εξουθενεω εξουθενοω • EXOUQENEW EXOUQENOW ECOUQENEW ECOUQENOW • exoutheneō exouthenoō

Search: εξουθενηκατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξουθενηκατεἐξουθενέωεξ·ουθενη·κατεperf act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξουθενηκατεἐξουθενέωεξ·ουθενη·κατεperf act ind 2nd pl

ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενωεξ·ουθεν(ε)·ωεξουθενουμαιεξ·ουθεν(ε)·ομαι
2ndεξουθενεις[GNT]εξ·ουθεν(ε)·ειςεξουθενῃ, εξουθενει, εξουθενεισαιεξ·ουθεν(ε)·ῃ, εξ·ουθεν(ε)·ει classical, εξ·ουθεν(ε)·εσαι alt
3rdεξουθενειεξ·ουθεν(ε)·ειεξουθενειταιεξ·ουθεν(ε)·εται
Pl1stεξουθενουμενεξ·ουθεν(ε)·ομενεξουθενουμεθαεξ·ουθεν(ε)·ομεθα
2ndεξουθενειτε[GNT]εξ·ουθεν(ε)·ετεεξουθενεισθεεξ·ουθεν(ε)·εσθε
3rdεξουθενουσιν[LXX], εξουθενουσιεξ·ουθεν(ε)·ουσι(ν), εξ·ουθεν(ε)·ουσι(ν)εξουθενουνταιεξ·ουθεν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενωεξ·ουθεν(ε)·ωεξουθενωμαιεξ·ουθεν(ε)·ωμαι
2ndεξουθενῃςεξ·ουθεν(ε)·ῃςεξουθενῃεξ·ουθεν(ε)·ῃ
3rdεξουθενῃεξ·ουθεν(ε)·ῃεξουθενηταιεξ·ουθεν(ε)·ηται
Pl1stεξουθενωμενεξ·ουθεν(ε)·ωμενεξουθενωμεθαεξ·ουθεν(ε)·ωμεθα
2ndεξουθενητεεξ·ουθεν(ε)·ητεεξουθενησθεεξ·ουθεν(ε)·ησθε
3rdεξουθενωσιν, εξουθενωσιεξ·ουθεν(ε)·ωσι(ν)εξουθενωνταιεξ·ουθεν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενοιμιεξ·ουθεν(ε)·οιμιεξουθενοιμηνεξ·ουθεν(ε)·οιμην
2ndεξουθενοιςεξ·ουθεν(ε)·οιςεξουθενοιοεξ·ουθεν(ε)·οιο
3rdεξουθενοιεξ·ουθεν(ε)·οιεξουθενοιτοεξ·ουθεν(ε)·οιτο
Pl1stεξουθενοιμενεξ·ουθεν(ε)·οιμενεξουθενοιμεθαεξ·ουθεν(ε)·οιμεθα
2ndεξουθενοιτεεξ·ουθεν(ε)·οιτεεξουθενοισθεεξ·ουθεν(ε)·οισθε
3rdεξουθενοιεν, εξουθενοισανεξ·ουθεν(ε)·οιεν, εξ·ουθεν(ε)·οισαν altεξουθενοιντοεξ·ουθεν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουθενειεξ·ουθεν(ε)·εεξουθενουεξ·ουθεν(ε)·ου
3rdεξουθενειτω[GNT]εξ·ουθεν(ε)·ετωεξουθενεισθωεξ·ουθεν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεξουθενειτε[GNT]εξ·ουθεν(ε)·ετεεξουθενεισθεεξ·ουθεν(ε)·εσθε
3rdεξουθενειτωσαν, εξουθενουντωνεξ·ουθεν(ε)·ετωσαν, εξ·ουθεν(ε)·οντων classicalεξουθενεισθωσαν, εξουθενεισθωνεξ·ουθεν(ε)·εσθωσαν, εξ·ουθεν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουθενειν​εξ·ουθεν(ε)·ειν​εξουθενεισθαι​εξ·ουθεν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενουσαεξουθενουνεξ·ουθεν(ε)·ουσ·αεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεξουθενων[LXX]εξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξουθενουσανεξουθενουνταεξ·ουθεν(ε)·ουσ·ανεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεξουθενουσῃεξουθενουντιεξ·ουθεν(ε)·ουσ·ῃεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεξουθενουσηςεξουθενουντοςεξ·ουθεν(ε)·ουσ·ηςεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξουθενουσαιεξουθενουντες[LXX]εξουθενουνταεξ·ουθεν(ε)·ουσ·αιεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·εςεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξουθενουσαςεξουθενουντας[GNT]εξ·ουθεν(ε)·ουσ·αςεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεξουθενουσαιςεξουθενουσι, εξουθενουσιν[LXX]εξ·ουθεν(ε)·ουσ·αιςεξ·ουθεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν), εξ·ουθεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξουθενουσωνεξουθενουντωνεξ·ουθεν(ε)·ουσ·ωνεξ·ουθεν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενουμενηεξουθενουμενεεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ηεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ε
Nomεξουθενουμενοςεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ος
Accεξουθενουμενηνεξουθενουμενονεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ηνεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ον
Datεξουθενουμενῃεξουθενουμενῳεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ῃεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ῳ
Genεξουθενουμενηςεξουθενουμενουεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ηςεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ου
PlVocεξουθενουμεναιεξουθενουμενοιεξουθενουμεναεξ·ουθεν(ε)·ομεν·αιεξ·ουθεν(ε)·ομεν·οιεξ·ουθεν(ε)·ομεν·α
Nom
Accεξουθενουμεναςεξουθενουμενουςεξ·ουθεν(ε)·ομεν·αςεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ους
Datεξουθενουμεναιςεξουθενουμενοιςεξ·ουθεν(ε)·ομεν·αιςεξ·ουθεν(ε)·ομεν·οις
Genεξουθενουμενωνεξουθενουμενωνεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ωνεξ·ουθεν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενουνεξ·ε·ουθεν(ε)·ονεξουθενουμηνεξ·ε·ουθεν(ε)·ομην
2ndεξουθενεις[GNT]εξ·ε·ουθεν(ε)·εςεξουθενουεξ·ε·ουθεν(ε)·ου
3rdεξουθενειεξ·ε·ουθεν(ε)·εεξουθενειτοεξ·ε·ουθεν(ε)·ετο
Pl1stεξουθενουμενεξ·ε·ουθεν(ε)·ομενεξουθενουμεθαεξ·ε·ουθεν(ε)·ομεθα
2ndεξουθενειτε[GNT]εξ·ε·ουθεν(ε)·ετεεξουθενεισθεεξ·ε·ουθεν(ε)·εσθε
3rdεξουθενουν, εξουθενουσανεξ·ε·ουθεν(ε)·ον, εξ·ε·ουθεν(ε)·οσαν altεξουθενουντοεξ·ε·ουθεν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησω, εξουθενωσωεξ·ουθενη·σω, εξ·ουθενω·σωεξουθενησομαι, εξουθενωσομαιεξ·ουθενη·σομαι, εξ·ουθενω·σομαι
2ndεξουθενησεις, εξουθενωσειςεξ·ουθενη·σεις, εξ·ουθενω·σειςεξουθενησῃ[GNT], εξουθενησει, εξουθενησεσαι, εξουθενωσῃ, εξουθενωσει[LXX], εξουθενωσεσαιεξ·ουθενη·σῃ, εξ·ουθενη·σει classical, εξ·ουθενη·σεσαι alt, εξ·ουθενω·σῃ, εξ·ουθενω·σει classical, εξ·ουθενω·σεσαι alt
3rdεξουθενησει, εξουθενωσει[LXX]εξ·ουθενη·σει, εξ·ουθενω·σειεξουθενησεται, εξουθενωσεταιεξ·ουθενη·σεται, εξ·ουθενω·σεται
Pl1stεξουθενησομεν, εξουθενωσομεν[LXX]εξ·ουθενη·σομεν, εξ·ουθενω·σομενεξουθενησομεθα, εξουθενωσομεθαεξ·ουθενη·σομεθα, εξ·ουθενω·σομεθα
2ndεξουθενησετε, εξουθενωσετεεξ·ουθενη·σετε, εξ·ουθενω·σετεεξουθενησεσθε, εξουθενωσεσθεεξ·ουθενη·σεσθε, εξ·ουθενω·σεσθε
3rdεξουθενησουσιν[LXX], εξουθενησουσι, εξουθενωσουσιν, εξουθενωσουσιεξ·ουθενη·σουσι(ν), εξ·ουθενη·σουσι(ν), εξ·ουθενω·σουσι(ν)εξουθενησονται, εξουθενωσονταιεξ·ουθενη·σονται, εξ·ουθενω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησοιμι, εξουθενωσοιμιεξ·ουθενη·σοιμι, εξ·ουθενω·σοιμιεξουθενησοιμην, εξουθενωσοιμηνεξ·ουθενη·σοιμην, εξ·ουθενω·σοιμην
2ndεξουθενησοις, εξουθενωσοιςεξ·ουθενη·σοις, εξ·ουθενω·σοιςεξουθενησοιο, εξουθενωσοιοεξ·ουθενη·σοιο, εξ·ουθενω·σοιο
3rdεξουθενησοι, εξουθενωσοιεξ·ουθενη·σοι, εξ·ουθενω·σοιεξουθενησοιτο, εξουθενωσοιτοεξ·ουθενη·σοιτο, εξ·ουθενω·σοιτο
Pl1stεξουθενησοιμεν, εξουθενωσοιμενεξ·ουθενη·σοιμεν, εξ·ουθενω·σοιμενεξουθενησοιμεθα, εξουθενωσοιμεθαεξ·ουθενη·σοιμεθα, εξ·ουθενω·σοιμεθα
2ndεξουθενησοιτε, εξουθενωσοιτεεξ·ουθενη·σοιτε, εξ·ουθενω·σοιτεεξουθενησοισθε, εξουθενωσοισθεεξ·ουθενη·σοισθε, εξ·ουθενω·σοισθε
3rdεξουθενησοιεν, εξουθενωσοιενεξ·ουθενη·σοιεν, εξ·ουθενω·σοιενεξουθενησοιντο, εξουθενωσοιντοεξ·ουθενη·σοιντο, εξ·ουθενω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουθενησειν, εξουθενωσειν​εξ·ουθενη·σειν, εξ·ουθενω·σειν​εξουθενησεσθαι, εξουθενωσεσθαι​εξ·ουθενη·σεσθαι, εξ·ουθενω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενησουσα, εξουθενωσουσαεξουθενησον, εξουθενωσονεξ·ουθενη·σουσ·α, εξ·ουθενω·σουσ·αεξ·ουθενη·σο[υ]ν[τ], εξ·ουθενω·σο[υ]ν[τ]
Nomεξουθενησων, εξουθενωσωνεξ·ουθενη·σο[υ]ν[τ]·^, εξ·ουθενω·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξουθενησουσαν, εξουθενωσουσανεξουθενησοντα, εξουθενωσονταεξ·ουθενη·σουσ·αν, εξ·ουθενω·σουσ·ανεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·α, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·α
Datεξουθενησουσῃ, εξουθενωσουσῃεξουθενησοντι, εξουθενωσοντιεξ·ουθενη·σουσ·ῃ, εξ·ουθενω·σουσ·ῃεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·ι, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·ι
Genεξουθενησουσης, εξουθενωσουσηςεξουθενησοντος, εξουθενωσοντοςεξ·ουθενη·σουσ·ης, εξ·ουθενω·σουσ·ηςεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·ος, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξουθενησουσαι, εξουθενωσουσαιεξουθενησοντες, εξουθενωσοντεςεξουθενησοντα, εξουθενωσονταεξ·ουθενη·σουσ·αι, εξ·ουθενω·σουσ·αιεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·ες, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·εςεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·α, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξουθενησουσας, εξουθενωσουσαςεξουθενησοντας, εξουθενωσονταςεξ·ουθενη·σουσ·ας, εξ·ουθενω·σουσ·αςεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·ας, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·ας
Datεξουθενησουσαις, εξουθενωσουσαιςεξουθενησουσι, εξουθενησουσιν[LXX], εξουθενωσουσι, εξουθενωσουσινεξ·ουθενη·σουσ·αις, εξ·ουθενω·σουσ·αιςεξ·ουθενη·σου[ντ]·σι(ν), εξ·ουθενη·σου[ντ]·σι(ν), εξ·ουθενω·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξουθενησουσων, εξουθενωσουσωνεξουθενησοντων, εξουθενωσοντωνεξ·ουθενη·σουσ·ων, εξ·ουθενω·σουσ·ωνεξ·ουθενη·σο[υ]ντ·ων, εξ·ουθενω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενησομενη, εξουθενωσομενηεξουθενησομενε, εξουθενωσομενεεξ·ουθενη·σομεν·η, εξ·ουθενω·σομεν·ηεξ·ουθενη·σομεν·ε, εξ·ουθενω·σομεν·ε
Nomεξουθενησομενος, εξουθενωσομενοςεξ·ουθενη·σομεν·ος, εξ·ουθενω·σομεν·ος
Accεξουθενησομενην, εξουθενωσομενηνεξουθενησομενον, εξουθενωσομενονεξ·ουθενη·σομεν·ην, εξ·ουθενω·σομεν·ηνεξ·ουθενη·σομεν·ον, εξ·ουθενω·σομεν·ον
Datεξουθενησομενῃ, εξουθενωσομενῃεξουθενησομενῳ, εξουθενωσομενῳεξ·ουθενη·σομεν·ῃ, εξ·ουθενω·σομεν·ῃεξ·ουθενη·σομεν·ῳ, εξ·ουθενω·σομεν·ῳ
Genεξουθενησομενης, εξουθενωσομενηςεξουθενησομενου, εξουθενωσομενουεξ·ουθενη·σομεν·ης, εξ·ουθενω·σομεν·ηςεξ·ουθενη·σομεν·ου, εξ·ουθενω·σομεν·ου
PlVocεξουθενησομεναι, εξουθενωσομεναιεξουθενησομενοι, εξουθενωσομενοιεξουθενησομενα, εξουθενωσομεναεξ·ουθενη·σομεν·αι, εξ·ουθενω·σομεν·αιεξ·ουθενη·σομεν·οι, εξ·ουθενω·σομεν·οιεξ·ουθενη·σομεν·α, εξ·ουθενω·σομεν·α
Nom
Accεξουθενησομενας, εξουθενωσομεναςεξουθενησομενους, εξουθενωσομενουςεξ·ουθενη·σομεν·ας, εξ·ουθενω·σομεν·αςεξ·ουθενη·σομεν·ους, εξ·ουθενω·σομεν·ους
Datεξουθενησομεναις, εξουθενωσομεναιςεξουθενησομενοις, εξουθενωσομενοιςεξ·ουθενη·σομεν·αις, εξ·ουθενω·σομεν·αιςεξ·ουθενη·σομεν·οις, εξ·ουθενω·σομεν·οις
Genεξουθενησομενων, εξουθενωσομενωνεξουθενησομενων, εξουθενωσομενωνεξ·ουθενη·σομεν·ων, εξ·ουθενω·σομεν·ωνεξ·ουθενη·σομεν·ων, εξ·ουθενω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησα, εξουθενωσαεξ·ε·ουθενη·σα, εξ·ε·ουθενω·σαεξουθενησαμην, εξουθενωσαμηνεξ·ε·ουθενη·σαμην, εξ·ε·ουθενω·σαμην
2ndεξουθενησας[GNT], εξουθενωσαςεξ·ε·ουθενη·σας, εξ·ε·ουθενω·σαςεξουθενησω, εξουθενωσωεξ·ε·ουθενη·σω, εξ·ε·ουθενω·σω
3rdεξουθενησεν, εξουθενησε, εξουθενωσεν[LXX], εξουθενωσεεξ·ε·ουθενη·σε(ν), εξ·ε·ουθενω·σε(ν), εξ·ε·ουθενω·σε(ν)εξουθενησατο, εξουθενωσατοεξ·ε·ουθενη·σατο, εξ·ε·ουθενω·σατο
Pl1stεξουθενησαμεν, εξουθενωσαμενεξ·ε·ουθενη·σαμεν, εξ·ε·ουθενω·σαμενεξουθενησαμεθα, εξουθενωσαμεθαεξ·ε·ουθενη·σαμεθα, εξ·ε·ουθενω·σαμεθα
2ndεξουθενησατε[GNT], εξουθενωσατεεξ·ε·ουθενη·σατε, εξ·ε·ουθενω·σατεεξουθενησασθε, εξουθενωσασθεεξ·ε·ουθενη·σασθε, εξ·ε·ουθενω·σασθε
3rdεξουθενησαν, εξουθενωσανεξ·ε·ουθενη·σαν, εξ·ε·ουθενω·σανεξουθενησαντο, εξουθενωσαντοεξ·ε·ουθενη·σαντο, εξ·ε·ουθενω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησω, εξουθενωσωεξ·ουθενη·σω, εξ·ουθενω·σωεξουθενησωμαι, εξουθενωσωμαιεξ·ουθενη·σωμαι, εξ·ουθενω·σωμαι
2ndεξουθενησῃς[LXX], εξουθενωσῃςεξ·ουθενη·σῃς, εξ·ουθενω·σῃςεξουθενησῃ[GNT], εξουθενωσῃεξ·ουθενη·σῃ, εξ·ουθενω·σῃ
3rdεξουθενησῃ[GNT], εξουθενωσῃεξ·ουθενη·σῃ, εξ·ουθενω·σῃεξουθενησηται, εξουθενωσηταιεξ·ουθενη·σηται, εξ·ουθενω·σηται
Pl1stεξουθενησωμεν, εξουθενωσωμενεξ·ουθενη·σωμεν, εξ·ουθενω·σωμενεξουθενησωμεθα, εξουθενωσωμεθαεξ·ουθενη·σωμεθα, εξ·ουθενω·σωμεθα
2ndεξουθενησητε, εξουθενωσητεεξ·ουθενη·σητε, εξ·ουθενω·σητεεξουθενησησθε, εξουθενωσησθεεξ·ουθενη·σησθε, εξ·ουθενω·σησθε
3rdεξουθενησωσιν, εξουθενησωσι, εξουθενωσωσιν, εξουθενωσωσιεξ·ουθενη·σωσι(ν), εξ·ουθενω·σωσι(ν)εξουθενησωνται, εξουθενωσωνταιεξ·ουθενη·σωνται, εξ·ουθενω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησαιμι, εξουθενωσαιμιεξ·ουθενη·σαιμι, εξ·ουθενω·σαιμιεξουθενησαιμην, εξουθενωσαιμηνεξ·ουθενη·σαιμην, εξ·ουθενω·σαιμην
2ndεξουθενησαις, εξουθενησειας, εξουθενωσαις, εξουθενωσειαςεξ·ουθενη·σαις, εξ·ουθενη·σειας classical, εξ·ουθενω·σαις, εξ·ουθενω·σειας classicalεξουθενησαιο, εξουθενωσαιοεξ·ουθενη·σαιο, εξ·ουθενω·σαιο
3rdεξουθενησαι, εξουθενησειε, εξουθενωσαι, εξουθενωσειεεξ·ουθενη·σαι, εξ·ουθενη·σειε classical, εξ·ουθενω·σαι, εξ·ουθενω·σειε classicalεξουθενησαιτο, εξουθενωσαιτοεξ·ουθενη·σαιτο, εξ·ουθενω·σαιτο
Pl1stεξουθενησαιμεν, εξουθενωσαιμενεξ·ουθενη·σαιμεν, εξ·ουθενω·σαιμενεξουθενησαιμεθα, εξουθενωσαιμεθαεξ·ουθενη·σαιμεθα, εξ·ουθενω·σαιμεθα
2ndεξουθενησαιτε, εξουθενωσαιτεεξ·ουθενη·σαιτε, εξ·ουθενω·σαιτεεξουθενησαισθε, εξουθενωσαισθεεξ·ουθενη·σαισθε, εξ·ουθενω·σαισθε
3rdεξουθενησαιεν, εξουθενησαισαν, εξουθενησειαν, εξουθενησειεν, εξουθενωσαιεν, εξουθενωσαισαν, εξουθενωσειαν, εξουθενωσειενεξ·ουθενη·σαιεν, εξ·ουθενη·σαισαν alt, εξ·ουθενη·σειαν classical, εξ·ουθενη·σειεν classical, εξ·ουθενω·σαιεν, εξ·ουθενω·σαισαν alt, εξ·ουθενω·σειαν classical, εξ·ουθενω·σειεν classicalεξουθενησαιντο, εξουθενωσαιντοεξ·ουθενη·σαιντο, εξ·ουθενω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουθενησον, εξουθενωσονεξ·ουθενη·σον, εξ·ουθενω·σονεξουθενησαι, εξουθενωσαιεξ·ουθενη·σαι, εξ·ουθενω·σαι
3rdεξουθενησατω, εξουθενωσατωεξ·ουθενη·σατω, εξ·ουθενω·σατωεξουθενησασθω, εξουθενωσασθωεξ·ουθενη·σασθω, εξ·ουθενω·σασθω
Pl1st
2ndεξουθενησατε[GNT], εξουθενωσατεεξ·ουθενη·σατε, εξ·ουθενω·σατεεξουθενησασθε, εξουθενωσασθεεξ·ουθενη·σασθε, εξ·ουθενω·σασθε
3rdεξουθενησατωσαν, εξουθενησαντων, εξουθενωσατωσαν, εξουθενωσαντωνεξ·ουθενη·σατωσαν, εξ·ουθενη·σαντων classical, εξ·ουθενω·σατωσαν, εξ·ουθενω·σαντων classicalεξουθενησασθωσαν, εξουθενησασθων, εξουθενωσασθωσαν, εξουθενωσασθωνεξ·ουθενη·σασθωσαν, εξ·ουθενη·σασθων classical, εξ·ουθενω·σασθωσαν, εξ·ουθενω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουθενησαι, εξουθενωσαι​εξ·ουθενη·σαι, εξ·ουθενω·σαι​εξουθενησασθαι, εξουθενωσασθαι​εξ·ουθενη·σασθαι, εξ·ουθενω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενησασα, εξουθενωσασαεξουθενησας[GNT], εξουθενωσαςεξουθενησαν, εξουθενωσανεξ·ουθενη·σασ·α, εξ·ουθενω·σασ·αεξ·ουθενη·σα[ντ]·ς, εξ·ουθενω·σα[ντ]·ςεξ·ουθενη·σαν[τ], εξ·ουθενω·σαν[τ]
Nom
Accεξουθενησασαν, εξουθενωσασανεξουθενησαντα, εξουθενωσανταεξ·ουθενη·σασ·αν, εξ·ουθενω·σασ·ανεξ·ουθενη·σαντ·α, εξ·ουθενω·σαντ·α
Datεξουθενησασῃ, εξουθενωσασῃεξουθενησαντι, εξουθενωσαντιεξ·ουθενη·σασ·ῃ, εξ·ουθενω·σασ·ῃεξ·ουθενη·σαντ·ι, εξ·ουθενω·σαντ·ι
Genεξουθενησασης, εξουθενωσασηςεξουθενησαντος, εξουθενωσαντοςεξ·ουθενη·σασ·ης, εξ·ουθενω·σασ·ηςεξ·ουθενη·σαντ·ος, εξ·ουθενω·σαντ·ος
PlVocεξουθενησασαι, εξουθενωσασαιεξουθενησαντες, εξουθενωσαντεςεξουθενησαντα, εξουθενωσανταεξ·ουθενη·σασ·αι, εξ·ουθενω·σασ·αιεξ·ουθενη·σαντ·ες, εξ·ουθενω·σαντ·εςεξ·ουθενη·σαντ·α, εξ·ουθενω·σαντ·α
Nom
Accεξουθενησασας, εξουθενωσασαςεξουθενησαντας, εξουθενωσανταςεξ·ουθενη·σασ·ας, εξ·ουθενω·σασ·αςεξ·ουθενη·σαντ·ας, εξ·ουθενω·σαντ·ας
Datεξουθενησασαις, εξουθενωσασαιςεξουθενησασι, εξουθενησασιν, εξουθενωσασι, εξουθενωσασινεξ·ουθενη·σασ·αις, εξ·ουθενω·σασ·αιςεξ·ουθενη·σα[ντ]·σι(ν), εξ·ουθενω·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξουθενησασων, εξουθενωσασωνεξουθενησαντων, εξουθενωσαντωνεξ·ουθενη·σασ·ων, εξ·ουθενω·σασ·ωνεξ·ουθενη·σαντ·ων, εξ·ουθενω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενησαμενη, εξουθενωσαμενηεξουθενησαμενε, εξουθενωσαμενεεξ·ουθενη·σαμεν·η, εξ·ουθενω·σαμεν·ηεξ·ουθενη·σαμεν·ε, εξ·ουθενω·σαμεν·ε
Nomεξουθενησαμενος, εξουθενωσαμενοςεξ·ουθενη·σαμεν·ος, εξ·ουθενω·σαμεν·ος
Accεξουθενησαμενην, εξουθενωσαμενηνεξουθενησαμενον, εξουθενωσαμενονεξ·ουθενη·σαμεν·ην, εξ·ουθενω·σαμεν·ηνεξ·ουθενη·σαμεν·ον, εξ·ουθενω·σαμεν·ον
Datεξουθενησαμενῃ, εξουθενωσαμενῃεξουθενησαμενῳ, εξουθενωσαμενῳεξ·ουθενη·σαμεν·ῃ, εξ·ουθενω·σαμεν·ῃεξ·ουθενη·σαμεν·ῳ, εξ·ουθενω·σαμεν·ῳ
Genεξουθενησαμενης, εξουθενωσαμενηςεξουθενησαμενου, εξουθενωσαμενουεξ·ουθενη·σαμεν·ης, εξ·ουθενω·σαμεν·ηςεξ·ουθενη·σαμεν·ου, εξ·ουθενω·σαμεν·ου
PlVocεξουθενησαμεναι, εξουθενωσαμεναιεξουθενησαμενοι, εξουθενωσαμενοιεξουθενησαμενα, εξουθενωσαμεναεξ·ουθενη·σαμεν·αι, εξ·ουθενω·σαμεν·αιεξ·ουθενη·σαμεν·οι, εξ·ουθενω·σαμεν·οιεξ·ουθενη·σαμεν·α, εξ·ουθενω·σαμεν·α
Nom
Accεξουθενησαμενας, εξουθενωσαμεναςεξουθενησαμενους, εξουθενωσαμενουςεξ·ουθενη·σαμεν·ας, εξ·ουθενω·σαμεν·αςεξ·ουθενη·σαμεν·ους, εξ·ουθενω·σαμεν·ους
Datεξουθενησαμεναις, εξουθενωσαμεναιςεξουθενησαμενοις, εξουθενωσαμενοιςεξ·ουθενη·σαμεν·αις, εξ·ουθενω·σαμεν·αιςεξ·ουθενη·σαμεν·οις, εξ·ουθενω·σαμεν·οις
Genεξουθενησαμενων, εξουθενωσαμενωνεξουθενησαμενων, εξουθενωσαμενωνεξ·ουθενη·σαμεν·ων, εξ·ουθενω·σαμεν·ωνεξ·ουθενη·σαμεν·ων, εξ·ουθενω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηκαεξ·ουθενη·καεξουθενημαιεξ·ουθενη·μαι
2ndεξουθενηκας, εξουθενηκεςεξ·ουθενη·κας, εξ·ουθενη·κες altεξουθενησαιεξ·ουθενη·σαι
3rdεξουθενηκεν, εξουθενηκεεξ·ουθενη·κε(ν)εξουθενηταιεξ·ουθενη·ται
Pl1stεξουθενηκαμενεξ·ουθενη·καμενεξουθενημεθαεξ·ουθενη·μεθα
2ndεξουθενηκατε[LXX]εξ·ουθενη·κατεεξουθενησθεεξ·ουθενη·σθε
3rdεξουθενηκασιν[LXX], εξουθενηκασι, εξουθενηκανεξ·ουθενη·κασι(ν), εξ·ουθενη·κασι(ν), εξ·ουθενη·καν altεξουθενηνταιεξ·ουθενη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησομαιεξ·ουθενη·σομαι
2ndεξουθενησῃ[GNT], εξουθενησειεξ·ουθενη·σῃ, εξ·ουθενη·σει classical
3rdεξουθενησεταιεξ·ουθενη·σεται
Pl1stεξουθενησομεθαεξ·ουθενη·σομεθα
2ndεξουθενησεσθεεξ·ουθενη·σεσθε
3rdεξουθενησονταιεξ·ουθενη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηκωεξ·ουθενη·κω
2ndεξουθενηκῃςεξ·ουθενη·κῃς
3rdεξουθενηκῃεξ·ουθενη·κῃ
Pl1stεξουθενηκωμενεξ·ουθενη·κωμεν
2ndεξουθενηκητεεξ·ουθενη·κητε
3rdεξουθενηκωσιν, εξουθενηκωσιεξ·ουθενη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηκοιμι, εξουθενηκοιηνεξ·ουθενη·κοιμι, εξ·ουθενη·κοιην classical
2ndεξουθενηκοις, εξουθενηκοιηςεξ·ουθενη·κοις, εξ·ουθενη·κοιης classical
3rdεξουθενηκοι, εξουθενηκοιηεξ·ουθενη·κοι, εξ·ουθενη·κοιη classical
Pl1stεξουθενηκοιμενεξ·ουθενη·κοιμεν
2ndεξουθενηκοιτεεξ·ουθενη·κοιτε
3rdεξουθενηκοιενεξ·ουθενη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενησοιμηνεξ·ουθενη·σοιμην
2ndεξουθενησοιοεξ·ουθενη·σοιο
3rdεξουθενησοιτοεξ·ουθενη·σοιτο
Pl1stεξουθενησοιμεθαεξ·ουθενη·σοιμεθα
2ndεξουθενησοισθεεξ·ουθενη·σοισθε
3rdεξουθενησοιντοεξ·ουθενη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουθενηκεεξ·ουθενη·κεεξουθενησοεξ·ουθενη·σο
3rdεξουθενηκετωεξ·ουθενη·κετωεξουθενησθωεξ·ουθενη·σθω
Pl1st
2ndεξουθενηκετεεξ·ουθενη·κετεεξουθενησθεεξ·ουθενη·σθε
3rdεξουθενηκετωσανεξ·ουθενη·κετωσανεξουθενησθωσαν, εξουθενησθωνεξ·ουθενη·σθωσαν, εξ·ουθενη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουθενηκεναι​εξ·ουθενη·κεναι​εξουθενησθαι​εξ·ουθενη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουθενησεσθαι​εξ·ουθενη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενηκυιαεξουθενηκοςεξ·ουθενη·κυι·αεξ·ουθενη·κο[τ]·ς
Nomεξουθενηκωςεξ·ουθενη·κο[τ]·^ς
Accεξουθενηκυιανεξουθενηκοταεξ·ουθενη·κυι·ανεξ·ουθενη·κοτ·α
Datεξουθενηκυιᾳεξουθενηκοτιεξ·ουθενη·κυι·ᾳεξ·ουθενη·κοτ·ι
Genεξουθενηκυιαςεξουθενηκοτοςεξ·ουθενη·κυι·αςεξ·ουθενη·κοτ·ος
PlVocεξουθενηκυιαιεξουθενηκοτεςεξουθενηκοταεξ·ουθενη·κυι·αιεξ·ουθενη·κοτ·εςεξ·ουθενη·κοτ·α
Nom
Accεξουθενηκυιαςεξουθενηκοταςεξ·ουθενη·κυι·αςεξ·ουθενη·κοτ·ας
Datεξουθενηκυιαιςεξουθενηκοσι, εξουθενηκοσινεξ·ουθενη·κυι·αιςεξ·ουθενη·κο[τ]·σι(ν)
Genεξουθενηκυιωνεξουθενηκοτωνεξ·ουθενη·κυι·ωνεξ·ουθενη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενημενηεξουθενημενεεξ·ουθενη·μεν·ηεξ·ουθενη·μεν·ε
Nomεξουθενημενος[GNT]εξ·ουθενη·μεν·ος
Accεξουθενημενηνεξουθενημενονεξ·ουθενη·μεν·ηνεξ·ουθενη·μεν·ον
Datεξουθενημενῃεξουθενημενῳ[LXX]εξ·ουθενη·μεν·ῃεξ·ουθενη·μεν·ῳ
Genεξουθενημενηςεξουθενημενουεξ·ουθενη·μεν·ηςεξ·ουθενη·μεν·ου
PlVocεξουθενημεναιεξουθενημενοιεξουθενημενα[GNT]εξ·ουθενη·μεν·αιεξ·ουθενη·μεν·οιεξ·ουθενη·μεν·α
Nom
Accεξουθενημεναςεξουθενημενους[GNT][LXX]εξ·ουθενη·μεν·αςεξ·ουθενη·μεν·ους
Datεξουθενημεναιςεξουθενημενοιςεξ·ουθενη·μεν·αιςεξ·ουθενη·μεν·οις
Genεξουθενημενωνεξουθενημενωνεξ·ουθενη·μεν·ωνεξ·ουθενη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηκειν, εξουθενηκηεξ·ε·ουθενη·κειν, εξ·ε·ουθενη·κη classicalεξουθενημηνεξ·ε·ουθενη·μην
2ndεξουθενηκεις, εξουθενηκηςεξ·ε·ουθενη·κεις, εξ·ε·ουθενη·κης classicalεξουθενησοεξ·ε·ουθενη·σο
3rdεξουθενηκειεξ·ε·ουθενη·κειεξουθενητοεξ·ε·ουθενη·το
Pl1stεξουθενηκειμεν, εξουθενηκεμενεξ·ε·ουθενη·κειμεν, εξ·ε·ουθενη·κεμεν classicalεξουθενημεθαεξ·ε·ουθενη·μεθα
2ndεξουθενηκειτε, εξουθενηκετεεξ·ε·ουθενη·κειτε, εξ·ε·ουθενη·κετε classicalεξουθενησθεεξ·ε·ουθενη·σθε
3rdεξουθενηκεισαν, εξουθενηκεσανεξ·ε·ουθενη·κεισαν, εξ·ε·ουθενη·κεσαν classicalεξουθενηντοεξ·ε·ουθενη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηθην, εξουθενωθηνεξ·ε·ουθενη·θην, εξ·ε·ουθενω·θην
2ndεξουθενηθης, εξουθενωθηςεξ·ε·ουθενη·θης, εξ·ε·ουθενω·θης
3rdεξουθενηθη, εξουθενωθη[LXX]εξ·ε·ουθενη·θη, εξ·ε·ουθενω·θη
Pl1stεξουθενηθημεν, εξουθενωθημενεξ·ε·ουθενη·θημεν, εξ·ε·ουθενω·θημεν
2ndεξουθενηθητε, εξουθενωθητεεξ·ε·ουθενη·θητε, εξ·ε·ουθενω·θητε
3rdεξουθενηθησαν, εξουθενωθησανεξ·ε·ουθενη·θησαν, εξ·ε·ουθενω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηθησομαι, εξουθενωθησομαιεξ·ουθενη·θησομαι, εξ·ουθενω·θησομαι
2ndεξουθενηθησῃ, εξουθενηθησει, εξουθενωθησῃ, εξουθενωθησειεξ·ουθενη·θησῃ, εξ·ουθενη·θησει classical, εξ·ουθενω·θησῃ, εξ·ουθενω·θησει classical
3rdεξουθενηθησεται, εξουθενωθησεταιεξ·ουθενη·θησεται, εξ·ουθενω·θησεται
Pl1stεξουθενηθησομεθα, εξουθενωθησομεθαεξ·ουθενη·θησομεθα, εξ·ουθενω·θησομεθα
2ndεξουθενηθησεσθε, εξουθενωθησεσθεεξ·ουθενη·θησεσθε, εξ·ουθενω·θησεσθε
3rdεξουθενηθησονται, εξουθενωθησονταιεξ·ουθενη·θησονται, εξ·ουθενω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηθω, εξουθενωθωεξ·ουθενη·θω, εξ·ουθενω·θω
2ndεξουθενηθῃς, εξουθενωθῃςεξ·ουθενη·θῃς, εξ·ουθενω·θῃς
3rdεξουθενηθῃ, εξουθενωθῃεξ·ουθενη·θῃ, εξ·ουθενω·θῃ
Pl1stεξουθενηθωμεν, εξουθενωθωμενεξ·ουθενη·θωμεν, εξ·ουθενω·θωμεν
2ndεξουθενηθητε, εξουθενωθητεεξ·ουθενη·θητε, εξ·ουθενω·θητε
3rdεξουθενηθωσιν, εξουθενηθωσι, εξουθενωθωσιν, εξουθενωθωσιεξ·ουθενη·θωσι(ν), εξ·ουθενω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηθειην, εξουθενωθειηνεξ·ουθενη·θειην, εξ·ουθενω·θειην
2ndεξουθενηθειης, εξουθενωθειηςεξ·ουθενη·θειης, εξ·ουθενω·θειης
3rdεξουθενηθειη, εξουθενωθειηεξ·ουθενη·θειη, εξ·ουθενω·θειη
Pl1stεξουθενηθειημεν, εξουθενηθειμεν, εξουθενωθειημεν, εξουθενωθειμενεξ·ουθενη·θειημεν, εξ·ουθενη·θειμεν classical, εξ·ουθενω·θειημεν, εξ·ουθενω·θειμεν classical
2ndεξουθενηθειητε, εξουθενηθειτε, εξουθενωθειητε, εξουθενωθειτεεξ·ουθενη·θειητε, εξ·ουθενη·θειτε classical, εξ·ουθενω·θειητε, εξ·ουθενω·θειτε classical
3rdεξουθενηθειησαν, εξουθενηθειεν, εξουθενωθειησαν, εξουθενωθειενεξ·ουθενη·θειησαν, εξ·ουθενη·θειεν classical, εξ·ουθενω·θειησαν, εξ·ουθενω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξουθενηθησοιμην, εξουθενωθησοιμηνεξ·ουθενη·θησοιμην, εξ·ουθενω·θησοιμην
2ndεξουθενηθησοιο, εξουθενωθησοιοεξ·ουθενη·θησοιο, εξ·ουθενω·θησοιο
3rdεξουθενηθησοιτο, εξουθενωθησοιτοεξ·ουθενη·θησοιτο, εξ·ουθενω·θησοιτο
Pl1stεξουθενηθησοιμεθα, εξουθενωθησοιμεθαεξ·ουθενη·θησοιμεθα, εξ·ουθενω·θησοιμεθα
2ndεξουθενηθησοισθε, εξουθενωθησοισθεεξ·ουθενη·θησοισθε, εξ·ουθενω·θησοισθε
3rdεξουθενηθησοιντο, εξουθενωθησοιντοεξ·ουθενη·θησοιντο, εξ·ουθενω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουθενηθητι, εξουθενωθητιεξ·ουθενη·θητι, εξ·ουθενω·θητι
3rdεξουθενηθητω, εξουθενωθητωεξ·ουθενη·θητω, εξ·ουθενω·θητω
Pl1st
2ndεξουθενηθητε, εξουθενωθητεεξ·ουθενη·θητε, εξ·ουθενω·θητε
3rdεξουθενηθητωσαν, εξουθενηθεντων, εξουθενωθητωσαν, εξουθενωθεντωνεξ·ουθενη·θητωσαν, εξ·ουθενη·θεντων classical, εξ·ουθενω·θητωσαν, εξ·ουθενω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξουθενηθηναι, εξουθενωθηναι​εξ·ουθενη·θηναι, εξ·ουθενω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξουθενηθησεσθαι, εξουθενωθησεσθαι​εξ·ουθενη·θησεσθαι, εξ·ουθενω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενηθεισα, εξουθενωθεισαεξουθενηθεις[GNT], εξουθενωθειςεξουθενηθεν, εξουθενωθενεξ·ουθενη·θεισ·α, εξ·ουθενω·θεισ·αεξ·ουθενη·θει[ντ]·ς, εξ·ουθενω·θει[ντ]·ςεξ·ουθενη·θε[ι]ν[τ], εξ·ουθενω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξουθενηθεισαν, εξουθενωθεισανεξουθενηθεντα, εξουθενωθενταεξ·ουθενη·θεισ·αν, εξ·ουθενω·θεισ·ανεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·α, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·α
Datεξουθενηθεισῃ, εξουθενωθεισῃεξουθενηθεντι, εξουθενωθεντιεξ·ουθενη·θεισ·ῃ, εξ·ουθενω·θεισ·ῃεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·ι, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·ι
Genεξουθενηθεισης, εξουθενωθεισηςεξουθενηθεντος, εξουθενωθεντοςεξ·ουθενη·θεισ·ης, εξ·ουθενω·θεισ·ηςεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·ος, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξουθενηθεισαι, εξουθενωθεισαιεξουθενηθεντες, εξουθενωθεντεςεξουθενηθεντα, εξουθενωθενταεξ·ουθενη·θεισ·αι, εξ·ουθενω·θεισ·αιεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·ες, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·εςεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·α, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξουθενηθεισας, εξουθενωθεισαςεξουθενηθεντας, εξουθενωθενταςεξ·ουθενη·θεισ·ας, εξ·ουθενω·θεισ·αςεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·ας, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·ας
Datεξουθενηθεισαις, εξουθενωθεισαιςεξουθενηθεισι, εξουθενηθεισιν, εξουθενωθεισι, εξουθενωθεισινεξ·ουθενη·θεισ·αις, εξ·ουθενω·θεισ·αιςεξ·ουθενη·θει[ντ]·σι(ν), εξ·ουθενω·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξουθενηθεισων, εξουθενωθεισωνεξουθενηθεντων, εξουθενωθεντωνεξ·ουθενη·θεισ·ων, εξ·ουθενω·θεισ·ωνεξ·ουθενη·θε[ι]ντ·ος, εξ·ουθενω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουθενηθησομενη, εξουθενωθησομενηεξουθενηθησομενε, εξουθενωθησομενεεξ·ουθενη·θησομεν·η, εξ·ουθενω·θησομεν·ηεξ·ουθενη·θησομεν·ε, εξ·ουθενω·θησομεν·ε
Nomεξουθενηθησομενος, εξουθενωθησομενοςεξ·ουθενη·θησομεν·ος, εξ·ουθενω·θησομεν·ος
Accεξουθενηθησομενην, εξουθενωθησομενηνεξουθενηθησομενον, εξουθενωθησομενονεξ·ουθενη·θησομεν·ην, εξ·ουθενω·θησομεν·ηνεξ·ουθενη·θησομεν·ον, εξ·ουθενω·θησομεν·ον
Datεξουθενηθησομενῃ, εξουθενωθησομενῃεξουθενηθησομενῳ, εξουθενωθησομενῳεξ·ουθενη·θησομεν·ῃ, εξ·ουθενω·θησομεν·ῃεξ·ουθενη·θησομεν·ῳ, εξ·ουθενω·θησομεν·ῳ
Genεξουθενηθησομενης, εξουθενωθησομενηςεξουθενηθησομενου, εξουθενωθησομενουεξ·ουθενη·θησομεν·ης, εξ·ουθενω·θησομεν·ηςεξ·ουθενη·θησομεν·ου, εξ·ουθενω·θησομεν·ου
PlVocεξουθενηθησομεναι, εξουθενωθησομεναιεξουθενηθησομενοι, εξουθενωθησομενοιεξουθενηθησομενα, εξουθενωθησομεναεξ·ουθενη·θησομεν·αι, εξ·ουθενω·θησομεν·αιεξ·ουθενη·θησομεν·οι, εξ·ουθενω·θησομεν·οιεξ·ουθενη·θησομεν·α, εξ·ουθενω·θησομεν·α
Nom
Accεξουθενηθησομενας, εξουθενωθησομεναςεξουθενηθησομενους, εξουθενωθησομενουςεξ·ουθενη·θησομεν·ας, εξ·ουθενω·θησομεν·αςεξ·ουθενη·θησομεν·ους, εξ·ουθενω·θησομεν·ους
Datεξουθενηθησομεναις, εξουθενωθησομεναιςεξουθενηθησομενοις, εξουθενωθησομενοιςεξ·ουθενη·θησομεν·αις, εξ·ουθενω·θησομεν·αιςεξ·ουθενη·θησομεν·οις, εξ·ουθενω·θησομεν·οις
Genεξουθενηθησομενων, εξουθενωθησομενωνεξουθενηθησομενων, εξουθενωθησομενωνεξ·ουθενη·θησομεν·ων, εξ·ουθενω·θησομεν·ωνεξ·ουθενη·θησομεν·ου, εξ·ουθενω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:15:18 EST