εξουδενεω εξουδενοω • EXOUDENEW EXOUDENOW ECOUDENEW ECOUDENOW • exoudeneō exoudenoō

Search: εξουδενωμενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξουδενωμενῃ; εξουδενωμενηἐξουδενόωεξ·ουδενω·μεν·ῃ; εξ·ουδενω·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξουδενωμενηἐξουδενόωεξ·ουδενω·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
εξουδενωμενῃἐξουδενόωεξ·ουδενω·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωεξ·ουδεν(ε)·ωεξουδενουμαιεξ·ουδεν(ε)·ομαι
2ndεξουδενειςεξ·ουδεν(ε)·ειςεξουδενῃ, εξουδενει[LXX], εξουδενεισαιεξ·ουδεν(ε)·ῃ, εξ·ουδεν(ε)·ει classical, εξ·ουδεν(ε)·εσαι alt
3rdεξουδενει[LXX]εξ·ουδεν(ε)·ειεξουδενειταιεξ·ουδεν(ε)·εται
Pl1stεξουδενουμενεξ·ουδεν(ε)·ομενεξουδενουμεθαεξ·ουδεν(ε)·ομεθα
2ndεξουδενειτεεξ·ουδεν(ε)·ετεεξουδενεισθεεξ·ουδεν(ε)·εσθε
3rdεξουδενουσιν, εξουδενουσιεξ·ουδεν(ε)·ουσι(ν)εξουδενουνταιεξ·ουδεν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωεξ·ουδεν(ε)·ωεξουδενωμαιεξ·ουδεν(ε)·ωμαι
2ndεξουδενῃςεξ·ουδεν(ε)·ῃςεξουδενῃεξ·ουδεν(ε)·ῃ
3rdεξουδενῃεξ·ουδεν(ε)·ῃεξουδενηταιεξ·ουδεν(ε)·ηται
Pl1stεξουδενωμενεξ·ουδεν(ε)·ωμενεξουδενωμεθαεξ·ουδεν(ε)·ωμεθα
2ndεξουδενητεεξ·ουδεν(ε)·ητεεξουδενησθεεξ·ουδεν(ε)·ησθε
3rdεξουδενωσιν[LXX], εξουδενωσιεξ·ουδεν(ε)·ωσι(ν), εξ·ουδεν(ε)·ωσι(ν)εξουδενωνται[LXX]εξ·ουδεν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενοιμιεξ·ουδεν(ε)·οιμιεξουδενοιμηνεξ·ουδεν(ε)·οιμην
2ndεξουδενοιςεξ·ουδεν(ε)·οιςεξουδενοιοεξ·ουδεν(ε)·οιο
3rdεξουδενοιεξ·ουδεν(ε)·οιεξουδενοιτοεξ·ουδεν(ε)·οιτο
Pl1stεξουδενοιμενεξ·ουδεν(ε)·οιμενεξουδενοιμεθαεξ·ουδεν(ε)·οιμεθα
2ndεξουδενοιτεεξ·ουδεν(ε)·οιτεεξουδενοισθεεξ·ουδεν(ε)·οισθε
3rdεξουδενοιεν, εξουδενοισανεξ·ουδεν(ε)·οιεν, εξ·ουδεν(ε)·οισαν altεξουδενοιντοεξ·ουδεν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουδενει[LXX]εξ·ουδεν(ε)·εεξουδενουεξ·ουδεν(ε)·ου
3rdεξουδενειτωεξ·ουδεν(ε)·ετωεξουδενεισθωεξ·ουδεν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεξουδενειτεεξ·ουδεν(ε)·ετεεξουδενεισθεεξ·ουδεν(ε)·εσθε
3rdεξουδενειτωσαν, εξουδενουντωνεξ·ουδεν(ε)·ετωσαν, εξ·ουδεν(ε)·οντων classicalεξουδενεισθωσαν, εξουδενεισθωνεξ·ουδεν(ε)·εσθωσαν, εξ·ουδεν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουδενειν​εξ·ουδεν(ε)·ειν​εξουδενεισθαι​εξ·ουδεν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενουσαεξουδενουν[LXX]εξ·ουδεν(ε)·ουσ·αεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεξουδενωνεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξουδενουσανεξουδενουνταεξ·ουδεν(ε)·ουσ·ανεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεξουδενουσῃεξουδενουντιεξ·ουδεν(ε)·ουσ·ῃεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεξουδενουσηςεξουδενουντοςεξ·ουδεν(ε)·ουσ·ηςεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξουδενουσαιεξουδενουντες[LXX]εξουδενουνταεξ·ουδεν(ε)·ουσ·αιεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·εςεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξουδενουσαςεξουδενουντας[LXX]εξ·ουδεν(ε)·ουσ·αςεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεξουδενουσαιςεξουδενουσι, εξουδενουσινεξ·ουδεν(ε)·ουσ·αιςεξ·ουδεν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξουδενουσωνεξουδενουντωνεξ·ουδεν(ε)·ουσ·ωνεξ·ουδεν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενουμενηεξουδενουμενεεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ηεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ε
Nomεξουδενουμενοςεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ος
Accεξουδενουμενηνεξουδενουμενονεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ηνεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ον
Datεξουδενουμενῃεξουδενουμενῳεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ῃεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ῳ
Genεξουδενουμενηςεξουδενουμενουεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ηςεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ου
PlVocεξουδενουμεναιεξουδενουμενοιεξουδενουμεναεξ·ουδεν(ε)·ομεν·αιεξ·ουδεν(ε)·ομεν·οιεξ·ουδεν(ε)·ομεν·α
Nom
Accεξουδενουμεναςεξουδενουμενουςεξ·ουδεν(ε)·ομεν·αςεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ους
Datεξουδενουμεναιςεξουδενουμενοιςεξ·ουδεν(ε)·ομεν·αιςεξ·ουδεν(ε)·ομεν·οις
Genεξουδενουμενωνεξουδενουμενωνεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ωνεξ·ουδεν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενουν[LXX]εξ·ε·ουδεν(ε)·ονεξουδενουμηνεξ·ε·ουδεν(ε)·ομην
2ndεξουδενειςεξ·ε·ουδεν(ε)·εςεξουδενουεξ·ε·ουδεν(ε)·ου
3rdεξουδενει[LXX]εξ·ε·ουδεν(ε)·εεξουδενειτοεξ·ε·ουδεν(ε)·ετο
Pl1stεξουδενουμενεξ·ε·ουδεν(ε)·ομενεξουδενουμεθαεξ·ε·ουδεν(ε)·ομεθα
2ndεξουδενειτεεξ·ε·ουδεν(ε)·ετεεξουδενεισθεεξ·ε·ουδεν(ε)·εσθε
3rdεξουδενουν[LXX], εξουδενουσανεξ·ε·ουδεν(ε)·ον, εξ·ε·ουδεν(ε)·οσαν altεξουδενουντοεξ·ε·ουδεν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωσωεξ·ουδενω·σωεξουδενωσομαιεξ·ουδενω·σομαι
2ndεξουδενωσεις[LXX]εξ·ουδενω·σειςεξουδενωσῃ, εξουδενωσει[LXX], εξουδενωσεσαιεξ·ουδενω·σῃ, εξ·ουδενω·σει classical, εξ·ουδενω·σεσαι alt
3rdεξουδενωσει[LXX]εξ·ουδενω·σειεξουδενωσεταιεξ·ουδενω·σεται
Pl1stεξουδενωσομενεξ·ουδενω·σομενεξουδενωσομεθαεξ·ουδενω·σομεθα
2ndεξουδενωσετεεξ·ουδενω·σετεεξουδενωσεσθεεξ·ουδενω·σεσθε
3rdεξουδενωσουσιν[LXX], εξουδενωσουσιεξ·ουδενω·σουσι(ν), εξ·ουδενω·σουσι(ν)εξουδενωσονταιεξ·ουδενω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωσοιμιεξ·ουδενω·σοιμιεξουδενωσοιμηνεξ·ουδενω·σοιμην
2ndεξουδενωσοιςεξ·ουδενω·σοιςεξουδενωσοιοεξ·ουδενω·σοιο
3rdεξουδενωσοιεξ·ουδενω·σοιεξουδενωσοιτοεξ·ουδενω·σοιτο
Pl1stεξουδενωσοιμενεξ·ουδενω·σοιμενεξουδενωσοιμεθαεξ·ουδενω·σοιμεθα
2ndεξουδενωσοιτεεξ·ουδενω·σοιτεεξουδενωσοισθεεξ·ουδενω·σοισθε
3rdεξουδενωσοιενεξ·ουδενω·σοιενεξουδενωσοιντοεξ·ουδενω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουδενωσειν​εξ·ουδενω·σειν​εξουδενωσεσθαι​εξ·ουδενω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενωσουσαεξουδενωσονεξ·ουδενω·σουσ·αεξ·ουδενω·σο[υ]ν[τ]
Nomεξουδενωσωνεξ·ουδενω·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξουδενωσουσανεξουδενωσονταεξ·ουδενω·σουσ·ανεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·α
Datεξουδενωσουσῃεξουδενωσοντιεξ·ουδενω·σουσ·ῃεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·ι
Genεξουδενωσουσηςεξουδενωσοντοςεξ·ουδενω·σουσ·ηςεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξουδενωσουσαιεξουδενωσοντεςεξουδενωσονταεξ·ουδενω·σουσ·αιεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·εςεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξουδενωσουσαςεξουδενωσονταςεξ·ουδενω·σουσ·αςεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·ας
Datεξουδενωσουσαιςεξουδενωσουσι, εξουδενωσουσιν[LXX]εξ·ουδενω·σουσ·αιςεξ·ουδενω·σου[ντ]·σι(ν), εξ·ουδενω·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξουδενωσουσωνεξουδενωσοντωνεξ·ουδενω·σουσ·ωνεξ·ουδενω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενωσομενηεξουδενωσομενεεξ·ουδενω·σομεν·ηεξ·ουδενω·σομεν·ε
Nomεξουδενωσομενοςεξ·ουδενω·σομεν·ος
Accεξουδενωσομενηνεξουδενωσομενονεξ·ουδενω·σομεν·ηνεξ·ουδενω·σομεν·ον
Datεξουδενωσομενῃεξουδενωσομενῳεξ·ουδενω·σομεν·ῃεξ·ουδενω·σομεν·ῳ
Genεξουδενωσομενηςεξουδενωσομενουεξ·ουδενω·σομεν·ηςεξ·ουδενω·σομεν·ου
PlVocεξουδενωσομεναιεξουδενωσομενοιεξουδενωσομεναεξ·ουδενω·σομεν·αιεξ·ουδενω·σομεν·οιεξ·ουδενω·σομεν·α
Nom
Accεξουδενωσομεναςεξουδενωσομενουςεξ·ουδενω·σομεν·αςεξ·ουδενω·σομεν·ους
Datεξουδενωσομεναιςεξουδενωσομενοιςεξ·ουδενω·σομεν·αιςεξ·ουδενω·σομεν·οις
Genεξουδενωσομενωνεξουδενωσομενωνεξ·ουδενω·σομεν·ωνεξ·ουδενω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενησα, εξουδενωσαεξ·ε·ουδενη·σα, εξ·ε·ουδενω·σαεξουδενησαμην, εξουδενωσαμηνεξ·ε·ουδενη·σαμην, εξ·ε·ουδενω·σαμην
2ndεξουδενησας, εξουδενωσας[LXX]εξ·ε·ουδενη·σας, εξ·ε·ουδενω·σαςεξουδενησω, εξουδενωσωεξ·ε·ουδενη·σω, εξ·ε·ουδενω·σω
3rdεξουδενησεν[LXX], εξουδενησε, εξουδενωσεν[LXX], εξουδενωσεεξ·ε·ουδενη·σε(ν), εξ·ε·ουδενη·σε(ν), εξ·ε·ουδενω·σε(ν), εξ·ε·ουδενω·σε(ν)εξουδενησατο, εξουδενωσατοεξ·ε·ουδενη·σατο, εξ·ε·ουδενω·σατο
Pl1stεξουδενησαμεν, εξουδενωσαμενεξ·ε·ουδενη·σαμεν, εξ·ε·ουδενω·σαμενεξουδενησαμεθα, εξουδενωσαμεθαεξ·ε·ουδενη·σαμεθα, εξ·ε·ουδενω·σαμεθα
2ndεξουδενησατε, εξουδενωσατεεξ·ε·ουδενη·σατε, εξ·ε·ουδενω·σατεεξουδενησασθε, εξουδενωσασθεεξ·ε·ουδενη·σασθε, εξ·ε·ουδενω·σασθε
3rdεξουδενησαν, εξουδενωσαν[LXX]εξ·ε·ουδενη·σαν, εξ·ε·ουδενω·σανεξουδενησαντο, εξουδενωσαντοεξ·ε·ουδενη·σαντο, εξ·ε·ουδενω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενησω, εξουδενωσωεξ·ουδενη·σω, εξ·ουδενω·σωεξουδενησωμαι, εξουδενωσωμαιεξ·ουδενη·σωμαι, εξ·ουδενω·σωμαι
2ndεξουδενησῃς[LXX], εξουδενωσῃςεξ·ουδενη·σῃς, εξ·ουδενω·σῃςεξουδενησῃ, εξουδενωσῃεξ·ουδενη·σῃ, εξ·ουδενω·σῃ
3rdεξουδενησῃ, εξουδενωσῃεξ·ουδενη·σῃ, εξ·ουδενω·σῃεξουδενησηται, εξουδενωσηταιεξ·ουδενη·σηται, εξ·ουδενω·σηται
Pl1stεξουδενησωμεν, εξουδενωσωμενεξ·ουδενη·σωμεν, εξ·ουδενω·σωμενεξουδενησωμεθα, εξουδενωσωμεθαεξ·ουδενη·σωμεθα, εξ·ουδενω·σωμεθα
2ndεξουδενησητε, εξουδενωσητεεξ·ουδενη·σητε, εξ·ουδενω·σητεεξουδενησησθε, εξουδενωσησθεεξ·ουδενη·σησθε, εξ·ουδενω·σησθε
3rdεξουδενησωσιν, εξουδενησωσι, εξουδενωσωσιν, εξουδενωσωσιεξ·ουδενη·σωσι(ν), εξ·ουδενω·σωσι(ν)εξουδενησωνται, εξουδενωσωνταιεξ·ουδενη·σωνται, εξ·ουδενω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενησαιμι, εξουδενωσαιμιεξ·ουδενη·σαιμι, εξ·ουδενω·σαιμιεξουδενησαιμην, εξουδενωσαιμηνεξ·ουδενη·σαιμην, εξ·ουδενω·σαιμην
2ndεξουδενησαις, εξουδενησειας, εξουδενωσαις, εξουδενωσειαςεξ·ουδενη·σαις, εξ·ουδενη·σειας classical, εξ·ουδενω·σαις, εξ·ουδενω·σειας classicalεξουδενησαιο, εξουδενωσαιοεξ·ουδενη·σαιο, εξ·ουδενω·σαιο
3rdεξουδενησαι, εξουδενησειε, εξουδενωσαι, εξουδενωσειεεξ·ουδενη·σαι, εξ·ουδενη·σειε classical, εξ·ουδενω·σαι, εξ·ουδενω·σειε classicalεξουδενησαιτο, εξουδενωσαιτοεξ·ουδενη·σαιτο, εξ·ουδενω·σαιτο
Pl1stεξουδενησαιμεν, εξουδενωσαιμενεξ·ουδενη·σαιμεν, εξ·ουδενω·σαιμενεξουδενησαιμεθα, εξουδενωσαιμεθαεξ·ουδενη·σαιμεθα, εξ·ουδενω·σαιμεθα
2ndεξουδενησαιτε, εξουδενωσαιτεεξ·ουδενη·σαιτε, εξ·ουδενω·σαιτεεξουδενησαισθε, εξουδενωσαισθεεξ·ουδενη·σαισθε, εξ·ουδενω·σαισθε
3rdεξουδενησαιεν, εξουδενησαισαν, εξουδενησειαν, εξουδενησειεν, εξουδενωσαιεν, εξουδενωσαισαν, εξουδενωσειαν, εξουδενωσειενεξ·ουδενη·σαιεν, εξ·ουδενη·σαισαν alt, εξ·ουδενη·σειαν classical, εξ·ουδενη·σειεν classical, εξ·ουδενω·σαιεν, εξ·ουδενω·σαισαν alt, εξ·ουδενω·σειαν classical, εξ·ουδενω·σειεν classicalεξουδενησαιντο, εξουδενωσαιντοεξ·ουδενη·σαιντο, εξ·ουδενω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουδενησον, εξουδενωσονεξ·ουδενη·σον, εξ·ουδενω·σονεξουδενησαι, εξουδενωσαιεξ·ουδενη·σαι, εξ·ουδενω·σαι
3rdεξουδενησατω, εξουδενωσατωεξ·ουδενη·σατω, εξ·ουδενω·σατωεξουδενησασθω, εξουδενωσασθωεξ·ουδενη·σασθω, εξ·ουδενω·σασθω
Pl1st
2ndεξουδενησατε, εξουδενωσατεεξ·ουδενη·σατε, εξ·ουδενω·σατεεξουδενησασθε, εξουδενωσασθεεξ·ουδενη·σασθε, εξ·ουδενω·σασθε
3rdεξουδενησατωσαν, εξουδενησαντων, εξουδενωσατωσαν, εξουδενωσαντωνεξ·ουδενη·σατωσαν, εξ·ουδενη·σαντων classical, εξ·ουδενω·σατωσαν, εξ·ουδενω·σαντων classicalεξουδενησασθωσαν, εξουδενησασθων, εξουδενωσασθωσαν, εξουδενωσασθωνεξ·ουδενη·σασθωσαν, εξ·ουδενη·σασθων classical, εξ·ουδενω·σασθωσαν, εξ·ουδενω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουδενησαι, εξουδενωσαι​εξ·ουδενη·σαι, εξ·ουδενω·σαι​εξουδενησασθαι, εξουδενωσασθαι​εξ·ουδενη·σασθαι, εξ·ουδενω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενησασα, εξουδενωσασαεξουδενησας, εξουδενωσας[LXX]εξουδενησαν, εξουδενωσαν[LXX]εξ·ουδενη·σασ·α, εξ·ουδενω·σασ·αεξ·ουδενη·σα[ντ]·ς, εξ·ουδενω·σα[ντ]·ςεξ·ουδενη·σαν[τ], εξ·ουδενω·σαν[τ]
Nom
Accεξουδενησασαν, εξουδενωσασανεξουδενησαντα, εξουδενωσανταεξ·ουδενη·σασ·αν, εξ·ουδενω·σασ·ανεξ·ουδενη·σαντ·α, εξ·ουδενω·σαντ·α
Datεξουδενησασῃ, εξουδενωσασῃεξουδενησαντι, εξουδενωσαντιεξ·ουδενη·σασ·ῃ, εξ·ουδενω·σασ·ῃεξ·ουδενη·σαντ·ι, εξ·ουδενω·σαντ·ι
Genεξουδενησασης, εξουδενωσασηςεξουδενησαντος, εξουδενωσαντοςεξ·ουδενη·σασ·ης, εξ·ουδενω·σασ·ηςεξ·ουδενη·σαντ·ος, εξ·ουδενω·σαντ·ος
PlVocεξουδενησασαι, εξουδενωσασαιεξουδενησαντες, εξουδενωσαντεςεξουδενησαντα, εξουδενωσανταεξ·ουδενη·σασ·αι, εξ·ουδενω·σασ·αιεξ·ουδενη·σαντ·ες, εξ·ουδενω·σαντ·εςεξ·ουδενη·σαντ·α, εξ·ουδενω·σαντ·α
Nom
Accεξουδενησασας, εξουδενωσασαςεξουδενησαντας, εξουδενωσανταςεξ·ουδενη·σασ·ας, εξ·ουδενω·σασ·αςεξ·ουδενη·σαντ·ας, εξ·ουδενω·σαντ·ας
Datεξουδενησασαις, εξουδενωσασαιςεξουδενησασι, εξουδενησασιν, εξουδενωσασι, εξουδενωσασινεξ·ουδενη·σασ·αις, εξ·ουδενω·σασ·αιςεξ·ουδενη·σα[ντ]·σι(ν), εξ·ουδενω·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξουδενησασων, εξουδενωσασωνεξουδενησαντων, εξουδενωσαντωνεξ·ουδενη·σασ·ων, εξ·ουδενω·σασ·ωνεξ·ουδενη·σαντ·ων, εξ·ουδενω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενησαμενη, εξουδενωσαμενηεξουδενησαμενε, εξουδενωσαμενεεξ·ουδενη·σαμεν·η, εξ·ουδενω·σαμεν·ηεξ·ουδενη·σαμεν·ε, εξ·ουδενω·σαμεν·ε
Nomεξουδενησαμενος, εξουδενωσαμενοςεξ·ουδενη·σαμεν·ος, εξ·ουδενω·σαμεν·ος
Accεξουδενησαμενην, εξουδενωσαμενηνεξουδενησαμενον, εξουδενωσαμενονεξ·ουδενη·σαμεν·ην, εξ·ουδενω·σαμεν·ηνεξ·ουδενη·σαμεν·ον, εξ·ουδενω·σαμεν·ον
Datεξουδενησαμενῃ, εξουδενωσαμενῃεξουδενησαμενῳ, εξουδενωσαμενῳεξ·ουδενη·σαμεν·ῃ, εξ·ουδενω·σαμεν·ῃεξ·ουδενη·σαμεν·ῳ, εξ·ουδενω·σαμεν·ῳ
Genεξουδενησαμενης, εξουδενωσαμενηςεξουδενησαμενου, εξουδενωσαμενουεξ·ουδενη·σαμεν·ης, εξ·ουδενω·σαμεν·ηςεξ·ουδενη·σαμεν·ου, εξ·ουδενω·σαμεν·ου
PlVocεξουδενησαμεναι, εξουδενωσαμεναιεξουδενησαμενοι, εξουδενωσαμενοιεξουδενησαμενα, εξουδενωσαμεναεξ·ουδενη·σαμεν·αι, εξ·ουδενω·σαμεν·αιεξ·ουδενη·σαμεν·οι, εξ·ουδενω·σαμεν·οιεξ·ουδενη·σαμεν·α, εξ·ουδενω·σαμεν·α
Nom
Accεξουδενησαμενας, εξουδενωσαμεναςεξουδενησαμενους, εξουδενωσαμενουςεξ·ουδενη·σαμεν·ας, εξ·ουδενω·σαμεν·αςεξ·ουδενη·σαμεν·ους, εξ·ουδενω·σαμεν·ους
Datεξουδενησαμεναις, εξουδενωσαμεναιςεξουδενησαμενοις, εξουδενωσαμενοιςεξ·ουδενη·σαμεν·αις, εξ·ουδενω·σαμεν·αιςεξ·ουδενη·σαμεν·οις, εξ·ουδενω·σαμεν·οις
Genεξουδενησαμενων, εξουδενωσαμενωνεξουδενησαμενων, εξουδενωσαμενωνεξ·ουδενη·σαμεν·ων, εξ·ουδενω·σαμεν·ωνεξ·ουδενη·σαμεν·ων, εξ·ουδενω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωκα[LXX]εξ·ουδενω·καεξουδενωμαιεξ·ουδενω·μαι
2ndεξουδενωκας, εξουδενωκεςεξ·ουδενω·κας, εξ·ουδενω·κες altεξουδενωσαιεξ·ουδενω·σαι
3rdεξουδενωκεν, εξουδενωκεεξ·ουδενω·κε(ν)εξουδενωται[LXX]εξ·ουδενω·ται
Pl1stεξουδενωκαμενεξ·ουδενω·καμενεξουδενωμεθαεξ·ουδενω·μεθα
2ndεξουδενωκατεεξ·ουδενω·κατεεξουδενωσθεεξ·ουδενω·σθε
3rdεξουδενωκασιν[LXX], εξουδενωκασι, εξουδενωκανεξ·ουδενω·κασι(ν), εξ·ουδενω·κασι(ν), εξ·ουδενω·καν altεξουδενωνται[LXX]εξ·ουδενω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωσομαιεξ·ουδενω·σομαι
2ndεξουδενωσῃ, εξουδενωσει[LXX]εξ·ουδενω·σῃ, εξ·ουδενω·σει classical
3rdεξουδενωσεταιεξ·ουδενω·σεται
Pl1stεξουδενωσομεθαεξ·ουδενω·σομεθα
2ndεξουδενωσεσθεεξ·ουδενω·σεσθε
3rdεξουδενωσονταιεξ·ουδενω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωκωεξ·ουδενω·κω
2ndεξουδενωκῃςεξ·ουδενω·κῃς
3rdεξουδενωκῃεξ·ουδενω·κῃ
Pl1stεξουδενωκωμενεξ·ουδενω·κωμεν
2ndεξουδενωκητεεξ·ουδενω·κητε
3rdεξουδενωκωσιν, εξουδενωκωσιεξ·ουδενω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωκοιμι, εξουδενωκοιηνεξ·ουδενω·κοιμι, εξ·ουδενω·κοιην classical
2ndεξουδενωκοις, εξουδενωκοιηςεξ·ουδενω·κοις, εξ·ουδενω·κοιης classical
3rdεξουδενωκοι, εξουδενωκοιηεξ·ουδενω·κοι, εξ·ουδενω·κοιη classical
Pl1stεξουδενωκοιμενεξ·ουδενω·κοιμεν
2ndεξουδενωκοιτεεξ·ουδενω·κοιτε
3rdεξουδενωκοιενεξ·ουδενω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωσοιμηνεξ·ουδενω·σοιμην
2ndεξουδενωσοιοεξ·ουδενω·σοιο
3rdεξουδενωσοιτοεξ·ουδενω·σοιτο
Pl1stεξουδενωσοιμεθαεξ·ουδενω·σοιμεθα
2ndεξουδενωσοισθεεξ·ουδενω·σοισθε
3rdεξουδενωσοιντοεξ·ουδενω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουδενωκεεξ·ουδενω·κεεξουδενωσοεξ·ουδενω·σο
3rdεξουδενωκετωεξ·ουδενω·κετωεξουδενωσθωεξ·ουδενω·σθω
Pl1st
2ndεξουδενωκετεεξ·ουδενω·κετεεξουδενωσθεεξ·ουδενω·σθε
3rdεξουδενωκετωσανεξ·ουδενω·κετωσανεξουδενωσθωσαν, εξουδενωσθωνεξ·ουδενω·σθωσαν, εξ·ουδενω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουδενωκεναι​εξ·ουδενω·κεναι​εξουδενωσθαι​εξ·ουδενω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξουδενωσεσθαι​εξ·ουδενω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενωκυιαεξουδενωκοςεξ·ουδενω·κυι·αεξ·ουδενω·κο[τ]·ς
Nomεξουδενωκωςεξ·ουδενω·κο[τ]·^ς
Accεξουδενωκυιανεξουδενωκοταεξ·ουδενω·κυι·ανεξ·ουδενω·κοτ·α
Datεξουδενωκυιᾳεξουδενωκοτιεξ·ουδενω·κυι·ᾳεξ·ουδενω·κοτ·ι
Genεξουδενωκυιαςεξουδενωκοτοςεξ·ουδενω·κυι·αςεξ·ουδενω·κοτ·ος
PlVocεξουδενωκυιαιεξουδενωκοτεςεξουδενωκοταεξ·ουδενω·κυι·αιεξ·ουδενω·κοτ·εςεξ·ουδενω·κοτ·α
Nom
Accεξουδενωκυιαςεξουδενωκοταςεξ·ουδενω·κυι·αςεξ·ουδενω·κοτ·ας
Datεξουδενωκυιαιςεξουδενωκοσι, εξουδενωκοσινεξ·ουδενω·κυι·αιςεξ·ουδενω·κο[τ]·σι(ν)
Genεξουδενωκυιωνεξουδενωκοτωνεξ·ουδενω·κυι·ωνεξ·ουδενω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενωμενη[LXX]εξουδενωμενεεξ·ουδενω·μεν·ηεξ·ουδενω·μεν·ε
Nomεξουδενωμενος[LXX]εξ·ουδενω·μεν·ος
Accεξουδενωμενηνεξουδενωμενον[LXX]εξ·ουδενω·μεν·ηνεξ·ουδενω·μεν·ον
Datεξουδενωμενῃεξουδενωμενῳεξ·ουδενω·μεν·ῃεξ·ουδενω·μεν·ῳ
Genεξουδενωμενηςεξουδενωμενουεξ·ουδενω·μεν·ηςεξ·ουδενω·μεν·ου
PlVocεξουδενωμεναιεξουδενωμενοιεξουδενωμενα[LXX]εξ·ουδενω·μεν·αιεξ·ουδενω·μεν·οιεξ·ουδενω·μεν·α
Nom
Accεξουδενωμεναςεξουδενωμενους[LXX]εξ·ουδενω·μεν·αςεξ·ουδενω·μεν·ους
Datεξουδενωμεναιςεξουδενωμενοιςεξ·ουδενω·μεν·αιςεξ·ουδενω·μεν·οις
Genεξουδενωμενωνεξουδενωμενωνεξ·ουδενω·μεν·ωνεξ·ουδενω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξουδενωκειν, εξουδενωκηεξ·ε·ουδενω·κειν, εξ·ε·ουδενω·κη classicalεξουδενωμηνεξ·ε·ουδενω·μην
2ndεξουδενωκεις, εξουδενωκηςεξ·ε·ουδενω·κεις, εξ·ε·ουδενω·κης classicalεξουδενωσοεξ·ε·ουδενω·σο
3rdεξουδενωκειεξ·ε·ουδενω·κειεξουδενωτοεξ·ε·ουδενω·το
Pl1stεξουδενωκειμεν, εξουδενωκεμενεξ·ε·ουδενω·κειμεν, εξ·ε·ουδενω·κεμεν classicalεξουδενωμεθαεξ·ε·ουδενω·μεθα
2ndεξουδενωκειτε, εξουδενωκετεεξ·ε·ουδενω·κειτε, εξ·ε·ουδενω·κετε classicalεξουδενωσθεεξ·ε·ουδενω·σθε
3rdεξουδενωκεισαν, εξουδενωκεσανεξ·ε·ουδενω·κεισαν, εξ·ε·ουδενω·κεσαν classicalεξουδενωντοεξ·ε·ουδενω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξουδενηθην, εξουδενωθηνεξ·ε·ουδενη·θην, εξ·ε·ουδενω·θην
2ndεξουδενηθης, εξουδενωθηςεξ·ε·ουδενη·θης, εξ·ε·ουδενω·θης
3rdεξουδενηθη, εξουδενωθη[LXX]εξ·ε·ουδενη·θη, εξ·ε·ουδενω·θη
Pl1stεξουδενηθημεν, εξουδενωθημενεξ·ε·ουδενη·θημεν, εξ·ε·ουδενω·θημεν
2ndεξουδενηθητε, εξουδενωθητεεξ·ε·ουδενη·θητε, εξ·ε·ουδενω·θητε
3rdεξουδενηθησαν, εξουδενωθησανεξ·ε·ουδενη·θησαν, εξ·ε·ουδενω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξουδενηθησομαι, εξουδενωθησομαιεξ·ουδενη·θησομαι, εξ·ουδενω·θησομαι
2ndεξουδενηθησῃ, εξουδενηθησει, εξουδενωθησῃ, εξουδενωθησειεξ·ουδενη·θησῃ, εξ·ουδενη·θησει classical, εξ·ουδενω·θησῃ, εξ·ουδενω·θησει classical
3rdεξουδενηθησεται, εξουδενωθησεταιεξ·ουδενη·θησεται, εξ·ουδενω·θησεται
Pl1stεξουδενηθησομεθα, εξουδενωθησομεθαεξ·ουδενη·θησομεθα, εξ·ουδενω·θησομεθα
2ndεξουδενηθησεσθε, εξουδενωθησεσθεεξ·ουδενη·θησεσθε, εξ·ουδενω·θησεσθε
3rdεξουδενηθησονται, εξουδενωθησονται[LXX]εξ·ουδενη·θησονται, εξ·ουδενω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξουδενηθω, εξουδενωθωεξ·ουδενη·θω, εξ·ουδενω·θω
2ndεξουδενηθῃς, εξουδενωθῃςεξ·ουδενη·θῃς, εξ·ουδενω·θῃς
3rdεξουδενηθῃ[GNT], εξουδενωθῃ[GNT]εξ·ουδενη·θῃ, εξ·ουδενω·θῃ
Pl1stεξουδενηθωμεν, εξουδενωθωμενεξ·ουδενη·θωμεν, εξ·ουδενω·θωμεν
2ndεξουδενηθητε, εξουδενωθητεεξ·ουδενη·θητε, εξ·ουδενω·θητε
3rdεξουδενηθωσιν, εξουδενηθωσι, εξουδενωθωσιν, εξουδενωθωσιεξ·ουδενη·θωσι(ν), εξ·ουδενω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξουδενηθειην, εξουδενωθειηνεξ·ουδενη·θειην, εξ·ουδενω·θειην
2ndεξουδενηθειης, εξουδενωθειηςεξ·ουδενη·θειης, εξ·ουδενω·θειης
3rdεξουδενηθειη, εξουδενωθειηεξ·ουδενη·θειη, εξ·ουδενω·θειη
Pl1stεξουδενηθειημεν, εξουδενηθειμεν, εξουδενωθειημεν, εξουδενωθειμενεξ·ουδενη·θειημεν, εξ·ουδενη·θειμεν classical, εξ·ουδενω·θειημεν, εξ·ουδενω·θειμεν classical
2ndεξουδενηθειητε, εξουδενηθειτε, εξουδενωθειητε, εξουδενωθειτεεξ·ουδενη·θειητε, εξ·ουδενη·θειτε classical, εξ·ουδενω·θειητε, εξ·ουδενω·θειτε classical
3rdεξουδενηθειησαν, εξουδενηθειεν, εξουδενωθειησαν, εξουδενωθειενεξ·ουδενη·θειησαν, εξ·ουδενη·θειεν classical, εξ·ουδενω·θειησαν, εξ·ουδενω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξουδενηθησοιμην, εξουδενωθησοιμηνεξ·ουδενη·θησοιμην, εξ·ουδενω·θησοιμην
2ndεξουδενηθησοιο, εξουδενωθησοιοεξ·ουδενη·θησοιο, εξ·ουδενω·θησοιο
3rdεξουδενηθησοιτο, εξουδενωθησοιτοεξ·ουδενη·θησοιτο, εξ·ουδενω·θησοιτο
Pl1stεξουδενηθησοιμεθα, εξουδενωθησοιμεθαεξ·ουδενη·θησοιμεθα, εξ·ουδενω·θησοιμεθα
2ndεξουδενηθησοισθε, εξουδενωθησοισθεεξ·ουδενη·θησοισθε, εξ·ουδενω·θησοισθε
3rdεξουδενηθησοιντο, εξουδενωθησοιντοεξ·ουδενη·θησοιντο, εξ·ουδενω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξουδενηθητι, εξουδενωθητιεξ·ουδενη·θητι, εξ·ουδενω·θητι
3rdεξουδενηθητω, εξουδενωθητωεξ·ουδενη·θητω, εξ·ουδενω·θητω
Pl1st
2ndεξουδενηθητε, εξουδενωθητεεξ·ουδενη·θητε, εξ·ουδενω·θητε
3rdεξουδενηθητωσαν, εξουδενηθεντων, εξουδενωθητωσαν, εξουδενωθεντωνεξ·ουδενη·θητωσαν, εξ·ουδενη·θεντων classical, εξ·ουδενω·θητωσαν, εξ·ουδενω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξουδενηθηναι, εξουδενωθηναι​εξ·ουδενη·θηναι, εξ·ουδενω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξουδενηθησεσθαι, εξουδενωθησεσθαι​εξ·ουδενη·θησεσθαι, εξ·ουδενω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενηθεισα, εξουδενωθεισαεξουδενηθεις, εξουδενωθειςεξουδενηθεν, εξουδενωθενεξ·ουδενη·θεισ·α, εξ·ουδενω·θεισ·αεξ·ουδενη·θει[ντ]·ς, εξ·ουδενω·θει[ντ]·ςεξ·ουδενη·θε[ι]ν[τ], εξ·ουδενω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξουδενηθεισαν, εξουδενωθεισανεξουδενηθεντα, εξουδενωθενταεξ·ουδενη·θεισ·αν, εξ·ουδενω·θεισ·ανεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·α, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·α
Datεξουδενηθεισῃ, εξουδενωθεισῃεξουδενηθεντι, εξουδενωθεντιεξ·ουδενη·θεισ·ῃ, εξ·ουδενω·θεισ·ῃεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·ι, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·ι
Genεξουδενηθεισης, εξουδενωθεισηςεξουδενηθεντος, εξουδενωθεντοςεξ·ουδενη·θεισ·ης, εξ·ουδενω·θεισ·ηςεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·ος, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξουδενηθεισαι, εξουδενωθεισαιεξουδενηθεντες, εξουδενωθεντεςεξουδενηθεντα, εξουδενωθενταεξ·ουδενη·θεισ·αι, εξ·ουδενω·θεισ·αιεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·ες, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·εςεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·α, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξουδενηθεισας, εξουδενωθεισαςεξουδενηθεντας, εξουδενωθενταςεξ·ουδενη·θεισ·ας, εξ·ουδενω·θεισ·αςεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·ας, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·ας
Datεξουδενηθεισαις, εξουδενωθεισαιςεξουδενηθεισι, εξουδενηθεισιν, εξουδενωθεισι, εξουδενωθεισινεξ·ουδενη·θεισ·αις, εξ·ουδενω·θεισ·αιςεξ·ουδενη·θει[ντ]·σι(ν), εξ·ουδενω·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξουδενηθεισων, εξουδενωθεισωνεξουδενηθεντων, εξουδενωθεντωνεξ·ουδενη·θεισ·ων, εξ·ουδενω·θεισ·ωνεξ·ουδενη·θε[ι]ντ·ος, εξ·ουδενω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουδενηθησομενη, εξουδενωθησομενηεξουδενηθησομενε, εξουδενωθησομενεεξ·ουδενη·θησομεν·η, εξ·ουδενω·θησομεν·ηεξ·ουδενη·θησομεν·ε, εξ·ουδενω·θησομεν·ε
Nomεξουδενηθησομενος, εξουδενωθησομενοςεξ·ουδενη·θησομεν·ος, εξ·ουδενω·θησομεν·ος
Accεξουδενηθησομενην, εξουδενωθησομενηνεξουδενηθησομενον, εξουδενωθησομενονεξ·ουδενη·θησομεν·ην, εξ·ουδενω·θησομεν·ηνεξ·ουδενη·θησομεν·ον, εξ·ουδενω·θησομεν·ον
Datεξουδενηθησομενῃ, εξουδενωθησομενῃεξουδενηθησομενῳ, εξουδενωθησομενῳεξ·ουδενη·θησομεν·ῃ, εξ·ουδενω·θησομεν·ῃεξ·ουδενη·θησομεν·ῳ, εξ·ουδενω·θησομεν·ῳ
Genεξουδενηθησομενης, εξουδενωθησομενηςεξουδενηθησομενου, εξουδενωθησομενουεξ·ουδενη·θησομεν·ης, εξ·ουδενω·θησομεν·ηςεξ·ουδενη·θησομεν·ου, εξ·ουδενω·θησομεν·ου
PlVocεξουδενηθησομεναι, εξουδενωθησομεναιεξουδενηθησομενοι, εξουδενωθησομενοιεξουδενηθησομενα, εξουδενωθησομεναεξ·ουδενη·θησομεν·αι, εξ·ουδενω·θησομεν·αιεξ·ουδενη·θησομεν·οι, εξ·ουδενω·θησομεν·οιεξ·ουδενη·θησομεν·α, εξ·ουδενω·θησομεν·α
Nom
Accεξουδενηθησομενας, εξουδενωθησομεναςεξουδενηθησομενους, εξουδενωθησομενουςεξ·ουδενη·θησομεν·ας, εξ·ουδενω·θησομεν·αςεξ·ουδενη·θησομεν·ους, εξ·ουδενω·θησομεν·ους
Datεξουδενηθησομεναις, εξουδενωθησομεναιςεξουδενηθησομενοις, εξουδενωθησομενοιςεξ·ουδενη·θησομεν·αις, εξ·ουδενω·θησομεν·αιςεξ·ουδενη·θησομεν·οις, εξ·ουδενω·θησομεν·οις
Genεξουδενηθησομενων, εξουδενωθησομενωνεξουδενηθησομενων, εξουδενωθησομενωνεξ·ουδενη·θησομεν·ων, εξ·ουδενω·θησομεν·ωνεξ·ουδενη·θησομεν·ου, εξ·ουδενω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 02:40:28 EST