εκτρεφω • EKTREFW • ektrephō

Search: εξεθρεψα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεθρεψαἐκτρέφωεκ·ε·θρεφ·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεθρεψαἐκτρέφωεκ·ε·θρεφ·σα1aor act ind 1st sg

ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτρεφωεκ·τρεφ·ωεκτρεφομαιεκ·τρεφ·ομαι
2ndεκτρεφειςεκ·τρεφ·ειςεκτρεφῃ, εκτρεφει[GNT][LXX], εκτρεφεσαιεκ·τρεφ·ῃ, εκ·τρεφ·ει classical, εκ·τρεφ·εσαι alt
3rdεκτρεφει[GNT][LXX]εκ·τρεφ·ειεκτρεφεταιεκ·τρεφ·εται
Pl1stεκτρεφομενεκ·τρεφ·ομενεκτρεφομεθαεκ·τρεφ·ομεθα
2ndεκτρεφετε[GNT]εκ·τρεφ·ετεεκτρεφεσθεεκ·τρεφ·εσθε
3rdεκτρεφουσιν, εκτρεφουσιεκ·τρεφ·ουσι(ν)εκτρεφονταιεκ·τρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτρεφωεκ·τρεφ·ωεκτρεφωμαιεκ·τρεφ·ωμαι
2ndεκτρεφῃςεκ·τρεφ·ῃςεκτρεφῃεκ·τρεφ·ῃ
3rdεκτρεφῃεκ·τρεφ·ῃεκτρεφηταιεκ·τρεφ·ηται
Pl1stεκτρεφωμενεκ·τρεφ·ωμενεκτρεφωμεθαεκ·τρεφ·ωμεθα
2ndεκτρεφητεεκ·τρεφ·ητεεκτρεφησθεεκ·τρεφ·ησθε
3rdεκτρεφωσιν[GNT], εκτρεφωσιεκ·τρεφ·ωσι(ν), εκ·τρεφ·ωσι(ν)εκτρεφωνταιεκ·τρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτρεφοιμιεκ·τρεφ·οιμιεκτρεφοιμηνεκ·τρεφ·οιμην
2ndεκτρεφοιςεκ·τρεφ·οιςεκτρεφοιοεκ·τρεφ·οιο
3rdεκτρεφοιεκ·τρεφ·οιεκτρεφοιτοεκ·τρεφ·οιτο
Pl1stεκτρεφοιμενεκ·τρεφ·οιμενεκτρεφοιμεθαεκ·τρεφ·οιμεθα
2ndεκτρεφοιτεεκ·τρεφ·οιτεεκτρεφοισθεεκ·τρεφ·οισθε
3rdεκτρεφοιεν, εκτρεφοισανεκ·τρεφ·οιεν, εκ·τρεφ·οισαν altεκτρεφοιντοεκ·τρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτρεφεεκ·τρεφ·εεκτρεφουεκ·τρεφ·ου
3rdεκτρεφετωεκ·τρεφ·ετωεκτρεφεσθωεκ·τρεφ·εσθω
Pl1st
2ndεκτρεφετε[GNT]εκ·τρεφ·ετεεκτρεφεσθεεκ·τρεφ·εσθε
3rdεκτρεφετωσαν, εκτρεφοντωνεκ·τρεφ·ετωσαν, εκ·τρεφ·οντων classicalεκτρεφεσθωσαν, εκτρεφεσθωνεκ·τρεφ·εσθωσαν, εκ·τρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτρεφειν​εκ·τρεφ·ειν​εκτρεφεσθαι​εκ·τρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτρεφουσαεκτρεφονεκ·τρεφ·ουσ·αεκ·τρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκτρεφωνεκ·τρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκτρεφουσανεκτρεφονταεκ·τρεφ·ουσ·ανεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·α
Datεκτρεφουσῃεκτρεφοντιεκ·τρεφ·ουσ·ῃεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genεκτρεφουσηςεκτρεφοντοςεκ·τρεφ·ουσ·ηςεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκτρεφουσαιεκτρεφοντεςεκτρεφονταεκ·τρεφ·ουσ·αιεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·εςεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτρεφουσαςεκτρεφονταςεκ·τρεφ·ουσ·αςεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datεκτρεφουσαιςεκτρεφουσι, εκτρεφουσινεκ·τρεφ·ουσ·αιςεκ·τρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκτρεφουσωνεκτρεφοντωνεκ·τρεφ·ουσ·ωνεκ·τρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτρεφομενηεκτρεφομενεεκ·τρεφ·ομεν·ηεκ·τρεφ·ομεν·ε
Nomεκτρεφομενοςεκ·τρεφ·ομεν·ος
Accεκτρεφομενηνεκτρεφομενονεκ·τρεφ·ομεν·ηνεκ·τρεφ·ομεν·ον
Datεκτρεφομενῃεκτρεφομενῳεκ·τρεφ·ομεν·ῃεκ·τρεφ·ομεν·ῳ
Genεκτρεφομενηςεκτρεφομενουεκ·τρεφ·ομεν·ηςεκ·τρεφ·ομεν·ου
PlVocεκτρεφομεναιεκτρεφομενοιεκτρεφομεναεκ·τρεφ·ομεν·αιεκ·τρεφ·ομεν·οιεκ·τρεφ·ομεν·α
Nom
Accεκτρεφομεναςεκτρεφομενουςεκ·τρεφ·ομεν·αςεκ·τρεφ·ομεν·ους
Datεκτρεφομεναιςεκτρεφομενοιςεκ·τρεφ·ομεν·αιςεκ·τρεφ·ομεν·οις
Genεκτρεφομενωνεκτρεφομενωνεκ·τρεφ·ομεν·ωνεκ·τρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετρεφον[LXX]εκ·ε·τρεφ·ονεξετρεφομηνεκ·ε·τρεφ·ομην
2ndεξετρεφεςεκ·ε·τρεφ·εςεξετρεφουεκ·ε·τρεφ·ου
3rdεξετρεφεν, εξετρεφεεκ·ε·τρεφ·ε(ν)εξετρεφετοεκ·ε·τρεφ·ετο
Pl1stεξετρεφομενεκ·ε·τρεφ·ομενεξετρεφομεθαεκ·ε·τρεφ·ομεθα
2ndεξετρεφετεεκ·ε·τρεφ·ετεεξετρεφεσθεεκ·ε·τρεφ·εσθε
3rdεξετρεφον[LXX], εξετρεφοσανεκ·ε·τρεφ·ον, εκ·ε·τρεφ·οσαν altεξετρεφοντοεκ·ε·τρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθρεψω[LXX]εκ·θρεφ·σωεκθρεψομαιεκ·θρεφ·σομαι
2ndεκθρεψειςεκ·θρεφ·σειςεκθρεψῃ, εκθρεψει, εκθρεψεσαιεκ·θρεφ·σῃ, εκ·θρεφ·σει classical, εκ·θρεφ·σεσαι alt
3rdεκθρεψειεκ·θρεφ·σειεκθρεψεταιεκ·θρεφ·σεται
Pl1stεκθρεψομενεκ·θρεφ·σομενεκθρεψομεθαεκ·θρεφ·σομεθα
2ndεκθρεψετεεκ·θρεφ·σετεεκθρεψεσθεεκ·θρεφ·σεσθε
3rdεκθρεψουσιν[LXX], εκθρεψουσιεκ·θρεφ·σουσι(ν), εκ·θρεφ·σουσι(ν)εκθρεψονταιεκ·θρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθρεψοιμιεκ·θρεφ·σοιμιεκθρεψοιμηνεκ·θρεφ·σοιμην
2ndεκθρεψοιςεκ·θρεφ·σοιςεκθρεψοιοεκ·θρεφ·σοιο
3rdεκθρεψοιεκ·θρεφ·σοιεκθρεψοιτοεκ·θρεφ·σοιτο
Pl1stεκθρεψοιμενεκ·θρεφ·σοιμενεκθρεψοιμεθαεκ·θρεφ·σοιμεθα
2ndεκθρεψοιτεεκ·θρεφ·σοιτεεκθρεψοισθεεκ·θρεφ·σοισθε
3rdεκθρεψοιενεκ·θρεφ·σοιενεκθρεψοιντοεκ·θρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκθρεψειν​εκ·θρεφ·σειν​εκθρεψεσθαι​εκ·θρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθρεψουσαεκθρεψονεκ·θρεφ·σουσ·αεκ·θρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκθρεψωνεκ·θρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκθρεψουσανεκθρεψονταεκ·θρεφ·σουσ·ανεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·α
Datεκθρεψουσῃεκθρεψοντιεκ·θρεφ·σουσ·ῃεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genεκθρεψουσηςεκθρεψοντοςεκ·θρεφ·σουσ·ηςεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκθρεψουσαιεκθρεψοντεςεκθρεψονταεκ·θρεφ·σουσ·αιεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·εςεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκθρεψουσαςεκθρεψονταςεκ·θρεφ·σουσ·αςεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datεκθρεψουσαιςεκθρεψουσι, εκθρεψουσιν[LXX]εκ·θρεφ·σουσ·αιςεκ·θρεφ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·θρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκθρεψουσωνεκθρεψοντωνεκ·θρεφ·σουσ·ωνεκ·θρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθρεψομενηεκθρεψομενεεκ·θρεφ·σομεν·ηεκ·θρεφ·σομεν·ε
Nomεκθρεψομενοςεκ·θρεφ·σομεν·ος
Accεκθρεψομενηνεκθρεψομενονεκ·θρεφ·σομεν·ηνεκ·θρεφ·σομεν·ον
Datεκθρεψομενῃεκθρεψομενῳεκ·θρεφ·σομεν·ῃεκ·θρεφ·σομεν·ῳ
Genεκθρεψομενηςεκθρεψομενουεκ·θρεφ·σομεν·ηςεκ·θρεφ·σομεν·ου
PlVocεκθρεψομεναιεκθρεψομενοιεκθρεψομεναεκ·θρεφ·σομεν·αιεκ·θρεφ·σομεν·οιεκ·θρεφ·σομεν·α
Nom
Accεκθρεψομεναςεκθρεψομενουςεκ·θρεφ·σομεν·αςεκ·θρεφ·σομεν·ους
Datεκθρεψομεναιςεκθρεψομενοιςεκ·θρεφ·σομεν·αιςεκ·θρεφ·σομεν·οις
Genεκθρεψομενωνεκθρεψομενωνεκ·θρεφ·σομεν·ωνεκ·θρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεθρεψα[LXX]εκ·ε·θρεφ·σαεξεθρεψαμηνεκ·ε·θρεφ·σαμην
2ndεξεθρεψας[LXX]εκ·ε·θρεφ·σαςεξεθρεψωεκ·ε·θρεφ·σω
3rdεξεθρεψεν[LXX], εξεθρεψεεκ·ε·θρεφ·σε(ν), εκ·ε·θρεφ·σε(ν)εξεθρεψατοεκ·ε·θρεφ·σατο
Pl1stεξεθρεψαμενεκ·ε·θρεφ·σαμενεξεθρεψαμεθαεκ·ε·θρεφ·σαμεθα
2ndεξεθρεψατεεκ·ε·θρεφ·σατεεξεθρεψασθεεκ·ε·θρεφ·σασθε
3rdεξεθρεψαν[LXX]εκ·ε·θρεφ·σανεξεθρεψαντοεκ·ε·θρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθρεψω[LXX]εκ·θρεφ·σωεκθρεψωμαιεκ·θρεφ·σωμαι
2ndεκθρεψῃςεκ·θρεφ·σῃςεκθρεψῃεκ·θρεφ·σῃ
3rdεκθρεψῃεκ·θρεφ·σῃεκθρεψηταιεκ·θρεφ·σηται
Pl1stεκθρεψωμενεκ·θρεφ·σωμενεκθρεψωμεθαεκ·θρεφ·σωμεθα
2ndεκθρεψητεεκ·θρεφ·σητεεκθρεψησθεεκ·θρεφ·σησθε
3rdεκθρεψωσιν[LXX], εκθρεψωσιεκ·θρεφ·σωσι(ν), εκ·θρεφ·σωσι(ν)εκθρεψωνταιεκ·θρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκθρεψαιμιεκ·θρεφ·σαιμιεκθρεψαιμηνεκ·θρεφ·σαιμην
2ndεκθρεψαις, εκθρεψειαςεκ·θρεφ·σαις, εκ·θρεφ·σειας classicalεκθρεψαιοεκ·θρεφ·σαιο
3rdεκθρεψαι[LXX], εκθρεψειεεκ·θρεφ·σαι, εκ·θρεφ·σειε classicalεκθρεψαιτοεκ·θρεφ·σαιτο
Pl1stεκθρεψαιμενεκ·θρεφ·σαιμενεκθρεψαιμεθαεκ·θρεφ·σαιμεθα
2ndεκθρεψαιτεεκ·θρεφ·σαιτεεκθρεψαισθεεκ·θρεφ·σαισθε
3rdεκθρεψαιεν, εκθρεψαισαν, εκθρεψειαν, εκθρεψειενεκ·θρεφ·σαιεν, εκ·θρεφ·σαισαν alt, εκ·θρεφ·σειαν classical, εκ·θρεφ·σειεν classicalεκθρεψαιντοεκ·θρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκθρεψονεκ·θρεφ·σονεκθρεψαι[LXX]εκ·θρεφ·σαι
3rdεκθρεψατωεκ·θρεφ·σατωεκθρεψασθωεκ·θρεφ·σασθω
Pl1st
2ndεκθρεψατεεκ·θρεφ·σατεεκθρεψασθεεκ·θρεφ·σασθε
3rdεκθρεψατωσαν, εκθρεψαντωνεκ·θρεφ·σατωσαν, εκ·θρεφ·σαντων classicalεκθρεψασθωσαν, εκθρεψασθωνεκ·θρεφ·σασθωσαν, εκ·θρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκθρεψαι[LXX]​εκ·θρεφ·σαιεκθρεψασθαι​εκ·θρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθρεψασαεκθρεψαςεκθρεψανεκ·θρεφ·σασ·αεκ·θρεφ·σα[ντ]·ςεκ·θρεφ·σαν[τ]
Nom
Accεκθρεψασαν[LXX]εκθρεψανταεκ·θρεφ·σασ·ανεκ·θρεφ·σαντ·α
Datεκθρεψασῃεκθρεψαντι[LXX]εκ·θρεφ·σασ·ῃεκ·θρεφ·σαντ·ι
Genεκθρεψασηςεκθρεψαντοςεκ·θρεφ·σασ·ηςεκ·θρεφ·σαντ·ος
PlVocεκθρεψασαιεκθρεψαντεςεκθρεψανταεκ·θρεφ·σασ·αιεκ·θρεφ·σαντ·εςεκ·θρεφ·σαντ·α
Nom
Accεκθρεψασαςεκθρεψανταςεκ·θρεφ·σασ·αςεκ·θρεφ·σαντ·ας
Datεκθρεψασαιςεκθρεψασι, εκθρεψασινεκ·θρεφ·σασ·αιςεκ·θρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκθρεψασωνεκθρεψαντωνεκ·θρεφ·σασ·ωνεκ·θρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκθρεψαμενηεκθρεψαμενεεκ·θρεφ·σαμεν·ηεκ·θρεφ·σαμεν·ε
Nomεκθρεψαμενοςεκ·θρεφ·σαμεν·ος
Accεκθρεψαμενηνεκθρεψαμενονεκ·θρεφ·σαμεν·ηνεκ·θρεφ·σαμεν·ον
Datεκθρεψαμενῃεκθρεψαμενῳεκ·θρεφ·σαμεν·ῃεκ·θρεφ·σαμεν·ῳ
Genεκθρεψαμενηςεκθρεψαμενουεκ·θρεφ·σαμεν·ηςεκ·θρεφ·σαμεν·ου
PlVocεκθρεψαμεναιεκθρεψαμενοιεκθρεψαμεναεκ·θρεφ·σαμεν·αιεκ·θρεφ·σαμεν·οιεκ·θρεφ·σαμεν·α
Nom
Accεκθρεψαμεναςεκθρεψαμενουςεκ·θρεφ·σαμεν·αςεκ·θρεφ·σαμεν·ους
Datεκθρεψαμεναιςεκθρεψαμενοιςεκ·θρεφ·σαμεν·αιςεκ·θρεφ·σαμεν·οις
Genεκθρεψαμενωνεκθρεψαμενωνεκ·θρεφ·σαμεν·ωνεκ·θρεφ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξετραφηνεκ·ε·τραφ·[θ]ην
2ndεξετραφηςεκ·ε·τραφ·[θ]ης
3rdεξετραφηεκ·ε·τραφ·[θ]η
Pl1stεξετραφημενεκ·ε·τραφ·[θ]ημεν
2ndεξετραφητεεκ·ε·τραφ·[θ]ητε
3rdεξετραφησανεκ·ε·τραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραφησομαιεκ·τραφ·[θ]ησομαι
2ndεκτραφησῃ, εκτραφησειεκ·τραφ·[θ]ησῃ, εκ·τραφ·[θ]ησει classical
3rdεκτραφησεταιεκ·τραφ·[θ]ησεται
Pl1stεκτραφησομεθαεκ·τραφ·[θ]ησομεθα
2ndεκτραφησεσθεεκ·τραφ·[θ]ησεσθε
3rdεκτραφησονταιεκ·τραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραφωεκ·τραφ·[θ]ω
2ndεκτραφῃςεκ·τραφ·[θ]ῃς
3rdεκτραφῃεκ·τραφ·[θ]ῃ
Pl1stεκτραφωμενεκ·τραφ·[θ]ωμεν
2ndεκτραφητεεκ·τραφ·[θ]ητε
3rdεκτραφωσιν, εκτραφωσιεκ·τραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραφειηνεκ·τραφ·[θ]ειην
2ndεκτραφειηςεκ·τραφ·[θ]ειης
3rdεκτραφειηεκ·τραφ·[θ]ειη
Pl1stεκτραφειημεν, εκτραφειμενεκ·τραφ·[θ]ειημεν, εκ·τραφ·[θ]ειμεν classical
2ndεκτραφειητε, εκτραφειτεεκ·τραφ·[θ]ειητε, εκ·τραφ·[θ]ειτε classical
3rdεκτραφειησαν, εκτραφειενεκ·τραφ·[θ]ειησαν, εκ·τραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτραφησοιμηνεκ·τραφ·[θ]ησοιμην
2ndεκτραφησοιοεκ·τραφ·[θ]ησοιο
3rdεκτραφησοιτοεκ·τραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stεκτραφησοιμεθαεκ·τραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndεκτραφησοισθεεκ·τραφ·[θ]ησοισθε
3rdεκτραφησοιντοεκ·τραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτραφηθιεκ·τραφ·[θ]ητι
3rdεκτραφητωεκ·τραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκτραφητεεκ·τραφ·[θ]ητε
3rdεκτραφητωσαν, εκτραφεντων[LXX]εκ·τραφ·[θ]ητωσαν, εκ·τραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκτραφηναι​εκ·τραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκτραφησεσθαι​εκ·τραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτραφεισαεκτραφειςεκτραφενεκ·τραφ·[θ]εισ·αεκ·τραφ·[θ]ει[ντ]·ςεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκτραφεισανεκτραφεντα[LXX]εκ·τραφ·[θ]εισ·ανεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκτραφεισῃεκτραφεντιεκ·τραφ·[θ]εισ·ῃεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκτραφεισηςεκτραφεντοςεκ·τραφ·[θ]εισ·ηςεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκτραφεισαιεκτραφεντεςεκτραφεντα[LXX]εκ·τραφ·[θ]εισ·αιεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκτραφεισαςεκτραφενταςεκ·τραφ·[θ]εισ·αςεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκτραφεισαιςεκτραφεισι, εκτραφεισινεκ·τραφ·[θ]εισ·αιςεκ·τραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκτραφεισωνεκτραφεντων[LXX]εκ·τραφ·[θ]εισ·ωνεκ·τραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτραφησομενηεκτραφησομενεεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ηεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomεκτραφησομενοςεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ος
Accεκτραφησομενηνεκτραφησομενονεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ηνεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ον
Datεκτραφησομενῃεκτραφησομενῳεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ῃεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκτραφησομενηςεκτραφησομενουεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ηςεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκτραφησομεναιεκτραφησομενοιεκτραφησομεναεκ·τραφ·[θ]ησομεν·αιεκ·τραφ·[θ]ησομεν·οιεκ·τραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκτραφησομεναςεκτραφησομενουςεκ·τραφ·[θ]ησομεν·αςεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ους
Datεκτραφησομεναιςεκτραφησομενοιςεκ·τραφ·[θ]ησομεν·αιςεκ·τραφ·[θ]ησομεν·οις
Genεκτραφησομενωνεκτραφησομενωνεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ωνεκ·τραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 17:18:58 EST