επακολουθεω • EPAKOLOUQEW • epakoloutheō

Search: επακολουθησητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επακολουθησητεἐπακολουθέωεπ·ακολουθη·σητε1aor act sub 2nd pl

ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθωεπ·ακολουθ(ε)·ωεπακολουθουμαιεπ·ακολουθ(ε)·ομαι
2ndεπακολουθειςεπ·ακολουθ(ε)·ειςεπακολουθῃ, επακολουθει, επακολουθεισαιεπ·ακολουθ(ε)·ῃ, επ·ακολουθ(ε)·ει classical, επ·ακολουθ(ε)·εσαι alt
3rdεπακολουθειεπ·ακολουθ(ε)·ειεπακολουθειταιεπ·ακολουθ(ε)·εται
Pl1stεπακολουθουμενεπ·ακολουθ(ε)·ομενεπακολουθουμεθαεπ·ακολουθ(ε)·ομεθα
2ndεπακολουθειτεεπ·ακολουθ(ε)·ετεεπακολουθεισθεεπ·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdεπακολουθουσιν[GNT], επακολουθουσιεπ·ακολουθ(ε)·ουσι(ν), επ·ακολουθ(ε)·ουσι(ν)επακολουθουνταιεπ·ακολουθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθωεπ·ακολουθ(ε)·ωεπακολουθωμαιεπ·ακολουθ(ε)·ωμαι
2ndεπακολουθῃςεπ·ακολουθ(ε)·ῃςεπακολουθῃεπ·ακολουθ(ε)·ῃ
3rdεπακολουθῃεπ·ακολουθ(ε)·ῃεπακολουθηταιεπ·ακολουθ(ε)·ηται
Pl1stεπακολουθωμενεπ·ακολουθ(ε)·ωμενεπακολουθωμεθαεπ·ακολουθ(ε)·ωμεθα
2ndεπακολουθητεεπ·ακολουθ(ε)·ητεεπακολουθησθεεπ·ακολουθ(ε)·ησθε
3rdεπακολουθωσιν, επακολουθωσιεπ·ακολουθ(ε)·ωσι(ν)επακολουθωνταιεπ·ακολουθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθοιμιεπ·ακολουθ(ε)·οιμιεπακολουθοιμηνεπ·ακολουθ(ε)·οιμην
2ndεπακολουθοιςεπ·ακολουθ(ε)·οιςεπακολουθοιοεπ·ακολουθ(ε)·οιο
3rdεπακολουθοιεπ·ακολουθ(ε)·οιεπακολουθοιτοεπ·ακολουθ(ε)·οιτο
Pl1stεπακολουθοιμενεπ·ακολουθ(ε)·οιμενεπακολουθοιμεθαεπ·ακολουθ(ε)·οιμεθα
2ndεπακολουθοιτεεπ·ακολουθ(ε)·οιτεεπακολουθοισθεεπ·ακολουθ(ε)·οισθε
3rdεπακολουθοιεν, επακολουθοισανεπ·ακολουθ(ε)·οιεν, επ·ακολουθ(ε)·οισαν altεπακολουθοιντοεπ·ακολουθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακολουθειεπ·ακολουθ(ε)·εεπακολουθουεπ·ακολουθ(ε)·ου
3rdεπακολουθειτω[LXX]επ·ακολουθ(ε)·ετωεπακολουθεισθωεπ·ακολουθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπακολουθειτεεπ·ακολουθ(ε)·ετεεπακολουθεισθεεπ·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdεπακολουθειτωσαν, επακολουθουντων[GNT]επ·ακολουθ(ε)·ετωσαν, επ·ακολουθ(ε)·οντων classicalεπακολουθεισθωσαν, επακολουθεισθωνεπ·ακολουθ(ε)·εσθωσαν, επ·ακολουθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακολουθειν​επ·ακολουθ(ε)·ειν​επακολουθεισθαι​επ·ακολουθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακολουθουσαεπακολουθουνεπ·ακολουθ(ε)·ουσ·αεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπακολουθωνεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπακολουθουσανεπακολουθουνταεπ·ακολουθ(ε)·ουσ·ανεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπακολουθουσῃεπακολουθουντιεπ·ακολουθ(ε)·ουσ·ῃεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπακολουθουσηςεπακολουθουντοςεπ·ακολουθ(ε)·ουσ·ηςεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπακολουθουσαιεπακολουθουντεςεπακολουθουνταεπ·ακολουθ(ε)·ουσ·αιεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπακολουθουσαςεπακολουθουνταςεπ·ακολουθ(ε)·ουσ·αςεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπακολουθουσαιςεπακολουθουσι, επακολουθουσιν[GNT]επ·ακολουθ(ε)·ουσ·αιςεπ·ακολουθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), επ·ακολουθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπακολουθουσωνεπακολουθουντων[GNT]επ·ακολουθ(ε)·ουσ·ωνεπ·ακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακολουθουμενηεπακολουθουμενεεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ηεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ε
Nomεπακολουθουμενοςεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ος
Accεπακολουθουμενηνεπακολουθουμενονεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ηνεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ον
Datεπακολουθουμενῃεπακολουθουμενῳεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ῃεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπακολουθουμενηςεπακολουθουμενουεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ηςεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπακολουθουμεναιεπακολουθουμενοιεπακολουθουμεναεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·αιεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·οιεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπακολουθουμεναςεπακολουθουμενουςεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·αςεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ους
Datεπακολουθουμεναιςεπακολουθουμενοιςεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·αιςεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·οις
Genεπακολουθουμενωνεπακολουθουμενωνεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ωνεπ·ακολουθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηκολουθουνεπ·ε·ακολουθ(ε)·ονεπηκολουθουμηνεπ·ε·ακολουθ(ε)·ομην
2ndεπηκολουθειςεπ·ε·ακολουθ(ε)·εςεπηκολουθουεπ·ε·ακολουθ(ε)·ου
3rdεπηκολουθει[LXX]επ·ε·ακολουθ(ε)·εεπηκολουθειτοεπ·ε·ακολουθ(ε)·ετο
Pl1stεπηκολουθουμενεπ·ε·ακολουθ(ε)·ομενεπηκολουθουμεθαεπ·ε·ακολουθ(ε)·ομεθα
2ndεπηκολουθειτεεπ·ε·ακολουθ(ε)·ετεεπηκολουθεισθεεπ·ε·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdεπηκολουθουν, επηκολουθουσανεπ·ε·ακολουθ(ε)·ον, επ·ε·ακολουθ(ε)·οσαν altεπηκολουθουντοεπ·ε·ακολουθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθησωεπ·ακολουθη·σωεπακολουθησομαιεπ·ακολουθη·σομαι
2ndεπακολουθησεις[LXX]επ·ακολουθη·σειςεπακολουθησῃ[LXX], επακολουθησει, επακολουθησεσαιεπ·ακολουθη·σῃ, επ·ακολουθη·σει classical, επ·ακολουθη·σεσαι alt
3rdεπακολουθησειεπ·ακολουθη·σειεπακολουθησεταιεπ·ακολουθη·σεται
Pl1stεπακολουθησομενεπ·ακολουθη·σομενεπακολουθησομεθαεπ·ακολουθη·σομεθα
2ndεπακολουθησετε[LXX]επ·ακολουθη·σετεεπακολουθησεσθεεπ·ακολουθη·σεσθε
3rdεπακολουθησουσιν, επακολουθησουσιεπ·ακολουθη·σουσι(ν)επακολουθησονταιεπ·ακολουθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθησοιμιεπ·ακολουθη·σοιμιεπακολουθησοιμηνεπ·ακολουθη·σοιμην
2ndεπακολουθησοιςεπ·ακολουθη·σοιςεπακολουθησοιοεπ·ακολουθη·σοιο
3rdεπακολουθησοιεπ·ακολουθη·σοιεπακολουθησοιτοεπ·ακολουθη·σοιτο
Pl1stεπακολουθησοιμενεπ·ακολουθη·σοιμενεπακολουθησοιμεθαεπ·ακολουθη·σοιμεθα
2ndεπακολουθησοιτεεπ·ακολουθη·σοιτεεπακολουθησοισθεεπ·ακολουθη·σοισθε
3rdεπακολουθησοιενεπ·ακολουθη·σοιενεπακολουθησοιντοεπ·ακολουθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακολουθησειν​επ·ακολουθη·σειν​επακολουθησεσθαι​επ·ακολουθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακολουθησουσαεπακολουθησονεπ·ακολουθη·σουσ·αεπ·ακολουθη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπακολουθησωνεπ·ακολουθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπακολουθησουσανεπακολουθησονταεπ·ακολουθη·σουσ·ανεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·α
Datεπακολουθησουσῃεπακολουθησοντιεπ·ακολουθη·σουσ·ῃεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ι
Genεπακολουθησουσηςεπακολουθησοντοςεπ·ακολουθη·σουσ·ηςεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπακολουθησουσαιεπακολουθησοντεςεπακολουθησονταεπ·ακολουθη·σουσ·αιεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·εςεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπακολουθησουσαςεπακολουθησονταςεπ·ακολουθη·σουσ·αςεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ας
Datεπακολουθησουσαιςεπακολουθησουσι, επακολουθησουσινεπ·ακολουθη·σουσ·αιςεπ·ακολουθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπακολουθησουσωνεπακολουθησοντωνεπ·ακολουθη·σουσ·ωνεπ·ακολουθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακολουθησομενηεπακολουθησομενεεπ·ακολουθη·σομεν·ηεπ·ακολουθη·σομεν·ε
Nomεπακολουθησομενοςεπ·ακολουθη·σομεν·ος
Accεπακολουθησομενηνεπακολουθησομενονεπ·ακολουθη·σομεν·ηνεπ·ακολουθη·σομεν·ον
Datεπακολουθησομενῃεπακολουθησομενῳεπ·ακολουθη·σομεν·ῃεπ·ακολουθη·σομεν·ῳ
Genεπακολουθησομενηςεπακολουθησομενουεπ·ακολουθη·σομεν·ηςεπ·ακολουθη·σομεν·ου
PlVocεπακολουθησομεναιεπακολουθησομενοιεπακολουθησομεναεπ·ακολουθη·σομεν·αιεπ·ακολουθη·σομεν·οιεπ·ακολουθη·σομεν·α
Nom
Accεπακολουθησομεναςεπακολουθησομενουςεπ·ακολουθη·σομεν·αςεπ·ακολουθη·σομεν·ους
Datεπακολουθησομεναιςεπακολουθησομενοιςεπ·ακολουθη·σομεν·αιςεπ·ακολουθη·σομεν·οις
Genεπακολουθησομενωνεπακολουθησομενωνεπ·ακολουθη·σομεν·ωνεπ·ακολουθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηκολουθησαεπ·ε·ακολουθη·σαεπηκολουθησαμηνεπ·ε·ακολουθη·σαμην
2ndεπηκολουθησαςεπ·ε·ακολουθη·σαςεπηκολουθησωεπ·ε·ακολουθη·σω
3rdεπηκολουθησεν[GNT][LXX], επηκολουθησεεπ·ε·ακολουθη·σε(ν), επ·ε·ακολουθη·σε(ν)επηκολουθησατοεπ·ε·ακολουθη·σατο
Pl1stεπηκολουθησαμενεπ·ε·ακολουθη·σαμενεπηκολουθησαμεθαεπ·ε·ακολουθη·σαμεθα
2ndεπηκολουθησατεεπ·ε·ακολουθη·σατεεπηκολουθησασθεεπ·ε·ακολουθη·σασθε
3rdεπηκολουθησανεπ·ε·ακολουθη·σανεπηκολουθησαντοεπ·ε·ακολουθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθησωεπ·ακολουθη·σωεπακολουθησωμαιεπ·ακολουθη·σωμαι
2ndεπακολουθησῃςεπ·ακολουθη·σῃςεπακολουθησῃ[LXX]επ·ακολουθη·σῃ
3rdεπακολουθησῃ[LXX]επ·ακολουθη·σῃεπακολουθησηταιεπ·ακολουθη·σηται
Pl1stεπακολουθησωμενεπ·ακολουθη·σωμενεπακολουθησωμεθαεπ·ακολουθη·σωμεθα
2ndεπακολουθησητε[GNT]επ·ακολουθη·σητεεπακολουθησησθεεπ·ακολουθη·σησθε
3rdεπακολουθησωσιν, επακολουθησωσιεπ·ακολουθη·σωσι(ν)επακολουθησωνταιεπ·ακολουθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακολουθησαιμιεπ·ακολουθη·σαιμιεπακολουθησαιμηνεπ·ακολουθη·σαιμην
2ndεπακολουθησαις, επακολουθησειαςεπ·ακολουθη·σαις, επ·ακολουθη·σειας classicalεπακολουθησαιοεπ·ακολουθη·σαιο
3rdεπακολουθησαι[LXX], επακολουθησειεεπ·ακολουθη·σαι, επ·ακολουθη·σειε classicalεπακολουθησαιτοεπ·ακολουθη·σαιτο
Pl1stεπακολουθησαιμενεπ·ακολουθη·σαιμενεπακολουθησαιμεθαεπ·ακολουθη·σαιμεθα
2ndεπακολουθησαιτεεπ·ακολουθη·σαιτεεπακολουθησαισθεεπ·ακολουθη·σαισθε
3rdεπακολουθησαιεν, επακολουθησαισαν, επακολουθησειαν, επακολουθησειενεπ·ακολουθη·σαιεν, επ·ακολουθη·σαισαν alt, επ·ακολουθη·σειαν classical, επ·ακολουθη·σειεν classicalεπακολουθησαιντοεπ·ακολουθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακολουθησονεπ·ακολουθη·σονεπακολουθησαι[LXX]επ·ακολουθη·σαι
3rdεπακολουθησατωεπ·ακολουθη·σατωεπακολουθησασθωεπ·ακολουθη·σασθω
Pl1st
2ndεπακολουθησατε[LXX]επ·ακολουθη·σατεεπακολουθησασθεεπ·ακολουθη·σασθε
3rdεπακολουθησατωσαν, επακολουθησαντωνεπ·ακολουθη·σατωσαν, επ·ακολουθη·σαντων classicalεπακολουθησασθωσαν, επακολουθησασθωνεπ·ακολουθη·σασθωσαν, επ·ακολουθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακολουθησαι[LXX]​επ·ακολουθη·σαιεπακολουθησασθαι​επ·ακολουθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακολουθησασαεπακολουθησαςεπακολουθησανεπ·ακολουθη·σασ·αεπ·ακολουθη·σα[ντ]·ςεπ·ακολουθη·σαν[τ]
Nom
Accεπακολουθησασανεπακολουθησανταεπ·ακολουθη·σασ·ανεπ·ακολουθη·σαντ·α
Datεπακολουθησασῃεπακολουθησαντιεπ·ακολουθη·σασ·ῃεπ·ακολουθη·σαντ·ι
Genεπακολουθησασηςεπακολουθησαντοςεπ·ακολουθη·σασ·ηςεπ·ακολουθη·σαντ·ος
PlVocεπακολουθησασαιεπακολουθησαντες[LXX]επακολουθησανταεπ·ακολουθη·σασ·αιεπ·ακολουθη·σαντ·εςεπ·ακολουθη·σαντ·α
Nom
Accεπακολουθησασαςεπακολουθησανταςεπ·ακολουθη·σασ·αςεπ·ακολουθη·σαντ·ας
Datεπακολουθησασαιςεπακολουθησασι, επακολουθησασινεπ·ακολουθη·σασ·αιςεπ·ακολουθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπακολουθησασωνεπακολουθησαντωνεπ·ακολουθη·σασ·ωνεπ·ακολουθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακολουθησαμενηεπακολουθησαμενεεπ·ακολουθη·σαμεν·ηεπ·ακολουθη·σαμεν·ε
Nomεπακολουθησαμενοςεπ·ακολουθη·σαμεν·ος
Accεπακολουθησαμενηνεπακολουθησαμενονεπ·ακολουθη·σαμεν·ηνεπ·ακολουθη·σαμεν·ον
Datεπακολουθησαμενῃεπακολουθησαμενῳεπ·ακολουθη·σαμεν·ῃεπ·ακολουθη·σαμεν·ῳ
Genεπακολουθησαμενηςεπακολουθησαμενουεπ·ακολουθη·σαμεν·ηςεπ·ακολουθη·σαμεν·ου
PlVocεπακολουθησαμεναιεπακολουθησαμενοιεπακολουθησαμεναεπ·ακολουθη·σαμεν·αιεπ·ακολουθη·σαμεν·οιεπ·ακολουθη·σαμεν·α
Nom
Accεπακολουθησαμεναςεπακολουθησαμενουςεπ·ακολουθη·σαμεν·αςεπ·ακολουθη·σαμεν·ους
Datεπακολουθησαμεναιςεπακολουθησαμενοιςεπ·ακολουθη·σαμεν·αιςεπ·ακολουθη·σαμεν·οις
Genεπακολουθησαμενωνεπακολουθησαμενωνεπ·ακολουθη·σαμεν·ωνεπ·ακολουθη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:27:23 EDT