εξερχομαι • EXERCOMAI ECERXOMAI • exerchomai

Search: εξηλθεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξηλθεν; εξηλθενἐξέρχομαιεξ·ε·ελθ·[σ]ε(ν); εξ·ε·ελθ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξηλθενἐξέρχομαιεξ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
εξηλθενἐξέρχομαιεξ·ε·ελθ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξερχομαιεξ·ερχ·ομαι
2ndεξερχῃ, εξερχει, εξερχεσαιεξ·ερχ·ῃ, εξ·ερχ·ει classical, εξ·ερχ·εσαι alt
3rdεξερχεται[GNT][LXX]εξ·ερχ·εται
Pl1stεξερχομεθαεξ·ερχ·ομεθα
2ndεξερχεσθε[GNT]εξ·ερχ·εσθε
3rdεξερχονται[GNT][LXX]εξ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξερχωμαιεξ·ερχ·ωμαι
2ndεξερχῃεξ·ερχ·ῃ
3rdεξερχηταιεξ·ερχ·ηται
Pl1stεξερχωμεθα[GNT]εξ·ερχ·ωμεθα
2ndεξερχησθεεξ·ερχ·ησθε
3rdεξερχωνταιεξ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξερχοιμηνεξ·ερχ·οιμην
2ndεξερχοιοεξ·ερχ·οιο
3rdεξερχοιτοεξ·ερχ·οιτο
Pl1stεξερχοιμεθαεξ·ερχ·οιμεθα
2ndεξερχοισθεεξ·ερχ·οισθε
3rdεξερχοιντοεξ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξερχουεξ·ερχ·ου
3rdεξερχεσθωεξ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndεξερχεσθε[GNT]εξ·ερχ·εσθε
3rdεξερχεσθωσαν, εξερχεσθωνεξ·ερχ·εσθωσαν, εξ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξερχεσθαι[GNT]​εξ·ερχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξερχομενηεξερχομενεεξ·ερχ·ομεν·ηεξ·ερχ·ομεν·ε
Nomεξερχομενος[GNT]εξ·ερχ·ομεν·ος
Accεξερχομενηνεξερχομενονεξ·ερχ·ομεν·ηνεξ·ερχ·ομεν·ον
Datεξερχομενῃεξερχομενῳεξ·ερχ·ομεν·ῃεξ·ερχ·ομεν·ῳ
Genεξερχομενηςεξερχομενουεξ·ερχ·ομεν·ηςεξ·ερχ·ομεν·ου
PlVocεξερχομεναιεξερχομενοι[GNT]εξερχομεναεξ·ερχ·ομεν·αιεξ·ερχ·ομεν·οιεξ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accεξερχομεναςεξερχομενουςεξ·ερχ·ομεν·αςεξ·ερχ·ομεν·ους
Datεξερχομεναιςεξερχομενοιςεξ·ερχ·ομεν·αιςεξ·ερχ·ομεν·οις
Genεξερχομενων[GNT]εξερχομενων[GNT]εξ·ερχ·ομεν·ωνεξ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρχομηνεξ·ε·ερχ·ομην
2ndεξηρχουεξ·ε·ερχ·ου
3rdεξηρχετο[GNT][LXX]εξ·ε·ερχ·ετο
Pl1stεξηρχομεθαεξ·ε·ερχ·ομεθα
2ndεξηρχεσθεεξ·ε·ερχ·εσθε
3rdεξηρχοντο[GNT]εξ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελευσομαι[LXX]εξ·ελευ·σομαι
2ndεξελευσῃ[LXX], εξελευσει[LXX], εξελευσεσαιεξ·ελευ·σῃ, εξ·ελευ·σει classical, εξ·ελευ·σεσαι alt
3rdεξελευσεται[GNT][LXX]εξ·ελευ·σεται
Pl1stεξελευσομεθα[LXX]εξ·ελευ·σομεθα
2ndεξελευσεσθε[LXX]εξ·ελευ·σεσθε
3rdεξελευσονται[GNT][LXX]εξ·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελευσοιμηνεξ·ελευ·σοιμην
2ndεξελευσοιοεξ·ελευ·σοιο
3rdεξελευσοιτοεξ·ελευ·σοιτο
Pl1stεξελευσοιμεθαεξ·ελευ·σοιμεθα
2ndεξελευσοισθεεξ·ελευ·σοισθε
3rdεξελευσοιντοεξ·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελευσεσθαι[LXX]​εξ·ελευ·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελευσομενηεξελευσομενεεξ·ελευ·σομεν·ηεξ·ελευ·σομεν·ε
Nomεξελευσομενοςεξ·ελευ·σομεν·ος
Accεξελευσομενηνεξελευσομενονεξ·ελευ·σομεν·ηνεξ·ελευ·σομεν·ον
Datεξελευσομενῃεξελευσομενῳεξ·ελευ·σομεν·ῃεξ·ελευ·σομεν·ῳ
Genεξελευσομενηςεξελευσομενουεξ·ελευ·σομεν·ηςεξ·ελευ·σομεν·ου
PlVocεξελευσομεναιεξελευσομενοιεξελευσομεναεξ·ελευ·σομεν·αιεξ·ελευ·σομεν·οιεξ·ελευ·σομεν·α
Nom
Accεξελευσομεναςεξελευσομενουςεξ·ελευ·σομεν·αςεξ·ελευ·σομεν·ους
Datεξελευσομεναιςεξελευσομενοιςεξ·ελευ·σομεν·αιςεξ·ελευ·σομεν·οις
Genεξελευσομενωνεξελευσομενωνεξ·ελευ·σομεν·ωνεξ·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηλθαεξ·ε·ελθ·[σ]α
2ndεξηλθαςεξ·ε·ελθ·[σ]ας
3rdεξηλθεν[GNT][LXX], εξηλθε[LXX]εξ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stεξηλθαμενεξ·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndεξηλθατε[GNT][LXX]εξ·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdεξηλθαν[GNT][LXX]εξ·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελθω[LXX]εξ·ελθ·[σ]ω
2ndεξελθῃς[GNT][LXX]εξ·ελθ·[σ]ῃς
3rdεξελθῃ[GNT][LXX]εξ·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stεξελθωμεν[LXX]εξ·ελθ·[σ]ωμεν
2ndεξελθητε[GNT][LXX]εξ·ελθ·[σ]ητε
3rdεξελθωσιν[LXX], εξελθωσιεξ·ελθ·[σ]ωσι(ν), εξ·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελθαιμιεξ·ελθ·[σ]αιμι
2ndεξελθαις, εξελθειαςεξ·ελθ·[σ]αις, εξ·ελθ·[σ]ειας classical
3rdεξελθαι, εξελθειεεξ·ελθ·[σ]αι, εξ·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stεξελθαιμενεξ·ελθ·[σ]αιμεν
2ndεξελθαιτεεξ·ελθ·[σ]αιτε
3rdεξελθαιεν, εξελθαισαν, εξελθειαν, εξελθειενεξ·ελθ·[σ]αιεν, εξ·ελθ·[σ]αισαν alt, εξ·ελθ·[σ]ειαν classical, εξ·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξελθον[LXX]εξ·ελθ·[σ]ον
3rdεξελθατω[LXX]εξ·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndεξελθατε[GNT][LXX]εξ·ελθ·[σ]ατε
3rdεξελθατωσαν[LXX], εξελθαντωνεξ·ελθ·[σ]ατωσαν, εξ·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελθαι​εξ·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελθασαεξελθαςεξελθανεξ·ελθ·[σ]ασ·αεξ·ελθ·[σ]α[ντ]·ςεξ·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεξελθασανεξελθανταεξ·ελθ·[σ]ασ·ανεξ·ελθ·[σ]αντ·α
Datεξελθασῃεξελθαντιεξ·ελθ·[σ]ασ·ῃεξ·ελθ·[σ]αντ·ι
Genεξελθασηςεξελθαντοςεξ·ελθ·[σ]ασ·ηςεξ·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocεξελθασαιεξελθαντεςεξελθανταεξ·ελθ·[σ]ασ·αιεξ·ελθ·[σ]αντ·εςεξ·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accεξελθασαςεξελθανταςεξ·ελθ·[σ]ασ·αςεξ·ελθ·[σ]αντ·ας
Datεξελθασαιςεξελθασι, εξελθασινεξ·ελθ·[σ]ασ·αιςεξ·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεξελθασωνεξελθαντωνεξ·ελθ·[σ]ασ·ωνεξ·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηλθον[GNT][LXX]εξ·ε·ελθ·ον
2ndεξηλθες[GNT][LXX]εξ·ε·ελθ·ες
3rdεξηλθεν[GNT][LXX], εξηλθε[LXX]εξ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stεξηλθομεν[GNT][LXX]εξ·ε·ελθ·ομεν
2ndεξηλθετε[GNT][LXX]εξ·ε·ελθ·ετε
3rdεξηλθον[GNT][LXX], εξηλθοσαν[LXX]εξ·ε·ελθ·ον, εξ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελθω[LXX]εξ·ελθ·ω
2ndεξελθῃς[GNT][LXX]εξ·ελθ·ῃς
3rdεξελθῃ[GNT][LXX]εξ·ελθ·ῃ
Pl1stεξελθωμεν[LXX]εξ·ελθ·ωμεν
2ndεξελθητε[GNT][LXX]εξ·ελθ·ητε
3rdεξελθωσιν[LXX], εξελθωσιεξ·ελθ·ωσι(ν), εξ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελθοιμιεξ·ελθ·οιμι
2ndεξελθοιςεξ·ελθ·οις
3rdεξελθοι[LXX]εξ·ελθ·οι
Pl1stεξελθοιμενεξ·ελθ·οιμεν
2ndεξελθοιτεεξ·ελθ·οιτε
3rdεξελθοιεν, εξελθοισανεξ·ελθ·οιεν, εξ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξελθε[GNT][LXX]εξ·ελθ·ε
3rdεξελθετω[LXX]εξ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndεξελθετε[GNT][LXX]εξ·ελθ·ετε
3rdεξελθετωσαν[LXX], εξελθοντων[GNT][LXX]εξ·ελθ·ετωσαν, εξ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελθειν[GNT][LXX]​εξ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελθουσα[GNT][LXX]εξελθον[LXX]εξ·ελθ·ουσ·αεξ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξελθων[GNT][LXX]εξ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξελθουσαν[GNT]εξελθοντα[GNT]εξ·ελθ·ουσ·ανεξ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datεξελθουσῃ[GNT]εξελθοντι[GNT]εξ·ελθ·ουσ·ῃεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genεξελθουσηςεξελθοντος[GNT][LXX]εξ·ελθ·ουσ·ηςεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξελθουσαι[GNT]εξελθοντες[GNT][LXX]εξελθοντα[GNT]εξ·ελθ·ουσ·αιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·εςεξ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξελθουσαςεξελθοντας[LXX]εξ·ελθ·ουσ·αςεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datεξελθουσαιςεξελθουσι, εξελθουσινεξ·ελθ·ουσ·αιςεξ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξελθουσωνεξελθοντων[GNT][LXX]εξ·ελθ·ουσ·ωνεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεληλυθα[GNT]εξ·εληλυθ·[κ]α
2ndεξεληλυθας, εξεληλυθεςεξ·εληλυθ·[κ]ας, εξ·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdεξεληλυθεν[GNT][LXX], εξεληλυθεεξ·εληλυθ·[κ]ε(ν), εξ·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stεξεληλυθαμενεξ·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndεξεληλυθατε[GNT]εξ·εληλυθ·[κ]ατε
3rdεξεληλυθασιν[GNT][LXX], εξεληλυθασι, εξεληλυθανεξ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), εξ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), εξ·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεληλυθωεξ·εληλυθ·[κ]ω
2ndεξεληλυθῃςεξ·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdεξεληλυθῃεξ·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stεξεληλυθωμενεξ·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndεξεληλυθητεεξ·εληλυθ·[κ]ητε
3rdεξεληλυθωσιν, εξεληλυθωσιεξ·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεληλυθοιμι, εξεληλυθοιηνεξ·εληλυθ·[κ]οιμι, εξ·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndεξεληλυθοις, εξεληλυθοιηςεξ·εληλυθ·[κ]οις, εξ·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdεξεληλυθοι, εξεληλυθοιηεξ·εληλυθ·[κ]οι, εξ·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stεξεληλυθοιμενεξ·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndεξεληλυθοιτεεξ·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdεξεληλυθοιενεξ·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξεληλυθεεξ·εληλυθ·[κ]ε
3rdεξεληλυθετωεξ·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndεξεληλυθετεεξ·εληλυθ·[κ]ετε
3rdεξεληλυθετωσανεξ·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξεληλυθεναι​εξ·εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξεληλυθυιαεξεληλυθος[GNT]εξ·εληλυθ·[κ]υι·αεξ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεξεληλυθως[LXX]εξ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεξεληλυθυιαν[GNT]εξεληλυθοτα[LXX]εξ·εληλυθ·[κ]υι·ανεξ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datεξεληλυθυιᾳεξεληλυθοτιεξ·εληλυθ·[κ]υι·ᾳεξ·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genεξεληλυθυιας[LXX]εξεληλυθοτοςεξ·εληλυθ·[κ]υι·αςεξ·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocεξεληλυθυιαιεξεληλυθοτεςεξεληλυθοτα[LXX]εξ·εληλυθ·[κ]υι·αιεξ·εληλυθ·[κ]οτ·εςεξ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accεξεληλυθυιας[LXX]εξεληλυθοτας[GNT]εξ·εληλυθ·[κ]υι·αςεξ·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datεξεληλυθυιαιςεξεληλυθοσι, εξεληλυθοσινεξ·εληλυθ·[κ]υι·αιςεξ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεξεληλυθυιωνεξεληλυθοτων[LXX]εξ·εληλυθ·[κ]υι·ωνεξ·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηληλυθειν, εξηληλυθηεξ·ε·εληλυθ·[κ]ειν, εξ·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεξηληλυθεις, εξηληλυθηςεξ·ε·εληλυθ·[κ]εις, εξ·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεξηληλυθειεξ·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεξηληλυθειμεν, εξηληλυθεμενεξ·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, εξ·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεξηληλυθειτε, εξηληλυθετεεξ·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, εξ·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεξηληλυθεισαν, εξηληλυθεσανεξ·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, εξ·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεληλυθειν, εξεληλυθηεξ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, εξ·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεξεληλυθεις, εξεληλυθηςεξ·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, εξ·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεξεληλυθει[GNT]εξ·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεξεληλυθειμεν, εξεληλυθεμενεξ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, εξ·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεξεληλυθειτε, εξεληλυθετεεξ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, εξ·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεξεληλυθεισαν, εξεληλυθεσανεξ·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, εξ·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 06:07:42 EDT