εκτινασσω • EKTINASSW • ektinassō

Search: εξετιναξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξετιναξανἐκτινάσσωεκ·ε·τινασσ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξετιναξανἐκτινάσσωεκ·ε·τινασσ·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτινασσωεκ·τινασσ·ωεκτινασσομαιεκ·τινασσ·ομαι
2ndεκτινασσειςεκ·τινασσ·ειςεκτινασσῃ, εκτινασσει, εκτινασσεσαιεκ·τινασσ·ῃ, εκ·τινασσ·ει classical, εκ·τινασσ·εσαι alt
3rdεκτινασσειεκ·τινασσ·ειεκτινασσεται[LXX]εκ·τινασσ·εται
Pl1stεκτινασσομενεκ·τινασσ·ομενεκτινασσομεθαεκ·τινασσ·ομεθα
2ndεκτινασσετεεκ·τινασσ·ετεεκτινασσεσθεεκ·τινασσ·εσθε
3rdεκτινασσουσιν, εκτινασσουσιεκ·τινασσ·ουσι(ν)εκτινασσονταιεκ·τινασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτινασσωεκ·τινασσ·ωεκτινασσωμαιεκ·τινασσ·ωμαι
2ndεκτινασσῃςεκ·τινασσ·ῃςεκτινασσῃεκ·τινασσ·ῃ
3rdεκτινασσῃεκ·τινασσ·ῃεκτινασσηταιεκ·τινασσ·ηται
Pl1stεκτινασσωμενεκ·τινασσ·ωμενεκτινασσωμεθαεκ·τινασσ·ωμεθα
2ndεκτινασσητεεκ·τινασσ·ητεεκτινασσησθεεκ·τινασσ·ησθε
3rdεκτινασσωσιν, εκτινασσωσιεκ·τινασσ·ωσι(ν)εκτινασσωνταιεκ·τινασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτινασσοιμιεκ·τινασσ·οιμιεκτινασσοιμηνεκ·τινασσ·οιμην
2ndεκτινασσοιςεκ·τινασσ·οιςεκτινασσοιοεκ·τινασσ·οιο
3rdεκτινασσοιεκ·τινασσ·οιεκτινασσοιτοεκ·τινασσ·οιτο
Pl1stεκτινασσοιμενεκ·τινασσ·οιμενεκτινασσοιμεθαεκ·τινασσ·οιμεθα
2ndεκτινασσοιτεεκ·τινασσ·οιτεεκτινασσοισθεεκ·τινασσ·οισθε
3rdεκτινασσοιεν, εκτινασσοισανεκ·τινασσ·οιεν, εκ·τινασσ·οισαν altεκτινασσοιντοεκ·τινασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτινασσεεκ·τινασσ·εεκτινασσουεκ·τινασσ·ου
3rdεκτινασσετωεκ·τινασσ·ετωεκτινασσεσθωεκ·τινασσ·εσθω
Pl1st
2ndεκτινασσετεεκ·τινασσ·ετεεκτινασσεσθεεκ·τινασσ·εσθε
3rdεκτινασσετωσαν, εκτινασσοντωνεκ·τινασσ·ετωσαν, εκ·τινασσ·οντων classicalεκτινασσεσθωσαν, εκτινασσεσθωνεκ·τινασσ·εσθωσαν, εκ·τινασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτινασσειν​εκ·τινασσ·ειν​εκτινασσεσθαι​εκ·τινασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτινασσουσαεκτινασσονεκ·τινασσ·ουσ·αεκ·τινασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκτινασσωνεκ·τινασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκτινασσουσανεκτινασσονταεκ·τινασσ·ουσ·ανεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·α
Datεκτινασσουσῃεκτινασσοντιεκ·τινασσ·ουσ·ῃεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·ι
Genεκτινασσουσηςεκτινασσοντοςεκ·τινασσ·ουσ·ηςεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκτινασσουσαιεκτινασσοντες[LXX]εκτινασσονταεκ·τινασσ·ουσ·αιεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·εςεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτινασσουσαςεκτινασσονταςεκ·τινασσ·ουσ·αςεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·ας
Datεκτινασσουσαιςεκτινασσουσι, εκτινασσουσινεκ·τινασσ·ουσ·αιςεκ·τινασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκτινασσουσωνεκτινασσοντωνεκ·τινασσ·ουσ·ωνεκ·τινασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτινασσομενηεκτινασσομενεεκ·τινασσ·ομεν·ηεκ·τινασσ·ομεν·ε
Nomεκτινασσομενοςεκ·τινασσ·ομεν·ος
Accεκτινασσομενηνεκτινασσομενονεκ·τινασσ·ομεν·ηνεκ·τινασσ·ομεν·ον
Datεκτινασσομενῃεκτινασσομενῳεκ·τινασσ·ομεν·ῃεκ·τινασσ·ομεν·ῳ
Genεκτινασσομενηςεκτινασσομενουεκ·τινασσ·ομεν·ηςεκ·τινασσ·ομεν·ου
PlVocεκτινασσομεναιεκτινασσομενοιεκτινασσομεναεκ·τινασσ·ομεν·αιεκ·τινασσ·ομεν·οιεκ·τινασσ·ομεν·α
Nom
Accεκτινασσομεναςεκτινασσομενουςεκ·τινασσ·ομεν·αςεκ·τινασσ·ομεν·ους
Datεκτινασσομεναιςεκτινασσομενοιςεκ·τινασσ·ομεν·αιςεκ·τινασσ·ομεν·οις
Genεκτινασσομενωνεκτινασσομενωνεκ·τινασσ·ομεν·ωνεκ·τινασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετινασσονεκ·ε·τινασσ·ονεξετινασσομηνεκ·ε·τινασσ·ομην
2ndεξετινασσεςεκ·ε·τινασσ·εςεξετινασσουεκ·ε·τινασσ·ου
3rdεξετινασσεν, εξετινασσεεκ·ε·τινασσ·ε(ν)εξετινασσετοεκ·ε·τινασσ·ετο
Pl1stεξετινασσομενεκ·ε·τινασσ·ομενεξετινασσομεθαεκ·ε·τινασσ·ομεθα
2ndεξετινασσετεεκ·ε·τινασσ·ετεεξετινασσεσθεεκ·ε·τινασσ·εσθε
3rdεξετινασσον, εξετινασσοσανεκ·ε·τινασσ·ον, εκ·ε·τινασσ·οσαν altεξετινασσοντοεκ·ε·τινασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτιναξω[LXX]εκ·τινασσ·σωεκτιναξομαιεκ·τινασσ·σομαι
2ndεκτιναξειςεκ·τινασσ·σειςεκτιναξῃ, εκτιναξει[LXX], εκτιναξεσαιεκ·τινασσ·σῃ, εκ·τινασσ·σει classical, εκ·τινασσ·σεσαι alt
3rdεκτιναξει[LXX]εκ·τινασσ·σειεκτιναξεταιεκ·τινασσ·σεται
Pl1stεκτιναξομενεκ·τινασσ·σομενεκτιναξομεθαεκ·τινασσ·σομεθα
2ndεκτιναξετεεκ·τινασσ·σετεεκτιναξεσθεεκ·τινασσ·σεσθε
3rdεκτιναξουσιν, εκτιναξουσιεκ·τινασσ·σουσι(ν)εκτιναξονταιεκ·τινασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτιναξοιμιεκ·τινασσ·σοιμιεκτιναξοιμηνεκ·τινασσ·σοιμην
2ndεκτιναξοιςεκ·τινασσ·σοιςεκτιναξοιοεκ·τινασσ·σοιο
3rdεκτιναξοιεκ·τινασσ·σοιεκτιναξοιτοεκ·τινασσ·σοιτο
Pl1stεκτιναξοιμενεκ·τινασσ·σοιμενεκτιναξοιμεθαεκ·τινασσ·σοιμεθα
2ndεκτιναξοιτεεκ·τινασσ·σοιτεεκτιναξοισθεεκ·τινασσ·σοισθε
3rdεκτιναξοιενεκ·τινασσ·σοιενεκτιναξοιντοεκ·τινασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτιναξειν​εκ·τινασσ·σειν​εκτιναξεσθαι​εκ·τινασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτιναξουσαεκτιναξονεκ·τινασσ·σουσ·αεκ·τινασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκτιναξωνεκ·τινασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκτιναξουσανεκτιναξονταεκ·τινασσ·σουσ·ανεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·α
Datεκτιναξουσῃεκτιναξοντιεκ·τινασσ·σουσ·ῃεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·ι
Genεκτιναξουσηςεκτιναξοντοςεκ·τινασσ·σουσ·ηςεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκτιναξουσαιεκτιναξοντεςεκτιναξονταεκ·τινασσ·σουσ·αιεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·εςεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκτιναξουσαςεκτιναξονταςεκ·τινασσ·σουσ·αςεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·ας
Datεκτιναξουσαιςεκτιναξουσι, εκτιναξουσινεκ·τινασσ·σουσ·αιςεκ·τινασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκτιναξουσωνεκτιναξοντωνεκ·τινασσ·σουσ·ωνεκ·τινασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτιναξομενηεκτιναξομενεεκ·τινασσ·σομεν·ηεκ·τινασσ·σομεν·ε
Nomεκτιναξομενοςεκ·τινασσ·σομεν·ος
Accεκτιναξομενηνεκτιναξομενονεκ·τινασσ·σομεν·ηνεκ·τινασσ·σομεν·ον
Datεκτιναξομενῃεκτιναξομενῳεκ·τινασσ·σομεν·ῃεκ·τινασσ·σομεν·ῳ
Genεκτιναξομενηςεκτιναξομενουεκ·τινασσ·σομεν·ηςεκ·τινασσ·σομεν·ου
PlVocεκτιναξομεναιεκτιναξομενοιεκτιναξομεναεκ·τινασσ·σομεν·αιεκ·τινασσ·σομεν·οιεκ·τινασσ·σομεν·α
Nom
Accεκτιναξομεναςεκτιναξομενουςεκ·τινασσ·σομεν·αςεκ·τινασσ·σομεν·ους
Datεκτιναξομεναιςεκτιναξομενοιςεκ·τινασσ·σομεν·αιςεκ·τινασσ·σομεν·οις
Genεκτιναξομενωνεκτιναξομενωνεκ·τινασσ·σομεν·ωνεκ·τινασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετιναξα[LXX]εκ·ε·τινασσ·σαεξετιναξαμηνεκ·ε·τινασσ·σαμην
2ndεξετιναξαςεκ·ε·τινασσ·σαςεξετιναξωεκ·ε·τινασσ·σω
3rdεξετιναξεν[LXX], εξετιναξε[LXX]εκ·ε·τινασσ·σε(ν)εξετιναξατοεκ·ε·τινασσ·σατο
Pl1stεξετιναξαμενεκ·ε·τινασσ·σαμενεξετιναξαμεθαεκ·ε·τινασσ·σαμεθα
2ndεξετιναξατεεκ·ε·τινασσ·σατεεξετιναξασθεεκ·ε·τινασσ·σασθε
3rdεξετιναξαν[LXX]εκ·ε·τινασσ·σανεξετιναξαντοεκ·ε·τινασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτιναξω[LXX]εκ·τινασσ·σωεκτιναξωμαιεκ·τινασσ·σωμαι
2ndεκτιναξῃςεκ·τινασσ·σῃςεκτιναξῃεκ·τινασσ·σῃ
3rdεκτιναξῃεκ·τινασσ·σῃεκτιναξηταιεκ·τινασσ·σηται
Pl1stεκτιναξωμενεκ·τινασσ·σωμενεκτιναξωμεθαεκ·τινασσ·σωμεθα
2ndεκτιναξητεεκ·τινασσ·σητεεκτιναξησθεεκ·τινασσ·σησθε
3rdεκτιναξωσιν, εκτιναξωσιεκ·τινασσ·σωσι(ν)εκτιναξωνταιεκ·τινασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτιναξαιμιεκ·τινασσ·σαιμιεκτιναξαιμηνεκ·τινασσ·σαιμην
2ndεκτιναξαις, εκτιναξειαςεκ·τινασσ·σαις, εκ·τινασσ·σειας classicalεκτιναξαιοεκ·τινασσ·σαιο
3rdεκτιναξαι[LXX], εκτιναξειεεκ·τινασσ·σαι, εκ·τινασσ·σειε classicalεκτιναξαιτοεκ·τινασσ·σαιτο
Pl1stεκτιναξαιμενεκ·τινασσ·σαιμενεκτιναξαιμεθαεκ·τινασσ·σαιμεθα
2ndεκτιναξαιτεεκ·τινασσ·σαιτεεκτιναξαισθεεκ·τινασσ·σαισθε
3rdεκτιναξαιεν, εκτιναξαισαν, εκτιναξειαν, εκτιναξειενεκ·τινασσ·σαιεν, εκ·τινασσ·σαισαν alt, εκ·τινασσ·σειαν classical, εκ·τινασσ·σειεν classicalεκτιναξαιντοεκ·τινασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτιναξονεκ·τινασσ·σονεκτιναξαι[LXX]εκ·τινασσ·σαι
3rdεκτιναξατωεκ·τινασσ·σατωεκτιναξασθωεκ·τινασσ·σασθω
Pl1st
2ndεκτιναξατε[GNT][LXX]εκ·τινασσ·σατεεκτιναξασθεεκ·τινασσ·σασθε
3rdεκτιναξατωσαν, εκτιναξαντωνεκ·τινασσ·σατωσαν, εκ·τινασσ·σαντων classicalεκτιναξασθωσαν, εκτιναξασθωνεκ·τινασσ·σασθωσαν, εκ·τινασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτιναξαι[LXX]​εκ·τινασσ·σαιεκτιναξασθαι​εκ·τινασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτιναξασαεκτιναξαςεκτιναξανεκ·τινασσ·σασ·αεκ·τινασσ·σα[ντ]·ςεκ·τινασσ·σαν[τ]
Nom
Accεκτιναξασανεκτιναξανταεκ·τινασσ·σασ·ανεκ·τινασσ·σαντ·α
Datεκτιναξασῃεκτιναξαντι[LXX]εκ·τινασσ·σασ·ῃεκ·τινασσ·σαντ·ι
Genεκτιναξασηςεκτιναξαντος[LXX]εκ·τινασσ·σασ·ηςεκ·τινασσ·σαντ·ος
PlVocεκτιναξασαιεκτιναξαντεςεκτιναξανταεκ·τινασσ·σασ·αιεκ·τινασσ·σαντ·εςεκ·τινασσ·σαντ·α
Nom
Accεκτιναξασαςεκτιναξανταςεκ·τινασσ·σασ·αςεκ·τινασσ·σαντ·ας
Datεκτιναξασαιςεκτιναξασι, εκτιναξασινεκ·τινασσ·σασ·αιςεκ·τινασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκτιναξασωνεκτιναξαντωνεκ·τινασσ·σασ·ωνεκ·τινασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτιναξαμενηεκτιναξαμενεεκ·τινασσ·σαμεν·ηεκ·τινασσ·σαμεν·ε
Nomεκτιναξαμενος[GNT]εκ·τινασσ·σαμεν·ος
Accεκτιναξαμενηνεκτιναξαμενονεκ·τινασσ·σαμεν·ηνεκ·τινασσ·σαμεν·ον
Datεκτιναξαμενῃεκτιναξαμενῳεκ·τινασσ·σαμεν·ῃεκ·τινασσ·σαμεν·ῳ
Genεκτιναξαμενηςεκτιναξαμενουεκ·τινασσ·σαμεν·ηςεκ·τινασσ·σαμεν·ου
PlVocεκτιναξαμεναιεκτιναξαμενοι[GNT]εκτιναξαμεναεκ·τινασσ·σαμεν·αιεκ·τινασσ·σαμεν·οιεκ·τινασσ·σαμεν·α
Nom
Accεκτιναξαμεναςεκτιναξαμενουςεκ·τινασσ·σαμεν·αςεκ·τινασσ·σαμεν·ους
Datεκτιναξαμεναιςεκτιναξαμενοιςεκ·τινασσ·σαμεν·αιςεκ·τινασσ·σαμεν·οις
Genεκτιναξαμενωνεκτιναξαμενωνεκ·τινασσ·σαμεν·ωνεκ·τινασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετιναγμαιεκ·τετινασσ·μαι
2ndεκτετιναξαιεκ·τετινασσ·σαι
3rdεκτετινακταιεκ·τετινασσ·ται
Pl1stεκτετιναγμεθαεκ·τετινασσ·μεθα
2ndεκτετιναχθεεκ·τετινασσ·σθε
3rdεκτετιναχαταιεκ·τετινασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετιναξομαιεκ·τετινασσ·σομαι
2ndεκτετιναξῃ, εκτετιναξειεκ·τετινασσ·σῃ, εκ·τετινασσ·σει classical
3rdεκτετιναξεταιεκ·τετινασσ·σεται
Pl1stεκτετιναξομεθαεκ·τετινασσ·σομεθα
2ndεκτετιναξεσθεεκ·τετινασσ·σεσθε
3rdεκτετιναξονταιεκ·τετινασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετιναξοιμηνεκ·τετινασσ·σοιμην
2ndεκτετιναξοιοεκ·τετινασσ·σοιο
3rdεκτετιναξοιτοεκ·τετινασσ·σοιτο
Pl1stεκτετιναξοιμεθαεκ·τετινασσ·σοιμεθα
2ndεκτετιναξοισθεεκ·τετινασσ·σοισθε
3rdεκτετιναξοιντοεκ·τετινασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτετιναξοεκ·τετινασσ·σο
3rdεκτετιναχθωεκ·τετινασσ·σθω
Pl1st
2ndεκτετιναχθεεκ·τετινασσ·σθε
3rdεκτετιναχθωσαν, εκτετιναχθωνεκ·τετινασσ·σθωσαν, εκ·τετινασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτετιναχθαι​εκ·τετινασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκτετιναξεσθαι​εκ·τετινασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτετιναγμενηεκτετιναγμενεεκ·τετινασσ·μεν·ηεκ·τετινασσ·μεν·ε
Nomεκτετιναγμενος[LXX]εκ·τετινασσ·μεν·ος
Accεκτετιναγμενηνεκτετιναγμενονεκ·τετινασσ·μεν·ηνεκ·τετινασσ·μεν·ον
Datεκτετιναγμενῃεκτετιναγμενῳεκ·τετινασσ·μεν·ῃεκ·τετινασσ·μεν·ῳ
Genεκτετιναγμενηςεκτετιναγμενουεκ·τετινασσ·μεν·ηςεκ·τετινασσ·μεν·ου
PlVocεκτετιναγμεναιεκτετιναγμενοι[LXX]εκτετιναγμεναεκ·τετινασσ·μεν·αιεκ·τετινασσ·μεν·οιεκ·τετινασσ·μεν·α
Nom
Accεκτετιναγμεναςεκτετιναγμενουςεκ·τετινασσ·μεν·αςεκ·τετινασσ·μεν·ους
Datεκτετιναγμεναιςεκτετιναγμενοιςεκ·τετινασσ·μεν·αιςεκ·τετινασσ·μεν·οις
Genεκτετιναγμενων[LXX]εκτετιναγμενων[LXX]εκ·τετινασσ·μεν·ωνεκ·τετινασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετετιναγμηνεκ·ε·τετινασσ·μην
2ndεξετετιναξοεκ·ε·τετινασσ·σο
3rdεξετετινακτοεκ·ε·τετινασσ·το
Pl1stεξετετιναγμεθαεκ·ε·τετινασσ·μεθα
2ndεξετετιναχθεεκ·ε·τετινασσ·σθε
3rdεξετετιναχατοεκ·ε·τετινασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτετιναγμηνεκ·[ε]·τετινασσ·μην
2ndεκτετιναξοεκ·[ε]·τετινασσ·σο
3rdεκτετινακτοεκ·[ε]·τετινασσ·το
Pl1stεκτετιναγμεθαεκ·[ε]·τετινασσ·μεθα
2ndεκτετιναχθεεκ·[ε]·τετινασσ·σθε
3rdεκτετιναχατοεκ·[ε]·τετινασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξετιναχθην[LXX]εκ·ε·τινασσ·θην
2ndεξετιναχθηςεκ·ε·τινασσ·θης
3rdεξετιναχθηεκ·ε·τινασσ·θη
Pl1stεξετιναχθημενεκ·ε·τινασσ·θημεν
2ndεξετιναχθητεεκ·ε·τινασσ·θητε
3rdεξετιναχθησανεκ·ε·τινασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτιναχθησομαι[LXX]εκ·τινασσ·θησομαι
2ndεκτιναχθησῃ, εκτιναχθησειεκ·τινασσ·θησῃ, εκ·τινασσ·θησει classical
3rdεκτιναχθησεταιεκ·τινασσ·θησεται
Pl1stεκτιναχθησομεθαεκ·τινασσ·θησομεθα
2ndεκτιναχθησεσθεεκ·τινασσ·θησεσθε
3rdεκτιναχθησονταιεκ·τινασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτιναχθωεκ·τινασσ·θω
2ndεκτιναχθῃςεκ·τινασσ·θῃς
3rdεκτιναχθῃεκ·τινασσ·θῃ
Pl1stεκτιναχθωμενεκ·τινασσ·θωμεν
2ndεκτιναχθητεεκ·τινασσ·θητε
3rdεκτιναχθωσιν, εκτιναχθωσιεκ·τινασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτιναχθειηνεκ·τινασσ·θειην
2ndεκτιναχθειηςεκ·τινασσ·θειης
3rdεκτιναχθειηεκ·τινασσ·θειη
Pl1stεκτιναχθειημεν, εκτιναχθειμενεκ·τινασσ·θειημεν, εκ·τινασσ·θειμεν classical
2ndεκτιναχθειητε, εκτιναχθειτεεκ·τινασσ·θειητε, εκ·τινασσ·θειτε classical
3rdεκτιναχθειησαν, εκτιναχθειενεκ·τινασσ·θειησαν, εκ·τινασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκτιναχθησοιμηνεκ·τινασσ·θησοιμην
2ndεκτιναχθησοιοεκ·τινασσ·θησοιο
3rdεκτιναχθησοιτοεκ·τινασσ·θησοιτο
Pl1stεκτιναχθησοιμεθαεκ·τινασσ·θησοιμεθα
2ndεκτιναχθησοισθεεκ·τινασσ·θησοισθε
3rdεκτιναχθησοιντοεκ·τινασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκτιναχθητιεκ·τινασσ·θητι
3rdεκτιναχθητωεκ·τινασσ·θητω
Pl1st
2ndεκτιναχθητεεκ·τινασσ·θητε
3rdεκτιναχθητωσαν, εκτιναχθεντωνεκ·τινασσ·θητωσαν, εκ·τινασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκτιναχθηναι​εκ·τινασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκτιναχθησεσθαι​εκ·τινασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτιναχθεισαεκτιναχθειςεκτιναχθενεκ·τινασσ·θεισ·αεκ·τινασσ·θει[ντ]·ςεκ·τινασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκτιναχθεισανεκτιναχθενταεκ·τινασσ·θεισ·ανεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·α
Datεκτιναχθεισῃεκτιναχθεντιεκ·τινασσ·θεισ·ῃεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·ι
Genεκτιναχθεισηςεκτιναχθεντοςεκ·τινασσ·θεισ·ηςεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκτιναχθεισαιεκτιναχθεντεςεκτιναχθενταεκ·τινασσ·θεισ·αιεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·εςεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκτιναχθεισαςεκτιναχθενταςεκ·τινασσ·θεισ·αςεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·ας
Datεκτιναχθεισαιςεκτιναχθεισι, εκτιναχθεισινεκ·τινασσ·θεισ·αιςεκ·τινασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκτιναχθεισωνεκτιναχθεντωνεκ·τινασσ·θεισ·ωνεκ·τινασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκτιναχθησομενηεκτιναχθησομενεεκ·τινασσ·θησομεν·ηεκ·τινασσ·θησομεν·ε
Nomεκτιναχθησομενοςεκ·τινασσ·θησομεν·ος
Accεκτιναχθησομενηνεκτιναχθησομενονεκ·τινασσ·θησομεν·ηνεκ·τινασσ·θησομεν·ον
Datεκτιναχθησομενῃεκτιναχθησομενῳεκ·τινασσ·θησομεν·ῃεκ·τινασσ·θησομεν·ῳ
Genεκτιναχθησομενηςεκτιναχθησομενουεκ·τινασσ·θησομεν·ηςεκ·τινασσ·θησομεν·ου
PlVocεκτιναχθησομεναιεκτιναχθησομενοιεκτιναχθησομεναεκ·τινασσ·θησομεν·αιεκ·τινασσ·θησομεν·οιεκ·τινασσ·θησομεν·α
Nom
Accεκτιναχθησομεναςεκτιναχθησομενουςεκ·τινασσ·θησομεν·αςεκ·τινασσ·θησομεν·ους
Datεκτιναχθησομεναιςεκτιναχθησομενοιςεκ·τινασσ·θησομεν·αιςεκ·τινασσ·θησομεν·οις
Genεκτιναχθησομενωνεκτιναχθησομενωνεκ·τινασσ·θησομεν·ωνεκ·τινασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:44:35 EST