εκπορνευω • EKPORNEUW • ekporneuō

Search: εξεπορνευσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπορνευσαςἐκπορνεύωεκ·ε·πορνευ·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπορνευσαςἐκπορνεύωεκ·ε·πορνευ·σας1aor act ind 2nd sg

ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευωεκ·πορνευ·ωεκπορνευομαιεκ·πορνευ·ομαι
2ndεκπορνευειςεκ·πορνευ·ειςεκπορνευῃ, εκπορνευει, εκπορνευεσαιεκ·πορνευ·ῃ, εκ·πορνευ·ει classical, εκ·πορνευ·εσαι alt
3rdεκπορνευειεκ·πορνευ·ειεκπορνευεταιεκ·πορνευ·εται
Pl1stεκπορνευομενεκ·πορνευ·ομενεκπορνευομεθαεκ·πορνευ·ομεθα
2ndεκπορνευετε[LXX]εκ·πορνευ·ετεεκπορνευεσθεεκ·πορνευ·εσθε
3rdεκπορνευουσιν[LXX], εκπορνευουσιεκ·πορνευ·ουσι(ν), εκ·πορνευ·ουσι(ν)εκπορνευονταιεκ·πορνευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευωεκ·πορνευ·ωεκπορνευωμαιεκ·πορνευ·ωμαι
2ndεκπορνευῃςεκ·πορνευ·ῃςεκπορνευῃεκ·πορνευ·ῃ
3rdεκπορνευῃεκ·πορνευ·ῃεκπορνευηταιεκ·πορνευ·ηται
Pl1stεκπορνευωμενεκ·πορνευ·ωμενεκπορνευωμεθαεκ·πορνευ·ωμεθα
2ndεκπορνευητεεκ·πορνευ·ητεεκπορνευησθεεκ·πορνευ·ησθε
3rdεκπορνευωσιν, εκπορνευωσιεκ·πορνευ·ωσι(ν)εκπορνευωνταιεκ·πορνευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευοιμιεκ·πορνευ·οιμιεκπορνευοιμηνεκ·πορνευ·οιμην
2ndεκπορνευοιςεκ·πορνευ·οιςεκπορνευοιοεκ·πορνευ·οιο
3rdεκπορνευοιεκ·πορνευ·οιεκπορνευοιτοεκ·πορνευ·οιτο
Pl1stεκπορνευοιμενεκ·πορνευ·οιμενεκπορνευοιμεθαεκ·πορνευ·οιμεθα
2ndεκπορνευοιτεεκ·πορνευ·οιτεεκπορνευοισθεεκ·πορνευ·οισθε
3rdεκπορνευοιεν, εκπορνευοισανεκ·πορνευ·οιεν, εκ·πορνευ·οισαν altεκπορνευοιντοεκ·πορνευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπορνευεεκ·πορνευ·εεκπορνευουεκ·πορνευ·ου
3rdεκπορνευετωεκ·πορνευ·ετωεκπορνευεσθωεκ·πορνευ·εσθω
Pl1st
2ndεκπορνευετε[LXX]εκ·πορνευ·ετεεκπορνευεσθεεκ·πορνευ·εσθε
3rdεκπορνευετωσαν, εκπορνευοντωνεκ·πορνευ·ετωσαν, εκ·πορνευ·οντων classicalεκπορνευεσθωσαν, εκπορνευεσθωνεκ·πορνευ·εσθωσαν, εκ·πορνευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπορνευειν[LXX]​εκ·πορνευ·εινεκπορνευεσθαι​εκ·πορνευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορνευουσα[LXX]εκπορνευονεκ·πορνευ·ουσ·αεκ·πορνευ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπορνευωνεκ·πορνευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπορνευουσανεκπορνευονταεκ·πορνευ·ουσ·ανεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·α
Datεκπορνευουσῃ[LXX]εκπορνευοντιεκ·πορνευ·ουσ·ῃεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπορνευουσηςεκπορνευοντοςεκ·πορνευ·ουσ·ηςεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπορνευουσαιεκπορνευοντεςεκπορνευονταεκ·πορνευ·ουσ·αιεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·εςεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπορνευουσαςεκπορνευονταςεκ·πορνευ·ουσ·αςεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπορνευουσαιςεκπορνευουσι, εκπορνευουσιν[LXX]εκ·πορνευ·ουσ·αιςεκ·πορνευ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·πορνευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπορνευουσωνεκπορνευοντωνεκ·πορνευ·ουσ·ωνεκ·πορνευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορνευομενηεκπορνευομενεεκ·πορνευ·ομεν·ηεκ·πορνευ·ομεν·ε
Nomεκπορνευομενοςεκ·πορνευ·ομεν·ος
Accεκπορνευομενηνεκπορνευομενονεκ·πορνευ·ομεν·ηνεκ·πορνευ·ομεν·ον
Datεκπορνευομενῃεκπορνευομενῳεκ·πορνευ·ομεν·ῃεκ·πορνευ·ομεν·ῳ
Genεκπορνευομενηςεκπορνευομενουεκ·πορνευ·ομεν·ηςεκ·πορνευ·ομεν·ου
PlVocεκπορνευομεναιεκπορνευομενοιεκπορνευομεναεκ·πορνευ·ομεν·αιεκ·πορνευ·ομεν·οιεκ·πορνευ·ομεν·α
Nom
Accεκπορνευομεναςεκπορνευομενουςεκ·πορνευ·ομεν·αςεκ·πορνευ·ομεν·ους
Datεκπορνευομεναιςεκπορνευομενοιςεκ·πορνευ·ομεν·αιςεκ·πορνευ·ομεν·οις
Genεκπορνευομενωνεκπορνευομενωνεκ·πορνευ·ομεν·ωνεκ·πορνευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπορνευονεκ·ε·πορνευ·ονεξεπορνευομηνεκ·ε·πορνευ·ομην
2ndεξεπορνευεςεκ·ε·πορνευ·εςεξεπορνευουεκ·ε·πορνευ·ου
3rdεξεπορνευεν, εξεπορνευεεκ·ε·πορνευ·ε(ν)εξεπορνευετοεκ·ε·πορνευ·ετο
Pl1stεξεπορνευομενεκ·ε·πορνευ·ομενεξεπορνευομεθαεκ·ε·πορνευ·ομεθα
2ndεξεπορνευετεεκ·ε·πορνευ·ετεεξεπορνευεσθεεκ·ε·πορνευ·εσθε
3rdεξεπορνευον, εξεπορνευοσανεκ·ε·πορνευ·ον, εκ·ε·πορνευ·οσαν altεξεπορνευοντοεκ·ε·πορνευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευσωεκ·πορνευ·σωεκπορνευσομαιεκ·πορνευ·σομαι
2ndεκπορνευσειςεκ·πορνευ·σειςεκπορνευσῃ, εκπορνευσει[LXX], εκπορνευσεσαιεκ·πορνευ·σῃ, εκ·πορνευ·σει classical, εκ·πορνευ·σεσαι alt
3rdεκπορνευσει[LXX]εκ·πορνευ·σειεκπορνευσεταιεκ·πορνευ·σεται
Pl1stεκπορνευσομενεκ·πορνευ·σομενεκπορνευσομεθαεκ·πορνευ·σομεθα
2ndεκπορνευσετεεκ·πορνευ·σετεεκπορνευσεσθεεκ·πορνευ·σεσθε
3rdεκπορνευσουσιν[LXX], εκπορνευσουσιεκ·πορνευ·σουσι(ν), εκ·πορνευ·σουσι(ν)εκπορνευσονταιεκ·πορνευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευσοιμιεκ·πορνευ·σοιμιεκπορνευσοιμηνεκ·πορνευ·σοιμην
2ndεκπορνευσοιςεκ·πορνευ·σοιςεκπορνευσοιοεκ·πορνευ·σοιο
3rdεκπορνευσοιεκ·πορνευ·σοιεκπορνευσοιτοεκ·πορνευ·σοιτο
Pl1stεκπορνευσοιμενεκ·πορνευ·σοιμενεκπορνευσοιμεθαεκ·πορνευ·σοιμεθα
2ndεκπορνευσοιτεεκ·πορνευ·σοιτεεκπορνευσοισθεεκ·πορνευ·σοισθε
3rdεκπορνευσοιενεκ·πορνευ·σοιενεκπορνευσοιντοεκ·πορνευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπορνευσειν​εκ·πορνευ·σειν​εκπορνευσεσθαι​εκ·πορνευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορνευσουσαεκπορνευσονεκ·πορνευ·σουσ·αεκ·πορνευ·σο[υ]ν[τ]
Nomεκπορνευσωνεκ·πορνευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκπορνευσουσανεκπορνευσονταεκ·πορνευ·σουσ·ανεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·α
Datεκπορνευσουσῃεκπορνευσοντιεκ·πορνευ·σουσ·ῃεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·ι
Genεκπορνευσουσηςεκπορνευσοντοςεκ·πορνευ·σουσ·ηςεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκπορνευσουσαιεκπορνευσοντεςεκπορνευσονταεκ·πορνευ·σουσ·αιεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·εςεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπορνευσουσαςεκπορνευσονταςεκ·πορνευ·σουσ·αςεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·ας
Datεκπορνευσουσαιςεκπορνευσουσι, εκπορνευσουσιν[LXX]εκ·πορνευ·σουσ·αιςεκ·πορνευ·σου[ντ]·σι(ν), εκ·πορνευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκπορνευσουσωνεκπορνευσοντωνεκ·πορνευ·σουσ·ωνεκ·πορνευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορνευσομενηεκπορνευσομενεεκ·πορνευ·σομεν·ηεκ·πορνευ·σομεν·ε
Nomεκπορνευσομενοςεκ·πορνευ·σομεν·ος
Accεκπορνευσομενηνεκπορνευσομενονεκ·πορνευ·σομεν·ηνεκ·πορνευ·σομεν·ον
Datεκπορνευσομενῃεκπορνευσομενῳεκ·πορνευ·σομεν·ῃεκ·πορνευ·σομεν·ῳ
Genεκπορνευσομενηςεκπορνευσομενουεκ·πορνευ·σομεν·ηςεκ·πορνευ·σομεν·ου
PlVocεκπορνευσομεναιεκπορνευσομενοιεκπορνευσομεναεκ·πορνευ·σομεν·αιεκ·πορνευ·σομεν·οιεκ·πορνευ·σομεν·α
Nom
Accεκπορνευσομεναςεκπορνευσομενουςεκ·πορνευ·σομεν·αςεκ·πορνευ·σομεν·ους
Datεκπορνευσομεναιςεκπορνευσομενοιςεκ·πορνευ·σομεν·αιςεκ·πορνευ·σομεν·οις
Genεκπορνευσομενωνεκπορνευσομενωνεκ·πορνευ·σομεν·ωνεκ·πορνευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπορνευσαεκ·ε·πορνευ·σαεξεπορνευσαμηνεκ·ε·πορνευ·σαμην
2ndεξεπορνευσας[LXX]εκ·ε·πορνευ·σαςεξεπορνευσωεκ·ε·πορνευ·σω
3rdεξεπορνευσεν[LXX], εξεπορνευσεεκ·ε·πορνευ·σε(ν), εκ·ε·πορνευ·σε(ν)εξεπορνευσατοεκ·ε·πορνευ·σατο
Pl1stεξεπορνευσαμενεκ·ε·πορνευ·σαμενεξεπορνευσαμεθαεκ·ε·πορνευ·σαμεθα
2ndεξεπορνευσατεεκ·ε·πορνευ·σατεεξεπορνευσασθεεκ·ε·πορνευ·σασθε
3rdεξεπορνευσαν[LXX]εκ·ε·πορνευ·σανεξεπορνευσαντοεκ·ε·πορνευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευσωεκ·πορνευ·σωεκπορνευσωμαιεκ·πορνευ·σωμαι
2ndεκπορνευσῃςεκ·πορνευ·σῃςεκπορνευσῃεκ·πορνευ·σῃ
3rdεκπορνευσῃεκ·πορνευ·σῃεκπορνευσηταιεκ·πορνευ·σηται
Pl1stεκπορνευσωμενεκ·πορνευ·σωμενεκπορνευσωμεθαεκ·πορνευ·σωμεθα
2ndεκπορνευσητεεκ·πορνευ·σητεεκπορνευσησθεεκ·πορνευ·σησθε
3rdεκπορνευσωσιν[LXX], εκπορνευσωσιεκ·πορνευ·σωσι(ν), εκ·πορνευ·σωσι(ν)εκπορνευσωνταιεκ·πορνευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορνευσαιμιεκ·πορνευ·σαιμιεκπορνευσαιμηνεκ·πορνευ·σαιμην
2ndεκπορνευσαις, εκπορνευσειαςεκ·πορνευ·σαις, εκ·πορνευ·σειας classicalεκπορνευσαιοεκ·πορνευ·σαιο
3rdεκπορνευσαι[LXX], εκπορνευσειεεκ·πορνευ·σαι, εκ·πορνευ·σειε classicalεκπορνευσαιτοεκ·πορνευ·σαιτο
Pl1stεκπορνευσαιμενεκ·πορνευ·σαιμενεκπορνευσαιμεθαεκ·πορνευ·σαιμεθα
2ndεκπορνευσαιτεεκ·πορνευ·σαιτεεκπορνευσαισθεεκ·πορνευ·σαισθε
3rdεκπορνευσαιεν, εκπορνευσαισαν, εκπορνευσειαν, εκπορνευσειενεκ·πορνευ·σαιεν, εκ·πορνευ·σαισαν alt, εκ·πορνευ·σειαν classical, εκ·πορνευ·σειεν classicalεκπορνευσαιντοεκ·πορνευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπορνευσονεκ·πορνευ·σονεκπορνευσαι[LXX]εκ·πορνευ·σαι
3rdεκπορνευσατωεκ·πορνευ·σατωεκπορνευσασθωεκ·πορνευ·σασθω
Pl1st
2ndεκπορνευσατεεκ·πορνευ·σατεεκπορνευσασθεεκ·πορνευ·σασθε
3rdεκπορνευσατωσαν, εκπορνευσαντωνεκ·πορνευ·σατωσαν, εκ·πορνευ·σαντων classicalεκπορνευσασθωσαν, εκπορνευσασθωνεκ·πορνευ·σασθωσαν, εκ·πορνευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπορνευσαι[LXX]​εκ·πορνευ·σαιεκπορνευσασθαι​εκ·πορνευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορνευσασαεκπορνευσαςεκπορνευσανεκ·πορνευ·σασ·αεκ·πορνευ·σα[ντ]·ςεκ·πορνευ·σαν[τ]
Nom
Accεκπορνευσασανεκπορνευσανταεκ·πορνευ·σασ·ανεκ·πορνευ·σαντ·α
Datεκπορνευσασῃεκπορνευσαντιεκ·πορνευ·σασ·ῃεκ·πορνευ·σαντ·ι
Genεκπορνευσασηςεκπορνευσαντοςεκ·πορνευ·σασ·ηςεκ·πορνευ·σαντ·ος
PlVocεκπορνευσασαι[GNT]εκπορνευσαντεςεκπορνευσανταεκ·πορνευ·σασ·αιεκ·πορνευ·σαντ·εςεκ·πορνευ·σαντ·α
Nom
Accεκπορνευσασαςεκπορνευσανταςεκ·πορνευ·σασ·αςεκ·πορνευ·σαντ·ας
Datεκπορνευσασαιςεκπορνευσασι, εκπορνευσασιν[LXX]εκ·πορνευ·σασ·αιςεκ·πορνευ·σα[ντ]·σι(ν), εκ·πορνευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκπορνευσασωνεκπορνευσαντωνεκ·πορνευ·σασ·ωνεκ·πορνευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορνευσαμενηεκπορνευσαμενεεκ·πορνευ·σαμεν·ηεκ·πορνευ·σαμεν·ε
Nomεκπορνευσαμενοςεκ·πορνευ·σαμεν·ος
Accεκπορνευσαμενηνεκπορνευσαμενονεκ·πορνευ·σαμεν·ηνεκ·πορνευ·σαμεν·ον
Datεκπορνευσαμενῃεκπορνευσαμενῳεκ·πορνευ·σαμεν·ῃεκ·πορνευ·σαμεν·ῳ
Genεκπορνευσαμενηςεκπορνευσαμενουεκ·πορνευ·σαμεν·ηςεκ·πορνευ·σαμεν·ου
PlVocεκπορνευσαμεναιεκπορνευσαμενοιεκπορνευσαμεναεκ·πορνευ·σαμεν·αιεκ·πορνευ·σαμεν·οιεκ·πορνευ·σαμεν·α
Nom
Accεκπορνευσαμεναςεκπορνευσαμενουςεκ·πορνευ·σαμεν·αςεκ·πορνευ·σαμεν·ους
Datεκπορνευσαμεναιςεκπορνευσαμενοιςεκ·πορνευ·σαμεν·αιςεκ·πορνευ·σαμεν·οις
Genεκπορνευσαμενωνεκπορνευσαμενωνεκ·πορνευ·σαμεν·ωνεκ·πορνευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορνευκαεκ·πεπορνευ·κα
2ndεκπεπορνευκας, εκπεπορνευκεςεκ·πεπορνευ·κας, εκ·πεπορνευ·κες alt
3rdεκπεπορνευκεν[LXX], εκπεπορνευκεεκ·πεπορνευ·κε(ν), εκ·πεπορνευ·κε(ν)
Pl1stεκπεπορνευκαμενεκ·πεπορνευ·καμεν
2ndεκπεπορνευκατεεκ·πεπορνευ·κατε
3rdεκπεπορνευκασιν, εκπεπορνευκασι, εκπεπορνευκανεκ·πεπορνευ·κασι(ν), εκ·πεπορνευ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορνευκωεκ·πεπορνευ·κω
2ndεκπεπορνευκῃςεκ·πεπορνευ·κῃς
3rdεκπεπορνευκῃεκ·πεπορνευ·κῃ
Pl1stεκπεπορνευκωμενεκ·πεπορνευ·κωμεν
2ndεκπεπορνευκητεεκ·πεπορνευ·κητε
3rdεκπεπορνευκωσιν, εκπεπορνευκωσιεκ·πεπορνευ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορνευκοιμι, εκπεπορνευκοιηνεκ·πεπορνευ·κοιμι, εκ·πεπορνευ·κοιην classical
2ndεκπεπορνευκοις, εκπεπορνευκοιηςεκ·πεπορνευ·κοις, εκ·πεπορνευ·κοιης classical
3rdεκπεπορνευκοι, εκπεπορνευκοιηεκ·πεπορνευ·κοι, εκ·πεπορνευ·κοιη classical
Pl1stεκπεπορνευκοιμενεκ·πεπορνευ·κοιμεν
2ndεκπεπορνευκοιτεεκ·πεπορνευ·κοιτε
3rdεκπεπορνευκοιενεκ·πεπορνευ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεπορνευκεεκ·πεπορνευ·κε
3rdεκπεπορνευκετωεκ·πεπορνευ·κετω
Pl1st
2ndεκπεπορνευκετεεκ·πεπορνευ·κετε
3rdεκπεπορνευκετωσανεκ·πεπορνευ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεπορνευκεναι​εκ·πεπορνευ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεπορνευκυιαεκπεπορνευκοςεκ·πεπορνευ·κυι·αεκ·πεπορνευ·κο[τ]·ς
Nomεκπεπορνευκωςεκ·πεπορνευ·κο[τ]·^ς
Accεκπεπορνευκυιανεκπεπορνευκοταεκ·πεπορνευ·κυι·ανεκ·πεπορνευ·κοτ·α
Datεκπεπορνευκυιᾳεκπεπορνευκοτιεκ·πεπορνευ·κυι·ᾳεκ·πεπορνευ·κοτ·ι
Genεκπεπορνευκυιαςεκπεπορνευκοτοςεκ·πεπορνευ·κυι·αςεκ·πεπορνευ·κοτ·ος
PlVocεκπεπορνευκυιαιεκπεπορνευκοτεςεκπεπορνευκοταεκ·πεπορνευ·κυι·αιεκ·πεπορνευ·κοτ·εςεκ·πεπορνευ·κοτ·α
Nom
Accεκπεπορνευκυιαςεκπεπορνευκοταςεκ·πεπορνευ·κυι·αςεκ·πεπορνευ·κοτ·ας
Datεκπεπορνευκυιαιςεκπεπορνευκοσι, εκπεπορνευκοσινεκ·πεπορνευ·κυι·αιςεκ·πεπορνευ·κο[τ]·σι(ν)
Genεκπεπορνευκυιωνεκπεπορνευκοτωνεκ·πεπορνευ·κυι·ωνεκ·πεπορνευ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεπορνευκειν, εξεπεπορνευκηεκ·ε·πεπορνευ·κειν, εκ·ε·πεπορνευ·κη classical
2ndεξεπεπορνευκεις, εξεπεπορνευκηςεκ·ε·πεπορνευ·κεις, εκ·ε·πεπορνευ·κης classical
3rdεξεπεπορνευκειεκ·ε·πεπορνευ·κει
Pl1stεξεπεπορνευκειμεν, εξεπεπορνευκεμενεκ·ε·πεπορνευ·κειμεν, εκ·ε·πεπορνευ·κεμεν classical
2ndεξεπεπορνευκειτε, εξεπεπορνευκετεεκ·ε·πεπορνευ·κειτε, εκ·ε·πεπορνευ·κετε classical
3rdεξεπεπορνευκεισαν, εξεπεπορνευκεσανεκ·ε·πεπορνευ·κεισαν, εκ·ε·πεπορνευ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορνευκειν, εκπεπορνευκηεκ·[ε]·πεπορνευ·κειν, εκ·[ε]·πεπορνευ·κη classical
2ndεκπεπορνευκεις, εκπεπορνευκηςεκ·[ε]·πεπορνευ·κεις, εκ·[ε]·πεπορνευ·κης classical
3rdεκπεπορνευκειεκ·[ε]·πεπορνευ·κει
Pl1stεκπεπορνευκειμεν, εκπεπορνευκεμενεκ·[ε]·πεπορνευ·κειμεν, εκ·[ε]·πεπορνευ·κεμεν classical
2ndεκπεπορνευκειτε, εκπεπορνευκετεεκ·[ε]·πεπορνευ·κειτε, εκ·[ε]·πεπορνευ·κετε classical
3rdεκπεπορνευκεισαν, εκπεπορνευκεσανεκ·[ε]·πεπορνευ·κεισαν, εκ·[ε]·πεπορνευ·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 04-Aug-2020 06:53:18 EDT