εξηγεομαι • EXHGEOMAI ECHGEOMAI • exēgeomai

Search: εξηγουμενων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξηγουμενων; εξηγουμενων; εξηγουμενωνἐξηγέομαιεξ·ηγ(ε)·ομεν·ων; εξ·ηγ(ε)·ομεν·ων; εξ·ηγ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp fem gen pl; pres mp ptcp mas gen pl; pres mp ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξηγουμενωνἐξηγέομαιεξ·ηγ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp fem gen pl
εξηγουμενωνἐξηγέομαιεξ·ηγ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp mas gen pl
εξηγουμενωνἐξηγέομαιεξ·ηγ(ε)·ομεν·ωνpres mp ptcp neu gen pl

ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγουμαιεξ·ηγ(ε)·ομαι
2ndεξηγῃ, εξηγει, εξηγεισαιεξ·ηγ(ε)·ῃ, εξ·ηγ(ε)·ει classical, εξ·ηγ(ε)·εσαι alt
3rdεξηγειταιεξ·ηγ(ε)·εται
Pl1stεξηγουμεθαεξ·ηγ(ε)·ομεθα
2ndεξηγεισθεεξ·ηγ(ε)·εσθε
3rdεξηγουνταιεξ·ηγ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγωμαιεξ·ηγ(ε)·ωμαι
2ndεξηγῃεξ·ηγ(ε)·ῃ
3rdεξηγηταιεξ·ηγ(ε)·ηται
Pl1stεξηγωμεθαεξ·ηγ(ε)·ωμεθα
2ndεξηγησθεεξ·ηγ(ε)·ησθε
3rdεξηγωνταιεξ·ηγ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγοιμηνεξ·ηγ(ε)·οιμην
2ndεξηγοιοεξ·ηγ(ε)·οιο
3rdεξηγοιτοεξ·ηγ(ε)·οιτο
Pl1stεξηγοιμεθαεξ·ηγ(ε)·οιμεθα
2ndεξηγοισθεεξ·ηγ(ε)·οισθε
3rdεξηγοιντοεξ·ηγ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξηγουεξ·ηγ(ε)·ου
3rdεξηγεισθωεξ·ηγ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεξηγεισθεεξ·ηγ(ε)·εσθε
3rdεξηγεισθωσαν, εξηγεισθωνεξ·ηγ(ε)·εσθωσαν, εξ·ηγ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηγεισθαι​εξ·ηγ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξηγουμενηεξηγουμενεεξ·ηγ(ε)·ομεν·ηεξ·ηγ(ε)·ομεν·ε
Nomεξηγουμενος[LXX]εξ·ηγ(ε)·ομεν·ος
Accεξηγουμενηνεξηγουμενονεξ·ηγ(ε)·ομεν·ηνεξ·ηγ(ε)·ομεν·ον
Datεξηγουμενῃεξηγουμενῳεξ·ηγ(ε)·ομεν·ῃεξ·ηγ(ε)·ομεν·ῳ
Genεξηγουμενηςεξηγουμενου[LXX]εξ·ηγ(ε)·ομεν·ηςεξ·ηγ(ε)·ομεν·ου
PlVocεξηγουμεναιεξηγουμενοιεξηγουμεναεξ·ηγ(ε)·ομεν·αιεξ·ηγ(ε)·ομεν·οιεξ·ηγ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεξηγουμεναςεξηγουμενουςεξ·ηγ(ε)·ομεν·αςεξ·ηγ(ε)·ομεν·ους
Datεξηγουμεναιςεξηγουμενοιςεξ·ηγ(ε)·ομεν·αιςεξ·ηγ(ε)·ομεν·οις
Genεξηγουμενων[GNT]εξηγουμενων[GNT]εξ·ηγ(ε)·ομεν·ωνεξ·ηγ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγουμηνεξ·ε·ηγ(ε)·ομην
2ndεξηγουεξ·ε·ηγ(ε)·ου
3rdεξηγειτο[GNT][LXX]εξ·ε·ηγ(ε)·ετο
Pl1stεξηγουμεθαεξ·ε·ηγ(ε)·ομεθα
2ndεξηγεισθεεξ·ε·ηγ(ε)·εσθε
3rdεξηγουντο[GNT][LXX]εξ·ε·ηγ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγησομαιεξ·ηγη·σομαι
2ndεξηγησῃ, εξηγησει, εξηγησεσαιεξ·ηγη·σῃ, εξ·ηγη·σει classical, εξ·ηγη·σεσαι alt
3rdεξηγησεταιεξ·ηγη·σεται
Pl1stεξηγησομεθαεξ·ηγη·σομεθα
2ndεξηγησεσθεεξ·ηγη·σεσθε
3rdεξηγησονται[LXX]εξ·ηγη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγησοιμηνεξ·ηγη·σοιμην
2ndεξηγησοιοεξ·ηγη·σοιο
3rdεξηγησοιτοεξ·ηγη·σοιτο
Pl1stεξηγησοιμεθαεξ·ηγη·σοιμεθα
2ndεξηγησοισθεεξ·ηγη·σοισθε
3rdεξηγησοιντοεξ·ηγη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηγησεσθαι​εξ·ηγη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξηγησομενηεξηγησομενεεξ·ηγη·σομεν·ηεξ·ηγη·σομεν·ε
Nomεξηγησομενοςεξ·ηγη·σομεν·ος
Accεξηγησομενηνεξηγησομενονεξ·ηγη·σομεν·ηνεξ·ηγη·σομεν·ον
Datεξηγησομενῃεξηγησομενῳεξ·ηγη·σομεν·ῃεξ·ηγη·σομεν·ῳ
Genεξηγησομενηςεξηγησομενουεξ·ηγη·σομεν·ηςεξ·ηγη·σομεν·ου
PlVocεξηγησομεναιεξηγησομενοιεξηγησομεναεξ·ηγη·σομεν·αιεξ·ηγη·σομεν·οιεξ·ηγη·σομεν·α
Nom
Accεξηγησομεναςεξηγησομενουςεξ·ηγη·σομεν·αςεξ·ηγη·σομεν·ους
Datεξηγησομεναιςεξηγησομενοιςεξ·ηγη·σομεν·αιςεξ·ηγη·σομεν·οις
Genεξηγησομενωνεξηγησομενωνεξ·ηγη·σομεν·ωνεξ·ηγη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγησαμηνεξ·ε·ηγη·σαμην
2ndεξηγησωεξ·ε·ηγη·σω
3rdεξηγησατο[GNT][LXX]εξ·ε·ηγη·σατο
Pl1stεξηγησαμεθαεξ·ε·ηγη·σαμεθα
2ndεξηγησασθεεξ·ε·ηγη·σασθε
3rdεξηγησαντοεξ·ε·ηγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγησωμαιεξ·ηγη·σωμαι
2ndεξηγησῃεξ·ηγη·σῃ
3rdεξηγησηταιεξ·ηγη·σηται
Pl1stεξηγησωμεθαεξ·ηγη·σωμεθα
2ndεξηγησησθεεξ·ηγη·σησθε
3rdεξηγησωνταιεξ·ηγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγησαιμηνεξ·ηγη·σαιμην
2ndεξηγησαιοεξ·ηγη·σαιο
3rdεξηγησαιτοεξ·ηγη·σαιτο
Pl1stεξηγησαιμεθαεξ·ηγη·σαιμεθα
2ndεξηγησαισθεεξ·ηγη·σαισθε
3rdεξηγησαιντοεξ·ηγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξηγησαιεξ·ηγη·σαι
3rdεξηγησασθωεξ·ηγη·σασθω
Pl1st
2ndεξηγησασθεεξ·ηγη·σασθε
3rdεξηγησασθωσαν, εξηγησασθωνεξ·ηγη·σασθωσαν, εξ·ηγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηγησασθαι[LXX]​εξ·ηγη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξηγησαμενηεξηγησαμενεεξ·ηγη·σαμεν·ηεξ·ηγη·σαμεν·ε
Nomεξηγησαμενος[GNT]εξ·ηγη·σαμεν·ος
Accεξηγησαμενηνεξηγησαμενονεξ·ηγη·σαμεν·ηνεξ·ηγη·σαμεν·ον
Datεξηγησαμενῃεξηγησαμενῳεξ·ηγη·σαμεν·ῃεξ·ηγη·σαμεν·ῳ
Genεξηγησαμενηςεξηγησαμενουεξ·ηγη·σαμεν·ηςεξ·ηγη·σαμεν·ου
PlVocεξηγησαμεναιεξηγησαμενοιεξηγησαμεναεξ·ηγη·σαμεν·αιεξ·ηγη·σαμεν·οιεξ·ηγη·σαμεν·α
Nom
Accεξηγησαμεναςεξηγησαμενουςεξ·ηγη·σαμεν·αςεξ·ηγη·σαμεν·ους
Datεξηγησαμεναιςεξηγησαμενοιςεξ·ηγη·σαμεν·αιςεξ·ηγη·σαμεν·οις
Genεξηγησαμενωνεξηγησαμενωνεξ·ηγη·σαμεν·ωνεξ·ηγη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 19:34:57 EST