εκπετομαι • EKPETOMAI • ekpetomai

Search: εξεπτησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπτησανἐκπέτομαιεκ·ε·πτη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπτησανἐκπέτομαιεκ·ε·πτη·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐκ·πέτομαι [LXX] (-, -, εκ+πτη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπτησαεκ·ε·πτη·σαεξεπτησαμηνεκ·ε·πτη·σαμην
2ndεξεπτησαςεκ·ε·πτη·σαςεξεπτησωεκ·ε·πτη·σω
3rdεξεπτησεν, εξεπτησεεκ·ε·πτη·σε(ν)εξεπτησατοεκ·ε·πτη·σατο
Pl1stεξεπτησαμενεκ·ε·πτη·σαμενεξεπτησαμεθαεκ·ε·πτη·σαμεθα
2ndεξεπτησατεεκ·ε·πτη·σατεεξεπτησασθεεκ·ε·πτη·σασθε
3rdεξεπτησαν[LXX]εκ·ε·πτη·σανεξεπτησαντοεκ·ε·πτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπτησωεκ·πτη·σωεκπτησωμαιεκ·πτη·σωμαι
2ndεκπτησῃςεκ·πτη·σῃςεκπτησῃεκ·πτη·σῃ
3rdεκπτησῃεκ·πτη·σῃεκπτησηταιεκ·πτη·σηται
Pl1stεκπτησωμενεκ·πτη·σωμενεκπτησωμεθαεκ·πτη·σωμεθα
2ndεκπτησητεεκ·πτη·σητεεκπτησησθεεκ·πτη·σησθε
3rdεκπτησωσιν, εκπτησωσιεκ·πτη·σωσι(ν)εκπτησωνταιεκ·πτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπτησαιμιεκ·πτη·σαιμιεκπτησαιμηνεκ·πτη·σαιμην
2ndεκπτησαις, εκπτησειαςεκ·πτη·σαις, εκ·πτη·σειας classicalεκπτησαιοεκ·πτη·σαιο
3rdεκπτησαι, εκπτησειεεκ·πτη·σαι, εκ·πτη·σειε classicalεκπτησαιτοεκ·πτη·σαιτο
Pl1stεκπτησαιμενεκ·πτη·σαιμενεκπτησαιμεθαεκ·πτη·σαιμεθα
2ndεκπτησαιτεεκ·πτη·σαιτεεκπτησαισθεεκ·πτη·σαισθε
3rdεκπτησαιεν, εκπτησαισαν, εκπτησειαν, εκπτησειενεκ·πτη·σαιεν, εκ·πτη·σαισαν alt, εκ·πτη·σειαν classical, εκ·πτη·σειεν classicalεκπτησαιντοεκ·πτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπτησονεκ·πτη·σονεκπτησαιεκ·πτη·σαι
3rdεκπτησατωεκ·πτη·σατωεκπτησασθωεκ·πτη·σασθω
Pl1st
2ndεκπτησατεεκ·πτη·σατεεκπτησασθεεκ·πτη·σασθε
3rdεκπτησατωσαν, εκπτησαντωνεκ·πτη·σατωσαν, εκ·πτη·σαντων classicalεκπτησασθωσαν, εκπτησασθωνεκ·πτη·σασθωσαν, εκ·πτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπτησαι​εκ·πτη·σαι​εκπτησασθαι​εκ·πτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπτησασαεκπτησαςεκπτησανεκ·πτη·σασ·αεκ·πτη·σα[ντ]·ςεκ·πτη·σαν[τ]
Nom
Accεκπτησασανεκπτησανταεκ·πτη·σασ·ανεκ·πτη·σαντ·α
Datεκπτησασῃεκπτησαντιεκ·πτη·σασ·ῃεκ·πτη·σαντ·ι
Genεκπτησασηςεκπτησαντοςεκ·πτη·σασ·ηςεκ·πτη·σαντ·ος
PlVocεκπτησασαιεκπτησαντεςεκπτησανταεκ·πτη·σασ·αιεκ·πτη·σαντ·εςεκ·πτη·σαντ·α
Nom
Accεκπτησασαςεκπτησανταςεκ·πτη·σασ·αςεκ·πτη·σαντ·ας
Datεκπτησασαιςεκπτησασι, εκπτησασινεκ·πτη·σασ·αιςεκ·πτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκπτησασωνεκπτησαντωνεκ·πτη·σασ·ωνεκ·πτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπτησαμενηεκπτησαμενεεκ·πτη·σαμεν·ηεκ·πτη·σαμεν·ε
Nomεκπτησαμενοςεκ·πτη·σαμεν·ος
Accεκπτησαμενηνεκπτησαμενονεκ·πτη·σαμεν·ηνεκ·πτη·σαμεν·ον
Datεκπτησαμενῃεκπτησαμενῳεκ·πτη·σαμεν·ῃεκ·πτη·σαμεν·ῳ
Genεκπτησαμενηςεκπτησαμενουεκ·πτη·σαμεν·ηςεκ·πτη·σαμεν·ου
PlVocεκπτησαμεναιεκπτησαμενοιεκπτησαμεναεκ·πτη·σαμεν·αιεκ·πτη·σαμεν·οιεκ·πτη·σαμεν·α
Nom
Accεκπτησαμεναςεκπτησαμενουςεκ·πτη·σαμεν·αςεκ·πτη·σαμεν·ους
Datεκπτησαμεναιςεκπτησαμενοιςεκ·πτη·σαμεν·αιςεκ·πτη·σαμεν·οις
Genεκπτησαμενωνεκπτησαμενωνεκ·πτη·σαμεν·ωνεκ·πτη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:00:06 EST