εκτριβω • EKTRIBW • ektribō

Search: εξετριψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξετριψενἐκτρίβωεκ·ε·τριβ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξετριψενἐκτρίβωεκ·ε·τριβ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριβωεκ·τριβ·ωεκτριβομαιεκ·τριβ·ομαι
2ndεκτριβειςεκ·τριβ·ειςεκτριβῃ[LXX], εκτριβει[LXX], εκτριβεσαιεκ·τριβ·ῃ, εκ·τριβ·ει classical, εκ·τριβ·εσαι alt
3rdεκτριβει[LXX]εκ·τριβ·ειεκτριβεταιεκ·τριβ·εται
Pl1stεκτριβομενεκ·τριβ·ομενεκτριβομεθαεκ·τριβ·ομεθα
2ndεκτριβετεεκ·τριβ·ετεεκτριβεσθεεκ·τριβ·εσθε
3rdεκτριβουσιν, εκτριβουσιεκ·τριβ·ουσι(ν)εκτριβονταιεκ·τριβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριβωεκ·τριβ·ωεκτριβωμαιεκ·τριβ·ωμαι
2ndεκτριβῃς[LXX]εκ·τριβ·ῃςεκτριβῃ[LXX]εκ·τριβ·ῃ
3rdεκτριβῃ[LXX]εκ·τριβ·ῃεκτριβηταιεκ·τριβ·ηται
Pl1stεκτριβωμεν[LXX]εκ·τριβ·ωμενεκτριβωμεθαεκ·τριβ·ωμεθα
2ndεκτριβητε[LXX]εκ·τριβ·ητεεκτριβησθεεκ·τριβ·ησθε
3rdεκτριβωσιν[LXX], εκτριβωσιεκ·τριβ·ωσι(ν), εκ·τριβ·ωσι(ν)εκτριβωνταιεκ·τριβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριβοιμιεκ·τριβ·οιμιεκτριβοιμηνεκ·τριβ·οιμην
2ndεκτριβοιςεκ·τριβ·οιςεκτριβοιοεκ·τριβ·οιο
3rdεκτριβοιεκ·τριβ·οιεκτριβοιτοεκ·τριβ·οιτο
Pl1stεκτριβοιμενεκ·τριβ·οιμενεκτριβοιμεθαεκ·τριβ·οιμεθα
2ndεκτριβοιτεεκ·τριβ·οιτεεκτριβοισθεεκ·τριβ·οισθε
3rdεκτριβοιεν, εκτριβοισανεκ·τριβ·οιεν, εκ·τριβ·οισαν altεκτριβοιντοεκ·τριβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτριβεεκ·τριβ·εεκτριβουεκ·τριβ·ου
3rdεκτριβετω[LXX]εκ·τριβ·ετωεκτριβεσθωεκ·τριβ·εσθω
Pl1st
2ndεκτριβετεεκ·τριβ·ετεεκτριβεσθεεκ·τριβ·εσθε
3rdεκτριβετωσαν, εκτριβοντωνεκ·τριβ·ετωσαν, εκ·τριβ·οντων classicalεκτριβεσθωσαν, εκτριβεσθωνεκ·τριβ·εσθωσαν, εκ·τριβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτριβειν​εκ·τριβ·ειν​εκτριβεσθαι​εκ·τριβ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριβουσαεκτριβονεκ·τριβ·ουσ·αεκ·τριβ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκτριβωνεκ·τριβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκτριβουσανεκτριβονταεκ·τριβ·ουσ·ανεκ·τριβ·ο[υ]ντ·α
Datεκτριβουσῃεκτριβοντιεκ·τριβ·ουσ·ῃεκ·τριβ·ο[υ]ντ·ι
Genεκτριβουσηςεκτριβοντοςεκ·τριβ·ουσ·ηςεκ·τριβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκτριβουσαιεκτριβοντες[LXX]εκτριβονταεκ·τριβ·ουσ·αιεκ·τριβ·ο[υ]ντ·εςεκ·τριβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτριβουσαςεκτριβονταςεκ·τριβ·ουσ·αςεκ·τριβ·ο[υ]ντ·ας
Datεκτριβουσαιςεκτριβουσι, εκτριβουσινεκ·τριβ·ουσ·αιςεκ·τριβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκτριβουσωνεκτριβοντωνεκ·τριβ·ουσ·ωνεκ·τριβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριβομενηεκτριβομενεεκ·τριβ·ομεν·ηεκ·τριβ·ομεν·ε
Nomεκτριβομενοςεκ·τριβ·ομεν·ος
Accεκτριβομενηνεκτριβομενονεκ·τριβ·ομεν·ηνεκ·τριβ·ομεν·ον
Datεκτριβομενῃεκτριβομενῳεκ·τριβ·ομεν·ῃεκ·τριβ·ομεν·ῳ
Genεκτριβομενηςεκτριβομενουεκ·τριβ·ομεν·ηςεκ·τριβ·ομεν·ου
PlVocεκτριβομεναιεκτριβομενοιεκτριβομεναεκ·τριβ·ομεν·αιεκ·τριβ·ομεν·οιεκ·τριβ·ομεν·α
Nom
Accεκτριβομεναςεκτριβομενουςεκ·τριβ·ομεν·αςεκ·τριβ·ομεν·ους
Datεκτριβομεναιςεκτριβομενοιςεκ·τριβ·ομεν·αιςεκ·τριβ·ομεν·οις
Genεκτριβομενωνεκτριβομενωνεκ·τριβ·ομεν·ωνεκ·τριβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετριβονεκ·ε·τριβ·ονεξετριβομηνεκ·ε·τριβ·ομην
2ndεξετριβεςεκ·ε·τριβ·εςεξετριβουεκ·ε·τριβ·ου
3rdεξετριβεν, εξετριβεεκ·ε·τριβ·ε(ν)εξετριβετοεκ·ε·τριβ·ετο
Pl1stεξετριβομενεκ·ε·τριβ·ομενεξετριβομεθαεκ·ε·τριβ·ομεθα
2ndεξετριβετεεκ·ε·τριβ·ετεεξετριβεσθεεκ·ε·τριβ·εσθε
3rdεξετριβον, εξετριβοσανεκ·ε·τριβ·ον, εκ·ε·τριβ·οσαν altεξετριβοντοεκ·ε·τριβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριψω[LXX]εκ·τριβ·σωεκτριψομαιεκ·τριβ·σομαι
2ndεκτριψεις[LXX]εκ·τριβ·σειςεκτριψῃ[LXX], εκτριψει[LXX], εκτριψεσαιεκ·τριβ·σῃ, εκ·τριβ·σει classical, εκ·τριβ·σεσαι alt
3rdεκτριψει[LXX]εκ·τριβ·σειεκτριψεταιεκ·τριβ·σεται
Pl1stεκτριψομενεκ·τριβ·σομενεκτριψομεθαεκ·τριβ·σομεθα
2ndεκτριψετεεκ·τριβ·σετεεκτριψεσθεεκ·τριβ·σεσθε
3rdεκτριψουσιν[LXX], εκτριψουσιεκ·τριβ·σουσι(ν), εκ·τριβ·σουσι(ν)εκτριψονταιεκ·τριβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριψοιμιεκ·τριβ·σοιμιεκτριψοιμηνεκ·τριβ·σοιμην
2ndεκτριψοιςεκ·τριβ·σοιςεκτριψοιοεκ·τριβ·σοιο
3rdεκτριψοιεκ·τριβ·σοιεκτριψοιτοεκ·τριβ·σοιτο
Pl1stεκτριψοιμενεκ·τριβ·σοιμενεκτριψοιμεθαεκ·τριβ·σοιμεθα
2ndεκτριψοιτεεκ·τριβ·σοιτεεκτριψοισθεεκ·τριβ·σοισθε
3rdεκτριψοιενεκ·τριβ·σοιενεκτριψοιντοεκ·τριβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτριψειν​εκ·τριβ·σειν​εκτριψεσθαι​εκ·τριβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριψουσαεκτριψον[LXX]εκ·τριβ·σουσ·αεκ·τριβ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκτριψωνεκ·τριβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκτριψουσανεκτριψονταεκ·τριβ·σουσ·ανεκ·τριβ·σο[υ]ντ·α
Datεκτριψουσῃεκτριψοντιεκ·τριβ·σουσ·ῃεκ·τριβ·σο[υ]ντ·ι
Genεκτριψουσηςεκτριψοντοςεκ·τριβ·σουσ·ηςεκ·τριβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκτριψουσαιεκτριψοντεςεκτριψονταεκ·τριβ·σουσ·αιεκ·τριβ·σο[υ]ντ·εςεκ·τριβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτριψουσαςεκτριψονταςεκ·τριβ·σουσ·αςεκ·τριβ·σο[υ]ντ·ας
Datεκτριψουσαιςεκτριψουσι, εκτριψουσιν[LXX]εκ·τριβ·σουσ·αιςεκ·τριβ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·τριβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκτριψουσωνεκτριψοντωνεκ·τριβ·σουσ·ωνεκ·τριβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριψομενηεκτριψομενεεκ·τριβ·σομεν·ηεκ·τριβ·σομεν·ε
Nomεκτριψομενοςεκ·τριβ·σομεν·ος
Accεκτριψομενηνεκτριψομενονεκ·τριβ·σομεν·ηνεκ·τριβ·σομεν·ον
Datεκτριψομενῃεκτριψομενῳεκ·τριβ·σομεν·ῃεκ·τριβ·σομεν·ῳ
Genεκτριψομενηςεκτριψομενουεκ·τριβ·σομεν·ηςεκ·τριβ·σομεν·ου
PlVocεκτριψομεναιεκτριψομενοιεκτριψομεναεκ·τριβ·σομεν·αιεκ·τριβ·σομεν·οιεκ·τριβ·σομεν·α
Nom
Accεκτριψομεναςεκτριψομενουςεκ·τριβ·σομεν·αςεκ·τριβ·σομεν·ους
Datεκτριψομεναιςεκτριψομενοιςεκ·τριβ·σομεν·αιςεκ·τριβ·σομεν·οις
Genεκτριψομενωνεκτριψομενωνεκ·τριβ·σομεν·ωνεκ·τριβ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετριψα[LXX]εκ·ε·τριβ·σαεξετριψαμηνεκ·ε·τριβ·σαμην
2ndεξετριψας[LXX]εκ·ε·τριβ·σαςεξετριψωεκ·ε·τριβ·σω
3rdεξετριψεν[LXX], εξετριψεεκ·ε·τριβ·σε(ν), εκ·ε·τριβ·σε(ν)εξετριψατοεκ·ε·τριβ·σατο
Pl1stεξετριψαμενεκ·ε·τριβ·σαμενεξετριψαμεθαεκ·ε·τριβ·σαμεθα
2ndεξετριψατεεκ·ε·τριβ·σατεεξετριψασθεεκ·ε·τριβ·σασθε
3rdεξετριψαν[LXX]εκ·ε·τριβ·σανεξετριψαντοεκ·ε·τριβ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριψω[LXX]εκ·τριβ·σωεκτριψωμαιεκ·τριβ·σωμαι
2ndεκτριψῃςεκ·τριβ·σῃςεκτριψῃ[LXX]εκ·τριβ·σῃ
3rdεκτριψῃ[LXX]εκ·τριβ·σῃεκτριψηταιεκ·τριβ·σηται
Pl1stεκτριψωμεν[LXX]εκ·τριβ·σωμενεκτριψωμεθαεκ·τριβ·σωμεθα
2ndεκτριψητε[LXX]εκ·τριβ·σητεεκτριψησθεεκ·τριβ·σησθε
3rdεκτριψωσιν, εκτριψωσιεκ·τριβ·σωσι(ν)εκτριψωνταιεκ·τριβ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτριψαιμιεκ·τριβ·σαιμιεκτριψαιμηνεκ·τριβ·σαιμην
2ndεκτριψαις, εκτριψειαςεκ·τριβ·σαις, εκ·τριβ·σειας classicalεκτριψαιοεκ·τριβ·σαιο
3rdεκτριψαι[LXX], εκτριψειεεκ·τριβ·σαι, εκ·τριβ·σειε classicalεκτριψαιτοεκ·τριβ·σαιτο
Pl1stεκτριψαιμενεκ·τριβ·σαιμενεκτριψαιμεθαεκ·τριβ·σαιμεθα
2ndεκτριψαιτεεκ·τριβ·σαιτεεκτριψαισθεεκ·τριβ·σαισθε
3rdεκτριψαιεν, εκτριψαισαν, εκτριψειαν, εκτριψειενεκ·τριβ·σαιεν, εκ·τριβ·σαισαν alt, εκ·τριβ·σειαν classical, εκ·τριβ·σειεν classicalεκτριψαιντοεκ·τριβ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτριψον[LXX]εκ·τριβ·σονεκτριψαι[LXX]εκ·τριβ·σαι
3rdεκτριψατωεκ·τριβ·σατωεκτριψασθωεκ·τριβ·σασθω
Pl1st
2ndεκτριψατεεκ·τριβ·σατεεκτριψασθεεκ·τριβ·σασθε
3rdεκτριψατωσαν, εκτριψαντωνεκ·τριβ·σατωσαν, εκ·τριβ·σαντων classicalεκτριψασθωσαν, εκτριψασθωνεκ·τριβ·σασθωσαν, εκ·τριβ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτριψαι[LXX]​εκ·τριβ·σαιεκτριψασθαι​εκ·τριβ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριψασαεκτριψαςεκτριψανεκ·τριβ·σασ·αεκ·τριβ·σα[ντ]·ςεκ·τριβ·σαν[τ]
Nom
Accεκτριψασανεκτριψανταεκ·τριβ·σασ·ανεκ·τριβ·σαντ·α
Datεκτριψασῃεκτριψαντιεκ·τριβ·σασ·ῃεκ·τριβ·σαντ·ι
Genεκτριψασηςεκτριψαντοςεκ·τριβ·σασ·ηςεκ·τριβ·σαντ·ος
PlVocεκτριψασαιεκτριψαντεςεκτριψανταεκ·τριβ·σασ·αιεκ·τριβ·σαντ·εςεκ·τριβ·σαντ·α
Nom
Accεκτριψασαςεκτριψανταςεκ·τριβ·σασ·αςεκ·τριβ·σαντ·ας
Datεκτριψασαιςεκτριψασι, εκτριψασινεκ·τριβ·σασ·αιςεκ·τριβ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκτριψασωνεκτριψαντωνεκ·τριβ·σασ·ωνεκ·τριβ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριψαμενηεκτριψαμενεεκ·τριβ·σαμεν·ηεκ·τριβ·σαμεν·ε
Nomεκτριψαμενοςεκ·τριβ·σαμεν·ος
Accεκτριψαμενηνεκτριψαμενονεκ·τριβ·σαμεν·ηνεκ·τριβ·σαμεν·ον
Datεκτριψαμενῃεκτριψαμενῳεκ·τριβ·σαμεν·ῃεκ·τριβ·σαμεν·ῳ
Genεκτριψαμενηςεκτριψαμενουεκ·τριβ·σαμεν·ηςεκ·τριβ·σαμεν·ου
PlVocεκτριψαμεναιεκτριψαμενοιεκτριψαμεναεκ·τριβ·σαμεν·αιεκ·τριβ·σαμεν·οιεκ·τριβ·σαμεν·α
Nom
Accεκτριψαμεναςεκτριψαμενουςεκ·τριβ·σαμεν·αςεκ·τριβ·σαμεν·ους
Datεκτριψαμεναιςεκτριψαμενοιςεκ·τριβ·σαμεν·αιςεκ·τριβ·σαμεν·οις
Genεκτριψαμενωνεκτριψαμενωνεκ·τριβ·σαμεν·ωνεκ·τριβ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξετριβηνεκ·ε·τριβ·[θ]ην
2ndεξετριβηςεκ·ε·τριβ·[θ]ης
3rdεξετριβηεκ·ε·τριβ·[θ]η
Pl1stεξετριβημενεκ·ε·τριβ·[θ]ημεν
2ndεξετριβητεεκ·ε·τριβ·[θ]ητε
3rdεξετριβησαν[LXX]εκ·ε·τριβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτριβησομαι[LXX]εκ·τριβ·[θ]ησομαι
2ndεκτριβησῃ[LXX], εκτριβησειεκ·τριβ·[θ]ησῃ, εκ·τριβ·[θ]ησει classical
3rdεκτριβησεται[LXX]εκ·τριβ·[θ]ησεται
Pl1stεκτριβησομεθαεκ·τριβ·[θ]ησομεθα
2ndεκτριβησεσθε[LXX]εκ·τριβ·[θ]ησεσθε
3rdεκτριβησονταιεκ·τριβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτριβωεκ·τριβ·[θ]ω
2ndεκτριβῃς[LXX]εκ·τριβ·[θ]ῃς
3rdεκτριβῃ[LXX]εκ·τριβ·[θ]ῃ
Pl1stεκτριβωμεν[LXX]εκ·τριβ·[θ]ωμεν
2ndεκτριβητε[LXX]εκ·τριβ·[θ]ητε
3rdεκτριβωσιν[LXX], εκτριβωσιεκ·τριβ·[θ]ωσι(ν), εκ·τριβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτριβειηνεκ·τριβ·[θ]ειην
2ndεκτριβειηςεκ·τριβ·[θ]ειης
3rdεκτριβειηεκ·τριβ·[θ]ειη
Pl1stεκτριβειημεν, εκτριβειμενεκ·τριβ·[θ]ειημεν, εκ·τριβ·[θ]ειμεν classical
2ndεκτριβειητε, εκτριβειτεεκ·τριβ·[θ]ειητε, εκ·τριβ·[θ]ειτε classical
3rdεκτριβειησαν, εκτριβειενεκ·τριβ·[θ]ειησαν, εκ·τριβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτριβησοιμηνεκ·τριβ·[θ]ησοιμην
2ndεκτριβησοιοεκ·τριβ·[θ]ησοιο
3rdεκτριβησοιτοεκ·τριβ·[θ]ησοιτο
Pl1stεκτριβησοιμεθαεκ·τριβ·[θ]ησοιμεθα
2ndεκτριβησοισθεεκ·τριβ·[θ]ησοισθε
3rdεκτριβησοιντοεκ·τριβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτριβηθιεκ·τριβ·[θ]ητι
3rdεκτριβητωεκ·τριβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκτριβητε[LXX]εκ·τριβ·[θ]ητε
3rdεκτριβητωσαν, εκτριβεντωνεκ·τριβ·[θ]ητωσαν, εκ·τριβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκτριβηναι[LXX]​εκ·τριβ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκτριβησεσθαι​εκ·τριβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριβεισαεκτριβειςεκτριβενεκ·τριβ·[θ]εισ·αεκ·τριβ·[θ]ει[ντ]·ςεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκτριβεισανεκτριβενταεκ·τριβ·[θ]εισ·ανεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκτριβεισῃεκτριβεντιεκ·τριβ·[θ]εισ·ῃεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκτριβεισηςεκτριβεντοςεκ·τριβ·[θ]εισ·ηςεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκτριβεισαιεκτριβεντεςεκτριβενταεκ·τριβ·[θ]εισ·αιεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκτριβεισαςεκτριβενταςεκ·τριβ·[θ]εισ·αςεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκτριβεισαιςεκτριβεισι, εκτριβεισινεκ·τριβ·[θ]εισ·αιςεκ·τριβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκτριβεισωνεκτριβεντωνεκ·τριβ·[θ]εισ·ωνεκ·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτριβησομενηεκτριβησομενεεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ηεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ε
Nomεκτριβησομενοςεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ος
Accεκτριβησομενηνεκτριβησομενονεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ηνεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ον
Datεκτριβησομενῃεκτριβησομενῳεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ῃεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκτριβησομενηςεκτριβησομενουεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ηςεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκτριβησομεναιεκτριβησομενοιεκτριβησομεναεκ·τριβ·[θ]ησομεν·αιεκ·τριβ·[θ]ησομεν·οιεκ·τριβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκτριβησομεναςεκτριβησομενουςεκ·τριβ·[θ]ησομεν·αςεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ους
Datεκτριβησομεναιςεκτριβησομενοιςεκ·τριβ·[θ]ησομεν·αιςεκ·τριβ·[θ]ησομεν·οις
Genεκτριβησομενωνεκτριβησομενωνεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ωνεκ·τριβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Oct-2020 16:57:12 EDT