εξολεθρευω εξολοθρευω • EXOLEQREUW EXOLOQREUW ECOLEQREUW ECOLOQREUW • exolethreuō exolothreuō

Search: εξολεθρευσω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξολεθρευσω; εξολεθρευσωἐξολεθρεύωεξ·ολεθρευ·σω; εξ·ολεθρευ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξολεθρευσωἐξολεθρεύωεξ·ολεθρευ·σω1aor act sub 1st sg
εξολεθρευσωἐξολεθρεύωεξ·ολεθρευ·σωfut act ind 1st sg

ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευωεξ·ολεθρευ·ωεξολεθρευομαιεξ·ολεθρευ·ομαι
2ndεξολεθρευειςεξ·ολεθρευ·ειςεξολεθρευῃ, εξολεθρευει, εξολεθρευεσαιεξ·ολεθρευ·ῃ, εξ·ολεθρευ·ει classical, εξ·ολεθρευ·εσαι alt
3rdεξολεθρευειεξ·ολεθρευ·ειεξολεθρευεταιεξ·ολεθρευ·εται
Pl1stεξολεθρευομενεξ·ολεθρευ·ομενεξολεθρευομεθαεξ·ολεθρευ·ομεθα
2ndεξολεθρευετεεξ·ολεθρευ·ετεεξολεθρευεσθεεξ·ολεθρευ·εσθε
3rdεξολεθρευουσιν, εξολεθρευουσιεξ·ολεθρευ·ουσι(ν)εξολεθρευονταιεξ·ολεθρευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευωεξ·ολεθρευ·ωεξολεθρευωμαιεξ·ολεθρευ·ωμαι
2ndεξολεθρευῃςεξ·ολεθρευ·ῃςεξολεθρευῃεξ·ολεθρευ·ῃ
3rdεξολεθρευῃεξ·ολεθρευ·ῃεξολεθρευηταιεξ·ολεθρευ·ηται
Pl1stεξολεθρευωμενεξ·ολεθρευ·ωμενεξολεθρευωμεθαεξ·ολεθρευ·ωμεθα
2ndεξολεθρευητεεξ·ολεθρευ·ητεεξολεθρευησθεεξ·ολεθρευ·ησθε
3rdεξολεθρευωσιν, εξολεθρευωσιεξ·ολεθρευ·ωσι(ν)εξολεθρευωνταιεξ·ολεθρευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευοιμιεξ·ολεθρευ·οιμιεξολεθρευοιμηνεξ·ολεθρευ·οιμην
2ndεξολεθρευοιςεξ·ολεθρευ·οιςεξολεθρευοιοεξ·ολεθρευ·οιο
3rdεξολεθρευοιεξ·ολεθρευ·οιεξολεθρευοιτοεξ·ολεθρευ·οιτο
Pl1stεξολεθρευοιμενεξ·ολεθρευ·οιμενεξολεθρευοιμεθαεξ·ολεθρευ·οιμεθα
2ndεξολεθρευοιτεεξ·ολεθρευ·οιτεεξολεθρευοισθεεξ·ολεθρευ·οισθε
3rdεξολεθρευοιεν, εξολεθρευοισανεξ·ολεθρευ·οιεν, εξ·ολεθρευ·οισαν altεξολεθρευοιντοεξ·ολεθρευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξολεθρευεεξ·ολεθρευ·εεξολεθρευουεξ·ολεθρευ·ου
3rdεξολεθρευετωεξ·ολεθρευ·ετωεξολεθρευεσθωεξ·ολεθρευ·εσθω
Pl1st
2ndεξολεθρευετεεξ·ολεθρευ·ετεεξολεθρευεσθεεξ·ολεθρευ·εσθε
3rdεξολεθρευετωσαν, εξολεθρευοντωνεξ·ολεθρευ·ετωσαν, εξ·ολεθρευ·οντων classicalεξολεθρευεσθωσαν, εξολεθρευεσθωνεξ·ολεθρευ·εσθωσαν, εξ·ολεθρευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξολεθρευειν​εξ·ολεθρευ·ειν​εξολεθρευεσθαι[LXX]​εξ·ολεθρευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευουσαεξολεθρευονεξ·ολεθρευ·ουσ·αεξ·ολεθρευ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξολεθρευων[LXX]εξ·ολεθρευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξολεθρευουσανεξολεθρευονταεξ·ολεθρευ·ουσ·ανεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·α
Datεξολεθρευουσῃεξολεθρευοντι[LXX]εξ·ολεθρευ·ουσ·ῃεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·ι
Genεξολεθρευουσηςεξολεθρευοντοςεξ·ολεθρευ·ουσ·ηςεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξολεθρευουσαιεξολεθρευοντες[LXX]εξολεθρευονταεξ·ολεθρευ·ουσ·αιεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·εςεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξολεθρευουσαςεξολεθρευονταςεξ·ολεθρευ·ουσ·αςεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·ας
Datεξολεθρευουσαιςεξολεθρευουσι, εξολεθρευουσινεξ·ολεθρευ·ουσ·αιςεξ·ολεθρευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξολεθρευουσωνεξολεθρευοντωνεξ·ολεθρευ·ουσ·ωνεξ·ολεθρευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευομενηεξολεθρευομενεεξ·ολεθρευ·ομεν·ηεξ·ολεθρευ·ομεν·ε
Nomεξολεθρευομενοςεξ·ολεθρευ·ομεν·ος
Accεξολεθρευομενηνεξολεθρευομενονεξ·ολεθρευ·ομεν·ηνεξ·ολεθρευ·ομεν·ον
Datεξολεθρευομενῃεξολεθρευομενῳεξ·ολεθρευ·ομεν·ῃεξ·ολεθρευ·ομεν·ῳ
Genεξολεθρευομενηςεξολεθρευομενουεξ·ολεθρευ·ομεν·ηςεξ·ολεθρευ·ομεν·ου
PlVocεξολεθρευομεναιεξολεθρευομενοιεξολεθρευομεναεξ·ολεθρευ·ομεν·αιεξ·ολεθρευ·ομεν·οιεξ·ολεθρευ·ομεν·α
Nom
Accεξολεθρευομεναςεξολεθρευομενουςεξ·ολεθρευ·ομεν·αςεξ·ολεθρευ·ομεν·ους
Datεξολεθρευομεναιςεξολεθρευομενοιςεξ·ολεθρευ·ομεν·αιςεξ·ολεθρευ·ομεν·οις
Genεξολεθρευομενωνεξολεθρευομενωνεξ·ολεθρευ·ομεν·ωνεξ·ολεθρευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωλεθρευονεξ·ε·ολεθρευ·ονεξωλεθρευομηνεξ·ε·ολεθρευ·ομην
2ndεξωλεθρευεςεξ·ε·ολεθρευ·εςεξωλεθρευουεξ·ε·ολεθρευ·ου
3rdεξωλεθρευεν, εξωλεθρευεεξ·ε·ολεθρευ·ε(ν)εξωλεθρευετοεξ·ε·ολεθρευ·ετο
Pl1stεξωλεθρευομενεξ·ε·ολεθρευ·ομενεξωλεθρευομεθαεξ·ε·ολεθρευ·ομεθα
2ndεξωλεθρευετεεξ·ε·ολεθρευ·ετεεξωλεθρευεσθεεξ·ε·ολεθρευ·εσθε
3rdεξωλεθρευον, εξωλεθρευοσανεξ·ε·ολεθρευ·ον, εξ·ε·ολεθρευ·οσαν altεξωλεθρευοντοεξ·ε·ολεθρευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευσω[LXX]εξ·ολεθρευ·σωεξολεθρευσομαιεξ·ολεθρευ·σομαι
2ndεξολεθρευσεις[LXX]εξ·ολεθρευ·σειςεξολεθρευσῃ[LXX], εξολεθρευσει[LXX], εξολεθρευσεσαιεξ·ολεθρευ·σῃ, εξ·ολεθρευ·σει classical, εξ·ολεθρευ·σεσαι alt
3rdεξολεθρευσει[LXX]εξ·ολεθρευ·σειεξολεθρευσεταιεξ·ολεθρευ·σεται
Pl1stεξολεθρευσομενεξ·ολεθρευ·σομενεξολεθρευσομεθαεξ·ολεθρευ·σομεθα
2ndεξολεθρευσετεεξ·ολεθρευ·σετεεξολεθρευσεσθεεξ·ολεθρευ·σεσθε
3rdεξολεθρευσουσιν[LXX], εξολεθρευσουσιεξ·ολεθρευ·σουσι(ν), εξ·ολεθρευ·σουσι(ν)εξολεθρευσονταιεξ·ολεθρευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευσοιμιεξ·ολεθρευ·σοιμιεξολεθρευσοιμηνεξ·ολεθρευ·σοιμην
2ndεξολεθρευσοιςεξ·ολεθρευ·σοιςεξολεθρευσοιοεξ·ολεθρευ·σοιο
3rdεξολεθρευσοιεξ·ολεθρευ·σοιεξολεθρευσοιτοεξ·ολεθρευ·σοιτο
Pl1stεξολεθρευσοιμενεξ·ολεθρευ·σοιμενεξολεθρευσοιμεθαεξ·ολεθρευ·σοιμεθα
2ndεξολεθρευσοιτεεξ·ολεθρευ·σοιτεεξολεθρευσοισθεεξ·ολεθρευ·σοισθε
3rdεξολεθρευσοιενεξ·ολεθρευ·σοιενεξολεθρευσοιντοεξ·ολεθρευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξολεθρευσειν​εξ·ολεθρευ·σειν​εξολεθρευσεσθαι​εξ·ολεθρευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευσουσαεξολεθρευσον[LXX]εξ·ολεθρευ·σουσ·αεξ·ολεθρευ·σο[υ]ν[τ]
Nomεξολεθρευσωνεξ·ολεθρευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξολεθρευσουσανεξολεθρευσονταεξ·ολεθρευ·σουσ·ανεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·α
Datεξολεθρευσουσῃεξολεθρευσοντιεξ·ολεθρευ·σουσ·ῃεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·ι
Genεξολεθρευσουσηςεξολεθρευσοντοςεξ·ολεθρευ·σουσ·ηςεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξολεθρευσουσαιεξολεθρευσοντεςεξολεθρευσονταεξ·ολεθρευ·σουσ·αιεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·εςεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξολεθρευσουσαςεξολεθρευσονταςεξ·ολεθρευ·σουσ·αςεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·ας
Datεξολεθρευσουσαιςεξολεθρευσουσι, εξολεθρευσουσιν[LXX]εξ·ολεθρευ·σουσ·αιςεξ·ολεθρευ·σου[ντ]·σι(ν), εξ·ολεθρευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξολεθρευσουσωνεξολεθρευσοντωνεξ·ολεθρευ·σουσ·ωνεξ·ολεθρευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευσομενηεξολεθρευσομενεεξ·ολεθρευ·σομεν·ηεξ·ολεθρευ·σομεν·ε
Nomεξολεθρευσομενοςεξ·ολεθρευ·σομεν·ος
Accεξολεθρευσομενηνεξολεθρευσομενονεξ·ολεθρευ·σομεν·ηνεξ·ολεθρευ·σομεν·ον
Datεξολεθρευσομενῃεξολεθρευσομενῳεξ·ολεθρευ·σομεν·ῃεξ·ολεθρευ·σομεν·ῳ
Genεξολεθρευσομενηςεξολεθρευσομενουεξ·ολεθρευ·σομεν·ηςεξ·ολεθρευ·σομεν·ου
PlVocεξολεθρευσομεναιεξολεθρευσομενοιεξολεθρευσομεναεξ·ολεθρευ·σομεν·αιεξ·ολεθρευ·σομεν·οιεξ·ολεθρευ·σομεν·α
Nom
Accεξολεθρευσομεναςεξολεθρευσομενουςεξ·ολεθρευ·σομεν·αςεξ·ολεθρευ·σομεν·ους
Datεξολεθρευσομεναιςεξολεθρευσομενοιςεξ·ολεθρευ·σομεν·αιςεξ·ολεθρευ·σομεν·οις
Genεξολεθρευσομενωνεξολεθρευσομενωνεξ·ολεθρευ·σομεν·ωνεξ·ολεθρευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωλεθρευσα[LXX]εξ·ε·ολεθρευ·σαεξωλεθρευσαμηνεξ·ε·ολεθρευ·σαμην
2ndεξωλεθρευσας[LXX]εξ·ε·ολεθρευ·σαςεξωλεθρευσωεξ·ε·ολεθρευ·σω
3rdεξωλεθρευσεν[LXX], εξωλεθρευσεεξ·ε·ολεθρευ·σε(ν), εξ·ε·ολεθρευ·σε(ν)εξωλεθρευσατοεξ·ε·ολεθρευ·σατο
Pl1stεξωλεθρευσαμεν[LXX]εξ·ε·ολεθρευ·σαμενεξωλεθρευσαμεθαεξ·ε·ολεθρευ·σαμεθα
2ndεξωλεθρευσατε[LXX]εξ·ε·ολεθρευ·σατεεξωλεθρευσασθεεξ·ε·ολεθρευ·σασθε
3rdεξωλεθρευσαν[LXX]εξ·ε·ολεθρευ·σανεξωλεθρευσαντοεξ·ε·ολεθρευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευσω[LXX]εξ·ολεθρευ·σωεξολεθρευσωμαιεξ·ολεθρευ·σωμαι
2ndεξολεθρευσῃς[LXX]εξ·ολεθρευ·σῃςεξολεθρευσῃ[LXX]εξ·ολεθρευ·σῃ
3rdεξολεθρευσῃ[LXX]εξ·ολεθρευ·σῃεξολεθρευσηταιεξ·ολεθρευ·σηται
Pl1stεξολεθρευσωμεν[LXX]εξ·ολεθρευ·σωμενεξολεθρευσωμεθαεξ·ολεθρευ·σωμεθα
2ndεξολεθρευσητεεξ·ολεθρευ·σητεεξολεθρευσησθεεξ·ολεθρευ·σησθε
3rdεξολεθρευσωσιν[LXX], εξολεθρευσωσιεξ·ολεθρευ·σωσι(ν), εξ·ολεθρευ·σωσι(ν)εξολεθρευσωνταιεξ·ολεθρευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευσαιμιεξ·ολεθρευ·σαιμιεξολεθρευσαιμηνεξ·ολεθρευ·σαιμην
2ndεξολεθρευσαις, εξολεθρευσειαςεξ·ολεθρευ·σαις, εξ·ολεθρευ·σειας classicalεξολεθρευσαιοεξ·ολεθρευ·σαιο
3rdεξολεθρευσαι[LXX], εξολεθρευσειεεξ·ολεθρευ·σαι, εξ·ολεθρευ·σειε classicalεξολεθρευσαιτοεξ·ολεθρευ·σαιτο
Pl1stεξολεθρευσαιμενεξ·ολεθρευ·σαιμενεξολεθρευσαιμεθαεξ·ολεθρευ·σαιμεθα
2ndεξολεθρευσαιτεεξ·ολεθρευ·σαιτεεξολεθρευσαισθεεξ·ολεθρευ·σαισθε
3rdεξολεθρευσαιεν, εξολεθρευσαισαν, εξολεθρευσειαν, εξολεθρευσειενεξ·ολεθρευ·σαιεν, εξ·ολεθρευ·σαισαν alt, εξ·ολεθρευ·σειαν classical, εξ·ολεθρευ·σειεν classicalεξολεθρευσαιντοεξ·ολεθρευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξολεθρευσον[LXX]εξ·ολεθρευ·σονεξολεθρευσαι[LXX]εξ·ολεθρευ·σαι
3rdεξολεθρευσατωεξ·ολεθρευ·σατωεξολεθρευσασθωεξ·ολεθρευ·σασθω
Pl1st
2ndεξολεθρευσατε[LXX]εξ·ολεθρευ·σατεεξολεθρευσασθεεξ·ολεθρευ·σασθε
3rdεξολεθρευσατωσαν, εξολεθρευσαντωνεξ·ολεθρευ·σατωσαν, εξ·ολεθρευ·σαντων classicalεξολεθρευσασθωσαν, εξολεθρευσασθωνεξ·ολεθρευ·σασθωσαν, εξ·ολεθρευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξολεθρευσαι[LXX]​εξ·ολεθρευ·σαιεξολεθρευσασθαι​εξ·ολεθρευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευσασαεξολεθρευσας[LXX]εξολεθρευσανεξ·ολεθρευ·σασ·αεξ·ολεθρευ·σα[ντ]·ςεξ·ολεθρευ·σαν[τ]
Nom
Accεξολεθρευσασανεξολεθρευσανταεξ·ολεθρευ·σασ·ανεξ·ολεθρευ·σαντ·α
Datεξολεθρευσασῃεξολεθρευσαντιεξ·ολεθρευ·σασ·ῃεξ·ολεθρευ·σαντ·ι
Genεξολεθρευσασηςεξολεθρευσαντοςεξ·ολεθρευ·σασ·ηςεξ·ολεθρευ·σαντ·ος
PlVocεξολεθρευσασαιεξολεθρευσαντεςεξολεθρευσανταεξ·ολεθρευ·σασ·αιεξ·ολεθρευ·σαντ·εςεξ·ολεθρευ·σαντ·α
Nom
Accεξολεθρευσασαςεξολεθρευσανταςεξ·ολεθρευ·σασ·αςεξ·ολεθρευ·σαντ·ας
Datεξολεθρευσασαιςεξολεθρευσασι, εξολεθρευσασινεξ·ολεθρευ·σασ·αιςεξ·ολεθρευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξολεθρευσασωνεξολεθρευσαντωνεξ·ολεθρευ·σασ·ωνεξ·ολεθρευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευσαμενηεξολεθρευσαμενεεξ·ολεθρευ·σαμεν·ηεξ·ολεθρευ·σαμεν·ε
Nomεξολεθρευσαμενοςεξ·ολεθρευ·σαμεν·ος
Accεξολεθρευσαμενηνεξολεθρευσαμενονεξ·ολεθρευ·σαμεν·ηνεξ·ολεθρευ·σαμεν·ον
Datεξολεθρευσαμενῃεξολεθρευσαμενῳεξ·ολεθρευ·σαμεν·ῃεξ·ολεθρευ·σαμεν·ῳ
Genεξολεθρευσαμενηςεξολεθρευσαμενουεξ·ολεθρευ·σαμεν·ηςεξ·ολεθρευ·σαμεν·ου
PlVocεξολεθρευσαμεναιεξολεθρευσαμενοιεξολεθρευσαμεναεξ·ολεθρευ·σαμεν·αιεξ·ολεθρευ·σαμεν·οιεξ·ολεθρευ·σαμεν·α
Nom
Accεξολεθρευσαμεναςεξολεθρευσαμενουςεξ·ολεθρευ·σαμεν·αςεξ·ολεθρευ·σαμεν·ους
Datεξολεθρευσαμεναιςεξολεθρευσαμενοιςεξ·ολεθρευ·σαμεν·αιςεξ·ολεθρευ·σαμεν·οις
Genεξολεθρευσαμενωνεξολεθρευσαμενωνεξ·ολεθρευ·σαμεν·ωνεξ·ολεθρευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξωλεθρευθην, εξωλοθρευθηνεξ·ε·ολεθρευ·θην, εξ·ε·ολοθρευ·θην
2ndεξωλεθρευθης, εξωλοθρευθηςεξ·ε·ολεθρευ·θης, εξ·ε·ολοθρευ·θης
3rdεξωλεθρευθη[LXX], εξωλοθρευθηεξ·ε·ολεθρευ·θη, εξ·ε·ολοθρευ·θη
Pl1stεξωλεθρευθημεν, εξωλοθρευθημενεξ·ε·ολεθρευ·θημεν, εξ·ε·ολοθρευ·θημεν
2ndεξωλεθρευθητε, εξωλοθρευθητεεξ·ε·ολεθρευ·θητε, εξ·ε·ολοθρευ·θητε
3rdεξωλεθρευθησαν[LXX], εξωλοθρευθησανεξ·ε·ολεθρευ·θησαν, εξ·ε·ολοθρευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευθησομαι, εξολοθρευθησομαιεξ·ολεθρευ·θησομαι, εξ·ολοθρευ·θησομαι
2ndεξολεθρευθησῃ, εξολεθρευθησει, εξολοθρευθησῃ, εξολοθρευθησειεξ·ολεθρευ·θησῃ, εξ·ολεθρευ·θησει classical, εξ·ολοθρευ·θησῃ, εξ·ολοθρευ·θησει classical
3rdεξολεθρευθησεται[GNT][LXX], εξολοθρευθησεται[GNT]εξ·ολεθρευ·θησεται, εξ·ολοθρευ·θησεται
Pl1stεξολεθρευθησομεθα, εξολοθρευθησομεθαεξ·ολεθρευ·θησομεθα, εξ·ολοθρευ·θησομεθα
2ndεξολεθρευθησεσθε, εξολοθρευθησεσθεεξ·ολεθρευ·θησεσθε, εξ·ολοθρευ·θησεσθε
3rdεξολεθρευθησονται[LXX], εξολοθρευθησονται[LXX]εξ·ολεθρευ·θησονται, εξ·ολοθρευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευθω, εξολοθρευθωεξ·ολεθρευ·θω, εξ·ολοθρευ·θω
2ndεξολεθρευθῃς[LXX], εξολοθρευθῃςεξ·ολεθρευ·θῃς, εξ·ολοθρευ·θῃς
3rdεξολεθρευθῃ[LXX], εξολοθρευθῃεξ·ολεθρευ·θῃ, εξ·ολοθρευ·θῃ
Pl1stεξολεθρευθωμεν, εξολοθρευθωμενεξ·ολεθρευ·θωμεν, εξ·ολοθρευ·θωμεν
2ndεξολεθρευθητε[LXX], εξολοθρευθητεεξ·ολεθρευ·θητε, εξ·ολοθρευ·θητε
3rdεξολεθρευθωσιν[LXX], εξολεθρευθωσι, εξολοθρευθωσιν, εξολοθρευθωσιεξ·ολεθρευ·θωσι(ν), εξ·ολεθρευ·θωσι(ν), εξ·ολοθρευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευθειην, εξολοθρευθειηνεξ·ολεθρευ·θειην, εξ·ολοθρευ·θειην
2ndεξολεθρευθειης, εξολοθρευθειηςεξ·ολεθρευ·θειης, εξ·ολοθρευ·θειης
3rdεξολεθρευθειη[LXX], εξολοθρευθειηεξ·ολεθρευ·θειη, εξ·ολοθρευ·θειη
Pl1stεξολεθρευθειημεν, εξολεθρευθειμεν, εξολοθρευθειημεν, εξολοθρευθειμενεξ·ολεθρευ·θειημεν, εξ·ολεθρευ·θειμεν classical, εξ·ολοθρευ·θειημεν, εξ·ολοθρευ·θειμεν classical
2ndεξολεθρευθειητε, εξολεθρευθειτε, εξολοθρευθειητε, εξολοθρευθειτεεξ·ολεθρευ·θειητε, εξ·ολεθρευ·θειτε classical, εξ·ολοθρευ·θειητε, εξ·ολοθρευ·θειτε classical
3rdεξολεθρευθειησαν, εξολεθρευθειεν, εξολοθρευθειησαν, εξολοθρευθειενεξ·ολεθρευ·θειησαν, εξ·ολεθρευ·θειεν classical, εξ·ολοθρευ·θειησαν, εξ·ολοθρευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξολεθρευθησοιμην, εξολοθρευθησοιμηνεξ·ολεθρευ·θησοιμην, εξ·ολοθρευ·θησοιμην
2ndεξολεθρευθησοιο, εξολοθρευθησοιοεξ·ολεθρευ·θησοιο, εξ·ολοθρευ·θησοιο
3rdεξολεθρευθησοιτο, εξολοθρευθησοιτοεξ·ολεθρευ·θησοιτο, εξ·ολοθρευ·θησοιτο
Pl1stεξολεθρευθησοιμεθα, εξολοθρευθησοιμεθαεξ·ολεθρευ·θησοιμεθα, εξ·ολοθρευ·θησοιμεθα
2ndεξολεθρευθησοισθε, εξολοθρευθησοισθεεξ·ολεθρευ·θησοισθε, εξ·ολοθρευ·θησοισθε
3rdεξολεθρευθησοιντο, εξολοθρευθησοιντοεξ·ολεθρευ·θησοιντο, εξ·ολοθρευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξολεθρευθητι, εξολοθρευθητιεξ·ολεθρευ·θητι, εξ·ολοθρευ·θητι
3rdεξολεθρευθητω, εξολοθρευθητωεξ·ολεθρευ·θητω, εξ·ολοθρευ·θητω
Pl1st
2ndεξολεθρευθητε[LXX], εξολοθρευθητεεξ·ολεθρευ·θητε, εξ·ολοθρευ·θητε
3rdεξολεθρευθητωσαν, εξολεθρευθεντων, εξολοθρευθητωσαν, εξολοθρευθεντωνεξ·ολεθρευ·θητωσαν, εξ·ολεθρευ·θεντων classical, εξ·ολοθρευ·θητωσαν, εξ·ολοθρευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξολεθρευθηναι[LXX], εξολοθρευθηναι​εξ·ολεθρευ·θηναι, εξ·ολοθρευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξολεθρευθησεσθαι, εξολοθρευθησεσθαι​εξ·ολεθρευ·θησεσθαι, εξ·ολοθρευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευθεισα, εξολοθρευθεισαεξολεθρευθεις, εξολοθρευθειςεξολεθρευθεν, εξολοθρευθενεξ·ολεθρευ·θεισ·α, εξ·ολοθρευ·θεισ·αεξ·ολεθρευ·θει[ντ]·ς, εξ·ολοθρευ·θει[ντ]·ςεξ·ολεθρευ·θε[ι]ν[τ], εξ·ολοθρευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξολεθρευθεισαν, εξολοθρευθεισανεξολεθρευθεντα, εξολοθρευθενταεξ·ολεθρευ·θεισ·αν, εξ·ολοθρευ·θεισ·ανεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·α, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·α
Datεξολεθρευθεισῃ, εξολοθρευθεισῃεξολεθρευθεντι, εξολοθρευθεντιεξ·ολεθρευ·θεισ·ῃ, εξ·ολοθρευ·θεισ·ῃεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·ι, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·ι
Genεξολεθρευθεισης, εξολοθρευθεισηςεξολεθρευθεντος, εξολοθρευθεντοςεξ·ολεθρευ·θεισ·ης, εξ·ολοθρευ·θεισ·ηςεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·ος, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξολεθρευθεισαι, εξολοθρευθεισαιεξολεθρευθεντες, εξολοθρευθεντεςεξολεθρευθεντα, εξολοθρευθενταεξ·ολεθρευ·θεισ·αι, εξ·ολοθρευ·θεισ·αιεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·ες, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·εςεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·α, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξολεθρευθεισας, εξολοθρευθεισαςεξολεθρευθεντας, εξολοθρευθενταςεξ·ολεθρευ·θεισ·ας, εξ·ολοθρευ·θεισ·αςεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·ας, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·ας
Datεξολεθρευθεισαις, εξολοθρευθεισαιςεξολεθρευθεισι, εξολεθρευθεισιν, εξολοθρευθεισι, εξολοθρευθεισινεξ·ολεθρευ·θεισ·αις, εξ·ολοθρευ·θεισ·αιςεξ·ολεθρευ·θει[ντ]·σι(ν), εξ·ολοθρευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξολεθρευθεισων, εξολοθρευθεισωνεξολεθρευθεντων, εξολοθρευθεντωνεξ·ολεθρευ·θεισ·ων, εξ·ολοθρευ·θεισ·ωνεξ·ολεθρευ·θε[ι]ντ·ος, εξ·ολοθρευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξολεθρευθησομενη, εξολοθρευθησομενηεξολεθρευθησομενε, εξολοθρευθησομενεεξ·ολεθρευ·θησομεν·η, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ηεξ·ολεθρευ·θησομεν·ε, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ε
Nomεξολεθρευθησομενος, εξολοθρευθησομενοςεξ·ολεθρευ·θησομεν·ος, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ος
Accεξολεθρευθησομενην, εξολοθρευθησομενηνεξολεθρευθησομενον, εξολοθρευθησομενονεξ·ολεθρευ·θησομεν·ην, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ηνεξ·ολεθρευ·θησομεν·ον, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ον
Datεξολεθρευθησομενῃ, εξολοθρευθησομενῃεξολεθρευθησομενῳ, εξολοθρευθησομενῳεξ·ολεθρευ·θησομεν·ῃ, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ῃεξ·ολεθρευ·θησομεν·ῳ, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ῳ
Genεξολεθρευθησομενης, εξολοθρευθησομενηςεξολεθρευθησομενου, εξολοθρευθησομενουεξ·ολεθρευ·θησομεν·ης, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ηςεξ·ολεθρευ·θησομεν·ου, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ου
PlVocεξολεθρευθησομεναι, εξολοθρευθησομεναιεξολεθρευθησομενοι, εξολοθρευθησομενοιεξολεθρευθησομενα, εξολοθρευθησομεναεξ·ολεθρευ·θησομεν·αι, εξ·ολοθρευ·θησομεν·αιεξ·ολεθρευ·θησομεν·οι, εξ·ολοθρευ·θησομεν·οιεξ·ολεθρευ·θησομεν·α, εξ·ολοθρευ·θησομεν·α
Nom
Accεξολεθρευθησομενας, εξολοθρευθησομεναςεξολεθρευθησομενους, εξολοθρευθησομενουςεξ·ολεθρευ·θησομεν·ας, εξ·ολοθρευ·θησομεν·αςεξ·ολεθρευ·θησομεν·ους, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ους
Datεξολεθρευθησομεναις, εξολοθρευθησομεναιςεξολεθρευθησομενοις, εξολοθρευθησομενοιςεξ·ολεθρευ·θησομεν·αις, εξ·ολοθρευ·θησομεν·αιςεξ·ολεθρευ·θησομεν·οις, εξ·ολοθρευ·θησομεν·οις
Genεξολεθρευθησομενων, εξολοθρευθησομενωνεξολεθρευθησομενων, εξολοθρευθησομενωνεξ·ολεθρευ·θησομεν·ων, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ωνεξ·ολεθρευ·θησομεν·ου, εξ·ολοθρευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Jul-2020 11:23:47 EDT