ξηραινω • XHRAINW CHRAINW • xērainō

Search: εξηρανεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξηρανενξηραίνωε·ξηραν·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξηρανενξηραίνωε·ξηραν·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg

ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηραινωξηραιν·ωξηραινομαιξηραιν·ομαι
2ndξηραινειςξηραιν·ειςξηραινῃ, ξηραινει, ξηραινεσαιξηραιν·ῃ, ξηραιν·ει classical, ξηραιν·εσαι alt
3rdξηραινειξηραιν·ειξηραινεται[GNT][LXX]ξηραιν·εται
Pl1stξηραινομενξηραιν·ομενξηραινομεθαξηραιν·ομεθα
2ndξηραινετεξηραιν·ετεξηραινεσθεξηραιν·εσθε
3rdξηραινουσιν, ξηραινουσιξηραιν·ουσι(ν)ξηραινονταιξηραιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηραινωξηραιν·ωξηραινωμαιξηραιν·ωμαι
2ndξηραινῃςξηραιν·ῃςξηραινῃξηραιν·ῃ
3rdξηραινῃξηραιν·ῃξηραινηταιξηραιν·ηται
Pl1stξηραινωμενξηραιν·ωμενξηραινωμεθαξηραιν·ωμεθα
2ndξηραινητεξηραιν·ητεξηραινησθεξηραιν·ησθε
3rdξηραινωσιν, ξηραινωσιξηραιν·ωσι(ν)ξηραινωνταιξηραιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηραινοιμιξηραιν·οιμιξηραινοιμηνξηραιν·οιμην
2ndξηραινοιςξηραιν·οιςξηραινοιοξηραιν·οιο
3rdξηραινοιξηραιν·οιξηραινοιτοξηραιν·οιτο
Pl1stξηραινοιμενξηραιν·οιμενξηραινοιμεθαξηραιν·οιμεθα
2ndξηραινοιτεξηραιν·οιτεξηραινοισθεξηραιν·οισθε
3rdξηραινοιεν, ξηραινοισανξηραιν·οιεν, ξηραιν·οισαν altξηραινοιντοξηραιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndξηραινεξηραιν·εξηραινουξηραιν·ου
3rdξηραινετωξηραιν·ετωξηραινεσθωξηραιν·εσθω
Pl1st
2ndξηραινετεξηραιν·ετεξηραινεσθεξηραιν·εσθε
3rdξηραινετωσαν, ξηραινοντωνξηραιν·ετωσαν, ξηραιν·οντων classicalξηραινεσθωσαν, ξηραινεσθωνξηραιν·εσθωσαν, ξηραιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ξηραινειν​ξηραιν·ειν​ξηραινεσθαι​ξηραιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηραινουσαξηραινονξηραιν·ουσ·αξηραιν·ο[υ]ν[τ]
Nomξηραινων[LXX]ξηραιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accξηραινουσανξηραινονταξηραιν·ουσ·ανξηραιν·ο[υ]ντ·α
Datξηραινουσῃξηραινοντιξηραιν·ουσ·ῃξηραιν·ο[υ]ντ·ι
Genξηραινουσηςξηραινοντοςξηραιν·ουσ·ηςξηραιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocξηραινουσαιξηραινοντεςξηραινονταξηραιν·ουσ·αιξηραιν·ο[υ]ντ·εςξηραιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accξηραινουσαςξηραινονταςξηραιν·ουσ·αςξηραιν·ο[υ]ντ·ας
Datξηραινουσαιςξηραινουσι, ξηραινουσινξηραιν·ουσ·αιςξηραιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genξηραινουσωνξηραινοντωνξηραιν·ουσ·ωνξηραιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηραινομενηξηραινομενεξηραιν·ομεν·ηξηραιν·ομεν·ε
Nomξηραινομενος[LXX]ξηραιν·ομεν·ος
Accξηραινομενηνξηραινομενονξηραιν·ομεν·ηνξηραιν·ομεν·ον
Datξηραινομενῃξηραινομενῳξηραιν·ομεν·ῃξηραιν·ομεν·ῳ
Genξηραινομενηςξηραινομενουξηραιν·ομεν·ηςξηραιν·ομεν·ου
PlVocξηραινομεναιξηραινομενοιξηραινομεναξηραιν·ομεν·αιξηραιν·ομεν·οιξηραιν·ομεν·α
Nom
Accξηραινομεναςξηραινομενουςξηραιν·ομεν·αςξηραιν·ομεν·ους
Datξηραινομεναιςξηραινομενοιςξηραιν·ομεν·αιςξηραιν·ομεν·οις
Genξηραινομενωνξηραινομενωνξηραιν·ομεν·ωνξηραιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηραινονε·ξηραιν·ονεξηραινομηνε·ξηραιν·ομην
2ndεξηραινεςε·ξηραιν·εςεξηραινουε·ξηραιν·ου
3rdεξηραινεν, εξηραινεε·ξηραιν·ε(ν)εξηραινετοε·ξηραιν·ετο
Pl1stεξηραινομενε·ξηραιν·ομενεξηραινομεθαε·ξηραιν·ομεθα
2ndεξηραινετεε·ξηραιν·ετεεξηραινεσθεε·ξηραιν·εσθε
3rdεξηραινον, εξηραινοσανε·ξηραιν·ον, ε·ξηραιν·οσαν altεξηραινοντοε·ξηραιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηρανω[LXX]ξηραν(ε)·[σ]ωξηρανουμαιξηραν(ε)·[σ]ομαι
2ndξηρανειςξηραν(ε)·[σ]ειςξηρανῃ, ξηρανει[LXX], ξηρανεισαιξηραν(ε)·[σ]ῃ, ξηραν(ε)·[σ]ει classical, ξηραν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdξηρανει[LXX]ξηραν(ε)·[σ]ειξηρανειταιξηραν(ε)·[σ]εται
Pl1stξηρανουμενξηραν(ε)·[σ]ομενξηρανουμεθαξηραν(ε)·[σ]ομεθα
2ndξηρανειτεξηραν(ε)·[σ]ετεξηρανεισθεξηραν(ε)·[σ]εσθε
3rdξηρανουσιν, ξηρανουσιξηραν(ε)·[σ]ουσι(ν)ξηρανουνταιξηραν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηρανοιμιξηραν(ε)·[σ]οιμιξηρανοιμηνξηραν(ε)·[σ]οιμην
2ndξηρανοιςξηραν(ε)·[σ]οιςξηρανοιοξηραν(ε)·[σ]οιο
3rdξηρανοιξηραν(ε)·[σ]οιξηρανοιτοξηραν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stξηρανοιμενξηραν(ε)·[σ]οιμενξηρανοιμεθαξηραν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndξηρανοιτεξηραν(ε)·[σ]οιτεξηρανοισθεξηραν(ε)·[σ]οισθε
3rdξηρανοιενξηραν(ε)·[σ]οιενξηρανοιντοξηραν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ξηρανειν​ξηραν(ε)·[σ]ειν​ξηρανεισθαι​ξηραν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηρανουσαξηρανουνξηραν(ε)·[σ]ουσ·αξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomξηρανωνξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accξηρανουσανξηρανουνταξηραν(ε)·[σ]ουσ·ανξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datξηρανουσῃξηρανουντιξηραν(ε)·[σ]ουσ·ῃξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genξηρανουσηςξηρανουντοςξηραν(ε)·[σ]ουσ·ηςξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocξηρανουσαιξηρανουντεςξηρανουνταξηραν(ε)·[σ]ουσ·αιξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accξηρανουσαςξηρανουνταςξηραν(ε)·[σ]ουσ·αςξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datξηρανουσαιςξηρανουσι, ξηρανουσινξηραν(ε)·[σ]ουσ·αιςξηραν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genξηρανουσωνξηρανουντωνξηραν(ε)·[σ]ουσ·ωνξηραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηρανουμενηξηρανουμενεξηραν(ε)·[σ]ομεν·ηξηραν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomξηρανουμενοςξηραν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accξηρανουμενηνξηρανουμενονξηραν(ε)·[σ]ομεν·ηνξηραν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datξηρανουμενῃξηρανουμενῳξηραν(ε)·[σ]ομεν·ῃξηραν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genξηρανουμενηςξηρανουμενουξηραν(ε)·[σ]ομεν·ηςξηραν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocξηρανουμεναιξηρανουμενοιξηρανουμεναξηραν(ε)·[σ]ομεν·αιξηραν(ε)·[σ]ομεν·οιξηραν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accξηρανουμεναςξηρανουμενουςξηραν(ε)·[σ]ομεν·αςξηραν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datξηρανουμεναιςξηρανουμενοιςξηραν(ε)·[σ]ομεν·αιςξηραν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genξηρανουμενωνξηρανουμενωνξηραν(ε)·[σ]ομεν·ωνξηραν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηραναε·ξηραν·[σ]αεξηραναμηνε·ξηραν·[σ]αμην
2ndεξηρανας[LXX]ε·ξηραν·[σ]αςεξηρανωε·ξηραν·[σ]ω
3rdεξηρανεν[GNT][LXX], εξηρανεε·ξηραν·[σ]ε(ν), ε·ξηραν·[σ]ε(ν)εξηρανατοε·ξηραν·[σ]ατο
Pl1stεξηραναμενε·ξηραν·[σ]αμενεξηραναμεθαε·ξηραν·[σ]αμεθα
2ndεξηρανατεε·ξηραν·[σ]ατεεξηρανασθεε·ξηραν·[σ]ασθε
3rdεξηρανανε·ξηραν·[σ]ανεξηραναντοε·ξηραν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηρανω[LXX]ξηραν·[σ]ωξηρανωμαιξηραν·[σ]ωμαι
2ndξηρανῃςξηραν·[σ]ῃςξηρανῃξηραν·[σ]ῃ
3rdξηρανῃξηραν·[σ]ῃξηρανηταιξηραν·[σ]ηται
Pl1stξηρανωμενξηραν·[σ]ωμενξηρανωμεθαξηραν·[σ]ωμεθα
2ndξηρανητεξηραν·[σ]ητεξηρανησθεξηραν·[σ]ησθε
3rdξηρανωσιν, ξηρανωσιξηραν·[σ]ωσι(ν)ξηρανωνταιξηραν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stξηραναιμιξηραν·[σ]αιμιξηραναιμηνξηραν·[σ]αιμην
2ndξηραναις, ξηρανειαςξηραν·[σ]αις, ξηραν·[σ]ειας classicalξηραναιοξηραν·[σ]αιο
3rdξηραναι, ξηρανειεξηραν·[σ]αι, ξηραν·[σ]ειε classicalξηραναιτοξηραν·[σ]αιτο
Pl1stξηραναιμενξηραν·[σ]αιμενξηραναιμεθαξηραν·[σ]αιμεθα
2ndξηραναιτεξηραν·[σ]αιτεξηραναισθεξηραν·[σ]αισθε
3rdξηραναιεν, ξηραναισαν, ξηρανειαν, ξηρανειενξηραν·[σ]αιεν, ξηραν·[σ]αισαν alt, ξηραν·[σ]ειαν classical, ξηραν·[σ]ειεν classicalξηραναιντοξηραν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndξηρανονξηραν·[σ]ονξηραναιξηραν·[σ]αι
3rdξηρανατωξηραν·[σ]ατωξηρανασθωξηραν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndξηρανατεξηραν·[σ]ατεξηρανασθεξηραν·[σ]ασθε
3rdξηρανατωσαν, ξηραναντωνξηραν·[σ]ατωσαν, ξηραν·[σ]αντων classicalξηρανασθωσαν, ξηρανασθωνξηραν·[σ]ασθωσαν, ξηραν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ξηραναι​ξηραν·[σ]αι​ξηρανασθαι​ξηραν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηρανασαξηραναςξηρανανξηραν·[σ]ασ·αξηραν·[σ]α[ντ]·ςξηραν·[σ]αν[τ]
Nom
Accξηρανασανξηρανανταξηραν·[σ]ασ·ανξηραν·[σ]αντ·α
Datξηρανασῃξηραναντιξηραν·[σ]ασ·ῃξηραν·[σ]αντ·ι
Genξηρανασηςξηραναντοςξηραν·[σ]ασ·ηςξηραν·[σ]αντ·ος
PlVocξηρανασαιξηραναντεςξηρανανταξηραν·[σ]ασ·αιξηραν·[σ]αντ·εςξηραν·[σ]αντ·α
Nom
Accξηρανασαςξηρανανταςξηραν·[σ]ασ·αςξηραν·[σ]αντ·ας
Datξηρανασαιςξηρανασι, ξηρανασινξηραν·[σ]ασ·αιςξηραν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genξηρανασωνξηραναντωνξηραν·[σ]ασ·ωνξηραν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηραναμενηξηραναμενεξηραν·[σ]αμεν·ηξηραν·[σ]αμεν·ε
Nomξηραναμενοςξηραν·[σ]αμεν·ος
Accξηραναμενηνξηραναμενονξηραν·[σ]αμεν·ηνξηραν·[σ]αμεν·ον
Datξηραναμενῃξηραναμενῳξηραν·[σ]αμεν·ῃξηραν·[σ]αμεν·ῳ
Genξηραναμενηςξηραναμενουξηραν·[σ]αμεν·ηςξηραν·[σ]αμεν·ου
PlVocξηραναμεναιξηραναμενοιξηραναμεναξηραν·[σ]αμεν·αιξηραν·[σ]αμεν·οιξηραν·[σ]αμεν·α
Nom
Accξηραναμεναςξηραναμενουςξηραν·[σ]αμεν·αςξηραν·[σ]αμεν·ους
Datξηραναμεναιςξηραναμενοιςξηραν·[σ]αμεν·αιςξηραν·[σ]αμεν·οις
Genξηραναμενωνξηραναμενωνξηραν·[σ]αμεν·ωνξηραν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηραμμαι, εξηρασμαιεξηραν·μαι
2ndεξηρανσαιεξηραν·σαι
3rdεξηρανται[GNT]εξηραν·ται
Pl1stεξηραμμεθα, εξηρασμεθαεξηραν·μεθα
2ndεξηρανθεεξηραν·σθε
3rdεξηραναταιεξηραν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρανσομαιεξηραν·σομαι
2ndεξηρανσῃ, εξηρανσειεξηραν·σῃ, εξηραν·σει classical
3rdεξηρανσεταιεξηραν·σεται
Pl1stεξηρανσομεθαεξηραν·σομεθα
2ndεξηρανσεσθεεξηραν·σεσθε
3rdεξηρανσονταιεξηραν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρανσοιμηνεξηραν·σοιμην
2ndεξηρανσοιοεξηραν·σοιο
3rdεξηρανσοιτοεξηραν·σοιτο
Pl1stεξηρανσοιμεθαεξηραν·σοιμεθα
2ndεξηρανσοισθεεξηραν·σοισθε
3rdεξηρανσοιντοεξηραν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξηρανσοεξηραν·σο
3rdεξηρανθωεξηραν·σθω
Pl1st
2ndεξηρανθεεξηραν·σθε
3rdεξηρανθωσαν, εξηρανθωνεξηραν·σθωσαν, εξηραν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηρανθαι​εξηραν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηρανσεσθαι​εξηραν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξηραμμενη, εξηρασμενηεξηραμμενε, εξηρασμενεεξηραν·μεν·ηεξηραν·μεν·ε
Nomεξηραμμενος, εξηρασμενοςεξηραν·μεν·ος
Accεξηραμμενην[GNT], εξηρασμενηνεξηραμμενον, εξηρασμενονεξηραν·μεν·ην, εξηραν·μεν·ηνεξηραν·μεν·ον
Datεξηραμμενῃ, εξηρασμενῃεξηραμμενῳ, εξηρασμενῳεξηραν·μεν·ῃεξηραν·μεν·ῳ
Genεξηραμμενης, εξηρασμενηςεξηραμμενου, εξηρασμενουεξηραν·μεν·ηςεξηραν·μεν·ου
PlVocεξηραμμεναι, εξηρασμεναιεξηραμμενοι, εξηρασμενοιεξηραμμενα, εξηρασμεναεξηραν·μεν·αιεξηραν·μεν·οιεξηραν·μεν·α
Nom
Accεξηραμμενας, εξηρασμεναςεξηραμμενους, εξηρασμενουςεξηραν·μεν·αςεξηραν·μεν·ους
Datεξηραμμεναις, εξηρασμεναιςεξηραμμενοις, εξηρασμενοιςεξηραν·μεν·αιςεξηραν·μεν·οις
Genεξηραμμενων, εξηρασμενωνεξηραμμενων, εξηρασμενωνεξηραν·μεν·ωνεξηραν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηραμμην, εξηρασμηνε·εξηραν·μην
2ndεξηρανσοε·εξηραν·σο
3rdεξηραντοε·εξηραν·το
Pl1stεξηραμμεθα, εξηρασμεθαε·εξηραν·μεθα
2ndεξηρανθεε·εξηραν·σθε
3rdεξηρανατοε·εξηραν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξηρανθην[LXX]ε·ξηραν·θην
2ndεξηρανθηςε·ξηραν·θης
3rdεξηρανθη[GNT][LXX]ε·ξηραν·θη
Pl1stεξηρανθημενε·ξηραν·θημεν
2ndεξηρανθητεε·ξηραν·θητε
3rdεξηρανθησαν[LXX]ε·ξηραν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stξηρανθησομαιξηραν·θησομαι
2ndξηρανθησῃ, ξηρανθησειξηραν·θησῃ, ξηραν·θησει classical
3rdξηρανθησεται[LXX]ξηραν·θησεται
Pl1stξηρανθησομεθαξηραν·θησομεθα
2ndξηρανθησεσθεξηραν·θησεσθε
3rdξηρανθησονται[LXX]ξηραν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stξηρανθωξηραν·θω
2ndξηρανθῃςξηραν·θῃς
3rdξηρανθῃξηραν·θῃ
Pl1stξηρανθωμενξηραν·θωμεν
2ndξηρανθητεξηραν·θητε
3rdξηρανθωσιν, ξηρανθωσιξηραν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stξηρανθειηνξηραν·θειην
2ndξηρανθειηςξηραν·θειης
3rdξηρανθειη[LXX]ξηραν·θειη
Pl1stξηρανθειημεν, ξηρανθειμενξηραν·θειημεν, ξηραν·θειμεν classical
2ndξηρανθειητε, ξηρανθειτεξηραν·θειητε, ξηραν·θειτε classical
3rdξηρανθειησαν, ξηρανθειενξηραν·θειησαν, ξηραν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stξηρανθησοιμηνξηραν·θησοιμην
2ndξηρανθησοιοξηραν·θησοιο
3rdξηρανθησοιτοξηραν·θησοιτο
Pl1stξηρανθησοιμεθαξηραν·θησοιμεθα
2ndξηρανθησοισθεξηραν·θησοισθε
3rdξηρανθησοιντοξηραν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndξηρανθητιξηραν·θητι
3rdξηρανθητωξηραν·θητω
Pl1st
2ndξηρανθητεξηραν·θητε
3rdξηρανθητωσαν, ξηρανθεντωνξηραν·θητωσαν, ξηραν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ξηρανθηναι[LXX]​ξηραν·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ξηρανθησεσθαι​ξηραν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηρανθεισαξηρανθειςξηρανθενξηραν·θεισ·αξηραν·θει[ντ]·ςξηραν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accξηρανθεισανξηρανθενταξηραν·θεισ·ανξηραν·θε[ι]ντ·α
Datξηρανθεισῃξηρανθεντιξηραν·θεισ·ῃξηραν·θε[ι]ντ·ι
Genξηρανθεισηςξηρανθεντοςξηραν·θεισ·ηςξηραν·θε[ι]ντ·ος
PlVocξηρανθεισαιξηρανθεντεςξηρανθενταξηραν·θεισ·αιξηραν·θε[ι]ντ·εςξηραν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accξηρανθεισαςξηρανθενταςξηραν·θεισ·αςξηραν·θε[ι]ντ·ας
Datξηρανθεισαιςξηρανθεισι, ξηρανθεισινξηραν·θεισ·αιςξηραν·θει[ντ]·σι(ν)
Genξηρανθεισωνξηρανθεντωνξηραν·θεισ·ωνξηραν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocξηρανθησομενηξηρανθησομενεξηραν·θησομεν·ηξηραν·θησομεν·ε
Nomξηρανθησομενοςξηραν·θησομεν·ος
Accξηρανθησομενηνξηρανθησομενονξηραν·θησομεν·ηνξηραν·θησομεν·ον
Datξηρανθησομενῃξηρανθησομενῳξηραν·θησομεν·ῃξηραν·θησομεν·ῳ
Genξηρανθησομενηςξηρανθησομενουξηραν·θησομεν·ηςξηραν·θησομεν·ου
PlVocξηρανθησομεναιξηρανθησομενοιξηρανθησομεναξηραν·θησομεν·αιξηραν·θησομεν·οιξηραν·θησομεν·α
Nom
Accξηρανθησομεναςξηρανθησομενουςξηραν·θησομεν·αςξηραν·θησομεν·ους
Datξηρανθησομεναιςξηρανθησομενοιςξηραν·θησομεν·αιςξηραν·θησομεν·οις
Genξηρανθησομενωνξηρανθησομενωνξηραν·θησομεν·ωνξηραν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 02:30:03 EST