επανερχομαι • EPANERCOMAI EPANERXOMAI • epanerchomai

Search: επανελθων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επανελθωνἐπανέρχομαιεπαν·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επανελθωνἐπανέρχομαιεπαν·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg

ἐπ·αν·έρχομαι (επαν+ερχ-, επαν+ελευ·σ-, 2nd επαν+ελθ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανερχομαιεπαν·ερχ·ομαι
2ndεπανερχῃ, επανερχει, επανερχεσαιεπαν·ερχ·ῃ, επαν·ερχ·ει classical, επαν·ερχ·εσαι alt
3rdεπανερχεταιεπαν·ερχ·εται
Pl1stεπανερχομεθαεπαν·ερχ·ομεθα
2ndεπανερχεσθεεπαν·ερχ·εσθε
3rdεπανερχονταιεπαν·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανερχωμαιεπαν·ερχ·ωμαι
2ndεπανερχῃεπαν·ερχ·ῃ
3rdεπανερχηταιεπαν·ερχ·ηται
Pl1stεπανερχωμεθαεπαν·ερχ·ωμεθα
2ndεπανερχησθεεπαν·ερχ·ησθε
3rdεπανερχωνταιεπαν·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανερχοιμηνεπαν·ερχ·οιμην
2ndεπανερχοιοεπαν·ερχ·οιο
3rdεπανερχοιτοεπαν·ερχ·οιτο
Pl1stεπανερχοιμεθαεπαν·ερχ·οιμεθα
2ndεπανερχοισθεεπαν·ερχ·οισθε
3rdεπανερχοιντοεπαν·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπανερχουεπαν·ερχ·ου
3rdεπανερχεσθωεπαν·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndεπανερχεσθεεπαν·ερχ·εσθε
3rdεπανερχεσθωσαν, επανερχεσθωνεπαν·ερχ·εσθωσαν, επαν·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επανερχεσθαι[GNT]​επαν·ερχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπανερχομενηεπανερχομενεεπαν·ερχ·ομεν·ηεπαν·ερχ·ομεν·ε
Nomεπανερχομενοςεπαν·ερχ·ομεν·ος
Accεπανερχομενηνεπανερχομενονεπαν·ερχ·ομεν·ηνεπαν·ερχ·ομεν·ον
Datεπανερχομενῃεπανερχομενῳεπαν·ερχ·ομεν·ῃεπαν·ερχ·ομεν·ῳ
Genεπανερχομενηςεπανερχομενουεπαν·ερχ·ομεν·ηςεπαν·ερχ·ομεν·ου
PlVocεπανερχομεναιεπανερχομενοιεπανερχομεναεπαν·ερχ·ομεν·αιεπαν·ερχ·ομεν·οιεπαν·ερχ·ομεν·α
Nom
Accεπανερχομεναςεπανερχομενουςεπαν·ερχ·ομεν·αςεπαν·ερχ·ομεν·ους
Datεπανερχομεναιςεπανερχομενοιςεπαν·ερχ·ομεν·αιςεπαν·ερχ·ομεν·οις
Genεπανερχομενωνεπανερχομενωνεπαν·ερχ·ομεν·ωνεπαν·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανηρχομηνεπαν·ε·ερχ·ομην
2ndεπανηρχουεπαν·ε·ερχ·ου
3rdεπανηρχετοεπαν·ε·ερχ·ετο
Pl1stεπανηρχομεθαεπαν·ε·ερχ·ομεθα
2ndεπανηρχεσθεεπαν·ε·ερχ·εσθε
3rdεπανηρχοντοεπαν·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανελευσομαι[LXX]επαν·ελευ·σομαι
2ndεπανελευσῃ, επανελευσει, επανελευσεσαιεπαν·ελευ·σῃ, επαν·ελευ·σει classical, επαν·ελευ·σεσαι alt
3rdεπανελευσεται[LXX]επαν·ελευ·σεται
Pl1stεπανελευσομεθαεπαν·ελευ·σομεθα
2ndεπανελευσεσθεεπαν·ελευ·σεσθε
3rdεπανελευσονταιεπαν·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανελευσοιμηνεπαν·ελευ·σοιμην
2ndεπανελευσοιοεπαν·ελευ·σοιο
3rdεπανελευσοιτοεπαν·ελευ·σοιτο
Pl1stεπανελευσοιμεθαεπαν·ελευ·σοιμεθα
2ndεπανελευσοισθεεπαν·ελευ·σοισθε
3rdεπανελευσοιντοεπαν·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επανελευσεσθαι​επαν·ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπανελευσομενηεπανελευσομενεεπαν·ελευ·σομεν·ηεπαν·ελευ·σομεν·ε
Nomεπανελευσομενοςεπαν·ελευ·σομεν·ος
Accεπανελευσομενηνεπανελευσομενονεπαν·ελευ·σομεν·ηνεπαν·ελευ·σομεν·ον
Datεπανελευσομενῃεπανελευσομενῳεπαν·ελευ·σομεν·ῃεπαν·ελευ·σομεν·ῳ
Genεπανελευσομενηςεπανελευσομενουεπαν·ελευ·σομεν·ηςεπαν·ελευ·σομεν·ου
PlVocεπανελευσομεναιεπανελευσομενοιεπανελευσομεναεπαν·ελευ·σομεν·αιεπαν·ελευ·σομεν·οιεπαν·ελευ·σομεν·α
Nom
Accεπανελευσομεναςεπανελευσομενουςεπαν·ελευ·σομεν·αςεπαν·ελευ·σομεν·ους
Datεπανελευσομεναιςεπανελευσομενοιςεπαν·ελευ·σομεν·αιςεπαν·ελευ·σομεν·οις
Genεπανελευσομενωνεπανελευσομενωνεπαν·ελευ·σομεν·ωνεπαν·ελευ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανηλθονεπαν·ε·ελθ·ον
2ndεπανηλθεςεπαν·ε·ελθ·ες
3rdεπανηλθεν, επανηλθεεπαν·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stεπανηλθομενεπαν·ε·ελθ·ομεν
2ndεπανηλθετεεπαν·ε·ελθ·ετε
3rdεπανηλθον, επανηλθοσανεπαν·ε·ελθ·ον, επαν·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανελθωεπαν·ελθ·ω
2ndεπανελθῃςεπαν·ελθ·ῃς
3rdεπανελθῃεπαν·ελθ·ῃ
Pl1stεπανελθωμενεπαν·ελθ·ωμεν
2ndεπανελθητεεπαν·ελθ·ητε
3rdεπανελθωσιν, επανελθωσιεπαν·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανελθοιμιεπαν·ελθ·οιμι
2ndεπανελθοιςεπαν·ελθ·οις
3rdεπανελθοιεπαν·ελθ·οι
Pl1stεπανελθοιμενεπαν·ελθ·οιμεν
2ndεπανελθοιτεεπαν·ελθ·οιτε
3rdεπανελθοιεν, επανελθοισανεπαν·ελθ·οιεν, επαν·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπανελθεεπαν·ελθ·ε
3rdεπανελθετωεπαν·ελθ·ετω
Pl1st
2ndεπανελθετεεπαν·ελθ·ετε
3rdεπανελθετωσαν, επανελθοντωνεπαν·ελθ·ετωσαν, επαν·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επανελθειν[GNT]​επαν·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπανελθουσαεπανελθονεπαν·ελθ·ουσ·αεπαν·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπανελθων[LXX]επαν·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπανελθουσανεπανελθονταεπαν·ελθ·ουσ·ανεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datεπανελθουσῃεπανελθοντιεπαν·ελθ·ουσ·ῃεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genεπανελθουσηςεπανελθοντος[LXX]επαν·ελθ·ουσ·ηςεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπανελθουσαιεπανελθοντεςεπανελθονταεπαν·ελθ·ουσ·αιεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·εςεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπανελθουσαςεπανελθονταςεπαν·ελθ·ουσ·αςεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datεπανελθουσαιςεπανελθουσι, επανελθουσινεπαν·ελθ·ουσ·αιςεπαν·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπανελθουσωνεπανελθοντωνεπαν·ελθ·ουσ·ωνεπαν·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:20:17 EST