εξωθεω • EXWQEW ECWQEW • exōtheō

Search: εξωσθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξωσθησανἐξωθέωεξ·ε·ωθ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξωσθησανἐξωθέωεξ·ε·ωθ·θησανaor θη ind 3rd pl

ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσω[LXX]εξ·ωθ·σωεξωσομαιεξ·ωθ·σομαι
2ndεξωσειςεξ·ωθ·σειςεξωσῃ[LXX], εξωσει, εξωσεσαιεξ·ωθ·σῃ, εξ·ωθ·σει classical, εξ·ωθ·σεσαι alt
3rdεξωσειεξ·ωθ·σειεξωσεταιεξ·ωθ·σεται
Pl1stεξωσομενεξ·ωθ·σομενεξωσομεθαεξ·ωθ·σομεθα
2ndεξωσετεεξ·ωθ·σετεεξωσεσθεεξ·ωθ·σεσθε
3rdεξωσουσιν[LXX], εξωσουσιεξ·ωθ·σουσι(ν), εξ·ωθ·σουσι(ν)εξωσονταιεξ·ωθ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσοιμιεξ·ωθ·σοιμιεξωσοιμηνεξ·ωθ·σοιμην
2ndεξωσοιςεξ·ωθ·σοιςεξωσοιοεξ·ωθ·σοιο
3rdεξωσοιεξ·ωθ·σοιεξωσοιτοεξ·ωθ·σοιτο
Pl1stεξωσοιμενεξ·ωθ·σοιμενεξωσοιμεθαεξ·ωθ·σοιμεθα
2ndεξωσοιτεεξ·ωθ·σοιτεεξωσοισθεεξ·ωθ·σοισθε
3rdεξωσοιενεξ·ωθ·σοιενεξωσοιντοεξ·ωθ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξωσειν​εξ·ωθ·σειν​εξωσεσθαι​εξ·ωθ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσουσαεξωσον[LXX]εξ·ωθ·σουσ·αεξ·ωθ·σο[υ]ν[τ]
Nomεξωσωνεξ·ωθ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξωσουσανεξωσονταεξ·ωθ·σουσ·ανεξ·ωθ·σο[υ]ντ·α
Datεξωσουσῃεξωσοντιεξ·ωθ·σουσ·ῃεξ·ωθ·σο[υ]ντ·ι
Genεξωσουσηςεξωσοντοςεξ·ωθ·σουσ·ηςεξ·ωθ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξωσουσαιεξωσοντεςεξωσονταεξ·ωθ·σουσ·αιεξ·ωθ·σο[υ]ντ·εςεξ·ωθ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξωσουσαςεξωσονταςεξ·ωθ·σουσ·αςεξ·ωθ·σο[υ]ντ·ας
Datεξωσουσαιςεξωσουσι, εξωσουσιν[LXX]εξ·ωθ·σουσ·αιςεξ·ωθ·σου[ντ]·σι(ν), εξ·ωθ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξωσουσωνεξωσοντωνεξ·ωθ·σουσ·ωνεξ·ωθ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσομενηεξωσομενεεξ·ωθ·σομεν·ηεξ·ωθ·σομεν·ε
Nomεξωσομενοςεξ·ωθ·σομεν·ος
Accεξωσομενηνεξωσομενονεξ·ωθ·σομεν·ηνεξ·ωθ·σομεν·ον
Datεξωσομενῃεξωσομενῳεξ·ωθ·σομεν·ῃεξ·ωθ·σομεν·ῳ
Genεξωσομενηςεξωσομενουεξ·ωθ·σομεν·ηςεξ·ωθ·σομεν·ου
PlVocεξωσομεναιεξωσομενοιεξωσομεναεξ·ωθ·σομεν·αιεξ·ωθ·σομεν·οιεξ·ωθ·σομεν·α
Nom
Accεξωσομεναςεξωσομενουςεξ·ωθ·σομεν·αςεξ·ωθ·σομεν·ους
Datεξωσομεναιςεξωσομενοιςεξ·ωθ·σομεν·αιςεξ·ωθ·σομεν·οις
Genεξωσομενωνεξωσομενωνεξ·ωθ·σομεν·ωνεξ·ωθ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσα[LXX]εξ·ε·ωθ·σαεξωσαμηνεξ·ε·ωθ·σαμην
2ndεξωσαςεξ·ε·ωθ·σαςεξωσω[LXX]εξ·ε·ωθ·σω
3rdεξωσεν[GNT][LXX], εξωσε, εξεωσεν[LXX]εξ·ε·ωθ·σε(ν), εξ·ε·ωθ·σε(ν), εξ·ε·ωθ·σε(ν) > irreg. εξεωσεν (for εξωσεν)εξωσατοεξ·ε·ωθ·σατο
Pl1stεξωσαμενεξ·ε·ωθ·σαμενεξωσαμεθαεξ·ε·ωθ·σαμεθα
2ndεξωσατε[LXX]εξ·ε·ωθ·σατεεξωσασθεεξ·ε·ωθ·σασθε
3rdεξωσαν[LXX]εξ·ε·ωθ·σανεξωσαντοεξ·ε·ωθ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσω[LXX]εξ·ωθ·σωεξωσωμαιεξ·ωθ·σωμαι
2ndεξωσῃςεξ·ωθ·σῃςεξωσῃ[LXX]εξ·ωθ·σῃ
3rdεξωσῃ[LXX]εξ·ωθ·σῃεξωσηταιεξ·ωθ·σηται
Pl1stεξωσωμενεξ·ωθ·σωμενεξωσωμεθαεξ·ωθ·σωμεθα
2ndεξωσητε[LXX]εξ·ωθ·σητεεξωσησθεεξ·ωθ·σησθε
3rdεξωσωσιν, εξωσωσιεξ·ωθ·σωσι(ν)εξωσωνταιεξ·ωθ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσαιμιεξ·ωθ·σαιμιεξωσαιμηνεξ·ωθ·σαιμην
2ndεξωσαις, εξωσειαςεξ·ωθ·σαις, εξ·ωθ·σειας classicalεξωσαιοεξ·ωθ·σαιο
3rdεξωσαι[GNT][LXX], εξωσειεεξ·ωθ·σαι, εξ·ωθ·σειε classicalεξωσαιτοεξ·ωθ·σαιτο
Pl1stεξωσαιμενεξ·ωθ·σαιμενεξωσαιμεθαεξ·ωθ·σαιμεθα
2ndεξωσαιτεεξ·ωθ·σαιτεεξωσαισθεεξ·ωθ·σαισθε
3rdεξωσαιεν, εξωσαισαν, εξωσειαν, εξωσειενεξ·ωθ·σαιεν, εξ·ωθ·σαισαν alt, εξ·ωθ·σειαν classical, εξ·ωθ·σειεν classicalεξωσαιντοεξ·ωθ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξωσον[LXX]εξ·ωθ·σονεξωσαι[GNT][LXX]εξ·ωθ·σαι
3rdεξωσατωεξ·ωθ·σατωεξωσασθωεξ·ωθ·σασθω
Pl1st
2ndεξωσατε[LXX]εξ·ωθ·σατεεξωσασθεεξ·ωθ·σασθε
3rdεξωσατωσαν, εξωσαντωνεξ·ωθ·σατωσαν, εξ·ωθ·σαντων classicalεξωσασθωσαν, εξωσασθωνεξ·ωθ·σασθωσαν, εξ·ωθ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξωσαι[GNT][LXX]​εξ·ωθ·σαιεξωσασθαι​εξ·ωθ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσασαεξωσαςεξωσαν[LXX]εξ·ωθ·σασ·αεξ·ωθ·σα[ντ]·ςεξ·ωθ·σαν[τ]
Nom
Accεξωσασανεξωσανταεξ·ωθ·σασ·ανεξ·ωθ·σαντ·α
Datεξωσασῃεξωσαντιεξ·ωθ·σασ·ῃεξ·ωθ·σαντ·ι
Genεξωσασηςεξωσαντοςεξ·ωθ·σασ·ηςεξ·ωθ·σαντ·ος
PlVocεξωσασαιεξωσαντεςεξωσανταεξ·ωθ·σασ·αιεξ·ωθ·σαντ·εςεξ·ωθ·σαντ·α
Nom
Accεξωσασαςεξωσανταςεξ·ωθ·σασ·αςεξ·ωθ·σαντ·ας
Datεξωσασαιςεξωσασι, εξωσασινεξ·ωθ·σασ·αιςεξ·ωθ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξωσασωνεξωσαντωνεξ·ωθ·σασ·ωνεξ·ωθ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσαμενηεξωσαμενεεξ·ωθ·σαμεν·ηεξ·ωθ·σαμεν·ε
Nomεξωσαμενοςεξ·ωθ·σαμεν·ος
Accεξωσαμενηνεξωσαμενονεξ·ωθ·σαμεν·ηνεξ·ωθ·σαμεν·ον
Datεξωσαμενῃεξωσαμενῳεξ·ωθ·σαμεν·ῃεξ·ωθ·σαμεν·ῳ
Genεξωσαμενηςεξωσαμενουεξ·ωθ·σαμεν·ηςεξ·ωθ·σαμεν·ου
PlVocεξωσαμεναιεξωσαμενοιεξωσαμεναεξ·ωθ·σαμεν·αιεξ·ωθ·σαμεν·οιεξ·ωθ·σαμεν·α
Nom
Accεξωσαμεναςεξωσαμενουςεξ·ωθ·σαμεν·αςεξ·ωθ·σαμεν·ους
Datεξωσαμεναιςεξωσαμενοιςεξ·ωθ·σαμεν·αιςεξ·ωθ·σαμεν·οις
Genεξωσαμενωνεξωσαμενωνεξ·ωθ·σαμεν·ωνεξ·ωθ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσμαιεξ·ωθ·μαι
2ndεξωσαι[GNT][LXX]εξ·ωθ·σαι
3rdεξωσταιεξ·ωθ·ται
Pl1stεξωσμεθαεξ·ωθ·μεθα
2ndεξωσθεεξ·ωθ·σθε
3rdεξωθαταιεξ·ωθ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσομαιεξ·ωθ·σομαι
2ndεξωσῃ[LXX], εξωσειεξ·ωθ·σῃ, εξ·ωθ·σει classical
3rdεξωσεταιεξ·ωθ·σεται
Pl1stεξωσομεθαεξ·ωθ·σομεθα
2ndεξωσεσθεεξ·ωθ·σεσθε
3rdεξωσονταιεξ·ωθ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσοιμηνεξ·ωθ·σοιμην
2ndεξωσοιοεξ·ωθ·σοιο
3rdεξωσοιτοεξ·ωθ·σοιτο
Pl1stεξωσοιμεθαεξ·ωθ·σοιμεθα
2ndεξωσοισθεεξ·ωθ·σοισθε
3rdεξωσοιντοεξ·ωθ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξωσοεξ·ωθ·σο
3rdεξωσθωεξ·ωθ·σθω
Pl1st
2ndεξωσθεεξ·ωθ·σθε
3rdεξωσθωσαν, εξωσθωνεξ·ωθ·σθωσαν, εξ·ωθ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξωσθαι​εξ·ωθ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξωσεσθαι​εξ·ωθ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσμενη[LXX]εξωσμενεεξ·ωθ·μεν·ηεξ·ωθ·μεν·ε
Nomεξωσμενοςεξ·ωθ·μεν·ος
Accεξωσμενην[LXX]εξωσμενον[LXX]εξ·ωθ·μεν·ηνεξ·ωθ·μεν·ον
Datεξωσμενῃεξωσμενῳεξ·ωθ·μεν·ῃεξ·ωθ·μεν·ῳ
Genεξωσμενηςεξωσμενουεξ·ωθ·μεν·ηςεξ·ωθ·μεν·ου
PlVocεξωσμεναιεξωσμενοι[LXX]εξωσμενα[LXX]εξ·ωθ·μεν·αιεξ·ωθ·μεν·οιεξ·ωθ·μεν·α
Nom
Accεξωσμεναςεξωσμενουςεξ·ωθ·μεν·αςεξ·ωθ·μεν·ους
Datεξωσμεναιςεξωσμενοιςεξ·ωθ·μεν·αιςεξ·ωθ·μεν·οις
Genεξωσμενωνεξωσμενωνεξ·ωθ·μεν·ωνεξ·ωθ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωσμηνεξ·ε·ωθ·μην
2ndεξωσοεξ·ε·ωθ·σο
3rdεξωστοεξ·ε·ωθ·το
Pl1stεξωσμεθαεξ·ε·ωθ·μεθα
2ndεξωσθεεξ·ε·ωθ·σθε
3rdεξωθατοεξ·ε·ωθ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξωσθηνεξ·ε·ωθ·θην
2ndεξωσθηςεξ·ε·ωθ·θης
3rdεξωσθηεξ·ε·ωθ·θη
Pl1stεξωσθημενεξ·ε·ωθ·θημεν
2ndεξωσθητεεξ·ε·ωθ·θητε
3rdεξωσθησαν[LXX]εξ·ε·ωθ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξωσθησομαιεξ·ωθ·θησομαι
2ndεξωσθησῃ, εξωσθησειεξ·ωθ·θησῃ, εξ·ωθ·θησει classical
3rdεξωσθησεταιεξ·ωθ·θησεται
Pl1stεξωσθησομεθαεξ·ωθ·θησομεθα
2ndεξωσθησεσθεεξ·ωθ·θησεσθε
3rdεξωσθησονται[LXX]εξ·ωθ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξωσθωεξ·ωθ·θω
2ndεξωσθῃςεξ·ωθ·θῃς
3rdεξωσθῃεξ·ωθ·θῃ
Pl1stεξωσθωμενεξ·ωθ·θωμεν
2ndεξωσθητεεξ·ωθ·θητε
3rdεξωσθωσιν, εξωσθωσιεξ·ωθ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξωσθειηνεξ·ωθ·θειην
2ndεξωσθειηςεξ·ωθ·θειης
3rdεξωσθειηεξ·ωθ·θειη
Pl1stεξωσθειημεν, εξωσθειμενεξ·ωθ·θειημεν, εξ·ωθ·θειμεν classical
2ndεξωσθειητε, εξωσθειτεεξ·ωθ·θειητε, εξ·ωθ·θειτε classical
3rdεξωσθειησαν, εξωσθειενεξ·ωθ·θειησαν, εξ·ωθ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξωσθησοιμηνεξ·ωθ·θησοιμην
2ndεξωσθησοιοεξ·ωθ·θησοιο
3rdεξωσθησοιτοεξ·ωθ·θησοιτο
Pl1stεξωσθησοιμεθαεξ·ωθ·θησοιμεθα
2ndεξωσθησοισθεεξ·ωθ·θησοισθε
3rdεξωσθησοιντοεξ·ωθ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξωσθητιεξ·ωθ·θητι
3rdεξωσθητωεξ·ωθ·θητω
Pl1st
2ndεξωσθητεεξ·ωθ·θητε
3rdεξωσθητωσαν, εξωσθεντωνεξ·ωθ·θητωσαν, εξ·ωθ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξωσθηναι​εξ·ωθ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξωσθησεσθαι​εξ·ωθ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσθεισαεξωσθειςεξωσθενεξ·ωθ·θεισ·αεξ·ωθ·θει[ντ]·ςεξ·ωθ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξωσθεισανεξωσθενταεξ·ωθ·θεισ·ανεξ·ωθ·θε[ι]ντ·α
Datεξωσθεισῃεξωσθεντιεξ·ωθ·θεισ·ῃεξ·ωθ·θε[ι]ντ·ι
Genεξωσθεισηςεξωσθεντοςεξ·ωθ·θεισ·ηςεξ·ωθ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξωσθεισαιεξωσθεντεςεξωσθενταεξ·ωθ·θεισ·αιεξ·ωθ·θε[ι]ντ·εςεξ·ωθ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξωσθεισαςεξωσθενταςεξ·ωθ·θεισ·αςεξ·ωθ·θε[ι]ντ·ας
Datεξωσθεισαιςεξωσθεισι, εξωσθεισινεξ·ωθ·θεισ·αιςεξ·ωθ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξωσθεισωνεξωσθεντωνεξ·ωθ·θεισ·ωνεξ·ωθ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωσθησομενηεξωσθησομενεεξ·ωθ·θησομεν·ηεξ·ωθ·θησομεν·ε
Nomεξωσθησομενοςεξ·ωθ·θησομεν·ος
Accεξωσθησομενηνεξωσθησομενονεξ·ωθ·θησομεν·ηνεξ·ωθ·θησομεν·ον
Datεξωσθησομενῃεξωσθησομενῳεξ·ωθ·θησομεν·ῃεξ·ωθ·θησομεν·ῳ
Genεξωσθησομενηςεξωσθησομενουεξ·ωθ·θησομεν·ηςεξ·ωθ·θησομεν·ου
PlVocεξωσθησομεναιεξωσθησομενοιεξωσθησομεναεξ·ωθ·θησομεν·αιεξ·ωθ·θησομεν·οιεξ·ωθ·θησομεν·α
Nom
Accεξωσθησομεναςεξωσθησομενουςεξ·ωθ·θησομεν·αςεξ·ωθ·θησομεν·ους
Datεξωσθησομεναιςεξωσθησομενοιςεξ·ωθ·θησομεν·αιςεξ·ωθ·θησομεν·οις
Genεξωσθησομενωνεξωσθησομενωνεξ·ωθ·θησομεν·ωνεξ·ωθ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:41:36 EST