εξεταζω • EXETAZW ECETAZW • exetazō

Search: εξεταζομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεταζομενοςἐξετάζωεξ·εταζ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεταζομενοςἐξετάζωεξ·εταζ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεταζωεξ·εταζ·ωεξεταζομαιεξ·εταζ·ομαι
2ndεξεταζειςεξ·εταζ·ειςεξεταζῃ, εξεταζει[LXX], εξεταζεσαιεξ·εταζ·ῃ, εξ·εταζ·ει classical, εξ·εταζ·εσαι alt
3rdεξεταζει[LXX]εξ·εταζ·ειεξεταζεταιεξ·εταζ·εται
Pl1stεξεταζομενεξ·εταζ·ομενεξεταζομεθαεξ·εταζ·ομεθα
2ndεξεταζετε[LXX]εξ·εταζ·ετεεξεταζεσθεεξ·εταζ·εσθε
3rdεξεταζουσιν, εξεταζουσιεξ·εταζ·ουσι(ν)εξεταζονταιεξ·εταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεταζωεξ·εταζ·ωεξεταζωμαιεξ·εταζ·ωμαι
2ndεξεταζῃςεξ·εταζ·ῃςεξεταζῃεξ·εταζ·ῃ
3rdεξεταζῃεξ·εταζ·ῃεξεταζηταιεξ·εταζ·ηται
Pl1stεξεταζωμενεξ·εταζ·ωμενεξεταζωμεθαεξ·εταζ·ωμεθα
2ndεξεταζητεεξ·εταζ·ητεεξεταζησθεεξ·εταζ·ησθε
3rdεξεταζωσιν, εξεταζωσιεξ·εταζ·ωσι(ν)εξεταζωνταιεξ·εταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεταζοιμιεξ·εταζ·οιμιεξεταζοιμηνεξ·εταζ·οιμην
2ndεξεταζοιςεξ·εταζ·οιςεξεταζοιοεξ·εταζ·οιο
3rdεξεταζοιεξ·εταζ·οιεξεταζοιτοεξ·εταζ·οιτο
Pl1stεξεταζοιμενεξ·εταζ·οιμενεξεταζοιμεθαεξ·εταζ·οιμεθα
2ndεξεταζοιτεεξ·εταζ·οιτεεξεταζοισθεεξ·εταζ·οισθε
3rdεξεταζοιεν, εξεταζοισανεξ·εταζ·οιεν, εξ·εταζ·οισαν altεξεταζοιντοεξ·εταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξεταζε[LXX]εξ·εταζ·εεξεταζουεξ·εταζ·ου
3rdεξεταζετωεξ·εταζ·ετωεξεταζεσθωεξ·εταζ·εσθω
Pl1st
2ndεξεταζετε[LXX]εξ·εταζ·ετεεξεταζεσθεεξ·εταζ·εσθε
3rdεξεταζετωσαν, εξεταζοντωνεξ·εταζ·ετωσαν, εξ·εταζ·οντων classicalεξεταζεσθωσαν, εξεταζεσθωνεξ·εταζ·εσθωσαν, εξ·εταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξεταζειν​εξ·εταζ·ειν​εξεταζεσθαι​εξ·εταζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξεταζουσαεξεταζονεξ·εταζ·ουσ·αεξ·εταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξεταζωνεξ·εταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξεταζουσανεξεταζονταεξ·εταζ·ουσ·ανεξ·εταζ·ο[υ]ντ·α
Datεξεταζουσῃεξεταζοντιεξ·εταζ·ουσ·ῃεξ·εταζ·ο[υ]ντ·ι
Genεξεταζουσηςεξεταζοντοςεξ·εταζ·ουσ·ηςεξ·εταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξεταζουσαιεξεταζοντεςεξεταζονταεξ·εταζ·ουσ·αιεξ·εταζ·ο[υ]ντ·εςεξ·εταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξεταζουσαςεξεταζονταςεξ·εταζ·ουσ·αςεξ·εταζ·ο[υ]ντ·ας
Datεξεταζουσαιςεξεταζουσι, εξεταζουσινεξ·εταζ·ουσ·αιςεξ·εταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξεταζουσωνεξεταζοντωνεξ·εταζ·ουσ·ωνεξ·εταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξεταζομενηεξεταζομενεεξ·εταζ·ομεν·ηεξ·εταζ·ομεν·ε
Nomεξεταζομενος[LXX]εξ·εταζ·ομεν·ος
Accεξεταζομενηνεξεταζομενονεξ·εταζ·ομεν·ηνεξ·εταζ·ομεν·ον
Datεξεταζομενῃεξεταζομενῳεξ·εταζ·ομεν·ῃεξ·εταζ·ομεν·ῳ
Genεξεταζομενηςεξεταζομενουεξ·εταζ·ομεν·ηςεξ·εταζ·ομεν·ου
PlVocεξεταζομεναιεξεταζομενοιεξεταζομεναεξ·εταζ·ομεν·αιεξ·εταζ·ομεν·οιεξ·εταζ·ομεν·α
Nom
Accεξεταζομεναςεξεταζομενουςεξ·εταζ·ομεν·αςεξ·εταζ·ομεν·ους
Datεξεταζομεναιςεξεταζομενοιςεξ·εταζ·ομεν·αιςεξ·εταζ·ομεν·οις
Genεξεταζομενωνεξεταζομενωνεξ·εταζ·ομεν·ωνεξ·εταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηταζονεξ·ε·εταζ·ονεξηταζομηνεξ·ε·εταζ·ομην
2ndεξηταζεςεξ·ε·εταζ·εςεξηταζουεξ·ε·εταζ·ου
3rdεξηταζεν, εξηταζεεξ·ε·εταζ·ε(ν)εξηταζετοεξ·ε·εταζ·ετο
Pl1stεξηταζομενεξ·ε·εταζ·ομενεξηταζομεθαεξ·ε·εταζ·ομεθα
2ndεξηταζετεεξ·ε·εταζ·ετεεξηταζεσθεεξ·ε·εταζ·εσθε
3rdεξηταζον, εξηταζοσανεξ·ε·εταζ·ον, εξ·ε·εταζ·οσαν altεξηταζοντοεξ·ε·εταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετασωεξ·ετα·σωεξετασομαιεξ·ετα·σομαι
2ndεξετασειςεξ·ετα·σειςεξετασῃ, εξετασει[LXX], εξετασεσαιεξ·ετα·σῃ, εξ·ετα·σει classical, εξ·ετα·σεσαι alt
3rdεξετασει[LXX]εξ·ετα·σειεξετασεταιεξ·ετα·σεται
Pl1stεξετασομενεξ·ετα·σομενεξετασομεθαεξ·ετα·σομεθα
2ndεξετασετεεξ·ετα·σετεεξετασεσθεεξ·ετα·σεσθε
3rdεξετασουσιν, εξετασουσιεξ·ετα·σουσι(ν)εξετασονταιεξ·ετα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετασοιμιεξ·ετα·σοιμιεξετασοιμηνεξ·ετα·σοιμην
2ndεξετασοιςεξ·ετα·σοιςεξετασοιοεξ·ετα·σοιο
3rdεξετασοιεξ·ετα·σοιεξετασοιτοεξ·ετα·σοιτο
Pl1stεξετασοιμενεξ·ετα·σοιμενεξετασοιμεθαεξ·ετα·σοιμεθα
2ndεξετασοιτεεξ·ετα·σοιτεεξετασοισθεεξ·ετα·σοισθε
3rdεξετασοιενεξ·ετα·σοιενεξετασοιντοεξ·ετα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξετασειν​εξ·ετα·σειν​εξετασεσθαι​εξ·ετα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξετασουσαεξετασονεξ·ετα·σουσ·αεξ·ετα·σο[υ]ν[τ]
Nomεξετασωνεξ·ετα·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξετασουσανεξετασονταεξ·ετα·σουσ·ανεξ·ετα·σο[υ]ντ·α
Datεξετασουσῃεξετασοντιεξ·ετα·σουσ·ῃεξ·ετα·σο[υ]ντ·ι
Genεξετασουσηςεξετασοντοςεξ·ετα·σουσ·ηςεξ·ετα·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξετασουσαιεξετασοντεςεξετασονταεξ·ετα·σουσ·αιεξ·ετα·σο[υ]ντ·εςεξ·ετα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξετασουσαςεξετασονταςεξ·ετα·σουσ·αςεξ·ετα·σο[υ]ντ·ας
Datεξετασουσαιςεξετασουσι, εξετασουσινεξ·ετα·σουσ·αιςεξ·ετα·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξετασουσωνεξετασοντωνεξ·ετα·σουσ·ωνεξ·ετα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξετασομενηεξετασομενεεξ·ετα·σομεν·ηεξ·ετα·σομεν·ε
Nomεξετασομενοςεξ·ετα·σομεν·ος
Accεξετασομενηνεξετασομενονεξ·ετα·σομεν·ηνεξ·ετα·σομεν·ον
Datεξετασομενῃεξετασομενῳεξ·ετα·σομεν·ῃεξ·ετα·σομεν·ῳ
Genεξετασομενηςεξετασομενουεξ·ετα·σομεν·ηςεξ·ετα·σομεν·ου
PlVocεξετασομεναιεξετασομενοιεξετασομεναεξ·ετα·σομεν·αιεξ·ετα·σομεν·οιεξ·ετα·σομεν·α
Nom
Accεξετασομεναςεξετασομενουςεξ·ετα·σομεν·αςεξ·ετα·σομεν·ους
Datεξετασομεναιςεξετασομενοιςεξ·ετα·σομεν·αιςεξ·ετα·σομεν·οις
Genεξετασομενωνεξετασομενωνεξ·ετα·σομεν·ωνεξ·ετα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξητασαεξ·ε·ετα·σαεξητασαμηνεξ·ε·ετα·σαμην
2ndεξητασας[LXX]εξ·ε·ετα·σαςεξητασωεξ·ε·ετα·σω
3rdεξητασεν[LXX], εξητασεεξ·ε·ετα·σε(ν), εξ·ε·ετα·σε(ν)εξητασατοεξ·ε·ετα·σατο
Pl1stεξητασαμενεξ·ε·ετα·σαμενεξητασαμεθαεξ·ε·ετα·σαμεθα
2ndεξητασατεεξ·ε·ετα·σατεεξητασασθεεξ·ε·ετα·σασθε
3rdεξητασανεξ·ε·ετα·σανεξητασαντοεξ·ε·ετα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετασωεξ·ετα·σωεξετασωμαιεξ·ετα·σωμαι
2ndεξετασῃς[LXX]εξ·ετα·σῃςεξετασῃεξ·ετα·σῃ
3rdεξετασῃεξ·ετα·σῃεξετασηταιεξ·ετα·σηται
Pl1stεξετασωμενεξ·ετα·σωμενεξετασωμεθαεξ·ετα·σωμεθα
2ndεξετασητεεξ·ετα·σητεεξετασησθεεξ·ετα·σησθε
3rdεξετασωσιν[LXX], εξετασωσιεξ·ετα·σωσι(ν), εξ·ετα·σωσι(ν)εξετασωνταιεξ·ετα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξετασαιμιεξ·ετα·σαιμιεξετασαιμηνεξ·ετα·σαιμην
2ndεξετασαις, εξετασειαςεξ·ετα·σαις, εξ·ετα·σειας classicalεξετασαιοεξ·ετα·σαιο
3rdεξετασαι[GNT], εξετασειεεξ·ετα·σαι, εξ·ετα·σειε classicalεξετασαιτοεξ·ετα·σαιτο
Pl1stεξετασαιμενεξ·ετα·σαιμενεξετασαιμεθαεξ·ετα·σαιμεθα
2ndεξετασαιτεεξ·ετα·σαιτεεξετασαισθεεξ·ετα·σαισθε
3rdεξετασαιεν, εξετασαισαν, εξετασειαν, εξετασειενεξ·ετα·σαιεν, εξ·ετα·σαισαν alt, εξ·ετα·σειαν classical, εξ·ετα·σειεν classicalεξετασαιντοεξ·ετα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξετασονεξ·ετα·σονεξετασαι[GNT]εξ·ετα·σαι
3rdεξετασατωεξ·ετα·σατωεξετασασθωεξ·ετα·σασθω
Pl1st
2ndεξετασατε[GNT]εξ·ετα·σατεεξετασασθεεξ·ετα·σασθε
3rdεξετασατωσαν, εξετασαντωνεξ·ετα·σατωσαν, εξ·ετα·σαντων classicalεξετασασθωσαν, εξετασασθωνεξ·ετα·σασθωσαν, εξ·ετα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξετασαι[GNT]​εξ·ετα·σαιεξετασασθαι​εξ·ετα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξετασασαεξετασαςεξετασανεξ·ετα·σασ·αεξ·ετα·σα[ντ]·ςεξ·ετα·σαν[τ]
Nom
Accεξετασασανεξετασανταεξ·ετα·σασ·ανεξ·ετα·σαντ·α
Datεξετασασῃεξετασαντιεξ·ετα·σασ·ῃεξ·ετα·σαντ·ι
Genεξετασασηςεξετασαντοςεξ·ετα·σασ·ηςεξ·ετα·σαντ·ος
PlVocεξετασασαιεξετασαντεςεξετασανταεξ·ετα·σασ·αιεξ·ετα·σαντ·εςεξ·ετα·σαντ·α
Nom
Accεξετασασαςεξετασανταςεξ·ετα·σασ·αςεξ·ετα·σαντ·ας
Datεξετασασαιςεξετασασι, εξετασασινεξ·ετα·σασ·αιςεξ·ετα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξετασασωνεξετασαντωνεξ·ετα·σασ·ωνεξ·ετα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξετασαμενηεξετασαμενεεξ·ετα·σαμεν·ηεξ·ετα·σαμεν·ε
Nomεξετασαμενοςεξ·ετα·σαμεν·ος
Accεξετασαμενηνεξετασαμενονεξ·ετα·σαμεν·ηνεξ·ετα·σαμεν·ον
Datεξετασαμενῃεξετασαμενῳεξ·ετα·σαμεν·ῃεξ·ετα·σαμεν·ῳ
Genεξετασαμενηςεξετασαμενουεξ·ετα·σαμεν·ηςεξ·ετα·σαμεν·ου
PlVocεξετασαμεναιεξετασαμενοιεξετασαμεναεξ·ετα·σαμεν·αιεξ·ετα·σαμεν·οιεξ·ετα·σαμεν·α
Nom
Accεξετασαμεναςεξετασαμενουςεξ·ετα·σαμεν·αςεξ·ετα·σαμεν·ους
Datεξετασαμεναιςεξετασαμενοιςεξ·ετα·σαμεν·αιςεξ·ετα·σαμεν·οις
Genεξετασαμενωνεξετασαμενωνεξ·ετα·σαμεν·ωνεξ·ετα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:18:51 EST