εξιλασκομαι • EXILASKOMAI ECILASKOMAI • exilaskomai

Search: εξιλασασθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξιλασασθαιἐξιλάσκομαιεξ·ιλα·σασθαι1aor mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξιλασασθαιἐξιλάσκομαιεξ·ιλα·σασθαι1aor mp inf

ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασκομαιεξ·ιλασκ·ομαι
2ndεξιλασκῃ, εξιλασκει, εξιλασκεσαιεξ·ιλασκ·ῃ, εξ·ιλασκ·ει classical, εξ·ιλασκ·εσαι alt
3rdεξιλασκεται[LXX]εξ·ιλασκ·εται
Pl1stεξιλασκομεθαεξ·ιλασκ·ομεθα
2ndεξιλασκεσθε[LXX]εξ·ιλασκ·εσθε
3rdεξιλασκονταιεξ·ιλασκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασκωμαιεξ·ιλασκ·ωμαι
2ndεξιλασκῃεξ·ιλασκ·ῃ
3rdεξιλασκηταιεξ·ιλασκ·ηται
Pl1stεξιλασκωμεθαεξ·ιλασκ·ωμεθα
2ndεξιλασκησθεεξ·ιλασκ·ησθε
3rdεξιλασκωνταιεξ·ιλασκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασκοιμηνεξ·ιλασκ·οιμην
2ndεξιλασκοιοεξ·ιλασκ·οιο
3rdεξιλασκοιτοεξ·ιλασκ·οιτο
Pl1stεξιλασκοιμεθαεξ·ιλασκ·οιμεθα
2ndεξιλασκοισθεεξ·ιλασκ·οισθε
3rdεξιλασκοιντοεξ·ιλασκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξιλασκουεξ·ιλασκ·ου
3rdεξιλασκεσθωεξ·ιλασκ·εσθω
Pl1st
2ndεξιλασκεσθε[LXX]εξ·ιλασκ·εσθε
3rdεξιλασκεσθωσαν, εξιλασκεσθωνεξ·ιλασκ·εσθωσαν, εξ·ιλασκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξιλασκεσθαι[LXX]​εξ·ιλασκ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιλασκομενηεξιλασκομενεεξ·ιλασκ·ομεν·ηεξ·ιλασκ·ομεν·ε
Nomεξιλασκομενος[LXX]εξ·ιλασκ·ομεν·ος
Accεξιλασκομενηνεξιλασκομενονεξ·ιλασκ·ομεν·ηνεξ·ιλασκ·ομεν·ον
Datεξιλασκομενῃεξιλασκομενῳεξ·ιλασκ·ομεν·ῃεξ·ιλασκ·ομεν·ῳ
Genεξιλασκομενηςεξιλασκομενουεξ·ιλασκ·ομεν·ηςεξ·ιλασκ·ομεν·ου
PlVocεξιλασκομεναιεξιλασκομενοιεξιλασκομεναεξ·ιλασκ·ομεν·αιεξ·ιλασκ·ομεν·οιεξ·ιλασκ·ομεν·α
Nom
Accεξιλασκομεναςεξιλασκομενουςεξ·ιλασκ·ομεν·αςεξ·ιλασκ·ομεν·ους
Datεξιλασκομεναιςεξιλασκομενοιςεξ·ιλασκ·ομεν·αιςεξ·ιλασκ·ομεν·οις
Genεξιλασκομενωνεξιλασκομενωνεξ·ιλασκ·ομεν·ωνεξ·ιλασκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασκομηνεξ·ε·ιλασκ·ομην
2ndεξιλασκουεξ·ε·ιλασκ·ου
3rdεξιλασκετοεξ·ε·ιλασκ·ετο
Pl1stεξιλασκομεθαεξ·ε·ιλασκ·ομεθα
2ndεξιλασκεσθε[LXX]εξ·ε·ιλασκ·εσθε
3rdεξιλασκοντοεξ·ε·ιλασκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασομαι[LXX]εξ·ιλα·σομαι
2ndεξιλασῃ, εξιλασει, εξιλασεσαιεξ·ιλα·σῃ, εξ·ιλα·σει classical, εξ·ιλα·σεσαι alt
3rdεξιλασεται[LXX]εξ·ιλα·σεται
Pl1stεξιλασομεθαεξ·ιλα·σομεθα
2ndεξιλασεσθε[LXX]εξ·ιλα·σεσθε
3rdεξιλασονται[LXX]εξ·ιλα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασοιμηνεξ·ιλα·σοιμην
2ndεξιλασοιοεξ·ιλα·σοιο
3rdεξιλασοιτοεξ·ιλα·σοιτο
Pl1stεξιλασοιμεθαεξ·ιλα·σοιμεθα
2ndεξιλασοισθεεξ·ιλα·σοισθε
3rdεξιλασοιντοεξ·ιλα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξιλασεσθαι​εξ·ιλα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιλασομενηεξιλασομενεεξ·ιλα·σομεν·ηεξ·ιλα·σομεν·ε
Nomεξιλασομενοςεξ·ιλα·σομεν·ος
Accεξιλασομενηνεξιλασομενονεξ·ιλα·σομεν·ηνεξ·ιλα·σομεν·ον
Datεξιλασομενῃεξιλασομενῳεξ·ιλα·σομεν·ῃεξ·ιλα·σομεν·ῳ
Genεξιλασομενηςεξιλασομενουεξ·ιλα·σομεν·ηςεξ·ιλα·σομεν·ου
PlVocεξιλασομεναιεξιλασομενοιεξιλασομεναεξ·ιλα·σομεν·αιεξ·ιλα·σομεν·οιεξ·ιλα·σομεν·α
Nom
Accεξιλασομεναςεξιλασομενουςεξ·ιλα·σομεν·αςεξ·ιλα·σομεν·ους
Datεξιλασομεναιςεξιλασομενοιςεξ·ιλα·σομεν·αιςεξ·ιλα·σομεν·οις
Genεξιλασομενωνεξιλασομενωνεξ·ιλα·σομεν·ωνεξ·ιλα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασαμηνεξ·ε·ιλα·σαμην
2ndεξιλασωεξ·ε·ιλα·σω
3rdεξιλασατο[LXX]εξ·ε·ιλα·σατο
Pl1stεξιλασαμεθαεξ·ε·ιλα·σαμεθα
2ndεξιλασασθεεξ·ε·ιλα·σασθε
3rdεξιλασαντο[LXX]εξ·ε·ιλα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασωμαι[LXX]εξ·ιλα·σωμαι
2ndεξιλασῃεξ·ιλα·σῃ
3rdεξιλασηταιεξ·ιλα·σηται
Pl1stεξιλασωμεθαεξ·ιλα·σωμεθα
2ndεξιλασησθε[LXX]εξ·ιλα·σησθε
3rdεξιλασωνταιεξ·ιλα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιλασαιμηνεξ·ιλα·σαιμην
2ndεξιλασαιοεξ·ιλα·σαιο
3rdεξιλασαιτοεξ·ιλα·σαιτο
Pl1stεξιλασαιμεθαεξ·ιλα·σαιμεθα
2ndεξιλασαισθεεξ·ιλα·σαισθε
3rdεξιλασαιντοεξ·ιλα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξιλασαι[LXX]εξ·ιλα·σαι
3rdεξιλασασθω[LXX]εξ·ιλα·σασθω
Pl1st
2ndεξιλασασθεεξ·ιλα·σασθε
3rdεξιλασασθωσαν, εξιλασασθωνεξ·ιλα·σασθωσαν, εξ·ιλα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξιλασασθαι[LXX]​εξ·ιλα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιλασαμενηεξιλασαμενεεξ·ιλα·σαμεν·ηεξ·ιλα·σαμεν·ε
Nomεξιλασαμενοςεξ·ιλα·σαμεν·ος
Accεξιλασαμενηνεξιλασαμενονεξ·ιλα·σαμεν·ηνεξ·ιλα·σαμεν·ον
Datεξιλασαμενῃεξιλασαμενῳεξ·ιλα·σαμεν·ῃεξ·ιλα·σαμεν·ῳ
Genεξιλασαμενηςεξιλασαμενουεξ·ιλα·σαμεν·ηςεξ·ιλα·σαμεν·ου
PlVocεξιλασαμεναιεξιλασαμενοιεξιλασαμεναεξ·ιλα·σαμεν·αιεξ·ιλα·σαμεν·οιεξ·ιλα·σαμεν·α
Nom
Accεξιλασαμεναςεξιλασαμενουςεξ·ιλα·σαμεν·αςεξ·ιλα·σαμεν·ους
Datεξιλασαμεναιςεξιλασαμενοιςεξ·ιλα·σαμεν·αιςεξ·ιλα·σαμεν·οις
Genεξιλασαμενωνεξιλασαμενωνεξ·ιλα·σαμεν·ωνεξ·ιλα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξιλασθηνεξ·ε·ιλασ·θην
2ndεξιλασθηςεξ·ε·ιλασ·θης
3rdεξιλασθηεξ·ε·ιλασ·θη
Pl1stεξιλασθημενεξ·ε·ιλασ·θημεν
2ndεξιλασθητεεξ·ε·ιλασ·θητε
3rdεξιλασθησανεξ·ε·ιλασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξιλασθησομαιεξ·ιλασ·θησομαι
2ndεξιλασθησῃ, εξιλασθησειεξ·ιλασ·θησῃ, εξ·ιλασ·θησει classical
3rdεξιλασθησεται[LXX]εξ·ιλασ·θησεται
Pl1stεξιλασθησομεθαεξ·ιλασ·θησομεθα
2ndεξιλασθησεσθεεξ·ιλασ·θησεσθε
3rdεξιλασθησονταιεξ·ιλασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξιλασθωεξ·ιλασ·θω
2ndεξιλασθῃςεξ·ιλασ·θῃς
3rdεξιλασθῃεξ·ιλασ·θῃ
Pl1stεξιλασθωμενεξ·ιλασ·θωμεν
2ndεξιλασθητεεξ·ιλασ·θητε
3rdεξιλασθωσιν, εξιλασθωσιεξ·ιλασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξιλασθειηνεξ·ιλασ·θειην
2ndεξιλασθειηςεξ·ιλασ·θειης
3rdεξιλασθειηεξ·ιλασ·θειη
Pl1stεξιλασθειημεν, εξιλασθειμενεξ·ιλασ·θειημεν, εξ·ιλασ·θειμεν classical
2ndεξιλασθειητε, εξιλασθειτεεξ·ιλασ·θειητε, εξ·ιλασ·θειτε classical
3rdεξιλασθειησαν, εξιλασθειενεξ·ιλασ·θειησαν, εξ·ιλασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξιλασθησοιμηνεξ·ιλασ·θησοιμην
2ndεξιλασθησοιοεξ·ιλασ·θησοιο
3rdεξιλασθησοιτοεξ·ιλασ·θησοιτο
Pl1stεξιλασθησοιμεθαεξ·ιλασ·θησοιμεθα
2ndεξιλασθησοισθεεξ·ιλασ·θησοισθε
3rdεξιλασθησοιντοεξ·ιλασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξιλασθητιεξ·ιλασ·θητι
3rdεξιλασθητωεξ·ιλασ·θητω
Pl1st
2ndεξιλασθητεεξ·ιλασ·θητε
3rdεξιλασθητωσαν, εξιλασθεντωνεξ·ιλασ·θητωσαν, εξ·ιλασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξιλασθηναι​εξ·ιλασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξιλασθησεσθαι​εξ·ιλασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιλασθεισαεξιλασθειςεξιλασθενεξ·ιλασ·θεισ·αεξ·ιλασ·θει[ντ]·ςεξ·ιλασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξιλασθεισανεξιλασθενταεξ·ιλασ·θεισ·ανεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·α
Datεξιλασθεισῃεξιλασθεντιεξ·ιλασ·θεισ·ῃεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·ι
Genεξιλασθεισηςεξιλασθεντοςεξ·ιλασ·θεισ·ηςεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξιλασθεισαιεξιλασθεντεςεξιλασθενταεξ·ιλασ·θεισ·αιεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·εςεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξιλασθεισαςεξιλασθενταςεξ·ιλασ·θεισ·αςεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·ας
Datεξιλασθεισαιςεξιλασθεισι, εξιλασθεισινεξ·ιλασ·θεισ·αιςεξ·ιλασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξιλασθεισωνεξιλασθεντωνεξ·ιλασ·θεισ·ωνεξ·ιλασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιλασθησομενηεξιλασθησομενεεξ·ιλασ·θησομεν·ηεξ·ιλασ·θησομεν·ε
Nomεξιλασθησομενοςεξ·ιλασ·θησομεν·ος
Accεξιλασθησομενηνεξιλασθησομενονεξ·ιλασ·θησομεν·ηνεξ·ιλασ·θησομεν·ον
Datεξιλασθησομενῃεξιλασθησομενῳεξ·ιλασ·θησομεν·ῃεξ·ιλασ·θησομεν·ῳ
Genεξιλασθησομενηςεξιλασθησομενουεξ·ιλασ·θησομεν·ηςεξ·ιλασ·θησομεν·ου
PlVocεξιλασθησομεναιεξιλασθησομενοιεξιλασθησομεναεξ·ιλασ·θησομεν·αιεξ·ιλασ·θησομεν·οιεξ·ιλασ·θησομεν·α
Nom
Accεξιλασθησομεναςεξιλασθησομενουςεξ·ιλασ·θησομεν·αςεξ·ιλασ·θησομεν·ους
Datεξιλασθησομεναιςεξιλασθησομενοιςεξ·ιλασ·θησομεν·αιςεξ·ιλασ·θησομεν·οις
Genεξιλασθησομενωνεξιλασθησομενωνεξ·ιλασ·θησομεν·ωνεξ·ιλασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:22:44 EST