εκπλεω • EKPLEW • ekpleō

Search: εξεπλει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπλειἐκπλέωεκ·ε·πλ(ε)·εimpf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπλειἐκπλέωεκ·ε·πλ(ε)·εimpf act ind 3rd sg

ἐκ·πλέω (εκ+πλ(ε)-, -, εκ+πλευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλωεκ·πλ(ε)·ωεκπλουμαιεκ·πλ(ε)·ομαι
2ndεκπλειςεκ·πλ(ε)·ειςεκπλῃ, εκπλει, εκπλεισαιεκ·πλ(ε)·ῃ, εκ·πλ(ε)·ει classical, εκ·πλ(ε)·εσαι alt
3rdεκπλειεκ·πλ(ε)·ειεκπλειταιεκ·πλ(ε)·εται
Pl1stεκπλουμενεκ·πλ(ε)·ομενεκπλουμεθαεκ·πλ(ε)·ομεθα
2ndεκπλειτεεκ·πλ(ε)·ετεεκπλεισθεεκ·πλ(ε)·εσθε
3rdεκπλουσιν, εκπλουσιεκ·πλ(ε)·ουσι(ν)εκπλουνταιεκ·πλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλωεκ·πλ(ε)·ωεκπλωμαιεκ·πλ(ε)·ωμαι
2ndεκπλῃςεκ·πλ(ε)·ῃςεκπλῃεκ·πλ(ε)·ῃ
3rdεκπλῃεκ·πλ(ε)·ῃεκπληταιεκ·πλ(ε)·ηται
Pl1stεκπλωμενεκ·πλ(ε)·ωμενεκπλωμεθαεκ·πλ(ε)·ωμεθα
2ndεκπλητεεκ·πλ(ε)·ητεεκπλησθεεκ·πλ(ε)·ησθε
3rdεκπλωσιν, εκπλωσιεκ·πλ(ε)·ωσι(ν)εκπλωνταιεκ·πλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλοιμιεκ·πλ(ε)·οιμιεκπλοιμηνεκ·πλ(ε)·οιμην
2ndεκπλοιςεκ·πλ(ε)·οιςεκπλοιοεκ·πλ(ε)·οιο
3rdεκπλοιεκ·πλ(ε)·οιεκπλοιτοεκ·πλ(ε)·οιτο
Pl1stεκπλοιμενεκ·πλ(ε)·οιμενεκπλοιμεθαεκ·πλ(ε)·οιμεθα
2ndεκπλοιτεεκ·πλ(ε)·οιτεεκπλοισθεεκ·πλ(ε)·οισθε
3rdεκπλοιεν, εκπλοισανεκ·πλ(ε)·οιεν, εκ·πλ(ε)·οισαν altεκπλοιντοεκ·πλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπλειεκ·πλ(ε)·εεκπλουεκ·πλ(ε)·ου
3rdεκπλειτωεκ·πλ(ε)·ετωεκπλεισθωεκ·πλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεκπλειτεεκ·πλ(ε)·ετεεκπλεισθεεκ·πλ(ε)·εσθε
3rdεκπλειτωσαν, εκπλουντωνεκ·πλ(ε)·ετωσαν, εκ·πλ(ε)·οντων classicalεκπλεισθωσαν, εκπλεισθωνεκ·πλ(ε)·εσθωσαν, εκ·πλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπλειν​εκ·πλ(ε)·ειν​εκπλεισθαι​εκ·πλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλουσαεκπλουνεκ·πλ(ε)·ουσ·αεκ·πλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπλωνεκ·πλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπλουσανεκπλουνταεκ·πλ(ε)·ουσ·ανεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεκπλουσῃεκπλουντιεκ·πλ(ε)·ουσ·ῃεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεκπλουσηςεκπλουντοςεκ·πλ(ε)·ουσ·ηςεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπλουσαιεκπλουντεςεκπλουνταεκ·πλ(ε)·ουσ·αιεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·εςεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπλουσαςεκπλουνταςεκ·πλ(ε)·ουσ·αςεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεκπλουσαιςεκπλουσι, εκπλουσινεκ·πλ(ε)·ουσ·αιςεκ·πλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπλουσωνεκπλουντωνεκ·πλ(ε)·ουσ·ωνεκ·πλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλουμενηεκπλουμενεεκ·πλ(ε)·ομεν·ηεκ·πλ(ε)·ομεν·ε
Nomεκπλουμενοςεκ·πλ(ε)·ομεν·ος
Accεκπλουμενηνεκπλουμενονεκ·πλ(ε)·ομεν·ηνεκ·πλ(ε)·ομεν·ον
Datεκπλουμενῃεκπλουμενῳεκ·πλ(ε)·ομεν·ῃεκ·πλ(ε)·ομεν·ῳ
Genεκπλουμενηςεκπλουμενουεκ·πλ(ε)·ομεν·ηςεκ·πλ(ε)·ομεν·ου
PlVocεκπλουμεναιεκπλουμενοιεκπλουμεναεκ·πλ(ε)·ομεν·αιεκ·πλ(ε)·ομεν·οιεκ·πλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεκπλουμεναςεκπλουμενουςεκ·πλ(ε)·ομεν·αςεκ·πλ(ε)·ομεν·ους
Datεκπλουμεναιςεκπλουμενοιςεκ·πλ(ε)·ομεν·αιςεκ·πλ(ε)·ομεν·οις
Genεκπλουμενωνεκπλουμενωνεκ·πλ(ε)·ομεν·ωνεκ·πλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπλουνεκ·ε·πλ(ε)·ονεξεπλουμηνεκ·ε·πλ(ε)·ομην
2ndεξεπλειςεκ·ε·πλ(ε)·εςεξεπλουεκ·ε·πλ(ε)·ου
3rdεξεπλει[GNT]εκ·ε·πλ(ε)·εεξεπλειτοεκ·ε·πλ(ε)·ετο
Pl1stεξεπλουμενεκ·ε·πλ(ε)·ομενεξεπλουμεθαεκ·ε·πλ(ε)·ομεθα
2ndεξεπλειτεεκ·ε·πλ(ε)·ετεεξεπλεισθεεκ·ε·πλ(ε)·εσθε
3rdεξεπλουν, εξεπλουσανεκ·ε·πλ(ε)·ον, εκ·ε·πλ(ε)·οσαν altεξεπλουντοεκ·ε·πλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπλευσαεκ·ε·πλευ·σαεξεπλευσαμηνεκ·ε·πλευ·σαμην
2ndεξεπλευσαςεκ·ε·πλευ·σαςεξεπλευσωεκ·ε·πλευ·σω
3rdεξεπλευσεν, εξεπλευσεεκ·ε·πλευ·σε(ν)εξεπλευσατοεκ·ε·πλευ·σατο
Pl1stεξεπλευσαμεν[GNT]εκ·ε·πλευ·σαμενεξεπλευσαμεθαεκ·ε·πλευ·σαμεθα
2ndεξεπλευσατεεκ·ε·πλευ·σατεεξεπλευσασθεεκ·ε·πλευ·σασθε
3rdεξεπλευσανεκ·ε·πλευ·σανεξεπλευσαντοεκ·ε·πλευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλευσωεκ·πλευ·σωεκπλευσωμαιεκ·πλευ·σωμαι
2ndεκπλευσῃςεκ·πλευ·σῃςεκπλευσῃεκ·πλευ·σῃ
3rdεκπλευσῃεκ·πλευ·σῃεκπλευσηταιεκ·πλευ·σηται
Pl1stεκπλευσωμενεκ·πλευ·σωμενεκπλευσωμεθαεκ·πλευ·σωμεθα
2ndεκπλευσητεεκ·πλευ·σητεεκπλευσησθεεκ·πλευ·σησθε
3rdεκπλευσωσιν, εκπλευσωσιεκ·πλευ·σωσι(ν)εκπλευσωνταιεκ·πλευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλευσαιμιεκ·πλευ·σαιμιεκπλευσαιμηνεκ·πλευ·σαιμην
2ndεκπλευσαις, εκπλευσειαςεκ·πλευ·σαις, εκ·πλευ·σειας classicalεκπλευσαιοεκ·πλευ·σαιο
3rdεκπλευσαι[GNT], εκπλευσειεεκ·πλευ·σαι, εκ·πλευ·σειε classicalεκπλευσαιτοεκ·πλευ·σαιτο
Pl1stεκπλευσαιμενεκ·πλευ·σαιμενεκπλευσαιμεθαεκ·πλευ·σαιμεθα
2ndεκπλευσαιτεεκ·πλευ·σαιτεεκπλευσαισθεεκ·πλευ·σαισθε
3rdεκπλευσαιεν, εκπλευσαισαν, εκπλευσειαν, εκπλευσειενεκ·πλευ·σαιεν, εκ·πλευ·σαισαν alt, εκ·πλευ·σειαν classical, εκ·πλευ·σειεν classicalεκπλευσαιντοεκ·πλευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπλευσονεκ·πλευ·σονεκπλευσαι[GNT]εκ·πλευ·σαι
3rdεκπλευσατωεκ·πλευ·σατωεκπλευσασθωεκ·πλευ·σασθω
Pl1st
2ndεκπλευσατεεκ·πλευ·σατεεκπλευσασθεεκ·πλευ·σασθε
3rdεκπλευσατωσαν, εκπλευσαντωνεκ·πλευ·σατωσαν, εκ·πλευ·σαντων classicalεκπλευσασθωσαν, εκπλευσασθωνεκ·πλευ·σασθωσαν, εκ·πλευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπλευσαι[GNT]​εκ·πλευ·σαιεκπλευσασθαι​εκ·πλευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλευσασαεκπλευσαςεκπλευσανεκ·πλευ·σασ·αεκ·πλευ·σα[ντ]·ςεκ·πλευ·σαν[τ]
Nom
Accεκπλευσασανεκπλευσανταεκ·πλευ·σασ·ανεκ·πλευ·σαντ·α
Datεκπλευσασῃεκπλευσαντιεκ·πλευ·σασ·ῃεκ·πλευ·σαντ·ι
Genεκπλευσασηςεκπλευσαντοςεκ·πλευ·σασ·ηςεκ·πλευ·σαντ·ος
PlVocεκπλευσασαιεκπλευσαντεςεκπλευσανταεκ·πλευ·σασ·αιεκ·πλευ·σαντ·εςεκ·πλευ·σαντ·α
Nom
Accεκπλευσασαςεκπλευσανταςεκ·πλευ·σασ·αςεκ·πλευ·σαντ·ας
Datεκπλευσασαιςεκπλευσασι, εκπλευσασινεκ·πλευ·σασ·αιςεκ·πλευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκπλευσασωνεκπλευσαντωνεκ·πλευ·σασ·ωνεκ·πλευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλευσαμενηεκπλευσαμενεεκ·πλευ·σαμεν·ηεκ·πλευ·σαμεν·ε
Nomεκπλευσαμενοςεκ·πλευ·σαμεν·ος
Accεκπλευσαμενηνεκπλευσαμενονεκ·πλευ·σαμεν·ηνεκ·πλευ·σαμεν·ον
Datεκπλευσαμενῃεκπλευσαμενῳεκ·πλευ·σαμεν·ῃεκ·πλευ·σαμεν·ῳ
Genεκπλευσαμενηςεκπλευσαμενουεκ·πλευ·σαμεν·ηςεκ·πλευ·σαμεν·ου
PlVocεκπλευσαμεναιεκπλευσαμενοιεκπλευσαμεναεκ·πλευ·σαμεν·αιεκ·πλευ·σαμεν·οιεκ·πλευ·σαμεν·α
Nom
Accεκπλευσαμεναςεκπλευσαμενουςεκ·πλευ·σαμεν·αςεκ·πλευ·σαμεν·ους
Datεκπλευσαμεναιςεκπλευσαμενοιςεκ·πλευ·σαμεν·αιςεκ·πλευ·σαμεν·οις
Genεκπλευσαμενωνεκπλευσαμενωνεκ·πλευ·σαμεν·ωνεκ·πλευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 11:11:19 EST