εκλαμπω • EKLAMPW • eklampō

Search: εξελαμπεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξελαμπενἐκλάμπωεκ·ε·λαμπ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξελαμπενἐκλάμπωεκ·ε·λαμπ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

ἐκ·λάμπω (εκ+λαμπ-, εκ+λαμψ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαμπωεκ·λαμπ·ωεκλαμπομαιεκ·λαμπ·ομαι
2ndεκλαμπειςεκ·λαμπ·ειςεκλαμπῃ, εκλαμπει, εκλαμπεσαιεκ·λαμπ·ῃ, εκ·λαμπ·ει classical, εκ·λαμπ·εσαι alt
3rdεκλαμπειεκ·λαμπ·ειεκλαμπεταιεκ·λαμπ·εται
Pl1stεκλαμπομενεκ·λαμπ·ομενεκλαμπομεθαεκ·λαμπ·ομεθα
2ndεκλαμπετεεκ·λαμπ·ετεεκλαμπεσθεεκ·λαμπ·εσθε
3rdεκλαμπουσιν, εκλαμπουσιεκ·λαμπ·ουσι(ν)εκλαμπονταιεκ·λαμπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαμπωεκ·λαμπ·ωεκλαμπωμαιεκ·λαμπ·ωμαι
2ndεκλαμπῃςεκ·λαμπ·ῃςεκλαμπῃεκ·λαμπ·ῃ
3rdεκλαμπῃεκ·λαμπ·ῃεκλαμπηταιεκ·λαμπ·ηται
Pl1stεκλαμπωμενεκ·λαμπ·ωμενεκλαμπωμεθαεκ·λαμπ·ωμεθα
2ndεκλαμπητεεκ·λαμπ·ητεεκλαμπησθεεκ·λαμπ·ησθε
3rdεκλαμπωσιν, εκλαμπωσιεκ·λαμπ·ωσι(ν)εκλαμπωνταιεκ·λαμπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαμποιμιεκ·λαμπ·οιμιεκλαμποιμηνεκ·λαμπ·οιμην
2ndεκλαμποιςεκ·λαμπ·οιςεκλαμποιοεκ·λαμπ·οιο
3rdεκλαμποιεκ·λαμπ·οιεκλαμποιτοεκ·λαμπ·οιτο
Pl1stεκλαμποιμενεκ·λαμπ·οιμενεκλαμποιμεθαεκ·λαμπ·οιμεθα
2ndεκλαμποιτεεκ·λαμπ·οιτεεκλαμποισθεεκ·λαμπ·οισθε
3rdεκλαμποιεν, εκλαμποισανεκ·λαμπ·οιεν, εκ·λαμπ·οισαν altεκλαμποιντοεκ·λαμπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλαμπεεκ·λαμπ·εεκλαμπουεκ·λαμπ·ου
3rdεκλαμπετωεκ·λαμπ·ετωεκλαμπεσθωεκ·λαμπ·εσθω
Pl1st
2ndεκλαμπετεεκ·λαμπ·ετεεκλαμπεσθεεκ·λαμπ·εσθε
3rdεκλαμπετωσαν, εκλαμποντωνεκ·λαμπ·ετωσαν, εκ·λαμπ·οντων classicalεκλαμπεσθωσαν, εκλαμπεσθωνεκ·λαμπ·εσθωσαν, εκ·λαμπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλαμπειν​εκ·λαμπ·ειν​εκλαμπεσθαι​εκ·λαμπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλαμπουσαεκλαμπονεκ·λαμπ·ουσ·αεκ·λαμπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκλαμπων[LXX]εκ·λαμπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκλαμπουσανεκλαμπονταεκ·λαμπ·ουσ·ανεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·α
Datεκλαμπουσῃεκλαμποντιεκ·λαμπ·ουσ·ῃεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·ι
Genεκλαμπουσηςεκλαμποντοςεκ·λαμπ·ουσ·ηςεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκλαμπουσαιεκλαμποντεςεκλαμπονταεκ·λαμπ·ουσ·αιεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·εςεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλαμπουσαςεκλαμπονταςεκ·λαμπ·ουσ·αςεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·ας
Datεκλαμπουσαιςεκλαμπουσι, εκλαμπουσινεκ·λαμπ·ουσ·αιςεκ·λαμπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκλαμπουσωνεκλαμποντωνεκ·λαμπ·ουσ·ωνεκ·λαμπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλαμπομενηεκλαμπομενεεκ·λαμπ·ομεν·ηεκ·λαμπ·ομεν·ε
Nomεκλαμπομενοςεκ·λαμπ·ομεν·ος
Accεκλαμπομενηνεκλαμπομενονεκ·λαμπ·ομεν·ηνεκ·λαμπ·ομεν·ον
Datεκλαμπομενῃεκλαμπομενῳεκ·λαμπ·ομεν·ῃεκ·λαμπ·ομεν·ῳ
Genεκλαμπομενηςεκλαμπομενουεκ·λαμπ·ομεν·ηςεκ·λαμπ·ομεν·ου
PlVocεκλαμπομεναιεκλαμπομενοιεκλαμπομεναεκ·λαμπ·ομεν·αιεκ·λαμπ·ομεν·οιεκ·λαμπ·ομεν·α
Nom
Accεκλαμπομεναςεκλαμπομενουςεκ·λαμπ·ομεν·αςεκ·λαμπ·ομεν·ους
Datεκλαμπομεναιςεκλαμπομενοιςεκ·λαμπ·ομεν·αιςεκ·λαμπ·ομεν·οις
Genεκλαμπομενωνεκλαμπομενωνεκ·λαμπ·ομεν·ωνεκ·λαμπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελαμπονεκ·ε·λαμπ·ονεξελαμπομηνεκ·ε·λαμπ·ομην
2ndεξελαμπεςεκ·ε·λαμπ·εςεξελαμπουεκ·ε·λαμπ·ου
3rdεξελαμπεν[LXX], εξελαμπεεκ·ε·λαμπ·ε(ν), εκ·ε·λαμπ·ε(ν)εξελαμπετοεκ·ε·λαμπ·ετο
Pl1stεξελαμπομενεκ·ε·λαμπ·ομενεξελαμπομεθαεκ·ε·λαμπ·ομεθα
2ndεξελαμπετεεκ·ε·λαμπ·ετεεξελαμπεσθεεκ·ε·λαμπ·εσθε
3rdεξελαμπον, εξελαμποσανεκ·ε·λαμπ·ον, εκ·ε·λαμπ·οσαν altεξελαμποντοεκ·ε·λαμπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαμψωεκ·λαμπ·σωεκλαμψομαιεκ·λαμπ·σομαι
2ndεκλαμψεις[LXX]εκ·λαμπ·σειςεκλαμψῃ, εκλαμψει[LXX], εκλαμψεσαιεκ·λαμπ·σῃ, εκ·λαμπ·σει classical, εκ·λαμπ·σεσαι alt
3rdεκλαμψει[LXX]εκ·λαμπ·σειεκλαμψεταιεκ·λαμπ·σεται
Pl1stεκλαμψομενεκ·λαμπ·σομενεκλαμψομεθαεκ·λαμπ·σομεθα
2ndεκλαμψετεεκ·λαμπ·σετεεκλαμψεσθεεκ·λαμπ·σεσθε
3rdεκλαμψουσιν[GNT][LXX], εκλαμψουσιεκ·λαμπ·σουσι(ν), εκ·λαμπ·σουσι(ν)εκλαμψονταιεκ·λαμπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαμψοιμιεκ·λαμπ·σοιμιεκλαμψοιμηνεκ·λαμπ·σοιμην
2ndεκλαμψοιςεκ·λαμπ·σοιςεκλαμψοιοεκ·λαμπ·σοιο
3rdεκλαμψοιεκ·λαμπ·σοιεκλαμψοιτοεκ·λαμπ·σοιτο
Pl1stεκλαμψοιμενεκ·λαμπ·σοιμενεκλαμψοιμεθαεκ·λαμπ·σοιμεθα
2ndεκλαμψοιτεεκ·λαμπ·σοιτεεκλαμψοισθεεκ·λαμπ·σοισθε
3rdεκλαμψοιενεκ·λαμπ·σοιενεκλαμψοιντοεκ·λαμπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλαμψειν​εκ·λαμπ·σειν​εκλαμψεσθαι​εκ·λαμπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλαμψουσαεκλαμψονεκ·λαμπ·σουσ·αεκ·λαμπ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκλαμψωνεκ·λαμπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκλαμψουσανεκλαμψονταεκ·λαμπ·σουσ·ανεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·α
Datεκλαμψουσῃεκλαμψοντιεκ·λαμπ·σουσ·ῃεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·ι
Genεκλαμψουσηςεκλαμψοντοςεκ·λαμπ·σουσ·ηςεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκλαμψουσαιεκλαμψοντεςεκλαμψονταεκ·λαμπ·σουσ·αιεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·εςεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκλαμψουσαςεκλαμψονταςεκ·λαμπ·σουσ·αςεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·ας
Datεκλαμψουσαιςεκλαμψουσι, εκλαμψουσιν[GNT][LXX]εκ·λαμπ·σουσ·αιςεκ·λαμπ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·λαμπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκλαμψουσωνεκλαμψοντωνεκ·λαμπ·σουσ·ωνεκ·λαμπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλαμψομενηεκλαμψομενεεκ·λαμπ·σομεν·ηεκ·λαμπ·σομεν·ε
Nomεκλαμψομενοςεκ·λαμπ·σομεν·ος
Accεκλαμψομενηνεκλαμψομενονεκ·λαμπ·σομεν·ηνεκ·λαμπ·σομεν·ον
Datεκλαμψομενῃεκλαμψομενῳεκ·λαμπ·σομεν·ῃεκ·λαμπ·σομεν·ῳ
Genεκλαμψομενηςεκλαμψομενουεκ·λαμπ·σομεν·ηςεκ·λαμπ·σομεν·ου
PlVocεκλαμψομεναιεκλαμψομενοιεκλαμψομεναεκ·λαμπ·σομεν·αιεκ·λαμπ·σομεν·οιεκ·λαμπ·σομεν·α
Nom
Accεκλαμψομεναςεκλαμψομενουςεκ·λαμπ·σομεν·αςεκ·λαμπ·σομεν·ους
Datεκλαμψομεναιςεκλαμψομενοιςεκ·λαμπ·σομεν·αιςεκ·λαμπ·σομεν·οις
Genεκλαμψομενωνεκλαμψομενωνεκ·λαμπ·σομεν·ωνεκ·λαμπ·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:43:19 EST