εκνηφω • EKNHFW • eknēphō

Search: εξενηψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξενηψενἐκνήφωεκ·ε·νηφ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξενηψενἐκνήφωεκ·ε·νηφ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐκ·νήφω (-, εκ+νηψ-, εκ+νηψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκνηψωεκ·νηφ·σωεκνηψομαιεκ·νηφ·σομαι
2ndεκνηψειςεκ·νηφ·σειςεκνηψῃ, εκνηψει[LXX], εκνηψεσαιεκ·νηφ·σῃ, εκ·νηφ·σει classical, εκ·νηφ·σεσαι alt
3rdεκνηψει[LXX]εκ·νηφ·σειεκνηψεταιεκ·νηφ·σεται
Pl1stεκνηψομενεκ·νηφ·σομενεκνηψομεθαεκ·νηφ·σομεθα
2ndεκνηψετεεκ·νηφ·σετεεκνηψεσθεεκ·νηφ·σεσθε
3rdεκνηψουσιν[LXX], εκνηψουσιεκ·νηφ·σουσι(ν), εκ·νηφ·σουσι(ν)εκνηψονταιεκ·νηφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκνηψοιμιεκ·νηφ·σοιμιεκνηψοιμηνεκ·νηφ·σοιμην
2ndεκνηψοιςεκ·νηφ·σοιςεκνηψοιοεκ·νηφ·σοιο
3rdεκνηψοιεκ·νηφ·σοιεκνηψοιτοεκ·νηφ·σοιτο
Pl1stεκνηψοιμενεκ·νηφ·σοιμενεκνηψοιμεθαεκ·νηφ·σοιμεθα
2ndεκνηψοιτεεκ·νηφ·σοιτεεκνηψοισθεεκ·νηφ·σοισθε
3rdεκνηψοιενεκ·νηφ·σοιενεκνηψοιντοεκ·νηφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκνηψειν​εκ·νηφ·σειν​εκνηψεσθαι​εκ·νηφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκνηψουσαεκνηψον[LXX]εκ·νηφ·σουσ·αεκ·νηφ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκνηψωνεκ·νηφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκνηψουσανεκνηψονταεκ·νηφ·σουσ·ανεκ·νηφ·σο[υ]ντ·α
Datεκνηψουσῃεκνηψοντιεκ·νηφ·σουσ·ῃεκ·νηφ·σο[υ]ντ·ι
Genεκνηψουσηςεκνηψοντοςεκ·νηφ·σουσ·ηςεκ·νηφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκνηψουσαιεκνηψοντεςεκνηψονταεκ·νηφ·σουσ·αιεκ·νηφ·σο[υ]ντ·εςεκ·νηφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκνηψουσαςεκνηψονταςεκ·νηφ·σουσ·αςεκ·νηφ·σο[υ]ντ·ας
Datεκνηψουσαιςεκνηψουσι, εκνηψουσιν[LXX]εκ·νηφ·σουσ·αιςεκ·νηφ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·νηφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκνηψουσωνεκνηψοντωνεκ·νηφ·σουσ·ωνεκ·νηφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκνηψομενηεκνηψομενεεκ·νηφ·σομεν·ηεκ·νηφ·σομεν·ε
Nomεκνηψομενοςεκ·νηφ·σομεν·ος
Accεκνηψομενηνεκνηψομενονεκ·νηφ·σομεν·ηνεκ·νηφ·σομεν·ον
Datεκνηψομενῃεκνηψομενῳεκ·νηφ·σομεν·ῃεκ·νηφ·σομεν·ῳ
Genεκνηψομενηςεκνηψομενουεκ·νηφ·σομεν·ηςεκ·νηφ·σομεν·ου
PlVocεκνηψομεναιεκνηψομενοιεκνηψομεναεκ·νηφ·σομεν·αιεκ·νηφ·σομεν·οιεκ·νηφ·σομεν·α
Nom
Accεκνηψομεναςεκνηψομενουςεκ·νηφ·σομεν·αςεκ·νηφ·σομεν·ους
Datεκνηψομεναιςεκνηψομενοιςεκ·νηφ·σομεν·αιςεκ·νηφ·σομεν·οις
Genεκνηψομενωνεκνηψομενωνεκ·νηφ·σομεν·ωνεκ·νηφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξενηψαεκ·ε·νηφ·σαεξενηψαμηνεκ·ε·νηφ·σαμην
2ndεξενηψαςεκ·ε·νηφ·σαςεξενηψωεκ·ε·νηφ·σω
3rdεξενηψεν[LXX], εξενηψεεκ·ε·νηφ·σε(ν), εκ·ε·νηφ·σε(ν)εξενηψατοεκ·ε·νηφ·σατο
Pl1stεξενηψαμενεκ·ε·νηφ·σαμενεξενηψαμεθαεκ·ε·νηφ·σαμεθα
2ndεξενηψατεεκ·ε·νηφ·σατεεξενηψασθεεκ·ε·νηφ·σασθε
3rdεξενηψανεκ·ε·νηφ·σανεξενηψαντοεκ·ε·νηφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκνηψωεκ·νηφ·σωεκνηψωμαιεκ·νηφ·σωμαι
2ndεκνηψῃςεκ·νηφ·σῃςεκνηψῃεκ·νηφ·σῃ
3rdεκνηψῃεκ·νηφ·σῃεκνηψηταιεκ·νηφ·σηται
Pl1stεκνηψωμενεκ·νηφ·σωμενεκνηψωμεθαεκ·νηφ·σωμεθα
2ndεκνηψητεεκ·νηφ·σητεεκνηψησθεεκ·νηφ·σησθε
3rdεκνηψωσιν, εκνηψωσιεκ·νηφ·σωσι(ν)εκνηψωνταιεκ·νηφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκνηψαιμιεκ·νηφ·σαιμιεκνηψαιμηνεκ·νηφ·σαιμην
2ndεκνηψαις, εκνηψειαςεκ·νηφ·σαις, εκ·νηφ·σειας classicalεκνηψαιοεκ·νηφ·σαιο
3rdεκνηψαι, εκνηψειεεκ·νηφ·σαι, εκ·νηφ·σειε classicalεκνηψαιτοεκ·νηφ·σαιτο
Pl1stεκνηψαιμενεκ·νηφ·σαιμενεκνηψαιμεθαεκ·νηφ·σαιμεθα
2ndεκνηψαιτεεκ·νηφ·σαιτεεκνηψαισθεεκ·νηφ·σαισθε
3rdεκνηψαιεν, εκνηψαισαν, εκνηψειαν, εκνηψειενεκ·νηφ·σαιεν, εκ·νηφ·σαισαν alt, εκ·νηφ·σειαν classical, εκ·νηφ·σειεν classicalεκνηψαιντοεκ·νηφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκνηψον[LXX]εκ·νηφ·σονεκνηψαιεκ·νηφ·σαι
3rdεκνηψατωεκ·νηφ·σατωεκνηψασθωεκ·νηφ·σασθω
Pl1st
2ndεκνηψατε[GNT][LXX]εκ·νηφ·σατεεκνηψασθεεκ·νηφ·σασθε
3rdεκνηψατωσαν, εκνηψαντωνεκ·νηφ·σατωσαν, εκ·νηφ·σαντων classicalεκνηψασθωσαν, εκνηψασθωνεκ·νηφ·σασθωσαν, εκ·νηφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκνηψαι​εκ·νηφ·σαι​εκνηψασθαι​εκ·νηφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκνηψασαεκνηψαςεκνηψανεκ·νηφ·σασ·αεκ·νηφ·σα[ντ]·ςεκ·νηφ·σαν[τ]
Nom
Accεκνηψασανεκνηψανταεκ·νηφ·σασ·ανεκ·νηφ·σαντ·α
Datεκνηψασῃεκνηψαντιεκ·νηφ·σασ·ῃεκ·νηφ·σαντ·ι
Genεκνηψασηςεκνηψαντοςεκ·νηφ·σασ·ηςεκ·νηφ·σαντ·ος
PlVocεκνηψασαιεκνηψαντεςεκνηψανταεκ·νηφ·σασ·αιεκ·νηφ·σαντ·εςεκ·νηφ·σαντ·α
Nom
Accεκνηψασαςεκνηψανταςεκ·νηφ·σασ·αςεκ·νηφ·σαντ·ας
Datεκνηψασαιςεκνηψασι, εκνηψασινεκ·νηφ·σασ·αιςεκ·νηφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκνηψασωνεκνηψαντωνεκ·νηφ·σασ·ωνεκ·νηφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκνηψαμενηεκνηψαμενεεκ·νηφ·σαμεν·ηεκ·νηφ·σαμεν·ε
Nomεκνηψαμενοςεκ·νηφ·σαμεν·ος
Accεκνηψαμενηνεκνηψαμενονεκ·νηφ·σαμεν·ηνεκ·νηφ·σαμεν·ον
Datεκνηψαμενῃεκνηψαμενῳεκ·νηφ·σαμεν·ῃεκ·νηφ·σαμεν·ῳ
Genεκνηψαμενηςεκνηψαμενουεκ·νηφ·σαμεν·ηςεκ·νηφ·σαμεν·ου
PlVocεκνηψαμεναιεκνηψαμενοιεκνηψαμεναεκ·νηφ·σαμεν·αιεκ·νηφ·σαμεν·οιεκ·νηφ·σαμεν·α
Nom
Accεκνηψαμεναςεκνηψαμενουςεκ·νηφ·σαμεν·αςεκ·νηφ·σαμεν·ους
Datεκνηψαμεναιςεκνηψαμενοιςεκ·νηφ·σαμεν·αιςεκ·νηφ·σαμεν·οις
Genεκνηψαμενωνεκνηψαμενωνεκ·νηφ·σαμεν·ωνεκ·νηφ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 09:56:20 EST