εκπεμπω • EKPEMPW • ekpempō

Search: εξεπεμψα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπεμψαἐκπέμπωεκ·ε·πεμπ·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπεμψαἐκπέμπωεκ·ε·πεμπ·σα1aor act ind 1st sg

ἐκ·πέμπω (εκ+πεμπ-, εκ+πεμψ-, εκ+πεμψ-, -, -, εκ+πεμφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμπωεκ·πεμπ·ωεκπεμπομαιεκ·πεμπ·ομαι
2ndεκπεμπειςεκ·πεμπ·ειςεκπεμπῃ, εκπεμπει, εκπεμπεσαιεκ·πεμπ·ῃ, εκ·πεμπ·ει classical, εκ·πεμπ·εσαι alt
3rdεκπεμπειεκ·πεμπ·ειεκπεμπεταιεκ·πεμπ·εται
Pl1stεκπεμπομενεκ·πεμπ·ομενεκπεμπομεθαεκ·πεμπ·ομεθα
2ndεκπεμπετεεκ·πεμπ·ετεεκπεμπεσθεεκ·πεμπ·εσθε
3rdεκπεμπουσιν, εκπεμπουσιεκ·πεμπ·ουσι(ν)εκπεμπονταιεκ·πεμπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμπωεκ·πεμπ·ωεκπεμπωμαιεκ·πεμπ·ωμαι
2ndεκπεμπῃςεκ·πεμπ·ῃςεκπεμπῃεκ·πεμπ·ῃ
3rdεκπεμπῃεκ·πεμπ·ῃεκπεμπηταιεκ·πεμπ·ηται
Pl1stεκπεμπωμενεκ·πεμπ·ωμενεκπεμπωμεθαεκ·πεμπ·ωμεθα
2ndεκπεμπητεεκ·πεμπ·ητεεκπεμπησθεεκ·πεμπ·ησθε
3rdεκπεμπωσιν, εκπεμπωσιεκ·πεμπ·ωσι(ν)εκπεμπωνταιεκ·πεμπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμποιμιεκ·πεμπ·οιμιεκπεμποιμηνεκ·πεμπ·οιμην
2ndεκπεμποιςεκ·πεμπ·οιςεκπεμποιοεκ·πεμπ·οιο
3rdεκπεμποιεκ·πεμπ·οιεκπεμποιτοεκ·πεμπ·οιτο
Pl1stεκπεμποιμενεκ·πεμπ·οιμενεκπεμποιμεθαεκ·πεμπ·οιμεθα
2ndεκπεμποιτεεκ·πεμπ·οιτεεκπεμποισθεεκ·πεμπ·οισθε
3rdεκπεμποιεν, εκπεμποισανεκ·πεμπ·οιεν, εκ·πεμπ·οισαν altεκπεμποιντοεκ·πεμπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεμπεεκ·πεμπ·εεκπεμπουεκ·πεμπ·ου
3rdεκπεμπετωεκ·πεμπ·ετωεκπεμπεσθωεκ·πεμπ·εσθω
Pl1st
2ndεκπεμπετεεκ·πεμπ·ετεεκπεμπεσθεεκ·πεμπ·εσθε
3rdεκπεμπετωσαν, εκπεμποντωνεκ·πεμπ·ετωσαν, εκ·πεμπ·οντων classicalεκπεμπεσθωσαν, εκπεμπεσθωνεκ·πεμπ·εσθωσαν, εκ·πεμπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεμπειν​εκ·πεμπ·ειν​εκπεμπεσθαι​εκ·πεμπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμπουσαεκπεμπονεκ·πεμπ·ουσ·αεκ·πεμπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπεμπων[LXX]εκ·πεμπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπεμπουσανεκπεμπονταεκ·πεμπ·ουσ·ανεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·α
Datεκπεμπουσῃεκπεμποντιεκ·πεμπ·ουσ·ῃεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπεμπουσηςεκπεμποντοςεκ·πεμπ·ουσ·ηςεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπεμπουσαιεκπεμποντεςεκπεμπονταεκ·πεμπ·ουσ·αιεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·εςεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπεμπουσαςεκπεμπονταςεκ·πεμπ·ουσ·αςεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπεμπουσαιςεκπεμπουσι, εκπεμπουσινεκ·πεμπ·ουσ·αιςεκ·πεμπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπεμπουσωνεκπεμποντωνεκ·πεμπ·ουσ·ωνεκ·πεμπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμπομενηεκπεμπομενεεκ·πεμπ·ομεν·ηεκ·πεμπ·ομεν·ε
Nomεκπεμπομενοςεκ·πεμπ·ομεν·ος
Accεκπεμπομενηνεκπεμπομενονεκ·πεμπ·ομεν·ηνεκ·πεμπ·ομεν·ον
Datεκπεμπομενῃεκπεμπομενῳεκ·πεμπ·ομεν·ῃεκ·πεμπ·ομεν·ῳ
Genεκπεμπομενηςεκπεμπομενουεκ·πεμπ·ομεν·ηςεκ·πεμπ·ομεν·ου
PlVocεκπεμπομεναιεκπεμπομενοιεκπεμπομεναεκ·πεμπ·ομεν·αιεκ·πεμπ·ομεν·οιεκ·πεμπ·ομεν·α
Nom
Accεκπεμπομεναςεκπεμπομενουςεκ·πεμπ·ομεν·αςεκ·πεμπ·ομεν·ους
Datεκπεμπομεναιςεκπεμπομενοιςεκ·πεμπ·ομεν·αιςεκ·πεμπ·ομεν·οις
Genεκπεμπομενωνεκπεμπομενωνεκ·πεμπ·ομεν·ωνεκ·πεμπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεμπονεκ·ε·πεμπ·ονεξεπεμπομηνεκ·ε·πεμπ·ομην
2ndεξεπεμπεςεκ·ε·πεμπ·εςεξεπεμπουεκ·ε·πεμπ·ου
3rdεξεπεμπεν, εξεπεμπεεκ·ε·πεμπ·ε(ν)εξεπεμπετοεκ·ε·πεμπ·ετο
Pl1stεξεπεμπομενεκ·ε·πεμπ·ομενεξεπεμπομεθαεκ·ε·πεμπ·ομεθα
2ndεξεπεμπετεεκ·ε·πεμπ·ετεεξεπεμπεσθεεκ·ε·πεμπ·εσθε
3rdεξεπεμπον, εξεπεμποσανεκ·ε·πεμπ·ον, εκ·ε·πεμπ·οσαν altεξεπεμποντοεκ·ε·πεμπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμψωεκ·πεμπ·σωεκπεμψομαιεκ·πεμπ·σομαι
2ndεκπεμψειςεκ·πεμπ·σειςεκπεμψῃ, εκπεμψει[LXX], εκπεμψεσαιεκ·πεμπ·σῃ, εκ·πεμπ·σει classical, εκ·πεμπ·σεσαι alt
3rdεκπεμψει[LXX]εκ·πεμπ·σειεκπεμψεταιεκ·πεμπ·σεται
Pl1stεκπεμψομενεκ·πεμπ·σομενεκπεμψομεθαεκ·πεμπ·σομεθα
2ndεκπεμψετεεκ·πεμπ·σετεεκπεμψεσθεεκ·πεμπ·σεσθε
3rdεκπεμψουσιν, εκπεμψουσιεκ·πεμπ·σουσι(ν)εκπεμψονταιεκ·πεμπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμψοιμιεκ·πεμπ·σοιμιεκπεμψοιμηνεκ·πεμπ·σοιμην
2ndεκπεμψοιςεκ·πεμπ·σοιςεκπεμψοιοεκ·πεμπ·σοιο
3rdεκπεμψοιεκ·πεμπ·σοιεκπεμψοιτοεκ·πεμπ·σοιτο
Pl1stεκπεμψοιμενεκ·πεμπ·σοιμενεκπεμψοιμεθαεκ·πεμπ·σοιμεθα
2ndεκπεμψοιτεεκ·πεμπ·σοιτεεκπεμψοισθεεκ·πεμπ·σοισθε
3rdεκπεμψοιενεκ·πεμπ·σοιενεκπεμψοιντοεκ·πεμπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεμψειν​εκ·πεμπ·σειν​εκπεμψεσθαι​εκ·πεμπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμψουσαεκπεμψονεκ·πεμπ·σουσ·αεκ·πεμπ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκπεμψωνεκ·πεμπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκπεμψουσανεκπεμψονταεκ·πεμπ·σουσ·ανεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·α
Datεκπεμψουσῃεκπεμψοντιεκ·πεμπ·σουσ·ῃεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·ι
Genεκπεμψουσηςεκπεμψοντοςεκ·πεμπ·σουσ·ηςεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκπεμψουσαιεκπεμψοντεςεκπεμψονταεκ·πεμπ·σουσ·αιεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·εςεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπεμψουσαςεκπεμψονταςεκ·πεμπ·σουσ·αςεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·ας
Datεκπεμψουσαιςεκπεμψουσι, εκπεμψουσινεκ·πεμπ·σουσ·αιςεκ·πεμπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκπεμψουσωνεκπεμψοντωνεκ·πεμπ·σουσ·ωνεκ·πεμπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμψομενηεκπεμψομενεεκ·πεμπ·σομεν·ηεκ·πεμπ·σομεν·ε
Nomεκπεμψομενοςεκ·πεμπ·σομεν·ος
Accεκπεμψομενηνεκπεμψομενονεκ·πεμπ·σομεν·ηνεκ·πεμπ·σομεν·ον
Datεκπεμψομενῃεκπεμψομενῳεκ·πεμπ·σομεν·ῃεκ·πεμπ·σομεν·ῳ
Genεκπεμψομενηςεκπεμψομενουεκ·πεμπ·σομεν·ηςεκ·πεμπ·σομεν·ου
PlVocεκπεμψομεναιεκπεμψομενοιεκπεμψομεναεκ·πεμπ·σομεν·αιεκ·πεμπ·σομεν·οιεκ·πεμπ·σομεν·α
Nom
Accεκπεμψομεναςεκπεμψομενουςεκ·πεμπ·σομεν·αςεκ·πεμπ·σομεν·ους
Datεκπεμψομεναιςεκπεμψομενοιςεκ·πεμπ·σομεν·αιςεκ·πεμπ·σομεν·οις
Genεκπεμψομενωνεκπεμψομενωνεκ·πεμπ·σομεν·ωνεκ·πεμπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεμψα[LXX]εκ·ε·πεμπ·σαεξεπεμψαμηνεκ·ε·πεμπ·σαμην
2ndεξεπεμψαςεκ·ε·πεμπ·σαςεξεπεμψωεκ·ε·πεμπ·σω
3rdεξεπεμψεν, εξεπεμψεεκ·ε·πεμπ·σε(ν)εξεπεμψατοεκ·ε·πεμπ·σατο
Pl1stεξεπεμψαμενεκ·ε·πεμπ·σαμενεξεπεμψαμεθαεκ·ε·πεμπ·σαμεθα
2ndεξεπεμψατεεκ·ε·πεμπ·σατεεξεπεμψασθεεκ·ε·πεμπ·σασθε
3rdεξεπεμψαν[GNT][LXX]εκ·ε·πεμπ·σανεξεπεμψαντοεκ·ε·πεμπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμψωεκ·πεμπ·σωεκπεμψωμαιεκ·πεμπ·σωμαι
2ndεκπεμψῃςεκ·πεμπ·σῃςεκπεμψῃεκ·πεμπ·σῃ
3rdεκπεμψῃεκ·πεμπ·σῃεκπεμψηταιεκ·πεμπ·σηται
Pl1stεκπεμψωμενεκ·πεμπ·σωμενεκπεμψωμεθαεκ·πεμπ·σωμεθα
2ndεκπεμψητεεκ·πεμπ·σητεεκπεμψησθεεκ·πεμπ·σησθε
3rdεκπεμψωσιν, εκπεμψωσιεκ·πεμπ·σωσι(ν)εκπεμψωνταιεκ·πεμπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεμψαιμιεκ·πεμπ·σαιμιεκπεμψαιμηνεκ·πεμπ·σαιμην
2ndεκπεμψαις, εκπεμψειαςεκ·πεμπ·σαις, εκ·πεμπ·σειας classicalεκπεμψαιοεκ·πεμπ·σαιο
3rdεκπεμψαι[LXX], εκπεμψειεεκ·πεμπ·σαι, εκ·πεμπ·σειε classicalεκπεμψαιτοεκ·πεμπ·σαιτο
Pl1stεκπεμψαιμενεκ·πεμπ·σαιμενεκπεμψαιμεθαεκ·πεμπ·σαιμεθα
2ndεκπεμψαιτεεκ·πεμπ·σαιτεεκπεμψαισθεεκ·πεμπ·σαισθε
3rdεκπεμψαιεν, εκπεμψαισαν, εκπεμψειαν, εκπεμψειενεκ·πεμπ·σαιεν, εκ·πεμπ·σαισαν alt, εκ·πεμπ·σειαν classical, εκ·πεμπ·σειεν classicalεκπεμψαιντοεκ·πεμπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεμψονεκ·πεμπ·σονεκπεμψαι[LXX]εκ·πεμπ·σαι
3rdεκπεμψατωεκ·πεμπ·σατωεκπεμψασθωεκ·πεμπ·σασθω
Pl1st
2ndεκπεμψατε[LXX]εκ·πεμπ·σατεεκπεμψασθεεκ·πεμπ·σασθε
3rdεκπεμψατωσαν, εκπεμψαντωνεκ·πεμπ·σατωσαν, εκ·πεμπ·σαντων classicalεκπεμψασθωσαν, εκπεμψασθωνεκ·πεμπ·σασθωσαν, εκ·πεμπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεμψαι[LXX]​εκ·πεμπ·σαιεκπεμψασθαι​εκ·πεμπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμψασαεκπεμψαςεκπεμψανεκ·πεμπ·σασ·αεκ·πεμπ·σα[ντ]·ςεκ·πεμπ·σαν[τ]
Nom
Accεκπεμψασανεκπεμψανταεκ·πεμπ·σασ·ανεκ·πεμπ·σαντ·α
Datεκπεμψασῃεκπεμψαντιεκ·πεμπ·σασ·ῃεκ·πεμπ·σαντ·ι
Genεκπεμψασηςεκπεμψαντοςεκ·πεμπ·σασ·ηςεκ·πεμπ·σαντ·ος
PlVocεκπεμψασαιεκπεμψαντεςεκπεμψανταεκ·πεμπ·σασ·αιεκ·πεμπ·σαντ·εςεκ·πεμπ·σαντ·α
Nom
Accεκπεμψασαςεκπεμψανταςεκ·πεμπ·σασ·αςεκ·πεμπ·σαντ·ας
Datεκπεμψασαιςεκπεμψασι, εκπεμψασινεκ·πεμπ·σασ·αιςεκ·πεμπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκπεμψασωνεκπεμψαντωνεκ·πεμπ·σασ·ωνεκ·πεμπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμψαμενηεκπεμψαμενεεκ·πεμπ·σαμεν·ηεκ·πεμπ·σαμεν·ε
Nomεκπεμψαμενοςεκ·πεμπ·σαμεν·ος
Accεκπεμψαμενηνεκπεμψαμενονεκ·πεμπ·σαμεν·ηνεκ·πεμπ·σαμεν·ον
Datεκπεμψαμενῃεκπεμψαμενῳεκ·πεμπ·σαμεν·ῃεκ·πεμπ·σαμεν·ῳ
Genεκπεμψαμενηςεκπεμψαμενουεκ·πεμπ·σαμεν·ηςεκ·πεμπ·σαμεν·ου
PlVocεκπεμψαμεναιεκπεμψαμενοιεκπεμψαμεναεκ·πεμπ·σαμεν·αιεκ·πεμπ·σαμεν·οιεκ·πεμπ·σαμεν·α
Nom
Accεκπεμψαμεναςεκπεμψαμενουςεκ·πεμπ·σαμεν·αςεκ·πεμπ·σαμεν·ους
Datεκπεμψαμεναιςεκπεμψαμενοιςεκ·πεμπ·σαμεν·αιςεκ·πεμπ·σαμεν·οις
Genεκπεμψαμενωνεκπεμψαμενωνεκ·πεμπ·σαμεν·ωνεκ·πεμπ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεπεμφθηνεκ·ε·πεμπ·θην
2ndεξεπεμφθηςεκ·ε·πεμπ·θης
3rdεξεπεμφθηεκ·ε·πεμπ·θη
Pl1stεξεπεμφθημενεκ·ε·πεμπ·θημεν
2ndεξεπεμφθητεεκ·ε·πεμπ·θητε
3rdεξεπεμφθησανεκ·ε·πεμπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκπεμφθησομαιεκ·πεμπ·θησομαι
2ndεκπεμφθησῃ, εκπεμφθησειεκ·πεμπ·θησῃ, εκ·πεμπ·θησει classical
3rdεκπεμφθησεταιεκ·πεμπ·θησεται
Pl1stεκπεμφθησομεθαεκ·πεμπ·θησομεθα
2ndεκπεμφθησεσθεεκ·πεμπ·θησεσθε
3rdεκπεμφθησονταιεκ·πεμπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκπεμφθωεκ·πεμπ·θω
2ndεκπεμφθῃςεκ·πεμπ·θῃς
3rdεκπεμφθῃεκ·πεμπ·θῃ
Pl1stεκπεμφθωμενεκ·πεμπ·θωμεν
2ndεκπεμφθητεεκ·πεμπ·θητε
3rdεκπεμφθωσιν, εκπεμφθωσιεκ·πεμπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκπεμφθειηνεκ·πεμπ·θειην
2ndεκπεμφθειηςεκ·πεμπ·θειης
3rdεκπεμφθειηεκ·πεμπ·θειη
Pl1stεκπεμφθειημεν, εκπεμφθειμενεκ·πεμπ·θειημεν, εκ·πεμπ·θειμεν classical
2ndεκπεμφθειητε, εκπεμφθειτεεκ·πεμπ·θειητε, εκ·πεμπ·θειτε classical
3rdεκπεμφθειησαν, εκπεμφθειενεκ·πεμπ·θειησαν, εκ·πεμπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκπεμφθησοιμηνεκ·πεμπ·θησοιμην
2ndεκπεμφθησοιοεκ·πεμπ·θησοιο
3rdεκπεμφθησοιτοεκ·πεμπ·θησοιτο
Pl1stεκπεμφθησοιμεθαεκ·πεμπ·θησοιμεθα
2ndεκπεμφθησοισθεεκ·πεμπ·θησοισθε
3rdεκπεμφθησοιντοεκ·πεμπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεμφθητιεκ·πεμπ·θητι
3rdεκπεμφθητωεκ·πεμπ·θητω
Pl1st
2ndεκπεμφθητεεκ·πεμπ·θητε
3rdεκπεμφθητωσαν, εκπεμφθεντωνεκ·πεμπ·θητωσαν, εκ·πεμπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκπεμφθηναι​εκ·πεμπ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκπεμφθησεσθαι​εκ·πεμπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμφθεισαεκπεμφθειςεκπεμφθενεκ·πεμπ·θεισ·αεκ·πεμπ·θει[ντ]·ςεκ·πεμπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκπεμφθεισανεκπεμφθενταεκ·πεμπ·θεισ·ανεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·α
Datεκπεμφθεισῃεκπεμφθεντιεκ·πεμπ·θεισ·ῃεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·ι
Genεκπεμφθεισηςεκπεμφθεντοςεκ·πεμπ·θεισ·ηςεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκπεμφθεισαιεκπεμφθεντες[GNT]εκπεμφθενταεκ·πεμπ·θεισ·αιεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·εςεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκπεμφθεισαςεκπεμφθενταςεκ·πεμπ·θεισ·αςεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·ας
Datεκπεμφθεισαιςεκπεμφθεισι, εκπεμφθεισινεκ·πεμπ·θεισ·αιςεκ·πεμπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκπεμφθεισωνεκπεμφθεντωνεκ·πεμπ·θεισ·ωνεκ·πεμπ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεμφθησομενηεκπεμφθησομενεεκ·πεμπ·θησομεν·ηεκ·πεμπ·θησομεν·ε
Nomεκπεμφθησομενοςεκ·πεμπ·θησομεν·ος
Accεκπεμφθησομενηνεκπεμφθησομενονεκ·πεμπ·θησομεν·ηνεκ·πεμπ·θησομεν·ον
Datεκπεμφθησομενῃεκπεμφθησομενῳεκ·πεμπ·θησομεν·ῃεκ·πεμπ·θησομεν·ῳ
Genεκπεμφθησομενηςεκπεμφθησομενουεκ·πεμπ·θησομεν·ηςεκ·πεμπ·θησομεν·ου
PlVocεκπεμφθησομεναιεκπεμφθησομενοιεκπεμφθησομεναεκ·πεμπ·θησομεν·αιεκ·πεμπ·θησομεν·οιεκ·πεμπ·θησομεν·α
Nom
Accεκπεμφθησομεναςεκπεμφθησομενουςεκ·πεμπ·θησομεν·αςεκ·πεμπ·θησομεν·ους
Datεκπεμφθησομεναιςεκπεμφθησομενοιςεκ·πεμπ·θησομεν·αιςεκ·πεμπ·θησομεν·οις
Genεκπεμφθησομενωνεκπεμφθησομενωνεκ·πεμπ·θησομεν·ωνεκ·πεμπ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:37:44 EST