εκλαλεω • EKLALEW • eklaleō

Search: εξελαλησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξελαλησενἐκλαλέωεκ·ε·λαλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξελαλησενἐκλαλέωεκ·ε·λαλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐκ·λαλέω (-, -, εκ+λαλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελαλησαεκ·ε·λαλη·σαεξελαλησαμηνεκ·ε·λαλη·σαμην
2ndεξελαλησαςεκ·ε·λαλη·σαςεξελαλησωεκ·ε·λαλη·σω
3rdεξελαλησεν[LXX], εξελαλησεεκ·ε·λαλη·σε(ν), εκ·ε·λαλη·σε(ν)εξελαλησατοεκ·ε·λαλη·σατο
Pl1stεξελαλησαμενεκ·ε·λαλη·σαμενεξελαλησαμεθαεκ·ε·λαλη·σαμεθα
2ndεξελαλησατεεκ·ε·λαλη·σατεεξελαλησασθεεκ·ε·λαλη·σασθε
3rdεξελαλησανεκ·ε·λαλη·σανεξελαλησαντοεκ·ε·λαλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαλησωεκ·λαλη·σωεκλαλησωμαιεκ·λαλη·σωμαι
2ndεκλαλησῃςεκ·λαλη·σῃςεκλαλησῃεκ·λαλη·σῃ
3rdεκλαλησῃεκ·λαλη·σῃεκλαλησηταιεκ·λαλη·σηται
Pl1stεκλαλησωμενεκ·λαλη·σωμενεκλαλησωμεθαεκ·λαλη·σωμεθα
2ndεκλαλησητεεκ·λαλη·σητεεκλαλησησθεεκ·λαλη·σησθε
3rdεκλαλησωσιν, εκλαλησωσιεκ·λαλη·σωσι(ν)εκλαλησωνταιεκ·λαλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαλησαιμιεκ·λαλη·σαιμιεκλαλησαιμηνεκ·λαλη·σαιμην
2ndεκλαλησαις, εκλαλησειαςεκ·λαλη·σαις, εκ·λαλη·σειας classicalεκλαλησαιοεκ·λαλη·σαιο
3rdεκλαλησαι[GNT], εκλαλησειεεκ·λαλη·σαι, εκ·λαλη·σειε classicalεκλαλησαιτοεκ·λαλη·σαιτο
Pl1stεκλαλησαιμενεκ·λαλη·σαιμενεκλαλησαιμεθαεκ·λαλη·σαιμεθα
2ndεκλαλησαιτεεκ·λαλη·σαιτεεκλαλησαισθεεκ·λαλη·σαισθε
3rdεκλαλησαιεν, εκλαλησαισαν, εκλαλησειαν, εκλαλησειενεκ·λαλη·σαιεν, εκ·λαλη·σαισαν alt, εκ·λαλη·σειαν classical, εκ·λαλη·σειεν classicalεκλαλησαιντοεκ·λαλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκλαλησονεκ·λαλη·σονεκλαλησαι[GNT]εκ·λαλη·σαι
3rdεκλαλησατωεκ·λαλη·σατωεκλαλησασθωεκ·λαλη·σασθω
Pl1st
2ndεκλαλησατεεκ·λαλη·σατεεκλαλησασθεεκ·λαλη·σασθε
3rdεκλαλησατωσαν, εκλαλησαντωνεκ·λαλη·σατωσαν, εκ·λαλη·σαντων classicalεκλαλησασθωσαν, εκλαλησασθωνεκ·λαλη·σασθωσαν, εκ·λαλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκλαλησαι[GNT]​εκ·λαλη·σαιεκλαλησασθαι​εκ·λαλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλαλησασαεκλαλησαςεκλαλησανεκ·λαλη·σασ·αεκ·λαλη·σα[ντ]·ςεκ·λαλη·σαν[τ]
Nom
Accεκλαλησασανεκλαλησανταεκ·λαλη·σασ·ανεκ·λαλη·σαντ·α
Datεκλαλησασῃεκλαλησαντιεκ·λαλη·σασ·ῃεκ·λαλη·σαντ·ι
Genεκλαλησασηςεκλαλησαντοςεκ·λαλη·σασ·ηςεκ·λαλη·σαντ·ος
PlVocεκλαλησασαιεκλαλησαντεςεκλαλησανταεκ·λαλη·σασ·αιεκ·λαλη·σαντ·εςεκ·λαλη·σαντ·α
Nom
Accεκλαλησασαςεκλαλησανταςεκ·λαλη·σασ·αςεκ·λαλη·σαντ·ας
Datεκλαλησασαιςεκλαλησασι, εκλαλησασινεκ·λαλη·σασ·αιςεκ·λαλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκλαλησασωνεκλαλησαντωνεκ·λαλη·σασ·ωνεκ·λαλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκλαλησαμενηεκλαλησαμενεεκ·λαλη·σαμεν·ηεκ·λαλη·σαμεν·ε
Nomεκλαλησαμενοςεκ·λαλη·σαμεν·ος
Accεκλαλησαμενηνεκλαλησαμενονεκ·λαλη·σαμεν·ηνεκ·λαλη·σαμεν·ον
Datεκλαλησαμενῃεκλαλησαμενῳεκ·λαλη·σαμεν·ῃεκ·λαλη·σαμεν·ῳ
Genεκλαλησαμενηςεκλαλησαμενουεκ·λαλη·σαμεν·ηςεκ·λαλη·σαμεν·ου
PlVocεκλαλησαμεναιεκλαλησαμενοιεκλαλησαμεναεκ·λαλη·σαμεν·αιεκ·λαλη·σαμεν·οιεκ·λαλη·σαμεν·α
Nom
Accεκλαλησαμεναςεκλαλησαμενουςεκ·λαλη·σαμεν·αςεκ·λαλη·σαμεν·ους
Datεκλαλησαμεναιςεκλαλησαμενοιςεκ·λαλη·σαμεν·αιςεκ·λαλη·σαμεν·οις
Genεκλαλησαμενωνεκλαλησαμενωνεκ·λαλη·σαμεν·ωνεκ·λαλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:51:08 EST