεπαν·αγ·θειησαν, επαν·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναχθησοιμηνεπαν·αγ·θησοιμην
2ndεπαναχθησοιοεπαν·αγ·θησοιο
3rdεπαναχθησοιτοεπαν·αγ·θησοιτο
Pl1stεπαναχθησοιμεθαεπαν·αγ·θησοιμεθα
2ndεπαναχθησοισθεεπαν·αγ·θησοισθε
3rdεπαναχθησοιντοεπαν·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναχθητιεπαν·αγ·θητι
3rdεπαναχθητωεπαν·αγ·θητω
Pl1st
2ndεπαναχθητεεπαν·αγ·θητε
3rdεπαναχθητωσαν, επαναχθεντωνεπαν·αγ·θητωσαν, επαν·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επαναχθηναι​επαν·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επαναχθησεσθαι​επαν·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναχθεισαεπαναχθειςεπαναχθενεπαν·αγ·θεισ·αεπαν·αγ·θει[ντ]·ςεπαν·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπαναχθεισανεπαναχθενταεπαν·αγ·θεισ·ανεπαν·αγ·θε[ι]ντ·α
Datεπαναχθεισῃεπαναχθεντιεπαν·αγ·θεισ·ῃεπαν·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genεπαναχθεισηςεπαναχθεντοςεπαν·αγ·θεισ·ηςεπαν·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπαναχθεισαιεπαναχθεντεςεπαναχθενταεπαν·αγ·θεισ·αιεπαν·αγ·θε[ι]ντ·εςεπαν·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπαναχθεισαςεπαναχθεντας[LXX]επαν·αγ·θεισ·αςεπαν·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datεπαναχθεισαιςεπαναχθεισι, επαναχθεισινεπαν·αγ·θεισ·αιςεπαν·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπαναχθεισωνεπαναχθεντωνεπαν·αγ·θεισ·ωνεπαν·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναχθησομενηεπαναχθησομενεεπαν·αγ·θησομεν·ηεπαν·αγ·θησομεν·ε
Nomεπαναχθησομενοςεπαν·αγ·θησομεν·ος
Accεπαναχθησομενηνεπαναχθησομενονεπαν·αγ·θησομεν·ηνεπαν·αγ·θησομεν·ον
Datεπαναχθησομενῃεπαναχθησομενῳεπαν·αγ·θησομεν·ῃεπαν·αγ·θησομεν·ῳ
Genεπαναχθησομενηςεπαναχθησομενουεπαν·αγ·θησομεν·ηςεπαν·αγ·θησομεν·ου
PlVocεπαναχθησομεναιεπαναχθησομενοιεπαναχθησομεναεπαν·αγ·θησομεν·αιεπαν·αγ·θησομεν·οιεπαν·αγ·θησομεν·α
Nom
Accεπαναχθησομεναςεπαναχθησομενουςεπαν·αγ·θησομεν·αςεπαν·αγ·θησομεν·ους
Datεπαναχθησομεναιςεπαναχθησομενοιςεπαν·αγ·θησομεν·αιςεπαν·αγ·θησομεν·οις
Genεπαναχθησομενωνεπαναχθησομενωνεπαν·αγ·θησομεν·ωνεπαν·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 11:52:38 EST