εκπλησσω εκπληττω • EKPLHSSW EKPLHTTW • ekplēssō ekplēttō

Search: εξεπλησσοντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπλησσοντοἐκπλήσσωεκ·ε·πλησσ·οντοimpf mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπλησσοντοἐκπλήσσωεκ·ε·πλησσ·οντοimpf mp ind 3rd pl

ἐκ·πλήσσω v.l. -πλήττω (εκ+πλησσ-/εκ+πληττ-, -, -, -, -, εκ+πλαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλησσω, εκπληττωεκ·πλησσ·ω, εκ·πληττ·ωεκπλησσομαι, εκπληττομαιεκ·πλησσ·ομαι, εκ·πληττ·ομαι
2ndεκπλησσεις, εκπληττειςεκ·πλησσ·εις, εκ·πληττ·ειςεκπλησσῃ, εκπλησσει, εκπλησσεσαι, εκπληττῃ, εκπληττει, εκπληττεσαιεκ·πλησσ·ῃ, εκ·πλησσ·ει classical, εκ·πλησσ·εσαι alt, εκ·πληττ·ῃ, εκ·πληττ·ει classical, εκ·πληττ·εσαι alt
3rdεκπλησσει, εκπληττειεκ·πλησσ·ει, εκ·πληττ·ειεκπλησσεται, εκπληττεταιεκ·πλησσ·εται, εκ·πληττ·εται
Pl1stεκπλησσομεν, εκπληττομενεκ·πλησσ·ομεν, εκ·πληττ·ομενεκπλησσομεθα, εκπληττομεθαεκ·πλησσ·ομεθα, εκ·πληττ·ομεθα
2ndεκπλησσετε, εκπληττετεεκ·πλησσ·ετε, εκ·πληττ·ετεεκπλησσεσθε, εκπληττεσθεεκ·πλησσ·εσθε, εκ·πληττ·εσθε
3rdεκπλησσουσιν, εκπλησσουσι, εκπληττουσιν, εκπληττουσιεκ·πλησσ·ουσι(ν), εκ·πληττ·ουσι(ν)εκπλησσονται, εκπληττονταιεκ·πλησσ·ονται, εκ·πληττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλησσω, εκπληττωεκ·πλησσ·ω, εκ·πληττ·ωεκπλησσωμαι, εκπληττωμαιεκ·πλησσ·ωμαι, εκ·πληττ·ωμαι
2ndεκπλησσῃς, εκπληττῃςεκ·πλησσ·ῃς, εκ·πληττ·ῃςεκπλησσῃ, εκπληττῃεκ·πλησσ·ῃ, εκ·πληττ·ῃ
3rdεκπλησσῃ, εκπληττῃεκ·πλησσ·ῃ, εκ·πληττ·ῃεκπλησσηται, εκπληττηταιεκ·πλησσ·ηται, εκ·πληττ·ηται
Pl1stεκπλησσωμεν, εκπληττωμενεκ·πλησσ·ωμεν, εκ·πληττ·ωμενεκπλησσωμεθα, εκπληττωμεθαεκ·πλησσ·ωμεθα, εκ·πληττ·ωμεθα
2ndεκπλησσητε, εκπληττητεεκ·πλησσ·ητε, εκ·πληττ·ητεεκπλησσησθε, εκπληττησθεεκ·πλησσ·ησθε, εκ·πληττ·ησθε
3rdεκπλησσωσιν, εκπλησσωσι, εκπληττωσιν, εκπληττωσιεκ·πλησσ·ωσι(ν), εκ·πληττ·ωσι(ν)εκπλησσωνται, εκπληττωνταιεκ·πλησσ·ωνται, εκ·πληττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπλησσοιμι, εκπληττοιμιεκ·πλησσ·οιμι, εκ·πληττ·οιμιεκπλησσοιμην, εκπληττοιμηνεκ·πλησσ·οιμην, εκ·πληττ·οιμην
2ndεκπλησσοις, εκπληττοιςεκ·πλησσ·οις, εκ·πληττ·οιςεκπλησσοιο, εκπληττοιοεκ·πλησσ·οιο, εκ·πληττ·οιο
3rdεκπλησσοι, εκπληττοιεκ·πλησσ·οι, εκ·πληττ·οιεκπλησσοιτο, εκπληττοιτοεκ·πλησσ·οιτο, εκ·πληττ·οιτο
Pl1stεκπλησσοιμεν, εκπληττοιμενεκ·πλησσ·οιμεν, εκ·πληττ·οιμενεκπλησσοιμεθα, εκπληττοιμεθαεκ·πλησσ·οιμεθα, εκ·πληττ·οιμεθα
2ndεκπλησσοιτε, εκπληττοιτεεκ·πλησσ·οιτε, εκ·πληττ·οιτεεκπλησσοισθε, εκπληττοισθεεκ·πλησσ·οισθε, εκ·πληττ·οισθε
3rdεκπλησσοιεν, εκπλησσοισαν, εκπληττοιεν, εκπληττοισανεκ·πλησσ·οιεν, εκ·πλησσ·οισαν alt, εκ·πληττ·οιεν, εκ·πληττ·οισαν altεκπλησσοιντο, εκπληττοιντοεκ·πλησσ·οιντο, εκ·πληττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπλησσε, εκπληττεεκ·πλησσ·ε, εκ·πληττ·εεκπλησσου, εκπληττουεκ·πλησσ·ου, εκ·πληττ·ου
3rdεκπλησσετω, εκπληττετωεκ·πλησσ·ετω, εκ·πληττ·ετωεκπλησσεσθω, εκπληττεσθωεκ·πλησσ·εσθω, εκ·πληττ·εσθω
Pl1st
2ndεκπλησσετε, εκπληττετεεκ·πλησσ·ετε, εκ·πληττ·ετεεκπλησσεσθε, εκπληττεσθεεκ·πλησσ·εσθε, εκ·πληττ·εσθε
3rdεκπλησσετωσαν, εκπλησσοντων, εκπληττετωσαν, εκπληττοντωνεκ·πλησσ·ετωσαν, εκ·πλησσ·οντων classical, εκ·πληττ·ετωσαν, εκ·πληττ·οντων classicalεκπλησσεσθωσαν, εκπλησσεσθων, εκπληττεσθωσαν, εκπληττεσθωνεκ·πλησσ·εσθωσαν, εκ·πλησσ·εσθων classical, εκ·πληττ·εσθωσαν, εκ·πληττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπλησσειν, εκπληττειν​εκ·πλησσ·ειν, εκ·πληττ·ειν​εκπλησσεσθαι[GNT][LXX], εκπληττεσθαι[GNT]​εκ·πλησσ·εσθαι, εκ·πληττ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλησσουσα, εκπληττουσαεκπλησσον, εκπληττονεκ·πλησσ·ουσ·α, εκ·πληττ·ουσ·αεκ·πλησσ·ο[υ]ν[τ], εκ·πληττ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκπλησσων, εκπληττωνεκ·πλησσ·ο[υ]ν[τ]·^, εκ·πληττ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκπλησσουσαν, εκπληττουσανεκπλησσοντα, εκπληττονταεκ·πλησσ·ουσ·αν, εκ·πληττ·ουσ·ανεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·α, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·α
Datεκπλησσουσῃ, εκπληττουσῃεκπλησσοντι, εκπληττοντιεκ·πλησσ·ουσ·ῃ, εκ·πληττ·ουσ·ῃεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·ι, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·ι
Genεκπλησσουσης, εκπληττουσηςεκπλησσοντος, εκπληττοντοςεκ·πλησσ·ουσ·ης, εκ·πληττ·ουσ·ηςεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·ος, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκπλησσουσαι, εκπληττουσαιεκπλησσοντες, εκπληττοντεςεκπλησσοντα, εκπληττονταεκ·πλησσ·ουσ·αι, εκ·πληττ·ουσ·αιεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·ες, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·εςεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·α, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκπλησσουσας, εκπληττουσαςεκπλησσοντας, εκπληττονταςεκ·πλησσ·ουσ·ας, εκ·πληττ·ουσ·αςεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·ας, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·ας
Datεκπλησσουσαις, εκπληττουσαιςεκπλησσουσι, εκπλησσουσιν, εκπληττουσι, εκπληττουσινεκ·πλησσ·ουσ·αις, εκ·πληττ·ουσ·αιςεκ·πλησσ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·πληττ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκπλησσουσων, εκπληττουσωνεκπλησσοντων, εκπληττοντωνεκ·πλησσ·ουσ·ων, εκ·πληττ·ουσ·ωνεκ·πλησσ·ο[υ]ντ·ων, εκ·πληττ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλησσομενη, εκπληττομενηεκπλησσομενε, εκπληττομενεεκ·πλησσ·ομεν·η, εκ·πληττ·ομεν·ηεκ·πλησσ·ομεν·ε, εκ·πληττ·ομεν·ε
Nomεκπλησσομενος[GNT], εκπληττομενοςεκ·πλησσ·ομεν·ος, εκ·πληττ·ομεν·ος
Accεκπλησσομενην, εκπληττομενηνεκπλησσομενον, εκπληττομενονεκ·πλησσ·ομεν·ην, εκ·πληττ·ομεν·ηνεκ·πλησσ·ομεν·ον, εκ·πληττ·ομεν·ον
Datεκπλησσομενῃ, εκπληττομενῃεκπλησσομενῳ, εκπληττομενῳεκ·πλησσ·ομεν·ῃ, εκ·πληττ·ομεν·ῃεκ·πλησσ·ομεν·ῳ, εκ·πληττ·ομεν·ῳ
Genεκπλησσομενης, εκπληττομενηςεκπλησσομενου, εκπληττομενουεκ·πλησσ·ομεν·ης, εκ·πληττ·ομεν·ηςεκ·πλησσ·ομεν·ου, εκ·πληττ·ομεν·ου
PlVocεκπλησσομεναι, εκπληττομεναιεκπλησσομενοι, εκπληττομενοιεκπλησσομενα, εκπληττομεναεκ·πλησσ·ομεν·αι, εκ·πληττ·ομεν·αιεκ·πλησσ·ομεν·οι, εκ·πληττ·ομεν·οιεκ·πλησσ·ομεν·α, εκ·πληττ·ομεν·α
Nom
Accεκπλησσομενας, εκπληττομεναςεκπλησσομενους, εκπληττομενουςεκ·πλησσ·ομεν·ας, εκ·πληττ·ομεν·αςεκ·πλησσ·ομεν·ους, εκ·πληττ·ομεν·ους
Datεκπλησσομεναις, εκπληττομεναιςεκπλησσομενοις, εκπληττομενοιςεκ·πλησσ·ομεν·αις, εκ·πληττ·ομεν·αιςεκ·πλησσ·ομεν·οις, εκ·πληττ·ομεν·οις
Genεκπλησσομενων, εκπληττομενωνεκπλησσομενων, εκπληττομενωνεκ·πλησσ·ομεν·ων, εκ·πληττ·ομεν·ωνεκ·πλησσ·ομεν·ων, εκ·πληττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπλησσον, εξεπληττονεκ·ε·πλησσ·ον, εκ·ε·πληττ·ονεξεπλησσομην, εξεπληττομηνεκ·ε·πλησσ·ομην, εκ·ε·πληττ·ομην
2ndεξεπλησσες, εξεπληττεςεκ·ε·πλησσ·ες, εκ·ε·πληττ·εςεξεπλησσου, εξεπληττουεκ·ε·πλησσ·ου, εκ·ε·πληττ·ου
3rdεξεπλησσεν, εξεπλησσε, εξεπληττεν, εξεπληττεεκ·ε·πλησσ·ε(ν), εκ·ε·πληττ·ε(ν)εξεπλησσετο[GNT], εξεπληττετοεκ·ε·πλησσ·ετο, εκ·ε·πληττ·ετο
Pl1stεξεπλησσομεν, εξεπληττομενεκ·ε·πλησσ·ομεν, εκ·ε·πληττ·ομενεξεπλησσομεθα, εξεπληττομεθαεκ·ε·πλησσ·ομεθα, εκ·ε·πληττ·ομεθα
2ndεξεπλησσετε, εξεπληττετεεκ·ε·πλησσ·ετε, εκ·ε·πληττ·ετεεξεπλησσεσθε, εξεπληττεσθεεκ·ε·πλησσ·εσθε, εκ·ε·πληττ·εσθε
3rdεξεπλησσον, εξεπλησσοσαν, εξεπληττον, εξεπληττοσανεκ·ε·πλησσ·ον, εκ·ε·πλησσ·οσαν alt, εκ·ε·πληττ·ον, εκ·ε·πληττ·οσαν altεξεπλησσοντο[GNT], εξεπληττοντοεκ·ε·πλησσ·οντο, εκ·ε·πληττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεπλαγηνεκ·ε·πλαγ·[θ]ην
2ndεξεπλαγηςεκ·ε·πλαγ·[θ]ης
3rdεξεπλαγηεκ·ε·πλαγ·[θ]η
Pl1stεξεπλαγημενεκ·ε·πλαγ·[θ]ημεν
2ndεξεπλαγητεεκ·ε·πλαγ·[θ]ητε
3rdεξεπλαγησαν[GNT][LXX]εκ·ε·πλαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκπλαγησομαιεκ·πλαγ·[θ]ησομαι
2ndεκπλαγησῃ, εκπλαγησειεκ·πλαγ·[θ]ησῃ, εκ·πλαγ·[θ]ησει classical
3rdεκπλαγησεταιεκ·πλαγ·[θ]ησεται
Pl1stεκπλαγησομεθαεκ·πλαγ·[θ]ησομεθα
2ndεκπλαγησεσθεεκ·πλαγ·[θ]ησεσθε
3rdεκπλαγησονταιεκ·πλαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκπλαγωεκ·πλαγ·[θ]ω
2ndεκπλαγῃς[LXX]εκ·πλαγ·[θ]ῃς
3rdεκπλαγῃεκ·πλαγ·[θ]ῃ
Pl1stεκπλαγωμενεκ·πλαγ·[θ]ωμεν
2ndεκπλαγητεεκ·πλαγ·[θ]ητε
3rdεκπλαγωσιν, εκπλαγωσιεκ·πλαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκπλαγειηνεκ·πλαγ·[θ]ειην
2ndεκπλαγειηςεκ·πλαγ·[θ]ειης
3rdεκπλαγειηεκ·πλαγ·[θ]ειη
Pl1stεκπλαγειημεν, εκπλαγειμενεκ·πλαγ·[θ]ειημεν, εκ·πλαγ·[θ]ειμεν classical
2ndεκπλαγειητε, εκπλαγειτεεκ·πλαγ·[θ]ειητε, εκ·πλαγ·[θ]ειτε classical
3rdεκπλαγειησαν, εκπλαγειενεκ·πλαγ·[θ]ειησαν, εκ·πλαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκπλαγησοιμηνεκ·πλαγ·[θ]ησοιμην
2ndεκπλαγησοιοεκ·πλαγ·[θ]ησοιο
3rdεκπλαγησοιτοεκ·πλαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stεκπλαγησοιμεθαεκ·πλαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndεκπλαγησοισθεεκ·πλαγ·[θ]ησοισθε
3rdεκπλαγησοιντοεκ·πλαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπλαγηθιεκ·πλαγ·[θ]ητι
3rdεκπλαγητωεκ·πλαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεκπλαγητεεκ·πλαγ·[θ]ητε
3rdεκπλαγητωσαν, εκπλαγεντωνεκ·πλαγ·[θ]ητωσαν, εκ·πλαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκπλαγηναι​εκ·πλαγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκπλαγησεσθαι​εκ·πλαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλαγεισαεκπλαγεις[LXX]εκπλαγενεκ·πλαγ·[θ]εισ·αεκ·πλαγ·[θ]ει[ντ]·ςεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκπλαγεισανεκπλαγενταεκ·πλαγ·[θ]εισ·ανεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεκπλαγεισῃεκπλαγεντιεκ·πλαγ·[θ]εισ·ῃεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεκπλαγεισηςεκπλαγεντοςεκ·πλαγ·[θ]εισ·ηςεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεκπλαγεισαιεκπλαγεντες[LXX]εκπλαγενταεκ·πλαγ·[θ]εισ·αιεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεκπλαγεισαςεκπλαγενταςεκ·πλαγ·[θ]εισ·αςεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεκπλαγεισαιςεκπλαγεισι, εκπλαγεισινεκ·πλαγ·[θ]εισ·αιςεκ·πλαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεκπλαγεισωνεκπλαγεντωνεκ·πλαγ·[θ]εισ·ωνεκ·πλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπλαγησομενηεκπλαγησομενεεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ηεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomεκπλαγησομενοςεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ος
Accεκπλαγησομενηνεκπλαγησομενονεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ηνεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ον
Datεκπλαγησομενῃεκπλαγησομενῳεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ῃεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεκπλαγησομενηςεκπλαγησομενουεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ηςεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεκπλαγησομεναιεκπλαγησομενοιεκπλαγησομεναεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·αιεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·οιεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεκπλαγησομεναςεκπλαγησομενουςεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·αςεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ους
Datεκπλαγησομεναιςεκπλαγησομενοιςεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·αιςεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·οις
Genεκπλαγησομενωνεκπλαγησομενωνεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ωνεκ·πλαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 09:23:37 EST