εξοπλιζω • EXOPLIZW ECOPLIZW • exoplizō

Search: εξοπλισησθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξοπλισησθεἐξοπλίζωεξ·οπλι·σησθε1aor mp sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξοπλισησθεἐξοπλίζωεξ·οπλι·σησθε1aor mp sub 2nd pl

ἐξ·οπλίζω [LXX] (-, -, εξ+οπλι·σ-, -, εξ+ωπλισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωπλισαεξ·ε·οπλι·σαεξωπλισαμηνεξ·ε·οπλι·σαμην
2ndεξωπλισαςεξ·ε·οπλι·σαςεξωπλισωεξ·ε·οπλι·σω
3rdεξωπλισεν, εξωπλισεεξ·ε·οπλι·σε(ν)εξωπλισατοεξ·ε·οπλι·σατο
Pl1stεξωπλισαμενεξ·ε·οπλι·σαμενεξωπλισαμεθαεξ·ε·οπλι·σαμεθα
2ndεξωπλισατεεξ·ε·οπλι·σατεεξωπλισασθεεξ·ε·οπλι·σασθε
3rdεξωπλισανεξ·ε·οπλι·σανεξωπλισαντοεξ·ε·οπλι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξοπλισωεξ·οπλι·σωεξοπλισωμαιεξ·οπλι·σωμαι
2ndεξοπλισῃςεξ·οπλι·σῃςεξοπλισῃεξ·οπλι·σῃ
3rdεξοπλισῃεξ·οπλι·σῃεξοπλισηταιεξ·οπλι·σηται
Pl1stεξοπλισωμενεξ·οπλι·σωμενεξοπλισωμεθαεξ·οπλι·σωμεθα
2ndεξοπλισητεεξ·οπλι·σητεεξοπλισησθε[LXX]εξ·οπλι·σησθε
3rdεξοπλισωσιν, εξοπλισωσιεξ·οπλι·σωσι(ν)εξοπλισωνταιεξ·οπλι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξοπλισαιμιεξ·οπλι·σαιμιεξοπλισαιμηνεξ·οπλι·σαιμην
2ndεξοπλισαις, εξοπλισειαςεξ·οπλι·σαις, εξ·οπλι·σειας classicalεξοπλισαιοεξ·οπλι·σαιο
3rdεξοπλισαι, εξοπλισειεεξ·οπλι·σαι, εξ·οπλι·σειε classicalεξοπλισαιτοεξ·οπλι·σαιτο
Pl1stεξοπλισαιμενεξ·οπλι·σαιμενεξοπλισαιμεθαεξ·οπλι·σαιμεθα
2ndεξοπλισαιτεεξ·οπλι·σαιτεεξοπλισαισθεεξ·οπλι·σαισθε
3rdεξοπλισαιεν, εξοπλισαισαν, εξοπλισειαν, εξοπλισειενεξ·οπλι·σαιεν, εξ·οπλι·σαισαν alt, εξ·οπλι·σειαν classical, εξ·οπλι·σειεν classicalεξοπλισαιντοεξ·οπλι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξοπλισονεξ·οπλι·σονεξοπλισαιεξ·οπλι·σαι
3rdεξοπλισατωεξ·οπλι·σατωεξοπλισασθωεξ·οπλι·σασθω
Pl1st
2ndεξοπλισατε[LXX]εξ·οπλι·σατεεξοπλισασθεεξ·οπλι·σασθε
3rdεξοπλισατωσαν, εξοπλισαντωνεξ·οπλι·σατωσαν, εξ·οπλι·σαντων classicalεξοπλισασθωσαν, εξοπλισασθωνεξ·οπλι·σασθωσαν, εξ·οπλι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξοπλισαι​εξ·οπλι·σαι​εξοπλισασθαι​εξ·οπλι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξοπλισασαεξοπλισαςεξοπλισανεξ·οπλι·σασ·αεξ·οπλι·σα[ντ]·ςεξ·οπλι·σαν[τ]
Nom
Accεξοπλισασανεξοπλισανταεξ·οπλι·σασ·ανεξ·οπλι·σαντ·α
Datεξοπλισασῃεξοπλισαντιεξ·οπλι·σασ·ῃεξ·οπλι·σαντ·ι
Genεξοπλισασηςεξοπλισαντοςεξ·οπλι·σασ·ηςεξ·οπλι·σαντ·ος
PlVocεξοπλισασαιεξοπλισαντεςεξοπλισανταεξ·οπλι·σασ·αιεξ·οπλι·σαντ·εςεξ·οπλι·σαντ·α
Nom
Accεξοπλισασαςεξοπλισανταςεξ·οπλι·σασ·αςεξ·οπλι·σαντ·ας
Datεξοπλισασαιςεξοπλισασι, εξοπλισασινεξ·οπλι·σασ·αιςεξ·οπλι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξοπλισασωνεξοπλισαντωνεξ·οπλι·σασ·ωνεξ·οπλι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξοπλισαμενηεξοπλισαμενεεξ·οπλι·σαμεν·ηεξ·οπλι·σαμεν·ε
Nomεξοπλισαμενοςεξ·οπλι·σαμεν·ος
Accεξοπλισαμενηνεξοπλισαμενονεξ·οπλι·σαμεν·ηνεξ·οπλι·σαμεν·ον
Datεξοπλισαμενῃεξοπλισαμενῳεξ·οπλι·σαμεν·ῃεξ·οπλι·σαμεν·ῳ
Genεξοπλισαμενηςεξοπλισαμενουεξ·οπλι·σαμεν·ηςεξ·οπλι·σαμεν·ου
PlVocεξοπλισαμεναιεξοπλισαμενοιεξοπλισαμεναεξ·οπλι·σαμεν·αιεξ·οπλι·σαμεν·οιεξ·οπλι·σαμεν·α
Nom
Accεξοπλισαμεναςεξοπλισαμενουςεξ·οπλι·σαμεν·αςεξ·οπλι·σαμεν·ους
Datεξοπλισαμεναιςεξοπλισαμενοιςεξ·οπλι·σαμεν·αιςεξ·οπλι·σαμεν·οις
Genεξοπλισαμενωνεξοπλισαμενωνεξ·οπλι·σαμεν·ωνεξ·οπλι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωπλισμαιεξ·ωπλισ·μαι
2ndεξωπλισαιεξ·ωπλισ·[σ]αι
3rdεξωπλισταιεξ·ωπλισ·ται
Pl1stεξωπλισμεθαεξ·ωπλισ·μεθα
2ndεξωπλισθεεξ·ωπλισ·[σ]θε
3rdεξωπλιδαταιεξ·ωπλισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωπλισομαιεξ·ωπλισ·[σ]ομαι
2ndεξωπλισῃ, εξωπλισειεξ·ωπλισ·[σ]ῃ, εξ·ωπλισ·[σ]ει classical
3rdεξωπλισεταιεξ·ωπλισ·[σ]εται
Pl1stεξωπλισομεθαεξ·ωπλισ·[σ]ομεθα
2ndεξωπλισεσθεεξ·ωπλισ·[σ]εσθε
3rdεξωπλισονταιεξ·ωπλισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωπλισοιμηνεξ·ωπλισ·[σ]οιμην
2ndεξωπλισοιοεξ·ωπλισ·[σ]οιο
3rdεξωπλισοιτοεξ·ωπλισ·[σ]οιτο
Pl1stεξωπλισοιμεθαεξ·ωπλισ·[σ]οιμεθα
2ndεξωπλισοισθεεξ·ωπλισ·[σ]οισθε
3rdεξωπλισοιντοεξ·ωπλισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξωπλισοεξ·ωπλισ·[σ]ο
3rdεξωπλισθωεξ·ωπλισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεξωπλισθεεξ·ωπλισ·[σ]θε
3rdεξωπλισθωσαν, εξωπλισθωνεξ·ωπλισ·[σ]θωσαν, εξ·ωπλισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξωπλισθαι​εξ·ωπλισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξωπλισεσθαι​εξ·ωπλισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξωπλισμενηεξωπλισμενεεξ·ωπλισ·μεν·ηεξ·ωπλισ·μεν·ε
Nomεξωπλισμενοςεξ·ωπλισ·μεν·ος
Accεξωπλισμενηνεξωπλισμενονεξ·ωπλισ·μεν·ηνεξ·ωπλισ·μεν·ον
Datεξωπλισμενῃεξωπλισμενῳεξ·ωπλισ·μεν·ῃεξ·ωπλισ·μεν·ῳ
Genεξωπλισμενηςεξωπλισμενουεξ·ωπλισ·μεν·ηςεξ·ωπλισ·μεν·ου
PlVocεξωπλισμεναιεξωπλισμενοιεξωπλισμεναεξ·ωπλισ·μεν·αιεξ·ωπλισ·μεν·οιεξ·ωπλισ·μεν·α
Nom
Accεξωπλισμεναςεξωπλισμενους[LXX]εξ·ωπλισ·μεν·αςεξ·ωπλισ·μεν·ους
Datεξωπλισμεναιςεξωπλισμενοιςεξ·ωπλισ·μεν·αιςεξ·ωπλισ·μεν·οις
Genεξωπλισμενωνεξωπλισμενωνεξ·ωπλισ·μεν·ωνεξ·ωπλισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωπλισμηνεξ·ε·ωπλισ·μην
2ndεξωπλισοεξ·ε·ωπλισ·[σ]ο
3rdεξωπλιστοεξ·ε·ωπλισ·το
Pl1stεξωπλισμεθαεξ·ε·ωπλισ·μεθα
2ndεξωπλισθεεξ·ε·ωπλισ·[σ]θε
3rdεξωπλιδατοεξ·ε·ωπλισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 05:07:37 EST