εκκλινω • EKKLINW • ekklinō

Search: εξεκλιναν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεκλινανἐκκλίνωεκ·ε·κλιν·[σ]αν1aor act ind 3rd pl

ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλινω[LXX]εκ·κλιν·ωεκκλινομαιεκ·κλιν·ομαι
2ndεκκλινεις[LXX]εκ·κλιν·ειςεκκλινῃ[LXX], εκκλινει[LXX], εκκλινεσαιεκ·κλιν·ῃ, εκ·κλιν·ει classical, εκ·κλιν·εσαι alt
3rdεκκλινει[LXX]εκ·κλιν·ειεκκλινεταιεκ·κλιν·εται
Pl1stεκκλινομενεκ·κλιν·ομενεκκλινομεθαεκ·κλιν·ομεθα
2ndεκκλινετε[GNT]εκ·κλιν·ετεεκκλινεσθεεκ·κλιν·εσθε
3rdεκκλινουσιν[LXX], εκκλινουσιεκ·κλιν·ουσι(ν), εκ·κλιν·ουσι(ν)εκκλινονταιεκ·κλιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλινω[LXX]εκ·κλιν·ωεκκλινωμαιεκ·κλιν·ωμαι
2ndεκκλινῃς[LXX]εκ·κλιν·ῃςεκκλινῃ[LXX]εκ·κλιν·ῃ
3rdεκκλινῃ[LXX]εκ·κλιν·ῃεκκλινηταιεκ·κλιν·ηται
Pl1stεκκλινωμεν[LXX]εκ·κλιν·ωμενεκκλινωμεθαεκ·κλιν·ωμεθα
2ndεκκλινητε[LXX]εκ·κλιν·ητεεκκλινησθεεκ·κλιν·ησθε
3rdεκκλινωσιν[LXX], εκκλινωσιεκ·κλιν·ωσι(ν), εκ·κλιν·ωσι(ν)εκκλινωνταιεκ·κλιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλινοιμιεκ·κλιν·οιμιεκκλινοιμηνεκ·κλιν·οιμην
2ndεκκλινοιςεκ·κλιν·οιςεκκλινοιοεκ·κλιν·οιο
3rdεκκλινοιεκ·κλιν·οιεκκλινοιτοεκ·κλιν·οιτο
Pl1stεκκλινοιμενεκ·κλιν·οιμενεκκλινοιμεθαεκ·κλιν·οιμεθα
2ndεκκλινοιτεεκ·κλιν·οιτεεκκλινοισθεεκ·κλιν·οισθε
3rdεκκλινοιεν, εκκλινοισανεκ·κλιν·οιεν, εκ·κλιν·οισαν altεκκλινοιντοεκ·κλιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκλινε[LXX]εκ·κλιν·εεκκλινουεκ·κλιν·ου
3rdεκκλινετωεκ·κλιν·ετωεκκλινεσθωεκ·κλιν·εσθω
Pl1st
2ndεκκλινετε[GNT]εκ·κλιν·ετεεκκλινεσθεεκ·κλιν·εσθε
3rdεκκλινετωσαν, εκκλινοντωνεκ·κλιν·ετωσαν, εκ·κλιν·οντων classicalεκκλινεσθωσαν, εκκλινεσθωνεκ·κλιν·εσθωσαν, εκ·κλιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκλινειν[LXX]​εκ·κλιν·εινεκκλινεσθαι​εκ·κλιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκλινουσαεκκλινον[LXX]εκ·κλιν·ουσ·αεκ·κλιν·ο[υ]ν[τ]
Nomεκκλινων[LXX]εκ·κλιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκκλινουσανεκκλινονταεκ·κλιν·ουσ·ανεκ·κλιν·ο[υ]ντ·α
Datεκκλινουσῃεκκλινοντιεκ·κλιν·ουσ·ῃεκ·κλιν·ο[υ]ντ·ι
Genεκκλινουσηςεκκλινοντος[LXX]εκ·κλιν·ουσ·ηςεκ·κλιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκκλινουσαιεκκλινοντες[LXX]εκκλινονταεκ·κλιν·ουσ·αιεκ·κλιν·ο[υ]ντ·εςεκ·κλιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκκλινουσας[LXX]εκκλινοντας[LXX]εκ·κλιν·ουσ·αςεκ·κλιν·ο[υ]ντ·ας
Datεκκλινουσαιςεκκλινουσι, εκκλινουσιν[LXX]εκ·κλιν·ουσ·αιςεκ·κλιν·ου[ντ]·σι(ν), εκ·κλιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκκλινουσωνεκκλινοντωνεκ·κλιν·ουσ·ωνεκ·κλιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκλινομενηεκκλινομενεεκ·κλιν·ομεν·ηεκ·κλιν·ομεν·ε
Nomεκκλινομενοςεκ·κλιν·ομεν·ος
Accεκκλινομενηνεκκλινομενονεκ·κλιν·ομεν·ηνεκ·κλιν·ομεν·ον
Datεκκλινομενῃεκκλινομενῳεκ·κλιν·ομεν·ῃεκ·κλιν·ομεν·ῳ
Genεκκλινομενηςεκκλινομενουεκ·κλιν·ομεν·ηςεκ·κλιν·ομεν·ου
PlVocεκκλινομεναιεκκλινομενοιεκκλινομεναεκ·κλιν·ομεν·αιεκ·κλιν·ομεν·οιεκ·κλιν·ομεν·α
Nom
Accεκκλινομεναςεκκλινομενουςεκ·κλιν·ομεν·αςεκ·κλιν·ομεν·ους
Datεκκλινομεναιςεκκλινομενοιςεκ·κλιν·ομεν·αιςεκ·κλιν·ομεν·οις
Genεκκλινομενων[LXX]εκκλινομενων[LXX]εκ·κλιν·ομεν·ωνεκ·κλιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκλινον[LXX]εκ·ε·κλιν·ονεξεκλινομηνεκ·ε·κλιν·ομην
2ndεξεκλινεςεκ·ε·κλιν·εςεξεκλινουεκ·ε·κλιν·ου
3rdεξεκλινεν[LXX], εξεκλινεεκ·ε·κλιν·ε(ν), εκ·ε·κλιν·ε(ν)εξεκλινετοεκ·ε·κλιν·ετο
Pl1stεξεκλινομενεκ·ε·κλιν·ομενεξεκλινομεθαεκ·ε·κλιν·ομεθα
2ndεξεκλινετεεκ·ε·κλιν·ετεεξεκλινεσθεεκ·ε·κλιν·εσθε
3rdεξεκλινον[LXX], εξεκλινοσανεκ·ε·κλιν·ον, εκ·ε·κλιν·οσαν altεξεκλινοντοεκ·ε·κλιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλινω[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ωεκκλινουμαιεκ·κλιν(ε)·[σ]ομαι
2ndεκκλινεις[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ειςεκκλινῃ[LXX], εκκλινει[LXX], εκκλινεισαιεκ·κλιν(ε)·[σ]ῃ, εκ·κλιν(ε)·[σ]ει classical, εκ·κλιν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεκκλινει[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ειεκκλινειταιεκ·κλιν(ε)·[σ]εται
Pl1stεκκλινουμεν[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ομενεκκλινουμεθαεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεθα
2ndεκκλινειτε[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ετεεκκλινεισθεεκ·κλιν(ε)·[σ]εσθε
3rdεκκλινουσιν[LXX], εκκλινουσιεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσι(ν), εκ·κλιν(ε)·[σ]ουσι(ν)εκκλινουνταιεκ·κλιν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλινοιμιεκ·κλιν(ε)·[σ]οιμιεκκλινοιμηνεκ·κλιν(ε)·[σ]οιμην
2ndεκκλινοιςεκ·κλιν(ε)·[σ]οιςεκκλινοιοεκ·κλιν(ε)·[σ]οιο
3rdεκκλινοιεκ·κλιν(ε)·[σ]οιεκκλινοιτοεκ·κλιν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεκκλινοιμενεκ·κλιν(ε)·[σ]οιμενεκκλινοιμεθαεκ·κλιν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεκκλινοιτεεκ·κλιν(ε)·[σ]οιτεεκκλινοισθεεκ·κλιν(ε)·[σ]οισθε
3rdεκκλινοιενεκ·κλιν(ε)·[σ]οιενεκκλινοιντοεκ·κλιν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκλινειν[LXX]​εκ·κλιν(ε)·[σ]εινεκκλινεισθαι​εκ·κλιν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκλινουσαεκκλινουνεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·αεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεκκλινων[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεκκλινουσανεκκλινουνταεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·ανεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεκκλινουσῃεκκλινουντιεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·ῃεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεκκλινουσηςεκκλινουντοςεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·ηςεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεκκλινουσαιεκκλινουντεςεκκλινουνταεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·αιεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκκλινουσας[LXX]εκκλινουνταςεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·αςεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεκκλινουσαιςεκκλινουσι, εκκλινουσιν[LXX]εκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·αιςεκ·κλιν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εκ·κλιν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεκκλινουσωνεκκλινουντωνεκ·κλιν(ε)·[σ]ουσ·ωνεκ·κλιν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκλινουμενηεκκλινουμενεεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ηεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεκκλινουμενοςεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεκκλινουμενηνεκκλινουμενονεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ηνεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεκκλινουμενῃεκκλινουμενῳεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ῃεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεκκλινουμενηςεκκλινουμενουεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ηςεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεκκλινουμεναιεκκλινουμενοιεκκλινουμεναεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·αιεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·οιεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεκκλινουμεναςεκκλινουμενουςεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·αςεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεκκλινουμεναιςεκκλινουμενοιςεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·αιςεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεκκλινουμενωνεκκλινουμενωνεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ωνεκ·κλιν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεκλινα[LXX]εκ·ε·κλιν·[σ]αεξεκλιναμηνεκ·ε·κλιν·[σ]αμην
2ndεξεκλινας[LXX]εκ·ε·κλιν·[σ]αςεξεκλινωεκ·ε·κλιν·[σ]ω
3rdεξεκλινεν[LXX], εξεκλινεεκ·ε·κλιν·[σ]ε(ν), εκ·ε·κλιν·[σ]ε(ν)εξεκλινατοεκ·ε·κλιν·[σ]ατο
Pl1stεξεκλιναμεν[LXX]εκ·ε·κλιν·[σ]αμενεξεκλιναμεθαεκ·ε·κλιν·[σ]αμεθα
2ndεξεκλινατε[LXX]εκ·ε·κλιν·[σ]ατεεξεκλινασθεεκ·ε·κλιν·[σ]ασθε
3rdεξεκλιναν[GNT][LXX]εκ·ε·κλιν·[σ]ανεξεκλιναντοεκ·ε·κλιν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλινω[LXX]εκ·κλιν·[σ]ωεκκλινωμαιεκ·κλιν·[σ]ωμαι
2ndεκκλινῃς[LXX]εκ·κλιν·[σ]ῃςεκκλινῃ[LXX]εκ·κλιν·[σ]ῃ
3rdεκκλινῃ[LXX]εκ·κλιν·[σ]ῃεκκλινηταιεκ·κλιν·[σ]ηται
Pl1stεκκλινωμεν[LXX]εκ·κλιν·[σ]ωμενεκκλινωμεθαεκ·κλιν·[σ]ωμεθα
2ndεκκλινητε[LXX]εκ·κλιν·[σ]ητεεκκλινησθεεκ·κλιν·[σ]ησθε
3rdεκκλινωσιν[LXX], εκκλινωσιεκ·κλιν·[σ]ωσι(ν), εκ·κλιν·[σ]ωσι(ν)εκκλινωνταιεκ·κλιν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκκλιναιμιεκ·κλιν·[σ]αιμιεκκλιναιμηνεκ·κλιν·[σ]αιμην
2ndεκκλιναις, εκκλινειαςεκ·κλιν·[σ]αις, εκ·κλιν·[σ]ειας classicalεκκλιναιοεκ·κλιν·[σ]αιο
3rdεκκλιναι[LXX], εκκλινειεεκ·κλιν·[σ]αι, εκ·κλιν·[σ]ειε classicalεκκλιναιτοεκ·κλιν·[σ]αιτο
Pl1stεκκλιναιμενεκ·κλιν·[σ]αιμενεκκλιναιμεθαεκ·κλιν·[σ]αιμεθα
2ndεκκλιναιτεεκ·κλιν·[σ]αιτεεκκλιναισθεεκ·κλιν·[σ]αισθε
3rdεκκλιναιεν, εκκλιναισαν, εκκλινειαν, εκκλινειενεκ·κλιν·[σ]αιεν, εκ·κλιν·[σ]αισαν alt, εκ·κλιν·[σ]ειαν classical, εκ·κλιν·[σ]ειεν classicalεκκλιναιντοεκ·κλιν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκκλινον[LXX]εκ·κλιν·[σ]ονεκκλιναι[LXX]εκ·κλιν·[σ]αι
3rdεκκλινατω[GNT][LXX]εκ·κλιν·[σ]ατωεκκλινασθωεκ·κλιν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεκκλινατε[GNT][LXX]εκ·κλιν·[σ]ατεεκκλινασθεεκ·κλιν·[σ]ασθε
3rdεκκλινατωσαν, εκκλιναντωνεκ·κλιν·[σ]ατωσαν, εκ·κλιν·[σ]αντων classicalεκκλινασθωσαν, εκκλινασθωνεκ·κλιν·[σ]ασθωσαν, εκ·κλιν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκκλιναι[LXX]​εκ·κλιν·[σ]αιεκκλινασθαι​εκ·κλιν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκλινασαεκκλινας[LXX]εκκλινανεκ·κλιν·[σ]ασ·αεκ·κλιν·[σ]α[ντ]·ςεκ·κλιν·[σ]αν[τ]
Nom
Accεκκλινασανεκκλινανταεκ·κλιν·[σ]ασ·ανεκ·κλιν·[σ]αντ·α
Datεκκλινασῃεκκλιναντιεκ·κλιν·[σ]ασ·ῃεκ·κλιν·[σ]αντ·ι
Genεκκλινασηςεκκλιναντοςεκ·κλιν·[σ]ασ·ηςεκ·κλιν·[σ]αντ·ος
PlVocεκκλινασαιεκκλιναντεςεκκλινανταεκ·κλιν·[σ]ασ·αιεκ·κλιν·[σ]αντ·εςεκ·κλιν·[σ]αντ·α
Nom
Accεκκλινασαςεκκλινανταςεκ·κλιν·[σ]ασ·αςεκ·κλιν·[σ]αντ·ας
Datεκκλινασαιςεκκλινασι, εκκλινασινεκ·κλιν·[σ]ασ·αιςεκ·κλιν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεκκλινασωνεκκλιναντωνεκ·κλιν·[σ]ασ·ωνεκ·κλιν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκκλιναμενηεκκλιναμενεεκ·κλιν·[σ]αμεν·ηεκ·κλιν·[σ]αμεν·ε
Nomεκκλιναμενοςεκ·κλιν·[σ]αμεν·ος
Accεκκλιναμενηνεκκλιναμενονεκ·κλιν·[σ]αμεν·ηνεκ·κλιν·[σ]αμεν·ον
Datεκκλιναμενῃεκκλιναμενῳεκ·κλιν·[σ]αμεν·ῃεκ·κλιν·[σ]αμεν·ῳ
Genεκκλιναμενηςεκκλιναμενουεκ·κλιν·[σ]αμεν·ηςεκ·κλιν·[σ]αμεν·ου
PlVocεκκλιναμεναιεκκλιναμενοιεκκλιναμεναεκ·κλιν·[σ]αμεν·αιεκ·κλιν·[σ]αμεν·οιεκ·κλιν·[σ]αμεν·α
Nom
Accεκκλιναμεναςεκκλιναμενουςεκ·κλιν·[σ]αμεν·αςεκ·κλιν·[σ]αμεν·ους
Datεκκλιναμεναιςεκκλιναμενοιςεκ·κλιν·[σ]αμεν·αιςεκ·κλιν·[σ]αμεν·οις
Genεκκλιναμενωνεκκλιναμενωνεκ·κλιν·[σ]αμεν·ωνεκ·κλιν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 16:56:30 EDT