επαναπαυομαι • EPANAPAUOMAI • epanapauomai

Search: επαναπαυῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαναπαυῃ; επαναπαυῃἐπαναπαύομαιεπανα·παυ·ῃ; επανα·παυ·ῃpres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαναπαυῃἐπαναπαύομαιεπανα·παυ·ῃpres mp ind 2nd sg
επαναπαυῃἐπαναπαύομαιεπανα·παυ·ῃpres mp sub 2nd sg

ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυομαιεπανα·παυ·ομαι
2ndεπαναπαυῃ[GNT], επαναπαυει, επαναπαυεσαιεπανα·παυ·ῃ, επανα·παυ·ει classical, επανα·παυ·εσαι alt
3rdεπαναπαυεταιεπανα·παυ·εται
Pl1stεπαναπαυομεθαεπανα·παυ·ομεθα
2ndεπαναπαυεσθεεπανα·παυ·εσθε
3rdεπαναπαυονταιεπανα·παυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυωμαιεπανα·παυ·ωμαι
2ndεπαναπαυῃ[GNT]επανα·παυ·ῃ
3rdεπαναπαυηταιεπανα·παυ·ηται
Pl1stεπαναπαυωμεθαεπανα·παυ·ωμεθα
2ndεπαναπαυησθεεπανα·παυ·ησθε
3rdεπαναπαυωνταιεπανα·παυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυοιμηνεπανα·παυ·οιμην
2ndεπαναπαυοιοεπανα·παυ·οιο
3rdεπαναπαυοιτοεπανα·παυ·οιτο
Pl1stεπαναπαυοιμεθαεπανα·παυ·οιμεθα
2ndεπαναπαυοισθεεπανα·παυ·οισθε
3rdεπαναπαυοιντοεπανα·παυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναπαυουεπανα·παυ·ου
3rdεπαναπαυεσθωεπανα·παυ·εσθω
Pl1st
2ndεπαναπαυεσθεεπανα·παυ·εσθε
3rdεπαναπαυεσθωσαν, επαναπαυεσθωνεπανα·παυ·εσθωσαν, επανα·παυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναπαυεσθαι​επανα·παυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπαυομενηεπαναπαυομενεεπανα·παυ·ομεν·ηεπανα·παυ·ομεν·ε
Nomεπαναπαυομενοςεπανα·παυ·ομεν·ος
Accεπαναπαυομενηνεπαναπαυομενονεπανα·παυ·ομεν·ηνεπανα·παυ·ομεν·ον
Datεπαναπαυομενῃεπαναπαυομενῳεπανα·παυ·ομεν·ῃεπανα·παυ·ομεν·ῳ
Genεπαναπαυομενηςεπαναπαυομενουεπανα·παυ·ομεν·ηςεπανα·παυ·ομεν·ου
PlVocεπαναπαυομεναιεπαναπαυομενοιεπαναπαυομεναεπανα·παυ·ομεν·αιεπανα·παυ·ομεν·οιεπανα·παυ·ομεν·α
Nom
Accεπαναπαυομεναςεπαναπαυομενουςεπανα·παυ·ομεν·αςεπανα·παυ·ομεν·ους
Datεπαναπαυομεναιςεπαναπαυομενοιςεπανα·παυ·ομεν·αιςεπανα·παυ·ομεν·οις
Genεπαναπαυομενων[LXX]επαναπαυομενων[LXX]επανα·παυ·ομεν·ωνεπανα·παυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεπαυομηνεπανα·ε·παυ·ομην
2ndεπανεπαυουεπανα·ε·παυ·ου
3rdεπανεπαυετο[LXX]επανα·ε·παυ·ετο
Pl1stεπανεπαυομεθαεπανα·ε·παυ·ομεθα
2ndεπανεπαυεσθεεπανα·ε·παυ·εσθε
3rdεπανεπαυοντο[LXX]επανα·ε·παυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυσομαιεπανα·παυ·σομαι
2ndεπαναπαυσῃ, επαναπαυσει, επαναπαυσεσαιεπανα·παυ·σῃ, επανα·παυ·σει classical, επανα·παυ·σεσαι alt
3rdεπαναπαυσεται[GNT][LXX]επανα·παυ·σεται
Pl1stεπαναπαυσομεθαεπανα·παυ·σομεθα
2ndεπαναπαυσεσθεεπανα·παυ·σεσθε
3rdεπαναπαυσονταιεπανα·παυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυσοιμηνεπανα·παυ·σοιμην
2ndεπαναπαυσοιοεπανα·παυ·σοιο
3rdεπαναπαυσοιτοεπανα·παυ·σοιτο
Pl1stεπαναπαυσοιμεθαεπανα·παυ·σοιμεθα
2ndεπαναπαυσοισθεεπανα·παυ·σοισθε
3rdεπαναπαυσοιντοεπανα·παυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναπαυσεσθαι​επανα·παυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπαυσομενηεπαναπαυσομενεεπανα·παυ·σομεν·ηεπανα·παυ·σομεν·ε
Nomεπαναπαυσομενοςεπανα·παυ·σομεν·ος
Accεπαναπαυσομενηνεπαναπαυσομενονεπανα·παυ·σομεν·ηνεπανα·παυ·σομεν·ον
Datεπαναπαυσομενῃεπαναπαυσομενῳεπανα·παυ·σομεν·ῃεπανα·παυ·σομεν·ῳ
Genεπαναπαυσομενηςεπαναπαυσομενουεπανα·παυ·σομεν·ηςεπανα·παυ·σομεν·ου
PlVocεπαναπαυσομεναιεπαναπαυσομενοιεπαναπαυσομεναεπανα·παυ·σομεν·αιεπανα·παυ·σομεν·οιεπανα·παυ·σομεν·α
Nom
Accεπαναπαυσομεναςεπαναπαυσομενουςεπανα·παυ·σομεν·αςεπανα·παυ·σομεν·ους
Datεπαναπαυσομεναιςεπαναπαυσομενοιςεπανα·παυ·σομεν·αιςεπανα·παυ·σομεν·οις
Genεπαναπαυσομενωνεπαναπαυσομενωνεπανα·παυ·σομεν·ωνεπανα·παυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεπαυσαεπανα·ε·παυ·σαεπανεπαυσαμηνεπανα·ε·παυ·σαμην
2ndεπανεπαυσαςεπανα·ε·παυ·σαςεπανεπαυσωεπανα·ε·παυ·σω
3rdεπανεπαυσεν, επανεπαυσεεπανα·ε·παυ·σε(ν)επανεπαυσατο[LXX]επανα·ε·παυ·σατο
Pl1stεπανεπαυσαμενεπανα·ε·παυ·σαμενεπανεπαυσαμεθαεπανα·ε·παυ·σαμεθα
2ndεπανεπαυσατεεπανα·ε·παυ·σατεεπανεπαυσασθεεπανα·ε·παυ·σασθε
3rdεπανεπαυσανεπανα·ε·παυ·σανεπανεπαυσαντο[LXX]επανα·ε·παυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυσωεπανα·παυ·σωεπαναπαυσωμαιεπανα·παυ·σωμαι
2ndεπαναπαυσῃςεπανα·παυ·σῃςεπαναπαυσῃεπανα·παυ·σῃ
3rdεπαναπαυσῃεπανα·παυ·σῃεπαναπαυσηταιεπανα·παυ·σηται
Pl1stεπαναπαυσωμενεπανα·παυ·σωμενεπαναπαυσωμεθαεπανα·παυ·σωμεθα
2ndεπαναπαυσητεεπανα·παυ·σητεεπαναπαυσησθεεπανα·παυ·σησθε
3rdεπαναπαυσωσιν, επαναπαυσωσιεπανα·παυ·σωσι(ν)επαναπαυσωνταιεπανα·παυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαυσαιμιεπανα·παυ·σαιμιεπαναπαυσαιμηνεπανα·παυ·σαιμην
2ndεπαναπαυσαις, επαναπαυσειαςεπανα·παυ·σαις, επανα·παυ·σειας classicalεπαναπαυσαιοεπανα·παυ·σαιο
3rdεπαναπαυσαι, επαναπαυσειεεπανα·παυ·σαι, επανα·παυ·σειε classicalεπαναπαυσαιτοεπανα·παυ·σαιτο
Pl1stεπαναπαυσαιμενεπανα·παυ·σαιμενεπαναπαυσαιμεθαεπανα·παυ·σαιμεθα
2ndεπαναπαυσαιτεεπανα·παυ·σαιτεεπαναπαυσαισθεεπανα·παυ·σαισθε
3rdεπαναπαυσαιεν, επαναπαυσαισαν, επαναπαυσειαν, επαναπαυσειενεπανα·παυ·σαιεν, επανα·παυ·σαισαν alt, επανα·παυ·σειαν classical, επανα·παυ·σειεν classicalεπαναπαυσαιντοεπανα·παυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναπαυσον[LXX]επανα·παυ·σονεπαναπαυσαιεπανα·παυ·σαι
3rdεπαναπαυσατωεπανα·παυ·σατωεπαναπαυσασθωεπανα·παυ·σασθω
Pl1st
2ndεπαναπαυσατεεπανα·παυ·σατεεπαναπαυσασθεεπανα·παυ·σασθε
3rdεπαναπαυσατωσαν, επαναπαυσαντωνεπανα·παυ·σατωσαν, επανα·παυ·σαντων classicalεπαναπαυσασθωσαν, επαναπαυσασθωνεπανα·παυ·σασθωσαν, επανα·παυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναπαυσαι​επανα·παυ·σαι​επαναπαυσασθαι​επανα·παυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπαυσασαεπαναπαυσαςεπαναπαυσανεπανα·παυ·σασ·αεπανα·παυ·σα[ντ]·ςεπανα·παυ·σαν[τ]
Nom
Accεπαναπαυσασανεπαναπαυσανταεπανα·παυ·σασ·ανεπανα·παυ·σαντ·α
Datεπαναπαυσασῃεπαναπαυσαντιεπανα·παυ·σασ·ῃεπανα·παυ·σαντ·ι
Genεπαναπαυσασηςεπαναπαυσαντοςεπανα·παυ·σασ·ηςεπανα·παυ·σαντ·ος
PlVocεπαναπαυσασαιεπαναπαυσαντεςεπαναπαυσανταεπανα·παυ·σασ·αιεπανα·παυ·σαντ·εςεπανα·παυ·σαντ·α
Nom
Accεπαναπαυσασαςεπαναπαυσανταςεπανα·παυ·σασ·αςεπανα·παυ·σαντ·ας
Datεπαναπαυσασαιςεπαναπαυσασι, επαναπαυσασινεπανα·παυ·σασ·αιςεπανα·παυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπαναπαυσασωνεπαναπαυσαντωνεπανα·παυ·σασ·ωνεπανα·παυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπαυσαμενηεπαναπαυσαμενεεπανα·παυ·σαμεν·ηεπανα·παυ·σαμεν·ε
Nomεπαναπαυσαμενοςεπανα·παυ·σαμεν·ος
Accεπαναπαυσαμενηνεπαναπαυσαμενονεπανα·παυ·σαμεν·ηνεπανα·παυ·σαμεν·ον
Datεπαναπαυσαμενῃεπαναπαυσαμενῳεπανα·παυ·σαμεν·ῃεπανα·παυ·σαμεν·ῳ
Genεπαναπαυσαμενηςεπαναπαυσαμενουεπανα·παυ·σαμεν·ηςεπανα·παυ·σαμεν·ου
PlVocεπαναπαυσαμεναιεπαναπαυσαμενοιεπαναπαυσαμεναεπανα·παυ·σαμεν·αιεπανα·παυ·σαμεν·οιεπανα·παυ·σαμεν·α
Nom
Accεπαναπαυσαμεναςεπαναπαυσαμενουςεπανα·παυ·σαμεν·αςεπανα·παυ·σαμεν·ους
Datεπαναπαυσαμεναιςεπαναπαυσαμενοιςεπανα·παυ·σαμεν·αιςεπανα·παυ·σαμεν·οις
Genεπαναπαυσαμενωνεπαναπαυσαμενωνεπανα·παυ·σαμεν·ωνεπανα·παυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπεπαυμαιεπανα·πεπαυ·μαι
2ndεπαναπεπαυσαιεπανα·πεπαυ·σαι
3rdεπαναπεπαυται[LXX]επανα·πεπαυ·ται
Pl1stεπαναπεπαυμεθαεπανα·πεπαυ·μεθα
2ndεπαναπεπαυσθεεπανα·πεπαυ·σθε
3rdεπαναπεπαυνταιεπανα·πεπαυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπεπαυσομαιεπανα·πεπαυ·σομαι
2ndεπαναπεπαυσῃ, επαναπεπαυσειεπανα·πεπαυ·σῃ, επανα·πεπαυ·σει classical
3rdεπαναπεπαυσεταιεπανα·πεπαυ·σεται
Pl1stεπαναπεπαυσομεθαεπανα·πεπαυ·σομεθα
2ndεπαναπεπαυσεσθεεπανα·πεπαυ·σεσθε
3rdεπαναπεπαυσονταιεπανα·πεπαυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπεπαυσοιμηνεπανα·πεπαυ·σοιμην
2ndεπαναπεπαυσοιοεπανα·πεπαυ·σοιο
3rdεπαναπεπαυσοιτοεπανα·πεπαυ·σοιτο
Pl1stεπαναπεπαυσοιμεθαεπανα·πεπαυ·σοιμεθα
2ndεπαναπεπαυσοισθεεπανα·πεπαυ·σοισθε
3rdεπαναπεπαυσοιντοεπανα·πεπαυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναπεπαυσοεπανα·πεπαυ·σο
3rdεπαναπεπαυσθωεπανα·πεπαυ·σθω
Pl1st
2ndεπαναπεπαυσθεεπανα·πεπαυ·σθε
3rdεπαναπεπαυσθωσαν, επαναπεπαυσθωνεπανα·πεπαυ·σθωσαν, επανα·πεπαυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναπεπαυσθαι​επανα·πεπαυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαναπεπαυσεσθαι​επανα·πεπαυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπεπαυμενηεπαναπεπαυμενεεπανα·πεπαυ·μεν·ηεπανα·πεπαυ·μεν·ε
Nomεπαναπεπαυμενοςεπανα·πεπαυ·μεν·ος
Accεπαναπεπαυμενηνεπαναπεπαυμενονεπανα·πεπαυ·μεν·ηνεπανα·πεπαυ·μεν·ον
Datεπαναπεπαυμενῃεπαναπεπαυμενῳεπανα·πεπαυ·μεν·ῃεπανα·πεπαυ·μεν·ῳ
Genεπαναπεπαυμενηςεπαναπεπαυμενουεπανα·πεπαυ·μεν·ηςεπανα·πεπαυ·μεν·ου
PlVocεπαναπεπαυμεναιεπαναπεπαυμενοιεπαναπεπαυμεναεπανα·πεπαυ·μεν·αιεπανα·πεπαυ·μεν·οιεπανα·πεπαυ·μεν·α
Nom
Accεπαναπεπαυμεναςεπαναπεπαυμενουςεπανα·πεπαυ·μεν·αςεπανα·πεπαυ·μεν·ους
Datεπαναπεπαυμεναιςεπαναπεπαυμενοιςεπανα·πεπαυ·μεν·αιςεπανα·πεπαυ·μεν·οις
Genεπαναπεπαυμενωνεπαναπεπαυμενωνεπανα·πεπαυ·μεν·ωνεπανα·πεπαυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπανεπεπαυμηνεπανα·ε·πεπαυ·μην
2ndεπανεπεπαυσοεπανα·ε·πεπαυ·σο
3rdεπανεπεπαυτοεπανα·ε·πεπαυ·το
Pl1stεπανεπεπαυμεθαεπανα·ε·πεπαυ·μεθα
2ndεπανεπεπαυσθεεπανα·ε·πεπαυ·σθε
3rdεπανεπεπαυντοεπανα·ε·πεπαυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαναπεπαυμηνεπανα·[ε]·πεπαυ·μην
2ndεπαναπεπαυσοεπανα·[ε]·πεπαυ·σο
3rdεπαναπεπαυτοεπανα·[ε]·πεπαυ·το
Pl1stεπαναπεπαυμεθαεπανα·[ε]·πεπαυ·μεθα
2ndεπαναπεπαυσθεεπανα·[ε]·πεπαυ·σθε
3rdεπαναπεπαυντοεπανα·[ε]·πεπαυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπανεπαηνεπανα·ε·πα·[θ]ην
2ndεπανεπαηςεπανα·ε·πα·[θ]ης
3rdεπανεπαηεπανα·ε·πα·[θ]η
Pl1stεπανεπαημενεπανα·ε·πα·[θ]ημεν
2ndεπανεπαητεεπανα·ε·πα·[θ]ητε
3rdεπανεπαησανεπανα·ε·πα·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαησομαιεπανα·πα·[θ]ησομαι
2ndεπαναπαησῃ, επαναπαησειεπανα·πα·[θ]ησῃ, επανα·πα·[θ]ησει classical
3rdεπαναπαησεται[GNT]επανα·πα·[θ]ησεται
Pl1stεπαναπαησομεθαεπανα·πα·[θ]ησομεθα
2ndεπαναπαησεσθεεπανα·πα·[θ]ησεσθε
3rdεπαναπαησονταιεπανα·πα·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαωεπανα·πα·[θ]ω
2ndεπαναπαῃςεπανα·πα·[θ]ῃς
3rdεπαναπαῃεπανα·πα·[θ]ῃ
Pl1stεπαναπαωμενεπανα·πα·[θ]ωμεν
2ndεπαναπαητεεπανα·πα·[θ]ητε
3rdεπαναπαωσιν, επαναπαωσιεπανα·πα·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαειηνεπανα·πα·[θ]ειην
2ndεπαναπαειηςεπανα·πα·[θ]ειης
3rdεπαναπαειηεπανα·πα·[θ]ειη
Pl1stεπαναπαειημεν, επαναπαειμενεπανα·πα·[θ]ειημεν, επανα·πα·[θ]ειμεν classical
2ndεπαναπαειητε, επαναπαειτεεπανα·πα·[θ]ειητε, επανα·πα·[θ]ειτε classical
3rdεπαναπαειησαν, επαναπαειενεπανα·πα·[θ]ειησαν, επανα·πα·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαναπαησοιμηνεπανα·πα·[θ]ησοιμην
2ndεπαναπαησοιοεπανα·πα·[θ]ησοιο
3rdεπαναπαησοιτοεπανα·πα·[θ]ησοιτο
Pl1stεπαναπαησοιμεθαεπανα·πα·[θ]ησοιμεθα
2ndεπαναπαησοισθεεπανα·πα·[θ]ησοισθε
3rdεπαναπαησοιντοεπανα·πα·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαναπαηθιεπανα·πα·[θ]ητι
3rdεπαναπαητωεπανα·πα·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπαναπαητεεπανα·πα·[θ]ητε
3rdεπαναπαητωσαν, επαναπαεντωνεπανα·πα·[θ]ητωσαν, επανα·πα·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επαναπαηναι​επανα·πα·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επαναπαησεσθαι​επανα·πα·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπαεισαεπαναπαειςεπαναπαενεπανα·πα·[θ]εισ·αεπανα·πα·[θ]ει[ντ]·ςεπανα·πα·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπαναπαεισανεπαναπαενταεπανα·πα·[θ]εισ·ανεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπαναπαεισῃεπαναπαεντιεπανα·πα·[θ]εισ·ῃεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπαναπαεισηςεπαναπαεντοςεπανα·πα·[θ]εισ·ηςεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπαναπαεισαιεπαναπαεντεςεπαναπαενταεπανα·πα·[θ]εισ·αιεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·εςεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπαναπαεισαςεπαναπαενταςεπανα·πα·[θ]εισ·αςεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπαναπαεισαιςεπαναπαεισι, επαναπαεισινεπανα·πα·[θ]εισ·αιςεπανα·πα·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπαναπαεισωνεπαναπαεντωνεπανα·πα·[θ]εισ·ωνεπανα·πα·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαναπαησομενηεπαναπαησομενεεπανα·πα·[θ]ησομεν·ηεπανα·πα·[θ]ησομεν·ε
Nomεπαναπαησομενοςεπανα·πα·[θ]ησομεν·ος
Accεπαναπαησομενηνεπαναπαησομενονεπανα·πα·[θ]ησομεν·ηνεπανα·πα·[θ]ησομεν·ον
Datεπαναπαησομενῃεπαναπαησομενῳεπανα·πα·[θ]ησομεν·ῃεπανα·πα·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπαναπαησομενηςεπαναπαησομενουεπανα·πα·[θ]ησομεν·ηςεπανα·πα·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπαναπαησομεναιεπαναπαησομενοιεπαναπαησομεναεπανα·πα·[θ]ησομεν·αιεπανα·πα·[θ]ησομεν·οιεπανα·πα·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπαναπαησομεναςεπαναπαησομενουςεπανα·πα·[θ]ησομεν·αςεπανα·πα·[θ]ησομεν·ους
Datεπαναπαησομεναιςεπαναπαησομενοιςεπανα·πα·[θ]ησομεν·αιςεπανα·πα·[θ]ησομεν·οις
Genεπαναπαησομενωνεπαναπαησομενωνεπανα·πα·[θ]ησομεν·ωνεπανα·πα·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:09:33 EST