επαγγελλομαι • EPAGGELLOMAI • epangellomai

Search: επαγγελλομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαγγελλομενοιἐπαγγέλλομαιεπ·αγγελλ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαγγελλομενοιἐπαγγέλλομαιεπ·αγγελλ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγγελλομαιεπ·αγγελλ·ομαι
2ndεπαγγελλῃ, επαγγελλει, επαγγελλεσαιεπ·αγγελλ·ῃ, επ·αγγελλ·ει classical, επ·αγγελλ·εσαι alt
3rdεπαγγελλεται[LXX]επ·αγγελλ·εται
Pl1stεπαγγελλομεθαεπ·αγγελλ·ομεθα
2ndεπαγγελλεσθεεπ·αγγελλ·εσθε
3rdεπαγγελλονταιεπ·αγγελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγγελλωμαιεπ·αγγελλ·ωμαι
2ndεπαγγελλῃεπ·αγγελλ·ῃ
3rdεπαγγελληταιεπ·αγγελλ·ηται
Pl1stεπαγγελλωμεθαεπ·αγγελλ·ωμεθα
2ndεπαγγελλησθεεπ·αγγελλ·ησθε
3rdεπαγγελλωνταιεπ·αγγελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγγελλοιμηνεπ·αγγελλ·οιμην
2ndεπαγγελλοιοεπ·αγγελλ·οιο
3rdεπαγγελλοιτοεπ·αγγελλ·οιτο
Pl1stεπαγγελλοιμεθαεπ·αγγελλ·οιμεθα
2ndεπαγγελλοισθεεπ·αγγελλ·οισθε
3rdεπαγγελλοιντοεπ·αγγελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαγγελλουεπ·αγγελλ·ου
3rdεπαγγελλεσθωεπ·αγγελλ·εσθω
Pl1st
2ndεπαγγελλεσθεεπ·αγγελλ·εσθε
3rdεπαγγελλεσθωσαν, επαγγελλεσθωνεπ·αγγελλ·εσθωσαν, επ·αγγελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαγγελλεσθαι​επ·αγγελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαγγελλομενη[LXX]επαγγελλομενεεπ·αγγελλ·ομεν·ηεπ·αγγελλ·ομεν·ε
Nomεπαγγελλομενος[LXX]επ·αγγελλ·ομεν·ος
Accεπαγγελλομενηνεπαγγελλομενονεπ·αγγελλ·ομεν·ηνεπ·αγγελλ·ομεν·ον
Datεπαγγελλομενῃεπαγγελλομενῳεπ·αγγελλ·ομεν·ῃεπ·αγγελλ·ομεν·ῳ
Genεπαγγελλομενηςεπαγγελλομενου[LXX]επ·αγγελλ·ομεν·ηςεπ·αγγελλ·ομεν·ου
PlVocεπαγγελλομεναιεπαγγελλομενοι[GNT]επαγγελλομεναεπ·αγγελλ·ομεν·αιεπ·αγγελλ·ομεν·οιεπ·αγγελλ·ομεν·α
Nom
Accεπαγγελλομεναςεπαγγελλομενουςεπ·αγγελλ·ομεν·αςεπ·αγγελλ·ομεν·ους
Datεπαγγελλομεναις[GNT]επαγγελλομενοιςεπ·αγγελλ·ομεν·αιςεπ·αγγελλ·ομεν·οις
Genεπαγγελλομενωνεπαγγελλομενωνεπ·αγγελλ·ομεν·ωνεπ·αγγελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγγελλομηνεπ·ε·αγγελλ·ομην
2ndεπηγγελλουεπ·ε·αγγελλ·ου
3rdεπηγγελλετοεπ·ε·αγγελλ·ετο
Pl1stεπηγγελλομεθαεπ·ε·αγγελλ·ομεθα
2ndεπηγγελλεσθεεπ·ε·αγγελλ·εσθε
3rdεπηγγελλοντοεπ·ε·αγγελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγγειλαμηνεπ·ε·αγγειλ·[σ]αμην
2ndεπηγγειλω[LXX]επ·ε·αγγειλ·[σ]ω
3rdεπηγγειλατο[GNT][LXX]επ·ε·αγγειλ·[σ]ατο
Pl1stεπηγγειλαμεθαεπ·ε·αγγειλ·[σ]αμεθα
2ndεπηγγειλασθεεπ·ε·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdεπηγγειλαντο[GNT]επ·ε·αγγειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγγειλωμαιεπ·αγγειλ·[σ]ωμαι
2ndεπαγγειλῃεπ·αγγειλ·[σ]ῃ
3rdεπαγγειληταιεπ·αγγειλ·[σ]ηται
Pl1stεπαγγειλωμεθαεπ·αγγειλ·[σ]ωμεθα
2ndεπαγγειλησθεεπ·αγγειλ·[σ]ησθε
3rdεπαγγειλωνταιεπ·αγγειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγγειλαιμηνεπ·αγγειλ·[σ]αιμην
2ndεπαγγειλαιοεπ·αγγειλ·[σ]αιο
3rdεπαγγειλαιτοεπ·αγγειλ·[σ]αιτο
Pl1stεπαγγειλαιμεθαεπ·αγγειλ·[σ]αιμεθα
2ndεπαγγειλαισθεεπ·αγγειλ·[σ]αισθε
3rdεπαγγειλαιντοεπ·αγγειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαγγειλαιεπ·αγγειλ·[σ]αι
3rdεπαγγειλασθωεπ·αγγειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεπαγγειλασθεεπ·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdεπαγγειλασθωσαν, επαγγειλασθωνεπ·αγγειλ·[σ]ασθωσαν, επ·αγγειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαγγειλασθαι​επ·αγγειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαγγειλαμενηεπαγγειλαμενεεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ε
Nomεπαγγειλαμενος[GNT][LXX]επ·αγγειλ·[σ]αμεν·ος
Accεπαγγειλαμενηνεπαγγειλαμενον[GNT]επ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηνεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ον
Datεπαγγειλαμενῃεπαγγειλαμενῳεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ῃεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genεπαγγειλαμενηςεπαγγειλαμενουεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ηςεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocεπαγγειλαμεναιεπαγγειλαμενοιεπαγγειλαμεναεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·αιεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·οιεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεπαγγειλαμεναςεπαγγειλαμενουςεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·αςεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ους
Datεπαγγειλαμεναιςεπαγγειλαμενοιςεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·αιςεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·οις
Genεπαγγειλαμενωνεπαγγειλαμενωνεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ωνεπ·αγγειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγγελμαιεπ·ηγγελ·μαι
2ndεπηγγελσαιεπ·ηγγελ·σαι
3rdεπηγγελται[GNT]επ·ηγγελ·ται
Pl1stεπηγγελμεθαεπ·ηγγελ·μεθα
2ndεπηγγελθεεπ·ηγγελ·σθε
3rdεπηγγελαταιεπ·ηγγελ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγγελσομαιεπ·ηγγελ·σομαι
2ndεπηγγελσῃ, επηγγελσειεπ·ηγγελ·σῃ, επ·ηγγελ·σει classical
3rdεπηγγελσεταιεπ·ηγγελ·σεται
Pl1stεπηγγελσομεθαεπ·ηγγελ·σομεθα
2ndεπηγγελσεσθεεπ·ηγγελ·σεσθε
3rdεπηγγελσονταιεπ·ηγγελ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγγελσοιμηνεπ·ηγγελ·σοιμην
2ndεπηγγελσοιοεπ·ηγγελ·σοιο
3rdεπηγγελσοιτοεπ·ηγγελ·σοιτο
Pl1stεπηγγελσοιμεθαεπ·ηγγελ·σοιμεθα
2ndεπηγγελσοισθεεπ·ηγγελ·σοισθε
3rdεπηγγελσοιντοεπ·ηγγελ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπηγγελσοεπ·ηγγελ·σο
3rdεπηγγελθωεπ·ηγγελ·σθω
Pl1st
2ndεπηγγελθεεπ·ηγγελ·σθε
3rdεπηγγελθωσαν, επηγγελθωνεπ·ηγγελ·σθωσαν, επ·ηγγελ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επηγγελθαι​επ·ηγγελ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επηγγελσεσθαι​επ·ηγγελ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπηγγελμενηεπηγγελμενεεπ·ηγγελ·μεν·ηεπ·ηγγελ·μεν·ε
Nomεπηγγελμενοςεπ·ηγγελ·μεν·ος
Accεπηγγελμενηνεπηγγελμενονεπ·ηγγελ·μεν·ηνεπ·ηγγελ·μεν·ον
Datεπηγγελμενῃεπηγγελμενῳεπ·ηγγελ·μεν·ῃεπ·ηγγελ·μεν·ῳ
Genεπηγγελμενηςεπηγγελμενουεπ·ηγγελ·μεν·ηςεπ·ηγγελ·μεν·ου
PlVocεπηγγελμεναιεπηγγελμενοιεπηγγελμεναεπ·ηγγελ·μεν·αιεπ·ηγγελ·μεν·οιεπ·ηγγελ·μεν·α
Nom
Accεπηγγελμεναςεπηγγελμενουςεπ·ηγγελ·μεν·αςεπ·ηγγελ·μεν·ους
Datεπηγγελμεναιςεπηγγελμενοιςεπ·ηγγελ·μεν·αιςεπ·ηγγελ·μεν·οις
Genεπηγγελμενων[LXX]επηγγελμενων[LXX]επ·ηγγελ·μεν·ωνεπ·ηγγελ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγγελμηνεπ·ε·ηγγελ·μην
2ndεπηγγελσοεπ·ε·ηγγελ·σο
3rdεπηγγελτοεπ·ε·ηγγελ·το
Pl1stεπηγγελμεθαεπ·ε·ηγγελ·μεθα
2ndεπηγγελθεεπ·ε·ηγγελ·σθε
3rdεπηγγελατοεπ·ε·ηγγελ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 01:39:31 EDT