εκχεω εκχυνω εκχυννω • EKCEW EKCUNW EKCUNNW EKXEW EKXUNW EKXUNNW • ekcheō ekchunō ekchunnō

Search: εξεχεα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεχεαἐκχέωεκ·ε·χε·[σ]α1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεχεαἐκχέωεκ·ε·χε·[σ]α1aor act ind 1st sg

ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεω[GNT][LXX], εκχυνω, εκχυννωεκ·χε·ω, εκ·χυν·ω, εκ·χυνν·ωεκχεομαι, εκχυνομαι, εκχυννομαιεκ·χε·ομαι, εκ·χυν·ομαι, εκ·χυνν·ομαι
2ndεκχεεις[LXX], εκχυννεις, εκχυνειςεκ·χε·εις, εκ·χυνν·εις, εκ·χυν·ειςεκχεῃ[LXX], εκχεει[LXX], εκχεεσαι, εκχυννῃ, εκχυνῃ, εκχυννει, εκχυνει, εκχυννεσαι, εκχυνεσαιεκ·χε·ῃ, εκ·χε·ει classical, εκ·χε·εσαι alt, εκ·χυνν·ῃ, εκ·χυν·ῃ, εκ·χυνν·ει classical, εκ·χυν·ει classical, εκ·χυνν·εσαι alt, εκ·χυν·εσαι alt
3rdεκχεει[LXX], εκχυννει, εκχυνειεκ·χε·ει, εκ·χυνν·ει, εκ·χυν·ειεκχεεται, εκχειται[GNT], εκχυννεται, εκχυνεταιεκ·χε·εται, irreg. εκ·χ(ε)·εται (for εκ·χε·εται > εκχεεται), εκ·χυνν·εται, εκ·χυν·εται
Pl1stεκχεομεν, εκχυνομεν, εκχυννομενεκ·χε·ομεν, εκ·χυν·ομεν, εκ·χυνν·ομενεκχεομεθα, εκχυνομεθα, εκχυννομεθαεκ·χε·ομεθα, εκ·χυν·ομεθα, εκ·χυνν·ομεθα
2ndεκχεετε[GNT][LXX], εκχυννετε, εκχυνετεεκ·χε·ετε, εκ·χυνν·ετε, εκ·χυν·ετεεκχεεσθε, εκχυννεσθε, εκχυνεσθεεκ·χε·εσθε, εκ·χυνν·εσθε, εκ·χυν·εσθε
3rdεκχεουσιν[LXX], εκχεουσι, εκχυνουσιν, εκχυννουσιν, εκχυνουσι, εκχυννουσιεκ·χε·ουσι(ν), εκ·χε·ουσι(ν), εκ·χυν·ουσι(ν), εκ·χυνν·ουσι(ν)εκχεονται, εκχυνονται, εκχυννονταιεκ·χε·ονται, εκ·χυν·ονται, εκ·χυνν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεω[GNT][LXX], εκχυνω, εκχυννωεκ·χε·ω, εκ·χυν·ω, εκ·χυνν·ωεκχεωμαι, εκχυνωμαι, εκχυννωμαιεκ·χε·ωμαι, εκ·χυν·ωμαι, εκ·χυνν·ωμαι
2ndεκχεῃς[LXX], εκχυννῃς, εκχυνῃςεκ·χε·ῃς, εκ·χυνν·ῃς, εκ·χυν·ῃςεκχεῃ[LXX], εκχυννῃ, εκχυνῃεκ·χε·ῃ, εκ·χυνν·ῃ, εκ·χυν·ῃ
3rdεκχεῃ[LXX], εκχυννῃ, εκχυνῃεκ·χε·ῃ, εκ·χυνν·ῃ, εκ·χυν·ῃεκχεηται, εκχυννηται, εκχυνηταιεκ·χε·ηται, εκ·χυνν·ηται, εκ·χυν·ηται
Pl1stεκχεωμεν, εκχυνωμεν, εκχυννωμενεκ·χε·ωμεν, εκ·χυν·ωμεν, εκ·χυνν·ωμενεκχεωμεθα, εκχυνωμεθα, εκχυννωμεθαεκ·χε·ωμεθα, εκ·χυν·ωμεθα, εκ·χυνν·ωμεθα
2ndεκχεητε[LXX], εκχυννητε, εκχυνητεεκ·χε·ητε, εκ·χυνν·ητε, εκ·χυν·ητεεκχεησθε, εκχυννησθε, εκχυνησθεεκ·χε·ησθε, εκ·χυνν·ησθε, εκ·χυν·ησθε
3rdεκχεωσιν[LXX], εκχεωσι, εκχυνωσιν, εκχυννωσιν, εκχυνωσι, εκχυννωσιεκ·χε·ωσι(ν), εκ·χε·ωσι(ν), εκ·χυν·ωσι(ν), εκ·χυνν·ωσι(ν)εκχεωνται, εκχυνωνται, εκχυννωνταιεκ·χε·ωνται, εκ·χυν·ωνται, εκ·χυνν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεοιμι, εκχυνοιμι, εκχυννοιμιεκ·χε·οιμι, εκ·χυν·οιμι, εκ·χυνν·οιμιεκχεοιμην, εκχυνοιμην, εκχυννοιμηνεκ·χε·οιμην, εκ·χυν·οιμην, εκ·χυνν·οιμην
2ndεκχεοις, εκχυνοις, εκχυννοιςεκ·χε·οις, εκ·χυν·οις, εκ·χυνν·οιςεκχεοιο, εκχυνοιο, εκχυννοιοεκ·χε·οιο, εκ·χυν·οιο, εκ·χυνν·οιο
3rdεκχεοι, εκχυνοι, εκχυννοιεκ·χε·οι, εκ·χυν·οι, εκ·χυνν·οιεκχεοιτο, εκχυνοιτο, εκχυννοιτοεκ·χε·οιτο, εκ·χυν·οιτο, εκ·χυνν·οιτο
Pl1stεκχεοιμεν, εκχυνοιμεν, εκχυννοιμενεκ·χε·οιμεν, εκ·χυν·οιμεν, εκ·χυνν·οιμενεκχεοιμεθα, εκχυνοιμεθα, εκχυννοιμεθαεκ·χε·οιμεθα, εκ·χυν·οιμεθα, εκ·χυνν·οιμεθα
2ndεκχεοιτε, εκχυνοιτε, εκχυννοιτεεκ·χε·οιτε, εκ·χυν·οιτε, εκ·χυνν·οιτεεκχεοισθε, εκχυνοισθε, εκχυννοισθεεκ·χε·οισθε, εκ·χυν·οισθε, εκ·χυνν·οισθε
3rdεκχεοιεν, εκχεοισαν, εκχυνοιεν, εκχυννοιεν, εκχυνοισαν, εκχυννοισανεκ·χε·οιεν, εκ·χε·οισαν alt, εκ·χυν·οιεν, εκ·χυνν·οιεν, εκ·χυν·οισαν alt, εκ·χυνν·οισαν altεκχεοιντο, εκχυνοιντο, εκχυννοιντοεκ·χε·οιντο, εκ·χυν·οιντο, εκ·χυνν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκχεε[LXX], εκχυννε, εκχυνεεκ·χε·ε, εκ·χυνν·ε, εκ·χυν·εεκχεου, εκχυνου, εκχυννουεκ·χε·ου, εκ·χυν·ου, εκ·χυνν·ου
3rdεκχεετω, εκχυννετω, εκχυνετωεκ·χε·ετω, εκ·χυνν·ετω, εκ·χυν·ετωεκχεεσθω, εκχυννεσθω, εκχυνεσθωεκ·χε·εσθω, εκ·χυνν·εσθω, εκ·χυν·εσθω
Pl1st
2ndεκχεετε[GNT][LXX], εκχυννετε, εκχυνετεεκ·χε·ετε, εκ·χυνν·ετε, εκ·χυν·ετεεκχεεσθε, εκχυννεσθε, εκχυνεσθεεκ·χε·εσθε, εκ·χυνν·εσθε, εκ·χυν·εσθε
3rdεκχεετωσαν, εκχεοντων[LXX], εκχυννετωσαν, εκχυνετωσαν, εκχυνοντων, εκχυννοντωνεκ·χε·ετωσαν, εκ·χε·οντων classical, εκ·χυνν·ετωσαν, εκ·χυν·ετωσαν, εκ·χυν·οντων classical, εκ·χυνν·οντων classicalεκχεεσθωσαν, εκχεεσθων, εκχυννεσθωσαν, εκχυνεσθωσαν, εκχυννεσθων, εκχυνεσθωνεκ·χε·εσθωσαν, εκ·χε·εσθων classical, εκ·χυνν·εσθωσαν, εκ·χυν·εσθωσαν, εκ·χυνν·εσθων classical, εκ·χυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκχεειν[LXX], εκχυννειν, εκχυνειν​εκ·χε·ειν, εκ·χυνν·ειν, εκ·χυν·ειν​εκχεεσθαι, εκχεισθαι[LXX], εκχυννεσθαι, εκχυνεσθαι​εκ·χε·εσθαι, irreg. εκ·χ(ε)·εσθαι (for εκ·χε·εσθαι > εκ·χεεσθαι), εκ·χυνν·εσθαι, εκ·χυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχεουσα[LXX], εκχυνουσα, εκχυννουσαεκχεον[LXX], εκχυνον, εκχυννονεκ·χε·ουσ·α, εκ·χυν·ουσ·α, εκ·χυνν·ουσ·αεκ·χε·ο[υ]ν[τ], εκ·χυν·ο[υ]ν[τ], εκ·χυνν·ο[υ]ν[τ]
Nomεκχεων[LXX], εκχυνων, εκχυννωνεκ·χε·ο[υ]ν[τ]·^, εκ·χυν·ο[υ]ν[τ]·^, εκ·χυνν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκχεουσαν, εκχυνουσαν, εκχυννουσανεκχεοντα[LXX], εκχυνοντα, εκχυννονταεκ·χε·ουσ·αν, εκ·χυν·ουσ·αν, εκ·χυνν·ουσ·ανεκ·χε·ο[υ]ντ·α, εκ·χυν·ο[υ]ντ·α, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·α
Datεκχεουσῃ, εκχυνουσῃ, εκχυννουσῃεκχεοντι, εκχυνοντι, εκχυννοντιεκ·χε·ουσ·ῃ, εκ·χυν·ουσ·ῃ, εκ·χυνν·ουσ·ῃεκ·χε·ο[υ]ντ·ι, εκ·χυν·ο[υ]ντ·ι, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·ι
Genεκχεουσης[LXX], εκχυνουσης, εκχυννουσηςεκχεοντος[LXX], εκχυνοντος, εκχυννοντοςεκ·χε·ουσ·ης, εκ·χυν·ουσ·ης, εκ·χυνν·ουσ·ηςεκ·χε·ο[υ]ντ·ος, εκ·χυν·ο[υ]ντ·ος, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκχεουσαι[LXX], εκχυνουσαι, εκχυννουσαιεκχεοντες, εκχυνοντες, εκχυννοντεςεκχεοντα[LXX], εκχυνοντα, εκχυννονταεκ·χε·ουσ·αι, εκ·χυν·ουσ·αι, εκ·χυνν·ουσ·αιεκ·χε·ο[υ]ντ·ες, εκ·χυν·ο[υ]ντ·ες, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·εςεκ·χε·ο[υ]ντ·α, εκ·χυν·ο[υ]ντ·α, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκχεουσας, εκχυνουσας, εκχυννουσαςεκχεοντας, εκχυνοντας, εκχυννονταςεκ·χε·ουσ·ας, εκ·χυν·ουσ·ας, εκ·χυνν·ουσ·αςεκ·χε·ο[υ]ντ·ας, εκ·χυν·ο[υ]ντ·ας, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·ας
Datεκχεουσαις, εκχυνουσαις, εκχυννουσαιςεκχεουσι, εκχεουσιν[LXX], εκχυνουσι, εκχυννουσι, εκχυνουσιν, εκχυννουσινεκ·χε·ουσ·αις, εκ·χυν·ουσ·αις, εκ·χυνν·ουσ·αιςεκ·χε·ου[ντ]·σι(ν), εκ·χε·ου[ντ]·σι(ν), εκ·χυν·ου[ντ]·σι(ν), εκ·χυνν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκχεουσων, εκχυνουσων, εκχυννουσωνεκχεοντων[LXX], εκχυνοντων, εκχυννοντωνεκ·χε·ουσ·ων, εκ·χυν·ουσ·ων, εκ·χυνν·ουσ·ωνεκ·χε·ο[υ]ντ·ων, εκ·χυν·ο[υ]ντ·ων, εκ·χυνν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχεομενη, εκχυνομενη, εκχυννομενηεκχεομενε, εκχυνομενε, εκχυννομενεεκ·χε·ομεν·η, εκ·χυν·ομεν·η, εκ·χυνν·ομεν·ηεκ·χε·ομεν·ε, εκ·χυν·ομεν·ε, εκ·χυνν·ομεν·ε
Nomεκχεομενος, εκχυνομενος, εκχυννομενοςεκ·χε·ομεν·ος, εκ·χυν·ομεν·ος, εκ·χυνν·ομεν·ος
Accεκχεομενην, εκχυνομενην, εκχυννομενηνεκχεομενον, εκχυνομενον[GNT], εκχυννομενον[GNT]εκ·χε·ομεν·ην, εκ·χυν·ομεν·ην, εκ·χυνν·ομεν·ηνεκ·χε·ομεν·ον, εκ·χυν·ομεν·ον, εκ·χυνν·ομεν·ον
Datεκχεομενῃ, εκχυνομενῃ, εκχυννομενῃεκχεομενῳ, εκχυνομενῳ, εκχυννομενῳεκ·χε·ομεν·ῃ, εκ·χυν·ομεν·ῃ, εκ·χυνν·ομεν·ῃεκ·χε·ομεν·ῳ, εκ·χυν·ομεν·ῳ, εκ·χυνν·ομεν·ῳ
Genεκχεομενης, εκχυνομενης, εκχυννομενηςεκχεομενου, εκχυνομενου, εκχυννομενουεκ·χε·ομεν·ης, εκ·χυν·ομεν·ης, εκ·χυνν·ομεν·ηςεκ·χε·ομεν·ου, εκ·χυν·ομεν·ου, εκ·χυνν·ομεν·ου
PlVocεκχεομεναι, εκχυνομεναι, εκχυννομεναιεκχεομενοι, εκχυνομενοι, εκχυννομενοιεκχεομενα, εκχυνομενα, εκχυννομεναεκ·χε·ομεν·αι, εκ·χυν·ομεν·αι, εκ·χυνν·ομεν·αιεκ·χε·ομεν·οι, εκ·χυν·ομεν·οι, εκ·χυνν·ομεν·οιεκ·χε·ομεν·α, εκ·χυν·ομεν·α, εκ·χυνν·ομεν·α
Nom
Accεκχεομενας, εκχυνομενας, εκχυννομεναςεκχεομενους, εκχυνομενους, εκχυννομενουςεκ·χε·ομεν·ας, εκ·χυν·ομεν·ας, εκ·χυνν·ομεν·αςεκ·χε·ομεν·ους, εκ·χυν·ομεν·ους, εκ·χυνν·ομεν·ους
Datεκχεομεναις, εκχυνομεναις, εκχυννομεναιςεκχεομενοις, εκχυνομενοις, εκχυννομενοιςεκ·χε·ομεν·αις, εκ·χυν·ομεν·αις, εκ·χυνν·ομεν·αιςεκ·χε·ομεν·οις, εκ·χυν·ομεν·οις, εκ·χυνν·ομεν·οις
Genεκχεομενων, εκχυνομενων, εκχυννομενωνεκχεομενων, εκχυνομενων, εκχυννομενωνεκ·χε·ομεν·ων, εκ·χυν·ομεν·ων, εκ·χυνν·ομεν·ωνεκ·χε·ομεν·ων, εκ·χυν·ομεν·ων, εκ·χυνν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεχεον, εξεχυνον, εξεχυννονεκ·ε·χε·ον, εκ·ε·χυν·ον, εκ·ε·χυνν·ονεξεχεομην, εξεχυνομην, εξεχυννομηνεκ·ε·χε·ομην, εκ·ε·χυν·ομην, εκ·ε·χυνν·ομην
2ndεξεχεες, εξεχυννες, εξεχυνεςεκ·ε·χε·ες, εκ·ε·χυνν·ες, εκ·ε·χυν·εςεξεχεου, εξεχυνου, εξεχυννουεκ·ε·χε·ου, εκ·ε·χυν·ου, εκ·ε·χυνν·ου
3rdεξεχεεν[GNT][LXX], εξεχεε, εξεχυννεν, εξεχυνεν, εξεχυννε, εξεχυνεεκ·ε·χε·ε(ν), εκ·ε·χε·ε(ν), εκ·ε·χυνν·ε(ν), εκ·ε·χυν·ε(ν)εξεχεετο, εξεχειτο[GNT], εξεχυννετο[GNT], εξεχυνετοεκ·ε·χε·ετο, irreg. εκ·ε·χ(ε)·ετο (for εκ·ε·χε·εται > εξεχεετο), εκ·ε·χυνν·ετο, εκ·ε·χυν·ετο
Pl1stεξεχεομεν, εξεχυνομεν, εξεχυννομενεκ·ε·χε·ομεν, εκ·ε·χυν·ομεν, εκ·ε·χυνν·ομενεξεχεομεθα, εξεχυνομεθα, εξεχυννομεθαεκ·ε·χε·ομεθα, εκ·ε·χυν·ομεθα, εκ·ε·χυνν·ομεθα
2ndεξεχεετε, εξεχυννετε, εξεχυνετεεκ·ε·χε·ετε, εκ·ε·χυνν·ετε, εκ·ε·χυν·ετεεξεχεεσθε, εξεχυννεσθε, εξεχυνεσθεεκ·ε·χε·εσθε, εκ·ε·χυνν·εσθε, εκ·ε·χυν·εσθε
3rdεξεχεον, εξεχεοσαν, εξεχυνον, εξεχυννον, εξεχυνοσαν, εξεχυννοσανεκ·ε·χε·ον, εκ·ε·χε·οσαν alt, εκ·ε·χυν·ον, εκ·ε·χυνν·ον, εκ·ε·χυν·οσαν alt, εκ·ε·χυνν·οσαν altεξεχεοντο, εξεχυνοντο, εξεχυννοντοεκ·ε·χε·οντο, εκ·ε·χυν·οντο, εκ·ε·χυνν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεω[GNT][LXX]εκ·χε(ε)·[σ]ωεκχεουμαιεκ·χε(ε)·[σ]ομαι
2ndεκχεεις[LXX]εκ·χε(ε)·[σ]ειςεκχεῃ[LXX], εκχεει[LXX], εκχεεισαιεκ·χε(ε)·[σ]ῃ, εκ·χε(ε)·[σ]ει classical, εκ·χε(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεκχεει[LXX]εκ·χε(ε)·[σ]ειεκχεειταιεκ·χε(ε)·[σ]εται
Pl1stεκχεουμενεκ·χε(ε)·[σ]ομενεκχεουμεθαεκ·χε(ε)·[σ]ομεθα
2ndεκχεειτε[LXX]εκ·χε(ε)·[σ]ετεεκχεεισθεεκ·χε(ε)·[σ]εσθε
3rdεκχεουσιν[LXX], εκχεουσιεκ·χε(ε)·[σ]ουσι(ν), εκ·χε(ε)·[σ]ουσι(ν)εκχεουνταιεκ·χε(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεοιμιεκ·χε(ε)·[σ]οιμιεκχεοιμηνεκ·χε(ε)·[σ]οιμην
2ndεκχεοιςεκ·χε(ε)·[σ]οιςεκχεοιοεκ·χε(ε)·[σ]οιο
3rdεκχεοιεκ·χε(ε)·[σ]οιεκχεοιτοεκ·χε(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεκχεοιμενεκ·χε(ε)·[σ]οιμενεκχεοιμεθαεκ·χε(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεκχεοιτεεκ·χε(ε)·[σ]οιτεεκχεοισθεεκ·χε(ε)·[σ]οισθε
3rdεκχεοιενεκ·χε(ε)·[σ]οιενεκχεοιντοεκ·χε(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκχεειν[LXX]​εκ·χε(ε)·[σ]εινεκχεεισθαι​εκ·χε(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχεουσα[LXX]εκχεουνεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·αεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεκχεων[LXX]εκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεκχεουσανεκχεουνταεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·ανεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεκχεουσῃεκχεουντιεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·ῃεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεκχεουσης[LXX]εκχεουντοςεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·ηςεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεκχεουσαι[LXX]εκχεουντεςεκχεουνταεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·αιεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκχεουσαςεκχεουνταςεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·αςεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεκχεουσαιςεκχεουσι, εκχεουσιν[LXX]εκ·χε(ε)·[σ]ουσ·αιςεκ·χε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εκ·χε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεκχεουσωνεκχεουντωνεκ·χε(ε)·[σ]ουσ·ωνεκ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχεουμενηεκχεουμενεεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ηεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεκχεουμενοςεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεκχεουμενηνεκχεουμενονεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ηνεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεκχεουμενῃεκχεουμενῳεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ῃεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεκχεουμενηςεκχεουμενουεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ηςεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεκχεουμεναιεκχεουμενοιεκχεουμεναεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·αιεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·οιεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεκχεουμεναςεκχεουμενουςεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·αςεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεκχεουμεναιςεκχεουμενοιςεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·αιςεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεκχεουμενωνεκχεουμενωνεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ωνεκ·χε(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεχεα[LXX]εκ·ε·χε·[σ]αεξεχεαμηνεκ·ε·χε·[σ]αμην
2ndεξεχεας[LXX]εκ·ε·χε·[σ]αςεξεχεωεκ·ε·χε·[σ]ω
3rdεξεχεεν[GNT][LXX], εξεχεεεκ·ε·χε·[σ]ε(ν), εκ·ε·χε·[σ]ε(ν)εξεχεατοεκ·ε·χε·[σ]ατο
Pl1stεξεχεαμενεκ·ε·χε·[σ]αμενεξεχεαμεθαεκ·ε·χε·[σ]αμεθα
2ndεξεχεατεεκ·ε·χε·[σ]ατεεξεχεασθεεκ·ε·χε·[σ]ασθε
3rdεξεχεαν[GNT][LXX]εκ·ε·χε·[σ]ανεξεχεαντοεκ·ε·χε·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεω[GNT][LXX]εκ·χε·[σ]ωεκχεωμαιεκ·χε·[σ]ωμαι
2ndεκχεῃς[LXX]εκ·χε·[σ]ῃςεκχεῃ[LXX]εκ·χε·[σ]ῃ
3rdεκχεῃ[LXX]εκ·χε·[σ]ῃεκχεηταιεκ·χε·[σ]ηται
Pl1stεκχεωμενεκ·χε·[σ]ωμενεκχεωμεθαεκ·χε·[σ]ωμεθα
2ndεκχεητε[LXX]εκ·χε·[σ]ητεεκχεησθεεκ·χε·[σ]ησθε
3rdεκχεωσιν[LXX], εκχεωσιεκ·χε·[σ]ωσι(ν), εκ·χε·[σ]ωσι(ν)εκχεωνταιεκ·χε·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκχεαιμιεκ·χε·[σ]αιμιεκχεαιμηνεκ·χε·[σ]αιμην
2ndεκχεαις, εκχεειαςεκ·χε·[σ]αις, εκ·χε·[σ]ειας classicalεκχεαιοεκ·χε·[σ]αιο
3rdεκχεαι[GNT][LXX], εκχεειεεκ·χε·[σ]αι, εκ·χε·[σ]ειε classicalεκχεαιτοεκ·χε·[σ]αιτο
Pl1stεκχεαιμενεκ·χε·[σ]αιμενεκχεαιμεθαεκ·χε·[σ]αιμεθα
2ndεκχεαιτεεκ·χε·[σ]αιτεεκχεαισθεεκ·χε·[σ]αισθε
3rdεκχεαιεν, εκχεαισαν, εκχεειαν, εκχεειενεκ·χε·[σ]αιεν, εκ·χε·[σ]αισαν alt, εκ·χε·[σ]ειαν classical, εκ·χε·[σ]ειεν classicalεκχεαιντοεκ·χε·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκχεον[LXX]εκ·χε·[σ]ονεκχεαι[GNT][LXX]εκ·χε·[σ]αι
3rdεκχεατωεκ·χε·[σ]ατωεκχεασθωεκ·χε·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεκχεατε[GNT]εκ·χε·[σ]ατεεκχεασθεεκ·χε·[σ]ασθε
3rdεκχεατωσαν, εκχεαντωνεκ·χε·[σ]ατωσαν, εκ·χε·[σ]αντων classicalεκχεασθωσαν, εκχεασθωνεκ·χε·[σ]ασθωσαν, εκ·χε·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκχεαι[GNT][LXX]​εκ·χε·[σ]αιεκχεασθαι​εκ·χε·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχεασαεκχεαςεκχεανεκ·χε·[σ]ασ·αεκ·χε·[σ]α[ντ]·ςεκ·χε·[σ]αν[τ]
Nom
Accεκχεασανεκχεανταεκ·χε·[σ]ασ·ανεκ·χε·[σ]αντ·α
Datεκχεασῃεκχεαντιεκ·χε·[σ]ασ·ῃεκ·χε·[σ]αντ·ι
Genεκχεασηςεκχεαντοςεκ·χε·[σ]ασ·ηςεκ·χε·[σ]αντ·ος
PlVocεκχεασαιεκχεαντεςεκχεανταεκ·χε·[σ]ασ·αιεκ·χε·[σ]αντ·εςεκ·χε·[σ]αντ·α
Nom
Accεκχεασαςεκχεανταςεκ·χε·[σ]ασ·αςεκ·χε·[σ]αντ·ας
Datεκχεασαιςεκχεασι, εκχεασινεκ·χε·[σ]ασ·αιςεκ·χε·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεκχεασωνεκχεαντωνεκ·χε·[σ]ασ·ωνεκ·χε·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχεαμενηεκχεαμενεεκ·χε·[σ]αμεν·ηεκ·χε·[σ]αμεν·ε
Nomεκχεαμενοςεκ·χε·[σ]αμεν·ος
Accεκχεαμενηνεκχεαμενονεκ·χε·[σ]αμεν·ηνεκ·χε·[σ]αμεν·ον
Datεκχεαμενῃεκχεαμενῳεκ·χε·[σ]αμεν·ῃεκ·χε·[σ]αμεν·ῳ
Genεκχεαμενηςεκχεαμενουεκ·χε·[σ]αμεν·ηςεκ·χε·[σ]αμεν·ου
PlVocεκχεαμεναιεκχεαμενοιεκχεαμεναεκ·χε·[σ]αμεν·αιεκ·χε·[σ]αμεν·οιεκ·χε·[σ]αμεν·α
Nom
Accεκχεαμεναςεκχεαμενουςεκ·χε·[σ]αμεν·αςεκ·χε·[σ]αμεν·ους
Datεκχεαμεναιςεκχεαμενοιςεκ·χε·[σ]αμεν·αιςεκ·χε·[σ]αμεν·οις
Genεκχεαμενωνεκχεαμενωνεκ·χε·[σ]αμεν·ωνεκ·χε·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεχυκα[LXX]εκ·κεχυ·καεκκεχυμαιεκ·κεχυ·μαι
2ndεκκεχυκας, εκκεχυκεςεκ·κεχυ·κας, εκ·κεχυ·κες altεκκεχυσαιεκ·κεχυ·σαι
3rdεκκεχυκεν, εκκεχυκεεκ·κεχυ·κε(ν)εκκεχυται[GNT]εκ·κεχυ·ται
Pl1stεκκεχυκαμενεκ·κεχυ·καμενεκκεχυμεθαεκ·κεχυ·μεθα
2ndεκκεχυκατεεκ·κεχυ·κατεεκκεχυσθεεκ·κεχυ·σθε
3rdεκκεχυκασιν, εκκεχυκασι, εκκεχυκανεκ·κεχυ·κασι(ν), εκ·κεχυ·καν altεκκεχυνταιεκ·κεχυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεχυσομαιεκ·κεχυ·σομαι
2ndεκκεχυσῃ, εκκεχυσειεκ·κεχυ·σῃ, εκ·κεχυ·σει classical
3rdεκκεχυσεταιεκ·κεχυ·σεται
Pl1stεκκεχυσομεθαεκ·κεχυ·σομεθα
2ndεκκεχυσεσθεεκ·κεχυ·σεσθε
3rdεκκεχυσονταιεκ·κεχυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεχυκωεκ·κεχυ·κω
2ndεκκεχυκῃςεκ·κεχυ·κῃς
3rdεκκεχυκῃεκ·κεχυ·κῃ
Pl1stεκκεχυκωμενεκ·κεχυ·κωμεν
2ndεκκεχυκητεεκ·κεχυ·κητε
3rdεκκεχυκωσιν, εκκεχυκωσιεκ·κεχυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεχυκοιμι, εκκεχυκοιηνεκ·κεχυ·κοιμι, εκ·κεχυ·κοιην classical
2ndεκκεχυκοις, εκκεχυκοιηςεκ·κεχυ·κοις, εκ·κεχυ·κοιης classical
3rdεκκεχυκοι, εκκεχυκοιηεκ·κεχυ·κοι, εκ·κεχυ·κοιη classical
Pl1stεκκεχυκοιμενεκ·κεχυ·κοιμεν
2ndεκκεχυκοιτεεκ·κεχυ·κοιτε
3rdεκκεχυκοιενεκ·κεχυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεχυσοιμηνεκ·κεχυ·σοιμην
2ndεκκεχυσοιοεκ·κεχυ·σοιο
3rdεκκεχυσοιτοεκ·κεχυ·σοιτο
Pl1stεκκεχυσοιμεθαεκ·κεχυ·σοιμεθα
2ndεκκεχυσοισθεεκ·κεχυ·σοισθε
3rdεκκεχυσοιντοεκ·κεχυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκεχυκεεκ·κεχυ·κεεκκεχυσοεκ·κεχυ·σο
3rdεκκεχυκετωεκ·κεχυ·κετωεκκεχυσθωεκ·κεχυ·σθω
Pl1st
2ndεκκεχυκετεεκ·κεχυ·κετεεκκεχυσθεεκ·κεχυ·σθε
3rdεκκεχυκετωσανεκ·κεχυ·κετωσανεκκεχυσθωσαν, εκκεχυσθωνεκ·κεχυ·σθωσαν, εκ·κεχυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεχυκεναι​εκ·κεχυ·κεναι​εκκεχυσθαι​εκ·κεχυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκεχυσεσθαι​εκ·κεχυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεχυκυιαεκκεχυκοςεκ·κεχυ·κυι·αεκ·κεχυ·κο[τ]·ς
Nomεκκεχυκωςεκ·κεχυ·κο[τ]·^ς
Accεκκεχυκυιανεκκεχυκοταεκ·κεχυ·κυι·ανεκ·κεχυ·κοτ·α
Datεκκεχυκυιᾳεκκεχυκοτιεκ·κεχυ·κυι·ᾳεκ·κεχυ·κοτ·ι
Genεκκεχυκυιαςεκκεχυκοτοςεκ·κεχυ·κυι·αςεκ·κεχυ·κοτ·ος
PlVocεκκεχυκυιαιεκκεχυκοτεςεκκεχυκοταεκ·κεχυ·κυι·αιεκ·κεχυ·κοτ·εςεκ·κεχυ·κοτ·α
Nom
Accεκκεχυκυιαςεκκεχυκοταςεκ·κεχυ·κυι·αςεκ·κεχυ·κοτ·ας
Datεκκεχυκυιαιςεκκεχυκοσι, εκκεχυκοσινεκ·κεχυ·κυι·αιςεκ·κεχυ·κο[τ]·σι(ν)
Genεκκεχυκυιωνεκκεχυκοτωνεκ·κεχυ·κυι·ωνεκ·κεχυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκεχυμενηεκκεχυμενεεκ·κεχυ·μεν·ηεκ·κεχυ·μεν·ε
Nomεκκεχυμενοςεκ·κεχυ·μεν·ος
Accεκκεχυμενηνεκκεχυμενον[GNT]εκ·κεχυ·μεν·ηνεκ·κεχυ·μεν·ον
Datεκκεχυμενῃεκκεχυμενῳεκ·κεχυ·μεν·ῃεκ·κεχυ·μεν·ῳ
Genεκκεχυμενηςεκκεχυμενου[LXX]εκ·κεχυ·μεν·ηςεκ·κεχυ·μεν·ου
PlVocεκκεχυμεναιεκκεχυμενοιεκκεχυμενα[LXX]εκ·κεχυ·μεν·αιεκ·κεχυ·μεν·οιεκ·κεχυ·μεν·α
Nom
Accεκκεχυμεναςεκκεχυμενουςεκ·κεχυ·μεν·αςεκ·κεχυ·μεν·ους
Datεκκεχυμεναιςεκκεχυμενοιςεκ·κεχυ·μεν·αιςεκ·κεχυ·μεν·οις
Genεκκεχυμενωνεκκεχυμενωνεκ·κεχυ·μεν·ωνεκ·κεχυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκεχυκειν, εξεκεχυκηεκ·ε·κεχυ·κειν, εκ·ε·κεχυ·κη classicalεξεκεχυμηνεκ·ε·κεχυ·μην
2ndεξεκεχυκεις, εξεκεχυκηςεκ·ε·κεχυ·κεις, εκ·ε·κεχυ·κης classicalεξεκεχυσοεκ·ε·κεχυ·σο
3rdεξεκεχυκειεκ·ε·κεχυ·κειεξεκεχυτοεκ·ε·κεχυ·το
Pl1stεξεκεχυκειμεν, εξεκεχυκεμενεκ·ε·κεχυ·κειμεν, εκ·ε·κεχυ·κεμεν classicalεξεκεχυμεθαεκ·ε·κεχυ·μεθα
2ndεξεκεχυκειτε, εξεκεχυκετεεκ·ε·κεχυ·κειτε, εκ·ε·κεχυ·κετε classicalεξεκεχυσθεεκ·ε·κεχυ·σθε
3rdεξεκεχυκεισαν, εξεκεχυκεσανεκ·ε·κεχυ·κεισαν, εκ·ε·κεχυ·κεσαν classicalεξεκεχυντοεκ·ε·κεχυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκεχυκειν, εκκεχυκηεκ·[ε]·κεχυ·κειν, εκ·[ε]·κεχυ·κη classicalεκκεχυμηνεκ·[ε]·κεχυ·μην
2ndεκκεχυκεις, εκκεχυκηςεκ·[ε]·κεχυ·κεις, εκ·[ε]·κεχυ·κης classicalεκκεχυσοεκ·[ε]·κεχυ·σο
3rdεκκεχυκειεκ·[ε]·κεχυ·κειεκκεχυτοεκ·[ε]·κεχυ·το
Pl1stεκκεχυκειμεν, εκκεχυκεμενεκ·[ε]·κεχυ·κειμεν, εκ·[ε]·κεχυ·κεμεν classicalεκκεχυμεθαεκ·[ε]·κεχυ·μεθα
2ndεκκεχυκειτε, εκκεχυκετεεκ·[ε]·κεχυ·κειτε, εκ·[ε]·κεχυ·κετε classicalεκκεχυσθεεκ·[ε]·κεχυ·σθε
3rdεκκεχυκεισαν, εκκεχυκεσανεκ·[ε]·κεχυ·κεισαν, εκ·[ε]·κεχυ·κεσαν classicalεκκεχυντοεκ·[ε]·κεχυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεχυθην[LXX]εκ·ε·χυ·θην
2ndεξεχυθηςεκ·ε·χυ·θης
3rdεξεχυθη[GNT][LXX]εκ·ε·χυ·θη
Pl1stεξεχυθημενεκ·ε·χυ·θημεν
2ndεξεχυθητεεκ·ε·χυ·θητε
3rdεξεχυθησαν[GNT][LXX]εκ·ε·χυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκχυθησομαιεκ·χυ·θησομαι
2ndεκχυθησῃ, εκχυθησειεκ·χυ·θησῃ, εκ·χυ·θησει classical
3rdεκχυθησεται[GNT][LXX]εκ·χυ·θησεται
Pl1stεκχυθησομεθαεκ·χυ·θησομεθα
2ndεκχυθησεσθεεκ·χυ·θησεσθε
3rdεκχυθησονται[LXX]εκ·χυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκχυθωεκ·χυ·θω
2ndεκχυθῃς[LXX]εκ·χυ·θῃς
3rdεκχυθῃεκ·χυ·θῃ
Pl1stεκχυθωμενεκ·χυ·θωμεν
2ndεκχυθητεεκ·χυ·θητε
3rdεκχυθωσιν, εκχυθωσιεκ·χυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκχυθειηνεκ·χυ·θειην
2ndεκχυθειηςεκ·χυ·θειης
3rdεκχυθειηεκ·χυ·θειη
Pl1stεκχυθειημεν, εκχυθειμενεκ·χυ·θειημεν, εκ·χυ·θειμεν classical
2ndεκχυθειητε, εκχυθειτεεκ·χυ·θειητε, εκ·χυ·θειτε classical
3rdεκχυθειησαν, εκχυθειενεκ·χυ·θειησαν, εκ·χυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκχυθησοιμηνεκ·χυ·θησοιμην
2ndεκχυθησοιοεκ·χυ·θησοιο
3rdεκχυθησοιτοεκ·χυ·θησοιτο
Pl1stεκχυθησοιμεθαεκ·χυ·θησοιμεθα
2ndεκχυθησοισθεεκ·χυ·θησοισθε
3rdεκχυθησοιντοεκ·χυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκχυθητιεκ·χυ·θητι
3rdεκχυθητωεκ·χυ·θητω
Pl1st
2ndεκχυθητεεκ·χυ·θητε
3rdεκχυθητωσαν, εκχυθεντωνεκ·χυ·θητωσαν, εκ·χυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκχυθηναι​εκ·χυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκχυθησεσθαι​εκ·χυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχυθεισαεκχυθειςεκχυθενεκ·χυ·θεισ·αεκ·χυ·θει[ντ]·ςεκ·χυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκχυθεισανεκχυθενταεκ·χυ·θεισ·ανεκ·χυ·θε[ι]ντ·α
Datεκχυθεισῃεκχυθεντιεκ·χυ·θεισ·ῃεκ·χυ·θε[ι]ντ·ι
Genεκχυθεισηςεκχυθεντος[LXX]εκ·χυ·θεισ·ηςεκ·χυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκχυθεισαιεκχυθεντες[LXX]εκχυθενταεκ·χυ·θεισ·αιεκ·χυ·θε[ι]ντ·εςεκ·χυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκχυθεισαςεκχυθενταςεκ·χυ·θεισ·αςεκ·χυ·θε[ι]ντ·ας
Datεκχυθεισαιςεκχυθεισι, εκχυθεισινεκ·χυ·θεισ·αιςεκ·χυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκχυθεισωνεκχυθεντωνεκ·χυ·θεισ·ωνεκ·χυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκχυθησομενηεκχυθησομενεεκ·χυ·θησομεν·ηεκ·χυ·θησομεν·ε
Nomεκχυθησομενοςεκ·χυ·θησομεν·ος
Accεκχυθησομενηνεκχυθησομενονεκ·χυ·θησομεν·ηνεκ·χυ·θησομεν·ον
Datεκχυθησομενῃεκχυθησομενῳεκ·χυ·θησομεν·ῃεκ·χυ·θησομεν·ῳ
Genεκχυθησομενηςεκχυθησομενουεκ·χυ·θησομεν·ηςεκ·χυ·θησομεν·ου
PlVocεκχυθησομεναιεκχυθησομενοιεκχυθησομεναεκ·χυ·θησομεν·αιεκ·χυ·θησομεν·οιεκ·χυ·θησομεν·α
Nom
Accεκχυθησομεναςεκχυθησομενουςεκ·χυ·θησομεν·αςεκ·χυ·θησομεν·ους
Datεκχυθησομεναιςεκχυθησομενοιςεκ·χυ·θησομεν·αιςεκ·χυ·θησομεν·οις
Genεκχυθησομενωνεκχυθησομενωνεκ·χυ·θησομεν·ωνεκ·χυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:03:35 EST