εκδικεω • EKDIKEW • ekdikeō

Search: εξεδικησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεδικησενἐκδικέωεκ·ε·δικη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικω[LXX]εκ·δικ(ε)·ωεκδικουμαιεκ·δικ(ε)·ομαι
2ndεκδικεις[GNT]εκ·δικ(ε)·ειςεκδικῃ, εκδικει[LXX], εκδικεισαιεκ·δικ(ε)·ῃ, εκ·δικ(ε)·ει classical, εκ·δικ(ε)·εσαι alt
3rdεκδικει[LXX]εκ·δικ(ε)·ειεκδικειται[LXX]εκ·δικ(ε)·εται
Pl1stεκδικουμενεκ·δικ(ε)·ομενεκδικουμεθαεκ·δικ(ε)·ομεθα
2ndεκδικειτε[LXX]εκ·δικ(ε)·ετεεκδικεισθεεκ·δικ(ε)·εσθε
3rdεκδικουσιν, εκδικουσιεκ·δικ(ε)·ουσι(ν)εκδικουνταιεκ·δικ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικω[LXX]εκ·δικ(ε)·ωεκδικωμαιεκ·δικ(ε)·ωμαι
2ndεκδικῃςεκ·δικ(ε)·ῃςεκδικῃεκ·δικ(ε)·ῃ
3rdεκδικῃεκ·δικ(ε)·ῃεκδικηταιεκ·δικ(ε)·ηται
Pl1stεκδικωμενεκ·δικ(ε)·ωμενεκδικωμεθαεκ·δικ(ε)·ωμεθα
2ndεκδικητεεκ·δικ(ε)·ητεεκδικησθεεκ·δικ(ε)·ησθε
3rdεκδικωσιν, εκδικωσιεκ·δικ(ε)·ωσι(ν)εκδικωνταιεκ·δικ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικοιμιεκ·δικ(ε)·οιμιεκδικοιμηνεκ·δικ(ε)·οιμην
2ndεκδικοιςεκ·δικ(ε)·οιςεκδικοιοεκ·δικ(ε)·οιο
3rdεκδικοιεκ·δικ(ε)·οιεκδικοιτοεκ·δικ(ε)·οιτο
Pl1stεκδικοιμενεκ·δικ(ε)·οιμενεκδικοιμεθαεκ·δικ(ε)·οιμεθα
2ndεκδικοιτεεκ·δικ(ε)·οιτεεκδικοισθεεκ·δικ(ε)·οισθε
3rdεκδικοιεν, εκδικοισανεκ·δικ(ε)·οιεν, εκ·δικ(ε)·οισαν altεκδικοιντοεκ·δικ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδικει[LXX]εκ·δικ(ε)·εεκδικουεκ·δικ(ε)·ου
3rdεκδικειτωεκ·δικ(ε)·ετωεκδικεισθωεκ·δικ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεκδικειτε[LXX]εκ·δικ(ε)·ετεεκδικεισθεεκ·δικ(ε)·εσθε
3rdεκδικειτωσαν, εκδικουντωνεκ·δικ(ε)·ετωσαν, εκ·δικ(ε)·οντων classicalεκδικεισθωσαν, εκδικεισθωνεκ·δικ(ε)·εσθωσαν, εκ·δικ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδικειν​εκ·δικ(ε)·ειν​εκδικεισθαι​εκ·δικ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικουσα[LXX]εκδικουνεκ·δικ(ε)·ουσ·αεκ·δικ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεκδικων[LXX]εκ·δικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκδικουσαν[LXX]εκδικουνταεκ·δικ(ε)·ουσ·ανεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεκδικουσῃεκδικουντιεκ·δικ(ε)·ουσ·ῃεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεκδικουσηςεκδικουντοςεκ·δικ(ε)·ουσ·ηςεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκδικουσαιεκδικουντες[GNT]εκδικουνταεκ·δικ(ε)·ουσ·αιεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·εςεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκδικουσαςεκδικουνταςεκ·δικ(ε)·ουσ·αςεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεκδικουσαιςεκδικουσι, εκδικουσινεκ·δικ(ε)·ουσ·αιςεκ·δικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκδικουσωνεκδικουντωνεκ·δικ(ε)·ουσ·ωνεκ·δικ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικουμενηεκδικουμενεεκ·δικ(ε)·ομεν·ηεκ·δικ(ε)·ομεν·ε
Nomεκδικουμενοςεκ·δικ(ε)·ομεν·ος
Accεκδικουμενηνεκδικουμενονεκ·δικ(ε)·ομεν·ηνεκ·δικ(ε)·ομεν·ον
Datεκδικουμενῃεκδικουμενῳεκ·δικ(ε)·ομεν·ῃεκ·δικ(ε)·ομεν·ῳ
Genεκδικουμενηςεκδικουμενουεκ·δικ(ε)·ομεν·ηςεκ·δικ(ε)·ομεν·ου
PlVocεκδικουμεναιεκδικουμενοιεκδικουμενα[LXX]εκ·δικ(ε)·ομεν·αιεκ·δικ(ε)·ομεν·οιεκ·δικ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεκδικουμεναςεκδικουμενουςεκ·δικ(ε)·ομεν·αςεκ·δικ(ε)·ομεν·ους
Datεκδικουμεναιςεκδικουμενοιςεκ·δικ(ε)·ομεν·αιςεκ·δικ(ε)·ομεν·οις
Genεκδικουμενωνεκδικουμενωνεκ·δικ(ε)·ομεν·ωνεκ·δικ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδικουνεκ·ε·δικ(ε)·ονεξεδικουμηνεκ·ε·δικ(ε)·ομην
2ndεξεδικειςεκ·ε·δικ(ε)·εςεξεδικουεκ·ε·δικ(ε)·ου
3rdεξεδικειεκ·ε·δικ(ε)·εεξεδικειτοεκ·ε·δικ(ε)·ετο
Pl1stεξεδικουμενεκ·ε·δικ(ε)·ομενεξεδικουμεθαεκ·ε·δικ(ε)·ομεθα
2ndεξεδικειτεεκ·ε·δικ(ε)·ετεεξεδικεισθεεκ·ε·δικ(ε)·εσθε
3rdεξεδικουν, εξεδικουσανεκ·ε·δικ(ε)·ον, εκ·ε·δικ(ε)·οσαν altεξεδικουντοεκ·ε·δικ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικησω[GNT][LXX]εκ·δικη·σωεκδικησομαιεκ·δικη·σομαι
2ndεκδικησεις[LXX]εκ·δικη·σειςεκδικησῃ[LXX], εκδικησει[LXX], εκδικησεσαιεκ·δικη·σῃ, εκ·δικη·σει classical, εκ·δικη·σεσαι alt
3rdεκδικησει[LXX]εκ·δικη·σειεκδικησεταιεκ·δικη·σεται
Pl1stεκδικησομενεκ·δικη·σομενεκδικησομεθαεκ·δικη·σομεθα
2ndεκδικησετεεκ·δικη·σετεεκδικησεσθεεκ·δικη·σεσθε
3rdεκδικησουσιν[LXX], εκδικησουσιεκ·δικη·σουσι(ν), εκ·δικη·σουσι(ν)εκδικησονταιεκ·δικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικησοιμιεκ·δικη·σοιμιεκδικησοιμηνεκ·δικη·σοιμην
2ndεκδικησοιςεκ·δικη·σοιςεκδικησοιοεκ·δικη·σοιο
3rdεκδικησοιεκ·δικη·σοιεκδικησοιτοεκ·δικη·σοιτο
Pl1stεκδικησοιμενεκ·δικη·σοιμενεκδικησοιμεθαεκ·δικη·σοιμεθα
2ndεκδικησοιτεεκ·δικη·σοιτεεκδικησοισθεεκ·δικη·σοισθε
3rdεκδικησοιενεκ·δικη·σοιενεκδικησοιντοεκ·δικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδικησειν[LXX]​εκ·δικη·σεινεκδικησεσθαι​εκ·δικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικησουσαεκδικησον[GNT][LXX]εκ·δικη·σουσ·αεκ·δικη·σο[υ]ν[τ]
Nomεκδικησωνεκ·δικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεκδικησουσανεκδικησονταεκ·δικη·σουσ·ανεκ·δικη·σο[υ]ντ·α
Datεκδικησουσῃεκδικησοντιεκ·δικη·σουσ·ῃεκ·δικη·σο[υ]ντ·ι
Genεκδικησουσηςεκδικησοντοςεκ·δικη·σουσ·ηςεκ·δικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεκδικησουσαιεκδικησοντεςεκδικησονταεκ·δικη·σουσ·αιεκ·δικη·σο[υ]ντ·εςεκ·δικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεκδικησουσαςεκδικησονταςεκ·δικη·σουσ·αςεκ·δικη·σο[υ]ντ·ας
Datεκδικησουσαιςεκδικησουσι, εκδικησουσιν[LXX]εκ·δικη·σουσ·αιςεκ·δικη·σου[ντ]·σι(ν), εκ·δικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεκδικησουσωνεκδικησοντωνεκ·δικη·σουσ·ωνεκ·δικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικησομενηεκδικησομενεεκ·δικη·σομεν·ηεκ·δικη·σομεν·ε
Nomεκδικησομενοςεκ·δικη·σομεν·ος
Accεκδικησομενηνεκδικησομενονεκ·δικη·σομεν·ηνεκ·δικη·σομεν·ον
Datεκδικησομενῃεκδικησομενῳεκ·δικη·σομεν·ῃεκ·δικη·σομεν·ῳ
Genεκδικησομενηςεκδικησομενουεκ·δικη·σομεν·ηςεκ·δικη·σομεν·ου
PlVocεκδικησομεναιεκδικησομενοιεκδικησομεναεκ·δικη·σομεν·αιεκ·δικη·σομεν·οιεκ·δικη·σομεν·α
Nom
Accεκδικησομεναςεκδικησομενουςεκ·δικη·σομεν·αςεκ·δικη·σομεν·ους
Datεκδικησομεναιςεκδικησομενοιςεκ·δικη·σομεν·αιςεκ·δικη·σομεν·οις
Genεκδικησομενωνεκδικησομενωνεκ·δικη·σομεν·ωνεκ·δικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδικησα[LXX]εκ·ε·δικη·σαεξεδικησαμηνεκ·ε·δικη·σαμην
2ndεξεδικησαςεκ·ε·δικη·σαςεξεδικησωεκ·ε·δικη·σω
3rdεξεδικησεν[GNT][LXX], εξεδικησεεκ·ε·δικη·σε(ν), εκ·ε·δικη·σε(ν)εξεδικησατοεκ·ε·δικη·σατο
Pl1stεξεδικησαμενεκ·ε·δικη·σαμενεξεδικησαμεθαεκ·ε·δικη·σαμεθα
2ndεξεδικησατεεκ·ε·δικη·σατεεξεδικησασθεεκ·ε·δικη·σασθε
3rdεξεδικησαν[LXX]εκ·ε·δικη·σανεξεδικησαντοεκ·ε·δικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικησω[GNT][LXX]εκ·δικη·σωεκδικησωμαιεκ·δικη·σωμαι
2ndεκδικησῃς[LXX]εκ·δικη·σῃςεκδικησῃ[LXX]εκ·δικη·σῃ
3rdεκδικησῃ[LXX]εκ·δικη·σῃεκδικησηταιεκ·δικη·σηται
Pl1stεκδικησωμενεκ·δικη·σωμενεκδικησωμεθαεκ·δικη·σωμεθα
2ndεκδικησητεεκ·δικη·σητεεκδικησησθεεκ·δικη·σησθε
3rdεκδικησωσιν, εκδικησωσιεκ·δικη·σωσι(ν)εκδικησωνταιεκ·δικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδικησαιμιεκ·δικη·σαιμιεκδικησαιμηνεκ·δικη·σαιμην
2ndεκδικησαις, εκδικησειαςεκ·δικη·σαις, εκ·δικη·σειας classicalεκδικησαιοεκ·δικη·σαιο
3rdεκδικησαι[GNT][LXX], εκδικησειεεκ·δικη·σαι, εκ·δικη·σειε classicalεκδικησαιτοεκ·δικη·σαιτο
Pl1stεκδικησαιμενεκ·δικη·σαιμενεκδικησαιμεθαεκ·δικη·σαιμεθα
2ndεκδικησαιτεεκ·δικη·σαιτεεκδικησαισθεεκ·δικη·σαισθε
3rdεκδικησαιεν, εκδικησαισαν, εκδικησειαν, εκδικησειενεκ·δικη·σαιεν, εκ·δικη·σαισαν alt, εκ·δικη·σειαν classical, εκ·δικη·σειεν classicalεκδικησαιντοεκ·δικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδικησον[GNT][LXX]εκ·δικη·σονεκδικησαι[GNT][LXX]εκ·δικη·σαι
3rdεκδικησατωεκ·δικη·σατωεκδικησασθωεκ·δικη·σασθω
Pl1st
2ndεκδικησατε[LXX]εκ·δικη·σατεεκδικησασθεεκ·δικη·σασθε
3rdεκδικησατωσαν, εκδικησαντωνεκ·δικη·σατωσαν, εκ·δικη·σαντων classicalεκδικησασθωσαν, εκδικησασθωνεκ·δικη·σασθωσαν, εκ·δικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδικησαι[GNT][LXX]​εκ·δικη·σαιεκδικησασθαι​εκ·δικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικησασαεκδικησαςεκδικησανεκ·δικη·σασ·αεκ·δικη·σα[ντ]·ςεκ·δικη·σαν[τ]
Nom
Accεκδικησασανεκδικησανταεκ·δικη·σασ·ανεκ·δικη·σαντ·α
Datεκδικησασῃεκδικησαντιεκ·δικη·σασ·ῃεκ·δικη·σαντ·ι
Genεκδικησασηςεκδικησαντοςεκ·δικη·σασ·ηςεκ·δικη·σαντ·ος
PlVocεκδικησασαιεκδικησαντεςεκδικησανταεκ·δικη·σασ·αιεκ·δικη·σαντ·εςεκ·δικη·σαντ·α
Nom
Accεκδικησασαςεκδικησανταςεκ·δικη·σασ·αςεκ·δικη·σαντ·ας
Datεκδικησασαιςεκδικησασι, εκδικησασινεκ·δικη·σασ·αιςεκ·δικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεκδικησασωνεκδικησαντωνεκ·δικη·σασ·ωνεκ·δικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικησαμενηεκδικησαμενεεκ·δικη·σαμεν·ηεκ·δικη·σαμεν·ε
Nomεκδικησαμενοςεκ·δικη·σαμεν·ος
Accεκδικησαμενηνεκδικησαμενονεκ·δικη·σαμεν·ηνεκ·δικη·σαμεν·ον
Datεκδικησαμενῃεκδικησαμενῳεκ·δικη·σαμεν·ῃεκ·δικη·σαμεν·ῳ
Genεκδικησαμενηςεκδικησαμενουεκ·δικη·σαμεν·ηςεκ·δικη·σαμεν·ου
PlVocεκδικησαμεναιεκδικησαμενοιεκδικησαμεναεκ·δικη·σαμεν·αιεκ·δικη·σαμεν·οιεκ·δικη·σαμεν·α
Nom
Accεκδικησαμεναςεκδικησαμενουςεκ·δικη·σαμεν·αςεκ·δικη·σαμεν·ους
Datεκδικησαμεναιςεκδικησαμενοιςεκ·δικη·σαμεν·αιςεκ·δικη·σαμεν·οις
Genεκδικησαμενωνεκδικησαμενωνεκ·δικη·σαμεν·ωνεκ·δικη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδικημαιεκ·δεδικη·μαι
2ndεκδεδικησαιεκ·δεδικη·σαι
3rdεκδεδικηται[LXX]εκ·δεδικη·ται
Pl1stεκδεδικημεθαεκ·δεδικη·μεθα
2ndεκδεδικησθεεκ·δεδικη·σθε
3rdεκδεδικηνταιεκ·δεδικη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδικησομαιεκ·δεδικη·σομαι
2ndεκδεδικησῃ, εκδεδικησειεκ·δεδικη·σῃ, εκ·δεδικη·σει classical
3rdεκδεδικησεταιεκ·δεδικη·σεται
Pl1stεκδεδικησομεθαεκ·δεδικη·σομεθα
2ndεκδεδικησεσθεεκ·δεδικη·σεσθε
3rdεκδεδικησονταιεκ·δεδικη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδικησοιμηνεκ·δεδικη·σοιμην
2ndεκδεδικησοιοεκ·δεδικη·σοιο
3rdεκδεδικησοιτοεκ·δεδικη·σοιτο
Pl1stεκδεδικησοιμεθαεκ·δεδικη·σοιμεθα
2ndεκδεδικησοισθεεκ·δεδικη·σοισθε
3rdεκδεδικησοιντοεκ·δεδικη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδεδικησοεκ·δεδικη·σο
3rdεκδεδικησθωεκ·δεδικη·σθω
Pl1st
2ndεκδεδικησθεεκ·δεδικη·σθε
3rdεκδεδικησθωσαν, εκδεδικησθωνεκ·δεδικη·σθωσαν, εκ·δεδικη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεδικησθαι​εκ·δεδικη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκδεδικησεσθαι​εκ·δεδικη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδεδικημενηεκδεδικημενεεκ·δεδικη·μεν·ηεκ·δεδικη·μεν·ε
Nomεκδεδικημενοςεκ·δεδικη·μεν·ος
Accεκδεδικημενηνεκδεδικημενονεκ·δεδικη·μεν·ηνεκ·δεδικη·μεν·ον
Datεκδεδικημενῃεκδεδικημενῳεκ·δεδικη·μεν·ῃεκ·δεδικη·μεν·ῳ
Genεκδεδικημενηςεκδεδικημενουεκ·δεδικη·μεν·ηςεκ·δεδικη·μεν·ου
PlVocεκδεδικημεναιεκδεδικημενοιεκδεδικημεναεκ·δεδικη·μεν·αιεκ·δεδικη·μεν·οιεκ·δεδικη·μεν·α
Nom
Accεκδεδικημεναςεκδεδικημενουςεκ·δεδικη·μεν·αςεκ·δεδικη·μεν·ους
Datεκδεδικημεναιςεκδεδικημενοιςεκ·δεδικη·μεν·αιςεκ·δεδικη·μεν·οις
Genεκδεδικημενωνεκδεδικημενωνεκ·δεδικη·μεν·ωνεκ·δεδικη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεδεδικημηνεκ·ε·δεδικη·μην
2ndεξεδεδικησοεκ·ε·δεδικη·σο
3rdεξεδεδικητοεκ·ε·δεδικη·το
Pl1stεξεδεδικημεθαεκ·ε·δεδικη·μεθα
2ndεξεδεδικησθεεκ·ε·δεδικη·σθε
3rdεξεδεδικηντοεκ·ε·δεδικη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκδεδικημηνεκ·[ε]·δεδικη·μην
2ndεκδεδικησοεκ·[ε]·δεδικη·σο
3rdεκδεδικητοεκ·[ε]·δεδικη·το
Pl1stεκδεδικημεθαεκ·[ε]·δεδικη·μεθα
2ndεκδεδικησθεεκ·[ε]·δεδικη·σθε
3rdεκδεδικηντοεκ·[ε]·δεδικη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεδικηθηνεκ·ε·δικη·θην
2ndεξεδικηθηςεκ·ε·δικη·θης
3rdεξεδικηθη[LXX]εκ·ε·δικη·θη
Pl1stεξεδικηθημενεκ·ε·δικη·θημεν
2ndεξεδικηθητεεκ·ε·δικη·θητε
3rdεξεδικηθησανεκ·ε·δικη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκδικηθησομαιεκ·δικη·θησομαι
2ndεκδικηθησῃ, εκδικηθησειεκ·δικη·θησῃ, εκ·δικη·θησει classical
3rdεκδικηθησεται[LXX]εκ·δικη·θησεται
Pl1stεκδικηθησομεθαεκ·δικη·θησομεθα
2ndεκδικηθησεσθεεκ·δικη·θησεσθε
3rdεκδικηθησονταιεκ·δικη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκδικηθωεκ·δικη·θω
2ndεκδικηθῃςεκ·δικη·θῃς
3rdεκδικηθῃεκ·δικη·θῃ
Pl1stεκδικηθωμενεκ·δικη·θωμεν
2ndεκδικηθητεεκ·δικη·θητε
3rdεκδικηθωσιν, εκδικηθωσιεκ·δικη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκδικηθειηνεκ·δικη·θειην
2ndεκδικηθειηςεκ·δικη·θειης
3rdεκδικηθειηεκ·δικη·θειη
Pl1stεκδικηθειημεν, εκδικηθειμενεκ·δικη·θειημεν, εκ·δικη·θειμεν classical
2ndεκδικηθειητε, εκδικηθειτεεκ·δικη·θειητε, εκ·δικη·θειτε classical
3rdεκδικηθειησαν, εκδικηθειενεκ·δικη·θειησαν, εκ·δικη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκδικηθησοιμηνεκ·δικη·θησοιμην
2ndεκδικηθησοιοεκ·δικη·θησοιο
3rdεκδικηθησοιτοεκ·δικη·θησοιτο
Pl1stεκδικηθησοιμεθαεκ·δικη·θησοιμεθα
2ndεκδικηθησοισθεεκ·δικη·θησοισθε
3rdεκδικηθησοιντοεκ·δικη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκδικηθητιεκ·δικη·θητι
3rdεκδικηθητω[LXX]εκ·δικη·θητω
Pl1st
2ndεκδικηθητεεκ·δικη·θητε
3rdεκδικηθητωσαν, εκδικηθεντωνεκ·δικη·θητωσαν, εκ·δικη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκδικηθηναι[LXX]​εκ·δικη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκδικηθησεσθαι​εκ·δικη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικηθεισαεκδικηθειςεκδικηθενεκ·δικη·θεισ·αεκ·δικη·θει[ντ]·ςεκ·δικη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκδικηθεισανεκδικηθενταεκ·δικη·θεισ·ανεκ·δικη·θε[ι]ντ·α
Datεκδικηθεισῃεκδικηθεντιεκ·δικη·θεισ·ῃεκ·δικη·θε[ι]ντ·ι
Genεκδικηθεισηςεκδικηθεντοςεκ·δικη·θεισ·ηςεκ·δικη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκδικηθεισαιεκδικηθεντεςεκδικηθενταεκ·δικη·θεισ·αιεκ·δικη·θε[ι]ντ·εςεκ·δικη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκδικηθεισαςεκδικηθενταςεκ·δικη·θεισ·αςεκ·δικη·θε[ι]ντ·ας
Datεκδικηθεισαιςεκδικηθεισι, εκδικηθεισινεκ·δικη·θεισ·αιςεκ·δικη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκδικηθεισωνεκδικηθεντωνεκ·δικη·θεισ·ωνεκ·δικη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκδικηθησομενηεκδικηθησομενεεκ·δικη·θησομεν·ηεκ·δικη·θησομεν·ε
Nomεκδικηθησομενοςεκ·δικη·θησομεν·ος
Accεκδικηθησομενηνεκδικηθησομενονεκ·δικη·θησομεν·ηνεκ·δικη·θησομεν·ον
Datεκδικηθησομενῃεκδικηθησομενῳεκ·δικη·θησομεν·ῃεκ·δικη·θησομεν·ῳ
Genεκδικηθησομενηςεκδικηθησομενουεκ·δικη·θησομεν·ηςεκ·δικη·θησομεν·ου
PlVocεκδικηθησομεναιεκδικηθησομενοιεκδικηθησομεναεκ·δικη·θησομεν·αιεκ·δικη·θησομεν·οιεκ·δικη·θησομεν·α
Nom
Accεκδικηθησομεναςεκδικηθησομενουςεκ·δικη·θησομεν·αςεκ·δικη·θησομεν·ους
Datεκδικηθησομεναιςεκδικηθησομενοιςεκ·δικη·θησομεν·αιςεκ·δικη·θησομεν·οις
Genεκδικηθησομενωνεκδικηθησομενωνεκ·δικη·θησομεν·ωνεκ·δικη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:29:24 EDT