εξαιρεω • EXAIREW ECAIREW • exaireō

Search: εξειλατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξειλατοἐξαιρέωεξ·ε·ελ·[σ]ατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξειλατοἐξαιρέωεξ·ε·ελ·[σ]ατο1aor mp ind 3rd sg

ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιρωεξ·αιρ(ε)·ωεξαιρουμαιεξ·αιρ(ε)·ομαι
2ndεξαιρειςεξ·αιρ(ε)·ειςεξαιρῃ[LXX], εξαιρει[LXX], εξαιρεισαιεξ·αιρ(ε)·ῃ, εξ·αιρ(ε)·ει classical, εξ·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdεξαιρει[LXX]εξ·αιρ(ε)·ειεξαιρειταιεξ·αιρ(ε)·εται
Pl1stεξαιρουμενεξ·αιρ(ε)·ομενεξαιρουμεθαεξ·αιρ(ε)·ομεθα
2ndεξαιρειτεεξ·αιρ(ε)·ετεεξαιρεισθε[LXX]εξ·αιρ(ε)·εσθε
3rdεξαιρουσιν, εξαιρουσιεξ·αιρ(ε)·ουσι(ν)εξαιρουνταιεξ·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιρωεξ·αιρ(ε)·ωεξαιρωμαιεξ·αιρ(ε)·ωμαι
2ndεξαιρῃςεξ·αιρ(ε)·ῃςεξαιρῃ[LXX]εξ·αιρ(ε)·ῃ
3rdεξαιρῃ[LXX]εξ·αιρ(ε)·ῃεξαιρηταιεξ·αιρ(ε)·ηται
Pl1stεξαιρωμενεξ·αιρ(ε)·ωμενεξαιρωμεθαεξ·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndεξαιρητεεξ·αιρ(ε)·ητεεξαιρησθεεξ·αιρ(ε)·ησθε
3rdεξαιρωσιν, εξαιρωσιεξ·αιρ(ε)·ωσι(ν)εξαιρωνταιεξ·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιροιμιεξ·αιρ(ε)·οιμιεξαιροιμηνεξ·αιρ(ε)·οιμην
2ndεξαιροιςεξ·αιρ(ε)·οιςεξαιροιοεξ·αιρ(ε)·οιο
3rdεξαιροιεξ·αιρ(ε)·οιεξαιροιτοεξ·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stεξαιροιμενεξ·αιρ(ε)·οιμενεξαιροιμεθαεξ·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndεξαιροιτεεξ·αιρ(ε)·οιτεεξαιροισθεεξ·αιρ(ε)·οισθε
3rdεξαιροιεν, εξαιροισανεξ·αιρ(ε)·οιεν, εξ·αιρ(ε)·οισαν altεξαιροιντοεξ·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαιρει[LXX]εξ·αιρ(ε)·εεξαιρουεξ·αιρ(ε)·ου
3rdεξαιρειτωεξ·αιρ(ε)·ετωεξαιρεισθωεξ·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεξαιρειτεεξ·αιρ(ε)·ετεεξαιρεισθε[LXX]εξ·αιρ(ε)·εσθε
3rdεξαιρειτωσαν, εξαιρουντωνεξ·αιρ(ε)·ετωσαν, εξ·αιρ(ε)·οντων classicalεξαιρεισθωσαν, εξαιρεισθωνεξ·αιρ(ε)·εσθωσαν, εξ·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαιρειν[LXX]​εξ·αιρ(ε)·εινεξαιρεισθαι[LXX]​εξ·αιρ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρουσαεξαιρουνεξ·αιρ(ε)·ουσ·αεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαιρων[LXX]εξ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαιρουσαν[LXX]εξαιρουνταεξ·αιρ(ε)·ουσ·ανεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεξαιρουσῃεξαιρουντιεξ·αιρ(ε)·ουσ·ῃεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεξαιρουσηςεξαιρουντοςεξ·αιρ(ε)·ουσ·ηςεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαιρουσαιεξαιρουντεςεξαιρουνταεξ·αιρ(ε)·ουσ·αιεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαιρουσαςεξαιρουνταςεξ·αιρ(ε)·ουσ·αςεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεξαιρουσαιςεξαιρουσι, εξαιρουσινεξ·αιρ(ε)·ουσ·αιςεξ·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαιρουσωνεξαιρουντωνεξ·αιρ(ε)·ουσ·ωνεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρουμενηεξαιρουμενεεξ·αιρ(ε)·ομεν·ηεξ·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomεξαιρουμενος[GNT][LXX]εξ·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accεξαιρουμενηνεξαιρουμενονεξ·αιρ(ε)·ομεν·ηνεξ·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datεξαιρουμενῃεξαιρουμενῳεξ·αιρ(ε)·ομεν·ῃεξ·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genεξαιρουμενηςεξαιρουμενουεξ·αιρ(ε)·ομεν·ηςεξ·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocεξαιρουμεναιεξαιρουμενοιεξαιρουμεναεξ·αιρ(ε)·ομεν·αιεξ·αιρ(ε)·ομεν·οιεξ·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεξαιρουμεναςεξαιρουμενουςεξ·αιρ(ε)·ομεν·αςεξ·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datεξαιρουμεναιςεξαιρουμενοιςεξ·αιρ(ε)·ομεν·αιςεξ·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genεξαιρουμενων[LXX]εξαιρουμενων[LXX]εξ·αιρ(ε)·ομεν·ωνεξ·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρουνεξ·ε·αιρ(ε)·ονεξῃρουμηνεξ·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndεξῃρειςεξ·ε·αιρ(ε)·εςεξῃρουεξ·ε·αιρ(ε)·ου
3rdεξῃρειεξ·ε·αιρ(ε)·εεξῃρειτοεξ·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stεξῃρουμενεξ·ε·αιρ(ε)·ομενεξῃρουμεθαεξ·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndεξῃρειτεεξ·ε·αιρ(ε)·ετεεξῃρεισθεεξ·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdεξῃρουν, εξῃρουσανεξ·ε·αιρ(ε)·ον, εξ·ε·αιρ(ε)·οσαν altεξῃρουντοεξ·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελωεξ·ελ(ε)·[σ]ωεξελουμαι[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndεξελειςεξ·ελ(ε)·[σ]ειςεξελῃ[LXX], εξελει, εξελεισαιεξ·ελ(ε)·[σ]ῃ, εξ·ελ(ε)·[σ]ει classical, εξ·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεξελειεξ·ελ(ε)·[σ]ειεξελειται[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stεξελουμενεξ·ελ(ε)·[σ]ομενεξελουμεθαεξ·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεξελειτεεξ·ελ(ε)·[σ]ετεεξελεισθε[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdεξελουσιν[LXX], εξελουσιεξ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν), εξ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)εξελουνται[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελοιμιεξ·ελ(ε)·[σ]οιμιεξελοιμηνεξ·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndεξελοιςεξ·ελ(ε)·[σ]οιςεξελοιοεξ·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdεξελοιεξ·ελ(ε)·[σ]οιεξελοιτοεξ·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεξελοιμενεξ·ελ(ε)·[σ]οιμενεξελοιμεθαεξ·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεξελοιτεεξ·ελ(ε)·[σ]οιτεεξελοισθεεξ·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdεξελοιενεξ·ελ(ε)·[σ]οιενεξελοιντοεξ·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελειν[LXX]​εξ·ελ(ε)·[σ]εινεξελεισθαι​εξ·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελουσαεξελουνεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεξελωνεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεξελουσανεξελουνταεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ανεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεξελουσῃεξελουντιεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεξελουσηςεξελουντοςεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεξελουσαιεξελουντεςεξελουνταεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξελουσαςεξελουνταςεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεξελουσαιςεξελουσι, εξελουσιν[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςεξ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εξ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεξελουσωνεξελουντωνεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωνεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελουμενηεξελουμενεεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεξελουμενοςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεξελουμενηνεξελουμενονεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηνεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεξελουμενῃεξελουμενῳεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεξελουμενηςεξελουμενουεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεξελουμεναιεξελουμενοιεξελουμεναεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεξελουμεναςεξελουμενουςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεξελουμεναιςεξελουμενοιςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεξελουμενωνεξελουμενωνεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωνεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειλαεξ·ε·ελ·[σ]αεξειλαμην[GNT][LXX]εξ·ε·ελ·[σ]αμην
2ndεξειλαςεξ·ε·ελ·[σ]αςεξειλω[LXX]εξ·ε·ελ·[σ]ω
3rdεξειλεν[LXX], εξειλεεξ·ε·ελ·[σ]ε(ν), εξ·ε·ελ·[σ]ε(ν)εξειλατο[GNT][LXX]εξ·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stεξειλαμενεξ·ε·ελ·[σ]αμενεξειλαμεθα[LXX]εξ·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndεξειλατεεξ·ε·ελ·[σ]ατεεξειλασθεεξ·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdεξειλανεξ·ε·ελ·[σ]ανεξειλαντο[LXX]εξ·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελωεξ·ελ·[σ]ωεξελωμαι[LXX]εξ·ελ·[σ]ωμαι
2ndεξελῃςεξ·ελ·[σ]ῃςεξελῃ[LXX]εξ·ελ·[σ]ῃ
3rdεξελῃ[LXX]εξ·ελ·[σ]ῃεξεληται[GNT][LXX]εξ·ελ·[σ]ηται
Pl1stεξελωμενεξ·ελ·[σ]ωμενεξελωμεθαεξ·ελ·[σ]ωμεθα
2ndεξελητεεξ·ελ·[σ]ητεεξελησθεεξ·ελ·[σ]ησθε
3rdεξελωσιν, εξελωσιεξ·ελ·[σ]ωσι(ν)εξελωνται[LXX]εξ·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελαιμιεξ·ελ·[σ]αιμιεξελαιμηνεξ·ελ·[σ]αιμην
2ndεξελαις, εξελειαςεξ·ελ·[σ]αις, εξ·ελ·[σ]ειας classicalεξελαιοεξ·ελ·[σ]αιο
3rdεξελαι, εξελειεεξ·ελ·[σ]αι, εξ·ελ·[σ]ειε classicalεξελαιτοεξ·ελ·[σ]αιτο
Pl1stεξελαιμενεξ·ελ·[σ]αιμενεξελαιμεθαεξ·ελ·[σ]αιμεθα
2ndεξελαιτεεξ·ελ·[σ]αιτεεξελαισθεεξ·ελ·[σ]αισθε
3rdεξελαιεν, εξελαισαν, εξελειαν, εξελειενεξ·ελ·[σ]αιεν, εξ·ελ·[σ]αισαν alt, εξ·ελ·[σ]ειαν classical, εξ·ελ·[σ]ειεν classicalεξελαιντοεξ·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξελονεξ·ελ·[σ]ονεξελαιεξ·ελ·[σ]αι
3rdεξελατωεξ·ελ·[σ]ατωεξελασθωεξ·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεξελατεεξ·ελ·[σ]ατεεξελασθεεξ·ελ·[σ]ασθε
3rdεξελατωσαν, εξελαντωνεξ·ελ·[σ]ατωσαν, εξ·ελ·[σ]αντων classicalεξελασθωσαν, εξελασθωνεξ·ελ·[σ]ασθωσαν, εξ·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελαι​εξ·ελ·[σ]αι​εξελασθαι​εξ·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελασαεξελαςεξελανεξ·ελ·[σ]ασ·αεξ·ελ·[σ]α[ντ]·ςεξ·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεξελασανεξελανταεξ·ελ·[σ]ασ·ανεξ·ελ·[σ]αντ·α
Datεξελασῃεξελαντιεξ·ελ·[σ]ασ·ῃεξ·ελ·[σ]αντ·ι
Genεξελασηςεξελαντοςεξ·ελ·[σ]ασ·ηςεξ·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocεξελασαιεξελαντεςεξελανταεξ·ελ·[σ]ασ·αιεξ·ελ·[σ]αντ·εςεξ·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accεξελασαςεξελανταςεξ·ελ·[σ]ασ·αςεξ·ελ·[σ]αντ·ας
Datεξελασαιςεξελασι, εξελασινεξ·ελ·[σ]ασ·αιςεξ·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεξελασωνεξελαντωνεξ·ελ·[σ]ασ·ωνεξ·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελαμενηεξελαμενεεξ·ελ·[σ]αμεν·ηεξ·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomεξελαμενοςεξ·ελ·[σ]αμεν·ος
Accεξελαμενηνεξελαμενονεξ·ελ·[σ]αμεν·ηνεξ·ελ·[σ]αμεν·ον
Datεξελαμενῃεξελαμενῳεξ·ελ·[σ]αμεν·ῃεξ·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genεξελαμενηςεξελαμενουεξ·ελ·[σ]αμεν·ηςεξ·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocεξελαμεναιεξελαμενοιεξελαμεναεξ·ελ·[σ]αμεν·αιεξ·ελ·[σ]αμεν·οιεξ·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεξελαμεναςεξελαμενουςεξ·ελ·[σ]αμεν·αςεξ·ελ·[σ]αμεν·ους
Datεξελαμεναιςεξελαμενοιςεξ·ελ·[σ]αμεν·αιςεξ·ελ·[σ]αμεν·οις
Genεξελαμενωνεξελαμενωνεξ·ελ·[σ]αμεν·ωνεξ·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειλονεξ·ε·ελ·ονεξειλομην[GNT]εξ·ε·ελ·ομην
2ndεξειλεςεξ·ε·ελ·εςεξειλου[LXX]εξ·ε·ελ·ου
3rdεξειλεν[LXX], εξειλεεξ·ε·ελ·ε(ν), εξ·ε·ελ·ε(ν)εξειλετο[GNT][LXX]εξ·ε·ελ·ετο
Pl1stεξειλομενεξ·ε·ελ·ομενεξειλομεθαεξ·ε·ελ·ομεθα
2ndεξειλετεεξ·ε·ελ·ετεεξειλεσθεεξ·ε·ελ·εσθε
3rdεξειλον, εξειλοσανεξ·ε·ελ·ον, εξ·ε·ελ·οσαν altεξειλοντοεξ·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελωεξ·ελ·ωεξελωμαι[LXX]εξ·ελ·ωμαι
2ndεξελῃςεξ·ελ·ῃςεξελῃ[LXX]εξ·ελ·ῃ
3rdεξελῃ[LXX]εξ·ελ·ῃεξεληται[GNT][LXX]εξ·ελ·ηται
Pl1stεξελωμενεξ·ελ·ωμενεξελωμεθαεξ·ελ·ωμεθα
2ndεξελητεεξ·ελ·ητεεξελησθεεξ·ελ·ησθε
3rdεξελωσιν, εξελωσιεξ·ελ·ωσι(ν)εξελωνται[LXX]εξ·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελοιμιεξ·ελ·οιμιεξελοιμηνεξ·ελ·οιμην
2ndεξελοιςεξ·ελ·οιςεξελοιοεξ·ελ·οιο
3rdεξελοιεξ·ελ·οιεξελοιτοεξ·ελ·οιτο
Pl1stεξελοιμενεξ·ελ·οιμενεξελοιμεθαεξ·ελ·οιμεθα
2ndεξελοιτεεξ·ελ·οιτεεξελοισθεεξ·ελ·οισθε
3rdεξελοιεν, εξελοισανεξ·ελ·οιεν, εξ·ελ·οισαν altεξελοιντοεξ·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξελε[GNT][LXX]εξ·ελ·εεξελου[LXX]εξ·ελ·ου
3rdεξελετωεξ·ελ·ετωεξελεσθωεξ·ελ·εσθω
Pl1st
2ndεξελετεεξ·ελ·ετεεξελεσθε[LXX]εξ·ελ·εσθε
3rdεξελετωσαν, εξελοντωνεξ·ελ·ετωσαν, εξ·ελ·οντων classicalεξελεσθωσαν[LXX], εξελεσθωνεξ·ελ·εσθωσαν, εξ·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελειν[LXX]​εξ·ελ·εινεξελεσθαι[GNT][LXX]​εξ·ελ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελουσαεξελονεξ·ελ·ουσ·αεξ·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξελωνεξ·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξελουσανεξελονταεξ·ελ·ουσ·ανεξ·ελ·ο[υ]ντ·α
Datεξελουσῃεξελοντιεξ·ελ·ουσ·ῃεξ·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genεξελουσηςεξελοντοςεξ·ελ·ουσ·ηςεξ·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξελουσαιεξελοντεςεξελονταεξ·ελ·ουσ·αιεξ·ελ·ο[υ]ντ·εςεξ·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξελουσαςεξελονταςεξ·ελ·ουσ·αςεξ·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datεξελουσαιςεξελουσι, εξελουσιν[LXX]εξ·ελ·ουσ·αιςεξ·ελ·ου[ντ]·σι(ν), εξ·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξελουσωνεξελοντωνεξ·ελ·ουσ·ωνεξ·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελομενηεξελομενεεξ·ελ·ομεν·ηεξ·ελ·ομεν·ε
Nomεξελομενοςεξ·ελ·ομεν·ος
Accεξελομενηνεξελομενονεξ·ελ·ομεν·ηνεξ·ελ·ομεν·ον
Datεξελομενῃεξελομενῳεξ·ελ·ομεν·ῃεξ·ελ·ομεν·ῳ
Genεξελομενηςεξελομενουεξ·ελ·ομεν·ηςεξ·ελ·ομεν·ου
PlVocεξελομεναιεξελομενοιεξελομεναεξ·ελ·ομεν·αιεξ·ελ·ομεν·οιεξ·ελ·ομεν·α
Nom
Accεξελομεναςεξελομενουςεξ·ελ·ομεν·αςεξ·ελ·ομεν·ους
Datεξελομεναιςεξελομενοιςεξ·ελ·ομεν·αιςεξ·ελ·ομεν·οις
Genεξελομενωνεξελομενωνεξ·ελ·ομεν·ωνεξ·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρημαιεξ·ῃρη·μαι
2ndεξῃρησαι[LXX]εξ·ῃρη·σαι
3rdεξῃρηταιεξ·ῃρη·ται
Pl1stεξῃρημεθαεξ·ῃρη·μεθα
2ndεξῃρησθεεξ·ῃρη·σθε
3rdεξῃρηνταιεξ·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρησομαιεξ·ῃρη·σομαι
2ndεξῃρησῃ, εξῃρησειεξ·ῃρη·σῃ, εξ·ῃρη·σει classical
3rdεξῃρησεταιεξ·ῃρη·σεται
Pl1stεξῃρησομεθαεξ·ῃρη·σομεθα
2ndεξῃρησεσθεεξ·ῃρη·σεσθε
3rdεξῃρησονταιεξ·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρησοιμηνεξ·ῃρη·σοιμην
2ndεξῃρησοιοεξ·ῃρη·σοιο
3rdεξῃρησοιτοεξ·ῃρη·σοιτο
Pl1stεξῃρησοιμεθαεξ·ῃρη·σοιμεθα
2ndεξῃρησοισθεεξ·ῃρη·σοισθε
3rdεξῃρησοιντοεξ·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξῃρησοεξ·ῃρη·σο
3rdεξῃρησθωεξ·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndεξῃρησθεεξ·ῃρη·σθε
3rdεξῃρησθωσαν, εξῃρησθωνεξ·ῃρη·σθωσαν, εξ·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξῃρησθαι​εξ·ῃρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξῃρησεσθαι​εξ·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξῃρημενηεξῃρημενεεξ·ῃρη·μεν·ηεξ·ῃρη·μεν·ε
Nomεξῃρημενοςεξ·ῃρη·μεν·ος
Accεξῃρημενηνεξῃρημενονεξ·ῃρη·μεν·ηνεξ·ῃρη·μεν·ον
Datεξῃρημενῃεξῃρημενῳεξ·ῃρη·μεν·ῃεξ·ῃρη·μεν·ῳ
Genεξῃρημενηςεξῃρημενουεξ·ῃρη·μεν·ηςεξ·ῃρη·μεν·ου
PlVocεξῃρημεναιεξῃρημενοιεξῃρημεναεξ·ῃρη·μεν·αιεξ·ῃρη·μεν·οιεξ·ῃρη·μεν·α
Nom
Accεξῃρημεναςεξῃρημενουςεξ·ῃρη·μεν·αςεξ·ῃρη·μεν·ους
Datεξῃρημεναιςεξῃρημενοιςεξ·ῃρη·μεν·αιςεξ·ῃρη·μεν·οις
Genεξῃρημενωνεξῃρημενωνεξ·ῃρη·μεν·ωνεξ·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρημηνεξ·ε·ῃρη·μην
2ndεξῃρησοεξ·ε·ῃρη·σο
3rdεξῃρητοεξ·ε·ῃρη·το
Pl1stεξῃρημεθαεξ·ε·ῃρη·μεθα
2ndεξῃρησθεεξ·ε·ῃρη·σθε
3rdεξῃρηντοεξ·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξῃρεθηνεξ·ε·αιρε·θην
2ndεξῃρεθηςεξ·ε·αιρε·θης
3rdεξῃρεθηεξ·ε·αιρε·θη
Pl1stεξῃρεθημενεξ·ε·αιρε·θημεν
2ndεξῃρεθητεεξ·ε·αιρε·θητε
3rdεξῃρεθησανεξ·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθησομαιεξ·αιρε·θησομαι
2ndεξαιρεθησῃ, εξαιρεθησειεξ·αιρε·θησῃ, εξ·αιρε·θησει classical
3rdεξαιρεθησεται[LXX]εξ·αιρε·θησεται
Pl1stεξαιρεθησομεθαεξ·αιρε·θησομεθα
2ndεξαιρεθησεσθεεξ·αιρε·θησεσθε
3rdεξαιρεθησονταιεξ·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθωεξ·αιρε·θω
2ndεξαιρεθῃςεξ·αιρε·θῃς
3rdεξαιρεθῃεξ·αιρε·θῃ
Pl1stεξαιρεθωμενεξ·αιρε·θωμεν
2ndεξαιρεθητεεξ·αιρε·θητε
3rdεξαιρεθωσιν, εξαιρεθωσιεξ·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθειηνεξ·αιρε·θειην
2ndεξαιρεθειηςεξ·αιρε·θειης
3rdεξαιρεθειηεξ·αιρε·θειη
Pl1stεξαιρεθειημεν, εξαιρεθειμενεξ·αιρε·θειημεν, εξ·αιρε·θειμεν classical
2ndεξαιρεθειητε, εξαιρεθειτεεξ·αιρε·θειητε, εξ·αιρε·θειτε classical
3rdεξαιρεθειησαν, εξαιρεθειενεξ·αιρε·θειησαν, εξ·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθησοιμηνεξ·αιρε·θησοιμην
2ndεξαιρεθησοιοεξ·αιρε·θησοιο
3rdεξαιρεθησοιτοεξ·αιρε·θησοιτο
Pl1stεξαιρεθησοιμεθαεξ·αιρε·θησοιμεθα
2ndεξαιρεθησοισθεεξ·αιρε·θησοισθε
3rdεξαιρεθησοιντοεξ·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαιρεθητιεξ·αιρε·θητι
3rdεξαιρεθητωεξ·αιρε·θητω
Pl1st
2ndεξαιρεθητεεξ·αιρε·θητε
3rdεξαιρεθητωσαν, εξαιρεθεντωνεξ·αιρε·θητωσαν, εξ·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξαιρεθηναι​εξ·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξαιρεθησεσθαι​εξ·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρεθεισαεξαιρεθειςεξαιρεθενεξ·αιρε·θεισ·αεξ·αιρε·θει[ντ]·ςεξ·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξαιρεθεισανεξαιρεθενταεξ·αιρε·θεισ·ανεξ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datεξαιρεθεισῃεξαιρεθεντιεξ·αιρε·θεισ·ῃεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genεξαιρεθεισηςεξαιρεθεντοςεξ·αιρε·θεισ·ηςεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξαιρεθεισαιεξαιρεθεντεςεξαιρεθενταεξ·αιρε·θεισ·αιεξ·αιρε·θε[ι]ντ·εςεξ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξαιρεθεισαςεξαιρεθενταςεξ·αιρε·θεισ·αςεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datεξαιρεθεισαιςεξαιρεθεισι, εξαιρεθεισινεξ·αιρε·θεισ·αιςεξ·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξαιρεθεισωνεξαιρεθεντωνεξ·αιρε·θεισ·ωνεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρεθησομενηεξαιρεθησομενεεξ·αιρε·θησομεν·ηεξ·αιρε·θησομεν·ε
Nomεξαιρεθησομενοςεξ·αιρε·θησομεν·ος
Accεξαιρεθησομενηνεξαιρεθησομενονεξ·αιρε·θησομεν·ηνεξ·αιρε·θησομεν·ον
Datεξαιρεθησομενῃεξαιρεθησομενῳεξ·αιρε·θησομεν·ῃεξ·αιρε·θησομεν·ῳ
Genεξαιρεθησομενηςεξαιρεθησομενουεξ·αιρε·θησομεν·ηςεξ·αιρε·θησομεν·ου
PlVocεξαιρεθησομεναιεξαιρεθησομενοιεξαιρεθησομεναεξ·αιρε·θησομεν·αιεξ·αιρε·θησομεν·οιεξ·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accεξαιρεθησομεναςεξαιρεθησομενουςεξ·αιρε·θησομεν·αςεξ·αιρε·θησομεν·ους
Datεξαιρεθησομεναιςεξαιρεθησομενοιςεξ·αιρε·θησομεν·αιςεξ·αιρε·θησομεν·οις
Genεξαιρεθησομενωνεξαιρεθησομενωνεξ·αιρε·θησομεν·ωνεξ·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 25-Sep-2020 11:39:14 EDT