εξιστημι • EXISTHMI ECISTHMI • existēmi

Search: εξισταντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξισταντοἐξίστημιεξ·ε·ιστ(α)·ντοimpf mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξισταντοἐξίστημιεξ·ε·ιστ(α)·ντοimpf mp ind 3rd pl

ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιστημιεξ·ιστ(α)·^μιεξισταμαιεξ·ιστ(α)·μαι
2ndεξιστης, εξιστηθαεξ·ιστ(α)·^ς, εξ·ιστ(α)·^θα classicalεξιστασαιεξ·ιστ(α)·σαι
3rdεξιστησιν, εξιστησιεξ·ιστ(α)·^σι(ν)εξισταται[LXX]εξ·ιστ(α)·ται
Pl1stεξισταμενεξ·ιστ(α)·μενεξισταμεθαεξ·ιστ(α)·μεθα
2ndεξιστατεεξ·ιστ(α)·τεεξιστασθεεξ·ιστ(α)·σθε
3rdεξιστασιν, εξιστασιεξ·ιστ(α)·ασι(ν)εξιστανταιεξ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιστωεξ·ιστ(η)·ωεξιστωμαιεξ·ιστ(η)·ωμαι
2ndεξιστῃςεξ·ιστ(η)·ῃςεξιστῃεξ·ιστ(η)·ῃ
3rdεξιστῃεξ·ιστ(η)·ῃεξιστηταιεξ·ιστ(η)·ηται
Pl1stεξιστωμενεξ·ιστ(η)·ωμενεξιστωμεθαεξ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndεξιστητεεξ·ιστ(η)·ητεεξιστησθεεξ·ιστ(η)·ησθε
3rdεξιστωσιν, εξιστωσιεξ·ιστ(η)·ωσι(ν)εξιστωνταιεξ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξισταιηνεξ·ιστ(α)·ιηνεξισταιμηνεξ·ιστ(α)·ιμην
2ndεξισταιηςεξ·ιστ(α)·ιηςεξισταιοεξ·ιστ(α)·ιο
3rdεξισταιηεξ·ιστ(α)·ιηεξισταιτοεξ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stεξισταιημεν, εξισταιμενεξ·ιστ(α)·ιημεν, εξ·ιστ(α)·ιμεν classicalεξισταιμεθαεξ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndεξισταιητε, εξισταιτεεξ·ιστ(α)·ιητε, εξ·ιστ(α)·ιτε classicalεξισταισθεεξ·ιστ(α)·ισθε
3rdεξισταιησαν, εξισταιενεξ·ιστ(α)·ιησαν, εξ·ιστ(α)·ιεν classicalεξισταιντοεξ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξιστηεξ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξισταθι, εξισταςεξ·ιστ(α)·θι, εξ·ιστ(α)·ςεξιστασοεξ·ιστ(α)·σο
3rdεξιστατωεξ·ιστ(α)·τωεξιστασθωεξ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndεξιστατεεξ·ιστ(α)·τεεξιστασθεεξ·ιστ(α)·σθε
3rdεξιστατωσαν, εξισταντωνεξ·ιστ(α)·τωσαν, εξ·ιστ(α)·ντων classicalεξιστασθωσαν, εξιστασθωνεξ·ιστ(α)·σθωσαν, εξ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξισταναι​εξ·ιστ(α)·ναι, εξ·ιστ(α)·εναι​εξιστασθαι[GNT]​εξ·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιστασαεξισταςεξιστανεξ·ιστ(α)·εσ·αεξ·ιστ(α)·[ντ]·ςεξ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accεξιστασανεξιστανταεξ·ιστ(α)·εσ·ανεξ·ιστ(α)·ντ·α
Datεξιστασῃεξισταντιεξ·ιστ(α)·εσ·ῃεξ·ιστ(α)·ντ·ι
Genεξιστασηςεξισταντοςεξ·ιστ(α)·εσ·ηςεξ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocεξιστασαιεξισταντεςεξιστανταεξ·ιστ(α)·εσ·αιεξ·ιστ(α)·ντ·εςεξ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accεξιστασαςεξιστανταςεξ·ιστ(α)·εσ·αςεξ·ιστ(α)·ντ·ας
Datεξιστασαιςεξιστασι, εξιστασινεξ·ιστ(α)·εσ·αιςεξ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεξιστασωνεξισταντωνεξ·ιστ(α)·εσ·ωνεξ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξισταμενηεξισταμενεεξ·ιστ(α)·μεν·ηεξ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomεξισταμενοςεξ·ιστ(α)·μεν·ος
Accεξισταμενηνεξισταμενονεξ·ιστ(α)·μεν·ηνεξ·ιστ(α)·μεν·ον
Datεξισταμενῃεξισταμενῳεξ·ιστ(α)·μεν·ῃεξ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genεξισταμενηςεξισταμενουεξ·ιστ(α)·μεν·ηςεξ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocεξισταμεναιεξισταμενοιεξισταμεναεξ·ιστ(α)·μεν·αιεξ·ιστ(α)·μεν·οιεξ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accεξισταμεναςεξισταμενουςεξ·ιστ(α)·μεν·αςεξ·ιστ(α)·μεν·ους
Datεξισταμεναιςεξισταμενοιςεξ·ιστ(α)·μεν·αιςεξ·ιστ(α)·μεν·οις
Genεξισταμενωνεξισταμενωνεξ·ιστ(α)·μεν·ωνεξ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιστηνεξ·ε·ιστ(α)·^νεξισταμηνεξ·ε·ιστ(α)·μην
2ndεξιστης, εξιστησθαεξ·ε·ιστ(α)·^ς, εξ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalεξιστασοεξ·ε·ιστ(α)·σο
3rdεξιστηεξ·ε·ιστ(α)·^εξιστατο[GNT][LXX]εξ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stεξισταμενεξ·ε·ιστ(α)·μενεξισταμεθαεξ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndεξιστατεεξ·ε·ιστ(α)·τεεξιστασθεεξ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdεξιστασανεξ·ε·ιστ(α)·σανεξισταντο[GNT][LXX]εξ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκστησω[LXX]εκ·στη·σωεκστησομαιεκ·στη·σομαι
2ndεκστησειςεκ·στη·σειςεκστησῃ[LXX], εκστησει[LXX], εκστησεσαιεκ·στη·σῃ, εκ·στη·σει classical, εκ·στη·σεσαι alt
3rdεκστησει[LXX]εκ·στη·σειεκστησεται[LXX]εκ·στη·σεται
Pl1stεκστησομενεκ·στη·σομενεκστησομεθαεκ·στη·σομεθα
2ndεκστησετεεκ·στη·σετεεκστησεσθεεκ·στη·σεσθε
3rdεκστησουσιν, εκστησουσιεκ·στη·σουσι(ν)εκστησονται[LXX]εκ·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκστησοιμιεκ·στη·σοιμιεκστησοιμηνεκ·στη·σοιμην
2ndεκστησοιςεκ·στη·σοιςεκστησοιοεκ·στη·σοιο
3rdεκστησοιεκ·στη·σοιεκστησοιτοεκ·στη·σοιτο
Pl1stεκστησοιμενεκ·στη·σοιμενεκστησοιμεθαεκ·στη·σοιμεθα
2ndεκστησοιτεεκ·στη·σοιτεεκστησοισθεεκ·στη·σοισθε
3rdεκστησοιενεκ·στη·σοιενεκστησοιντοεκ·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκστησειν​εκ·στη·σειν​εκστησεσθαι​εκ·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκστησουσαεκστησονεκ·στη·σουσ·αεκ·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomεκστησωνεκ·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκστησουσανεκστησονταεκ·στη·σουσ·ανεκ·στη·σο[υ]ντ·α
Datεκστησουσῃεκστησοντιεκ·στη·σουσ·ῃεκ·στη·σο[υ]ντ·ι
Genεκστησουσηςεκστησοντοςεκ·στη·σουσ·ηςεκ·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκστησουσαιεκστησοντεςεκστησονταεκ·στη·σουσ·αιεκ·στη·σο[υ]ντ·εςεκ·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκστησουσαςεκστησονταςεκ·στη·σουσ·αςεκ·στη·σο[υ]ντ·ας
Datεκστησουσαιςεκστησουσι, εκστησουσινεκ·στη·σουσ·αιςεκ·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκστησουσωνεκστησοντωνεκ·στη·σουσ·ωνεκ·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκστησομενηεκστησομενεεκ·στη·σομεν·ηεκ·στη·σομεν·ε
Nomεκστησομενοςεκ·στη·σομεν·ος
Accεκστησομενηνεκστησομενονεκ·στη·σομεν·ηνεκ·στη·σομεν·ον
Datεκστησομενῃεκστησομενῳεκ·στη·σομεν·ῃεκ·στη·σομεν·ῳ
Genεκστησομενηςεκστησομενουεκ·στη·σομεν·ηςεκ·στη·σομεν·ου
PlVocεκστησομεναιεκστησομενοιεκστησομεναεκ·στη·σομεν·αιεκ·στη·σομεν·οιεκ·στη·σομεν·α
Nom
Accεκστησομεναςεκστησομενουςεκ·στη·σομεν·αςεκ·στη·σομεν·ους
Datεκστησομεναιςεκστησομενοιςεκ·στη·σομεν·αιςεκ·στη·σομεν·οις
Genεκστησομενωνεκστησομενωνεκ·στη·σομεν·ωνεκ·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεστησαεκ·ε·στη·σαεξεστησαμηνεκ·ε·στη·σαμην
2ndεξεστησας[LXX]εκ·ε·στη·σαςεξεστησωεκ·ε·στη·σω
3rdεξεστησεν[LXX], εξεστησεεκ·ε·στη·σε(ν), εκ·ε·στη·σε(ν)εξεστησατοεκ·ε·στη·σατο
Pl1stεξεστησαμενεκ·ε·στη·σαμενεξεστησαμεθαεκ·ε·στη·σαμεθα
2ndεξεστησατεεκ·ε·στη·σατεεξεστησασθεεκ·ε·στη·σασθε
3rdεξεστησαν[GNT][LXX]εκ·ε·στη·σανεξεστησαντοεκ·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκστησω[LXX]εκ·στη·σωεκστησωμαιεκ·στη·σωμαι
2ndεκστησῃςεκ·στη·σῃςεκστησῃ[LXX]εκ·στη·σῃ
3rdεκστησῃ[LXX]εκ·στη·σῃεκστησηταιεκ·στη·σηται
Pl1stεκστησωμενεκ·στη·σωμενεκστησωμεθαεκ·στη·σωμεθα
2ndεκστησητεεκ·στη·σητεεκστησησθεεκ·στη·σησθε
3rdεκστησωσιν, εκστησωσιεκ·στη·σωσι(ν)εκστησωνταιεκ·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκστησαιμιεκ·στη·σαιμιεκστησαιμηνεκ·στη·σαιμην
2ndεκστησαις, εκστησειαςεκ·στη·σαις, εκ·στη·σειας classicalεκστησαιοεκ·στη·σαιο
3rdεκστησαι, εκστησειεεκ·στη·σαι, εκ·στη·σειε classicalεκστησαιτοεκ·στη·σαιτο
Pl1stεκστησαιμενεκ·στη·σαιμενεκστησαιμεθαεκ·στη·σαιμεθα
2ndεκστησαιτεεκ·στη·σαιτεεκστησαισθεεκ·στη·σαισθε
3rdεκστησαιεν, εκστησαισαν, εκστησειαν, εκστησειενεκ·στη·σαιεν, εκ·στη·σαισαν alt, εκ·στη·σειαν classical, εκ·στη·σειεν classicalεκστησαιντοεκ·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκστησονεκ·στη·σονεκστησαιεκ·στη·σαι
3rdεκστησατωεκ·στη·σατωεκστησασθωεκ·στη·σασθω
Pl1st
2ndεκστησατεεκ·στη·σατεεκστησασθεεκ·στη·σασθε
3rdεκστησατωσαν, εκστησαντωνεκ·στη·σατωσαν, εκ·στη·σαντων classicalεκστησασθωσαν, εκστησασθωνεκ·στη·σασθωσαν, εκ·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκστησαι​εκ·στη·σαι​εκστησασθαι​εκ·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκστησασαεκστησαςεκστησανεκ·στη·σασ·αεκ·στη·σα[ντ]·ςεκ·στη·σαν[τ]
Nom
Accεκστησασανεκστησανταεκ·στη·σασ·ανεκ·στη·σαντ·α
Datεκστησασῃεκστησαντιεκ·στη·σασ·ῃεκ·στη·σαντ·ι
Genεκστησασηςεκστησαντοςεκ·στη·σασ·ηςεκ·στη·σαντ·ος
PlVocεκστησασαιεκστησαντεςεκστησανταεκ·στη·σασ·αιεκ·στη·σαντ·εςεκ·στη·σαντ·α
Nom
Accεκστησασαςεκστησανταςεκ·στη·σασ·αςεκ·στη·σαντ·ας
Datεκστησασαιςεκστησασι, εκστησασινεκ·στη·σασ·αιςεκ·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκστησασωνεκστησαντωνεκ·στη·σασ·ωνεκ·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκστησαμενηεκστησαμενεεκ·στη·σαμεν·ηεκ·στη·σαμεν·ε
Nomεκστησαμενοςεκ·στη·σαμεν·ος
Accεκστησαμενηνεκστησαμενονεκ·στη·σαμεν·ηνεκ·στη·σαμεν·ον
Datεκστησαμενῃεκστησαμενῳεκ·στη·σαμεν·ῃεκ·στη·σαμεν·ῳ
Genεκστησαμενηςεκστησαμενουεκ·στη·σαμεν·ηςεκ·στη·σαμεν·ου
PlVocεκστησαμεναιεκστησαμενοιεκστησαμεναεκ·στη·σαμεν·αιεκ·στη·σαμεν·οιεκ·στη·σαμεν·α
Nom
Accεκστησαμεναςεκστησαμενουςεκ·στη·σαμεν·αςεκ·στη·σαμεν·ους
Datεκστησαμεναιςεκστησαμενοιςεκ·στη·σαμεν·αιςεκ·στη·σαμεν·οις
Genεκστησαμενωνεκστησαμενωνεκ·στη·σαμεν·ωνεκ·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεστην[LXX]εκ·ε·στ(η)·^ν
2ndεξεστης, εξεστησθαεκ·ε·στ(η)·^ς, εκ·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdεξεστη[GNT][LXX]εκ·ε·στ(η)·^
Pl1stεξεστημεν[GNT][LXX]εκ·ε·στ(η)·μεν
2ndεξεστητεεκ·ε·στ(η)·τε
3rdεξεστησαν[GNT][LXX]εκ·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκστωεκ·στ(η)·ω
2ndεκστῃς[LXX]εκ·στ(η)·ῃς
3rdεκστῃεκ·στ(η)·ῃ
Pl1stεκστωμενεκ·στ(η)·ωμεν
2ndεκστητε[LXX]εκ·στ(η)·ητε
3rdεκστωσιν, εκστωσιεκ·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκσταιηνεκ·στ(α)·ιην
2ndεκσταιηςεκ·στ(α)·ιης
3rdεκσταιηεκ·στ(α)·ιη
Pl1stεκσταιημεν, εκσταιμενεκ·στ(α)·ιημεν, εκ·στ(α)·ιμεν classical
2ndεκσταιητε, εκσταιτεεκ·στ(α)·ιητε, εκ·στ(α)·ιτε classical
3rdεκσταιησαν, εκσταιενεκ·στ(α)·ιησαν, εκ·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκστηθι, εκστηςεκ·στ(η)·θι, εκ·στ(η)·ς
3rdεκστητωεκ·στ(η)·τω
Pl1st
2ndεκστητε[LXX]εκ·στ(η)·τε
3rdεκστητωσαν, εκσταντωνεκ·στ(η)·τωσαν, εκ·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκστηναι​εκ·στ(η)·ναι, εκ·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκστασαεκσταςεκστανεκ·στ(α)·εσ·αεκ·στ(α)·[ντ]·ςεκ·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accεκστασανεκστανταεκ·στ(α)·εσ·ανεκ·στ(α)·ντ·α
Datεκστασῃεκσταντιεκ·στ(α)·εσ·ῃεκ·στ(α)·ντ·ι
Genεκστασηςεκσταντοςεκ·στ(α)·εσ·ηςεκ·στ(α)·ντ·ος
PlVocεκστασαιεκσταντεςεκστανταεκ·στ(α)·εσ·αιεκ·στ(α)·ντ·εςεκ·στ(α)·ντ·α
Nom
Accεκστασαςεκστανταςεκ·στ(α)·εσ·αςεκ·στ(α)·ντ·ας
Datεκστασαιςεκστασι, εκστασιν[LXX]εκ·στ(α)·εσ·αιςεκ·στ(α)·[ντ]·σι(ν), εκ·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεκστασωνεκσταντωνεκ·στ(α)·εσ·ωνεκ·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεστηκα, εξεστακα, εξεστααεξ·εστη·κα, εξ·εστα·κα, εξ·εστ(α)·[κ]α
2ndεξεστηκας, εξεστακας, εξεσταας, εξεστηκες, εξεστας, εξεστακεςεξ·εστη·κας, εξ·εστα·κας, εξ·εστ(α)·[κ]ας, εξ·εστη·κες alt, εξ·εστ(α)·[κ]ες alt, εξ·εστα·κες alt
3rdεξεστηκεν, εξεστακεν, εξεστηκε, εξεστακε, εξεσταεξ·εστη·κε(ν), εξ·εστα·κε(ν), εξ·εστ(α)·[κ]ε(ν)
Pl1stεξεστηκαμεν, εξεστακαμεν, εξεστααμενεξ·εστη·καμεν, εξ·εστα·καμεν, εξ·εστ(α)·[κ]αμεν
2ndεξεστηκατε, εξεστακατε, εξεσταατεεξ·εστη·κατε, εξ·εστα·κατε, εξ·εστ(α)·[κ]ατε
3rdεξεστηκασιν, εξεστακασιν, εξεσταασιν, εξεστηκασι, εξεστακασι, εξεσταασι, εξεστηκαν, εξεστακαν, εξεσταανεξ·εστη·κασι(ν), εξ·εστα·κασι(ν), εξ·εστ(α)·[κ]ασι(ν), εξ·εστη·καν alt, εξ·εστα·καν alt, εξ·εστ(α)·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεστω, εξεστηκω, εξεστακωεξ·εστ(α)·[κ]ω, εξ·εστη·κω, εξ·εστα·κω
2ndεξεστηκῃς, εξεστᾳς, εξεστακῃςεξ·εστη·κῃς, εξ·εστ(α)·[κ]ῃς, εξ·εστα·κῃς
3rdεξεστηκῃ, εξεστακῃ, εξεστᾳεξ·εστη·κῃ, εξ·εστα·κῃ, εξ·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stεξεστωμεν, εξεστηκωμεν, εξεστακωμενεξ·εστ(α)·[κ]ωμεν, εξ·εστη·κωμεν, εξ·εστα·κωμεν
2ndεξεστηκητε, εξεστατε, εξεστακητεεξ·εστη·κητε, εξ·εστ(α)·[κ]ητε, εξ·εστα·κητε
3rdεξεστωσιν, εξεστηκωσιν, εξεστακωσιν, εξεστωσι, εξεστηκωσι, εξεστακωσιεξ·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), εξ·εστη·κωσι(ν), εξ·εστα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεστῳμι, εξεστηκοιμι, εξεστακοιμι, εξεστῳην, εξεστηκοιην, εξεστακοιηνεξ·εστ(α)·[κ]οιμι, εξ·εστη·κοιμι, εξ·εστα·κοιμι, εξ·εστ(α)·[κ]οιην classical, εξ·εστη·κοιην classical, εξ·εστα·κοιην classical
2ndεξεστῳς, εξεστηκοις, εξεστακοις, εξεστῳης, εξεστηκοιης, εξεστακοιηςεξ·εστ(α)·[κ]οις, εξ·εστη·κοις, εξ·εστα·κοις, εξ·εστ(α)·[κ]οιης classical, εξ·εστη·κοιης classical, εξ·εστα·κοιης classical
3rdεξεστῳ, εξεστηκοι, εξεστακοι, εξεστῳη, εξεστηκοιη, εξεστακοιηεξ·εστ(α)·[κ]οι, εξ·εστη·κοι, εξ·εστα·κοι, εξ·εστ(α)·[κ]οιη classical, εξ·εστη·κοιη classical, εξ·εστα·κοιη classical
Pl1stεξεστῳμεν, εξεστηκοιμεν, εξεστακοιμενεξ·εστ(α)·[κ]οιμεν, εξ·εστη·κοιμεν, εξ·εστα·κοιμεν
2ndεξεστῳτε, εξεστηκοιτε, εξεστακοιτεεξ·εστ(α)·[κ]οιτε, εξ·εστη·κοιτε, εξ·εστα·κοιτε
3rdεξεστῳεν, εξεστηκοιεν, εξεστακοιενεξ·εστ(α)·[κ]οιεν, εξ·εστη·κοιεν, εξ·εστα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξεστηκε, εξεστακε, εξεσταεξ·εστη·κε, εξ·εστα·κε, εξ·εστ(α)·[κ]ε
3rdεξεστηκετω, εξεστατω, εξεστακετωεξ·εστη·κετω, εξ·εστ(α)·[κ]ετω, εξ·εστα·κετω
Pl1st
2ndεξεστηκετε, εξεστατε, εξεστακετεεξ·εστη·κετε, εξ·εστ(α)·[κ]ετε, εξ·εστα·κετε
3rdεξεστηκετωσαν, εξεστατωσαν, εξεστακετωσανεξ·εστη·κετωσαν, εξ·εστ(α)·[κ]ετωσαν, εξ·εστα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξεστηκεναι, εξεσταναι, εξεστακεναι[GNT]​εξ·εστη·κεναι, εξ·εστ(α)·[κ]εναι, εξ·εστα·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξεστωσα, εξεστηκυια[LXX], εξεστακυιαεξεστος, εξεστηκος, εξεστακοςεξ·εστ(α)·[κ]οσ·α, εξ·εστη·κυι·α, εξ·εστα·κυι·αirreg. εξ·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of εξ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > εξεστως), εξ·εστη·κο[τ]·ς, εξ·εστα·κο[τ]·ς
Nomεξεστως[LXX], εξεστηκως, εξεστακωςεξ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, εξ·εστη·κο[τ]·^ς, εξ·εστα·κο[τ]·^ς
Accεξεστωσαν, εξεστηκυιαν, εξεστακυιανεξεστωτα, εξεστηκοτα, εξεστακοταεξ·εστ(α)·[κ]οσ·αν, εξ·εστη·κυι·αν, εξ·εστα·κυι·ανεξ·εστ(α)·[κ]οτ·α, εξ·εστη·κοτ·α, εξ·εστα·κοτ·α
Datεξεστωσῃ, εξεστηκυιᾳ, εξεστακυιᾳεξεστωτι, εξεστηκοτι, εξεστακοτιεξ·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, εξ·εστη·κυι·ᾳ, εξ·εστα·κυι·ᾳεξ·εστ(α)·[κ]οτ·ι, εξ·εστη·κοτ·ι, εξ·εστα·κοτ·ι
Genεξεστωσης, εξεστηκυιας, εξεστακυιαςεξεστωτος, εξεστηκοτος, εξεστακοτοςεξ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, εξ·εστη·κυι·ας, εξ·εστα·κυι·αςεξ·εστ(α)·[κ]οτ·ος, εξ·εστη·κοτ·ος, εξ·εστα·κοτ·ος
PlVocεξεστωσαι, εξεστηκυιαι, εξεστακυιαιεξεστωτες, εξεστηκοτες, εξεστακοτεςεξεστωτα, εξεστηκοτα, εξεστακοταεξ·εστ(α)·[κ]οσ·αι, εξ·εστη·κυι·αι, εξ·εστα·κυι·αιεξ·εστ(α)·[κ]οτ·ες, εξ·εστη·κοτ·ες, εξ·εστα·κοτ·εςεξ·εστ(α)·[κ]οτ·α, εξ·εστη·κοτ·α, εξ·εστα·κοτ·α
Nom
Accεξεστωσης, εξεστηκυιας, εξεστακυιαςεξεστωτας, εξεστηκοτας, εξεστακοταςεξ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, εξ·εστη·κυι·ας, εξ·εστα·κυι·αςεξ·εστ(α)·[κ]οτ·ας, εξ·εστη·κοτ·ας, εξ·εστα·κοτ·ας
Datεξεστωσαις, εξεστηκυιαις, εξεστακυιαιςεξεστωσι, εξεστηκοσι, εξεστακοσι, εξεστωσιν, εξεστηκοσιν, εξεστακοσινεξ·εστ(α)·[κ]οσ·αις, εξ·εστη·κυι·αις, εξ·εστα·κυι·αιςεξ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), εξ·εστη·κο[τ]·σι(ν), εξ·εστα·κο[τ]·σι(ν)
Genεξεστωσων, εξεστηκυιων, εξεστακυιωνεξεστωτων, εξεστηκοτων, εξεστακοτωνεξ·εστ(α)·[κ]οσ·ων, εξ·εστη·κυι·ων, εξ·εστα·κυι·ωνεξ·εστ(α)·[κ]οτ·ων, εξ·εστη·κοτ·ων, εξ·εστα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειστηκειν, εξειστᾳν, εξειστακειν, εξειστηκη, εξειστακη, εξεισταεξ·ε·εστη·κειν, εξ·ε·εστ(α)·[κ]ειν, εξ·ε·εστα·κειν, εξ·ε·εστη·κη classical, εξ·ε·εστα·κη classical, εξ·ε·εστ(α)·[κ]η classical
2ndεξειστηκεις, εξειστᾳς, εξειστακεις, εξειστηκης, εξειστας, εξειστακηςεξ·ε·εστη·κεις, εξ·ε·εστ(α)·[κ]εις, εξ·ε·εστα·κεις, εξ·ε·εστη·κης classical, εξ·ε·εστ(α)·[κ]ης classical, εξ·ε·εστα·κης classical
3rdεξειστηκει, εξειστακει, εξειστᾳεξ·ε·εστη·κει, εξ·ε·εστα·κει, εξ·ε·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stεξειστηκειμεν, εξειστᾳμεν, εξειστακειμεν, εξειστηκεμεν, εξεισταμεν, εξειστακεμενεξ·ε·εστη·κειμεν, εξ·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, εξ·ε·εστα·κειμεν, εξ·ε·εστη·κεμεν classical, εξ·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical, εξ·ε·εστα·κεμεν classical
2ndεξειστηκειτε, εξειστᾳτε, εξειστακειτε, εξειστηκετε, εξειστατε, εξειστακετεεξ·ε·εστη·κειτε, εξ·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, εξ·ε·εστα·κειτε, εξ·ε·εστη·κετε classical, εξ·ε·εστ(α)·[κ]ετε classical, εξ·ε·εστα·κετε classical
3rdεξειστηκεισαν, εξειστᾳσαν, εξειστακεισαν, εξειστηκεσαν, εξειστασαν, εξειστακεσανεξ·ε·εστη·κεισαν, εξ·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, εξ·ε·εστα·κεισαν, εξ·ε·εστη·κεσαν classical, εξ·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical, εξ·ε·εστα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεστηκειν, εξεστᾳν, εξεστακειν, εξεστηκη, εξεστακη, εξεσταεξ·[ε]·εστη·κειν, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, εξ·[ε]·εστα·κειν, εξ·[ε]·εστη·κη classical, εξ·[ε]·εστα·κη classical, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]η classical
2ndεξεστηκεις, εξεστᾳς, εξεστακεις, εξεστηκης, εξεστας, εξεστακηςεξ·[ε]·εστη·κεις, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, εξ·[ε]·εστα·κεις, εξ·[ε]·εστη·κης classical, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classical, εξ·[ε]·εστα·κης classical
3rdεξεστηκει, εξεστακει, εξεστᾳεξ·[ε]·εστη·κει, εξ·[ε]·εστα·κει, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stεξεστηκειμεν, εξεστᾳμεν, εξεστακειμεν, εξεστηκεμεν, εξεσταμεν, εξεστακεμενεξ·[ε]·εστη·κειμεν, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, εξ·[ε]·εστα·κειμεν, εξ·[ε]·εστη·κεμεν classical, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical, εξ·[ε]·εστα·κεμεν classical
2ndεξεστηκειτε, εξεστᾳτε, εξεστακειτε, εξεστηκετε, εξεστατε, εξεστακετεεξ·[ε]·εστη·κειτε, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, εξ·[ε]·εστα·κειτε, εξ·[ε]·εστη·κετε classical, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical, εξ·[ε]·εστα·κετε classical
3rdεξεστηκεισαν, εξεστᾳσαν, εξεστακεισαν, εξεστηκεσαν, εξεστασαν, εξεστακεσανεξ·[ε]·εστη·κεισαν, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, εξ·[ε]·εστα·κεισαν, εξ·[ε]·εστη·κεσαν classical, εξ·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical, εξ·[ε]·εστα·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεσταθηνεκ·ε·στα·θην
2ndεξεσταθηςεκ·ε·στα·θης
3rdεξεσταθη[LXX]εκ·ε·στα·θη
Pl1stεξεσταθημενεκ·ε·στα·θημεν
2ndεξεσταθητεεκ·ε·στα·θητε
3rdεξεσταθησανεκ·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκσταθησομαιεκ·στα·θησομαι
2ndεκσταθησῃ, εκσταθησειεκ·στα·θησῃ, εκ·στα·θησει classical
3rdεκσταθησεταιεκ·στα·θησεται
Pl1stεκσταθησομεθαεκ·στα·θησομεθα
2ndεκσταθησεσθεεκ·στα·θησεσθε
3rdεκσταθησονταιεκ·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκσταθωεκ·στα·θω
2ndεκσταθῃςεκ·στα·θῃς
3rdεκσταθῃεκ·στα·θῃ
Pl1stεκσταθωμενεκ·στα·θωμεν
2ndεκσταθητεεκ·στα·θητε
3rdεκσταθωσιν, εκσταθωσιεκ·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκσταθειηνεκ·στα·θειην
2ndεκσταθειηςεκ·στα·θειης
3rdεκσταθειηεκ·στα·θειη
Pl1stεκσταθειημεν, εκσταθειμενεκ·στα·θειημεν, εκ·στα·θειμεν classical
2ndεκσταθειητε, εκσταθειτεεκ·στα·θειητε, εκ·στα·θειτε classical
3rdεκσταθειησαν, εκσταθειενεκ·στα·θειησαν, εκ·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκσταθησοιμηνεκ·στα·θησοιμην
2ndεκσταθησοιοεκ·στα·θησοιο
3rdεκσταθησοιτοεκ·στα·θησοιτο
Pl1stεκσταθησοιμεθαεκ·στα·θησοιμεθα
2ndεκσταθησοισθεεκ·στα·θησοισθε
3rdεκσταθησοιντοεκ·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκσταθητιεκ·στα·θητι
3rdεκσταθητωεκ·στα·θητω
Pl1st
2ndεκσταθητεεκ·στα·θητε
3rdεκσταθητωσαν, εκσταθεντωνεκ·στα·θητωσαν, εκ·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκσταθηναι​εκ·στα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκσταθησεσθαι​εκ·στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκσταθεισαεκσταθειςεκσταθενεκ·στα·θεισ·αεκ·στα·θει[ντ]·ςεκ·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκσταθεισανεκσταθενταεκ·στα·θεισ·ανεκ·στα·θε[ι]ντ·α
Datεκσταθεισῃεκσταθεντιεκ·στα·θεισ·ῃεκ·στα·θε[ι]ντ·ι
Genεκσταθεισηςεκσταθεντοςεκ·στα·θεισ·ηςεκ·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκσταθεισαιεκσταθεντεςεκσταθενταεκ·στα·θεισ·αιεκ·στα·θε[ι]ντ·εςεκ·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκσταθεισαςεκσταθενταςεκ·στα·θεισ·αςεκ·στα·θε[ι]ντ·ας
Datεκσταθεισαιςεκσταθεισι, εκσταθεισινεκ·στα·θεισ·αιςεκ·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκσταθεισωνεκσταθεντωνεκ·στα·θεισ·ωνεκ·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκσταθησομενηεκσταθησομενεεκ·στα·θησομεν·ηεκ·στα·θησομεν·ε
Nomεκσταθησομενοςεκ·στα·θησομεν·ος
Accεκσταθησομενηνεκσταθησομενονεκ·στα·θησομεν·ηνεκ·στα·θησομεν·ον
Datεκσταθησομενῃεκσταθησομενῳεκ·στα·θησομεν·ῃεκ·στα·θησομεν·ῳ
Genεκσταθησομενηςεκσταθησομενουεκ·στα·θησομεν·ηςεκ·στα·θησομεν·ου
PlVocεκσταθησομεναιεκσταθησομενοιεκσταθησομεναεκ·στα·θησομεν·αιεκ·στα·θησομεν·οιεκ·στα·θησομεν·α
Nom
Accεκσταθησομεναςεκσταθησομενουςεκ·στα·θησομεν·αςεκ·στα·θησομεν·ους
Datεκσταθησομεναιςεκσταθησομενοιςεκ·στα·θησομεν·αιςεκ·στα·θησομεν·οις
Genεκσταθησομενωνεκσταθησομενωνεκ·στα·θησομεν·ωνεκ·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 03:39:52 EST