εξαιρω • EXAIRW ECAIRW • exairō

Search: εξαρθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαρθησεταιἐξαίρωεξ·αρ·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαρθησεταιἐξαίρωεξ·αρ·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιρωεξ·αιρ·ωεξαιρομαιεξ·αιρ·ομαι
2ndεξαιρειςεξ·αιρ·ειςεξαιρῃ[LXX], εξαιρει[LXX], εξαιρεσαιεξ·αιρ·ῃ, εξ·αιρ·ει classical, εξ·αιρ·εσαι alt
3rdεξαιρει[LXX]εξ·αιρ·ειεξαιρεταιεξ·αιρ·εται
Pl1stεξαιρομεν[LXX]εξ·αιρ·ομενεξαιρομεθαεξ·αιρ·ομεθα
2ndεξαιρετεεξ·αιρ·ετεεξαιρεσθεεξ·αιρ·εσθε
3rdεξαιρουσιν, εξαιρουσιεξ·αιρ·ουσι(ν)εξαιρονταιεξ·αιρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιρωεξ·αιρ·ωεξαιρωμαιεξ·αιρ·ωμαι
2ndεξαιρῃςεξ·αιρ·ῃςεξαιρῃ[LXX]εξ·αιρ·ῃ
3rdεξαιρῃ[LXX]εξ·αιρ·ῃεξαιρηταιεξ·αιρ·ηται
Pl1stεξαιρωμενεξ·αιρ·ωμενεξαιρωμεθαεξ·αιρ·ωμεθα
2ndεξαιρητεεξ·αιρ·ητεεξαιρησθεεξ·αιρ·ησθε
3rdεξαιρωσιν, εξαιρωσιεξ·αιρ·ωσι(ν)εξαιρωνταιεξ·αιρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιροιμιεξ·αιρ·οιμιεξαιροιμηνεξ·αιρ·οιμην
2ndεξαιροιςεξ·αιρ·οιςεξαιροιοεξ·αιρ·οιο
3rdεξαιροιεξ·αιρ·οιεξαιροιτοεξ·αιρ·οιτο
Pl1stεξαιροιμενεξ·αιρ·οιμενεξαιροιμεθαεξ·αιρ·οιμεθα
2ndεξαιροιτεεξ·αιρ·οιτεεξαιροισθεεξ·αιρ·οισθε
3rdεξαιροιεν, εξαιροισανεξ·αιρ·οιεν, εξ·αιρ·οισαν altεξαιροιντοεξ·αιρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαιρεεξ·αιρ·εεξαιρουεξ·αιρ·ου
3rdεξαιρετωεξ·αιρ·ετωεξαιρεσθωεξ·αιρ·εσθω
Pl1st
2ndεξαιρετεεξ·αιρ·ετεεξαιρεσθεεξ·αιρ·εσθε
3rdεξαιρετωσαν, εξαιροντωνεξ·αιρ·ετωσαν, εξ·αιρ·οντων classicalεξαιρεσθωσαν, εξαιρεσθωνεξ·αιρ·εσθωσαν, εξ·αιρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαιρειν[LXX]​εξ·αιρ·εινεξαιρεσθαι[LXX]​εξ·αιρ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρουσαεξαιρον[LXX]εξ·αιρ·ουσ·αεξ·αιρ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαιρων[LXX]εξ·αιρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαιρουσαν[LXX]εξαιρονταεξ·αιρ·ουσ·ανεξ·αιρ·ο[υ]ντ·α
Datεξαιρουσῃεξαιροντιεξ·αιρ·ουσ·ῃεξ·αιρ·ο[υ]ντ·ι
Genεξαιρουσηςεξαιροντοςεξ·αιρ·ουσ·ηςεξ·αιρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαιρουσαιεξαιροντεςεξαιρονταεξ·αιρ·ουσ·αιεξ·αιρ·ο[υ]ντ·εςεξ·αιρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαιρουσαςεξαιρονταςεξ·αιρ·ουσ·αςεξ·αιρ·ο[υ]ντ·ας
Datεξαιρουσαιςεξαιρουσι, εξαιρουσινεξ·αιρ·ουσ·αιςεξ·αιρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαιρουσωνεξαιροντωνεξ·αιρ·ουσ·ωνεξ·αιρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρομενηεξαιρομενεεξ·αιρ·ομεν·ηεξ·αιρ·ομεν·ε
Nomεξαιρομενοςεξ·αιρ·ομεν·ος
Accεξαιρομενηνεξαιρομενον[LXX]εξ·αιρ·ομεν·ηνεξ·αιρ·ομεν·ον
Datεξαιρομενῃεξαιρομενῳεξ·αιρ·ομεν·ῃεξ·αιρ·ομεν·ῳ
Genεξαιρομενηςεξαιρομενουεξ·αιρ·ομεν·ηςεξ·αιρ·ομεν·ου
PlVocεξαιρομεναιεξαιρομενοιεξαιρομεναεξ·αιρ·ομεν·αιεξ·αιρ·ομεν·οιεξ·αιρ·ομεν·α
Nom
Accεξαιρομεναςεξαιρομενουςεξ·αιρ·ομεν·αςεξ·αιρ·ομεν·ους
Datεξαιρομεναιςεξαιρομενοιςεξ·αιρ·ομεν·αιςεξ·αιρ·ομεν·οις
Genεξαιρομενωνεξαιρομενωνεξ·αιρ·ομεν·ωνεξ·αιρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρονεξ·ε·αιρ·ονεξῃρομηνεξ·ε·αιρ·ομην
2ndεξῃρεςεξ·ε·αιρ·εςεξῃρουεξ·ε·αιρ·ου
3rdεξῃρεν, εξῃρεεξ·ε·αιρ·ε(ν)εξῃρετοεξ·ε·αιρ·ετο
Pl1stεξῃρομενεξ·ε·αιρ·ομενεξῃρομεθαεξ·ε·αιρ·ομεθα
2ndεξῃρετεεξ·ε·αιρ·ετεεξῃρεσθεεξ·ε·αιρ·εσθε
3rdεξῃρον, εξῃροσανεξ·ε·αιρ·ον, εξ·ε·αιρ·οσαν altεξῃροντο[LXX]εξ·ε·αιρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαρω[LXX]εξ·αρ(ε)·[σ]ωεξαρουμαιεξ·αρ(ε)·[σ]ομαι
2ndεξαρεις[LXX]εξ·αρ(ε)·[σ]ειςεξαρῃ[LXX], εξαρει[LXX], εξαρεισαιεξ·αρ(ε)·[σ]ῃ, εξ·αρ(ε)·[σ]ει classical, εξ·αρ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεξαρει[LXX]εξ·αρ(ε)·[σ]ειεξαρειταιεξ·αρ(ε)·[σ]εται
Pl1stεξαρουμεν[LXX]εξ·αρ(ε)·[σ]ομενεξαρουμεθαεξ·αρ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεξαρειτε[GNT][LXX]εξ·αρ(ε)·[σ]ετεεξαρεισθεεξ·αρ(ε)·[σ]εσθε
3rdεξαρουσιν[LXX], εξαρουσιεξ·αρ(ε)·[σ]ουσι(ν), εξ·αρ(ε)·[σ]ουσι(ν)εξαρουνταιεξ·αρ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαροιμιεξ·αρ(ε)·[σ]οιμιεξαροιμηνεξ·αρ(ε)·[σ]οιμην
2ndεξαροιςεξ·αρ(ε)·[σ]οιςεξαροιοεξ·αρ(ε)·[σ]οιο
3rdεξαροιεξ·αρ(ε)·[σ]οιεξαροιτοεξ·αρ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεξαροιμενεξ·αρ(ε)·[σ]οιμενεξαροιμεθαεξ·αρ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεξαροιτεεξ·αρ(ε)·[σ]οιτεεξαροισθεεξ·αρ(ε)·[σ]οισθε
3rdεξαροιενεξ·αρ(ε)·[σ]οιενεξαροιντοεξ·αρ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαρειν​εξ·αρ(ε)·[σ]ειν​εξαρεισθαι​εξ·αρ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρουσαεξαρουνεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεξαρωνεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαρουσανεξαρουνταεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ανεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεξαρουσῃεξαρουντιεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ῃεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεξαρουσηςεξαρουντοςεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ηςεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαρουσαιεξαρουντεςεξαρουνταεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αιεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαρουσαςεξαρουνταςεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αςεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεξαρουσαιςεξαρουσι, εξαρουσιν[LXX]εξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·αιςεξ·αρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εξ·αρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαρουσωνεξαρουντωνεξ·αρ(ε)·[σ]ουσ·ωνεξ·αρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρουμενηεξαρουμενεεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ηεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεξαρουμενοςεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεξαρουμενηνεξαρουμενονεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ηνεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεξαρουμενῃεξαρουμενῳεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ῃεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεξαρουμενηςεξαρουμενουεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ηςεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεξαρουμεναιεξαρουμενοιεξαρουμεναεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·αιεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·οιεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεξαρουμεναςεξαρουμενουςεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·αςεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεξαρουμεναιςεξαρουμενοιςεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·αιςεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεξαρουμενωνεξαρουμενωνεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ωνεξ·αρ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρα[LXX]εξ·ε·αρ·[σ]αεξηραμηνεξ·ε·αρ·[σ]αμην
2ndεξηρας[LXX]εξ·ε·αρ·[σ]αςεξηρωεξ·ε·αρ·[σ]ω
3rdεξηρεν[LXX], εξηρεεξ·ε·αρ·[σ]ε(ν), εξ·ε·αρ·[σ]ε(ν)εξηρατοεξ·ε·αρ·[σ]ατο
Pl1stεξηραμεν[LXX]εξ·ε·αρ·[σ]αμενεξηραμεθαεξ·ε·αρ·[σ]αμεθα
2ndεξηρατεεξ·ε·αρ·[σ]ατεεξηρασθεεξ·ε·αρ·[σ]ασθε
3rdεξηραν[LXX]εξ·ε·αρ·[σ]ανεξηραντοεξ·ε·αρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαρω[LXX]εξ·αρ·[σ]ωεξαρωμαιεξ·αρ·[σ]ωμαι
2ndεξαρῃςεξ·αρ·[σ]ῃςεξαρῃ[LXX]εξ·αρ·[σ]ῃ
3rdεξαρῃ[LXX]εξ·αρ·[σ]ῃεξαρηταιεξ·αρ·[σ]ηται
Pl1stεξαρωμεν[LXX]εξ·αρ·[σ]ωμενεξαρωμεθαεξ·αρ·[σ]ωμεθα
2ndεξαρητε[LXX]εξ·αρ·[σ]ητεεξαρησθεεξ·αρ·[σ]ησθε
3rdεξαρωσιν[LXX], εξαρωσιεξ·αρ·[σ]ωσι(ν), εξ·αρ·[σ]ωσι(ν)εξαρωνταιεξ·αρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαραιμιεξ·αρ·[σ]αιμιεξαραιμηνεξ·αρ·[σ]αιμην
2ndεξαραις, εξαρειαςεξ·αρ·[σ]αις, εξ·αρ·[σ]ειας classicalεξαραιοεξ·αρ·[σ]αιο
3rdεξαραι[LXX], εξαρειεεξ·αρ·[σ]αι, εξ·αρ·[σ]ειε classicalεξαραιτοεξ·αρ·[σ]αιτο
Pl1stεξαραιμενεξ·αρ·[σ]αιμενεξαραιμεθαεξ·αρ·[σ]αιμεθα
2ndεξαραιτεεξ·αρ·[σ]αιτεεξαραισθεεξ·αρ·[σ]αισθε
3rdεξαραιεν, εξαραισαν, εξαρειαν, εξαρειενεξ·αρ·[σ]αιεν, εξ·αρ·[σ]αισαν alt, εξ·αρ·[σ]ειαν classical, εξ·αρ·[σ]ειεν classicalεξαραιντοεξ·αρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαρον[LXX]εξ·αρ·[σ]ονεξαραι[LXX]εξ·αρ·[σ]αι
3rdεξαρατωεξ·αρ·[σ]ατωεξαρασθωεξ·αρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεξαρατε[GNT][LXX]εξ·αρ·[σ]ατεεξαρασθεεξ·αρ·[σ]ασθε
3rdεξαρατωσαν, εξαραντωνεξ·αρ·[σ]ατωσαν, εξ·αρ·[σ]αντων classicalεξαρασθωσαν, εξαρασθωνεξ·αρ·[σ]ασθωσαν, εξ·αρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαραι[LXX]​εξ·αρ·[σ]αιεξαρασθαι​εξ·αρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρασαεξαρας[LXX]εξαρανεξ·αρ·[σ]ασ·αεξ·αρ·[σ]α[ντ]·ςεξ·αρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεξαρασανεξαρανταεξ·αρ·[σ]ασ·ανεξ·αρ·[σ]αντ·α
Datεξαρασῃεξαραντιεξ·αρ·[σ]ασ·ῃεξ·αρ·[σ]αντ·ι
Genεξαρασηςεξαραντοςεξ·αρ·[σ]ασ·ηςεξ·αρ·[σ]αντ·ος
PlVocεξαρασαιεξαραντες[LXX]εξαρανταεξ·αρ·[σ]ασ·αιεξ·αρ·[σ]αντ·εςεξ·αρ·[σ]αντ·α
Nom
Accεξαρασαςεξαρανταςεξ·αρ·[σ]ασ·αςεξ·αρ·[σ]αντ·ας
Datεξαρασαιςεξαρασι, εξαρασινεξ·αρ·[σ]ασ·αιςεξ·αρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεξαρασωνεξαραντωνεξ·αρ·[σ]ασ·ωνεξ·αρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαραμενηεξαραμενεεξ·αρ·[σ]αμεν·ηεξ·αρ·[σ]αμεν·ε
Nomεξαραμενοςεξ·αρ·[σ]αμεν·ος
Accεξαραμενηνεξαραμενονεξ·αρ·[σ]αμεν·ηνεξ·αρ·[σ]αμεν·ον
Datεξαραμενῃεξαραμενῳεξ·αρ·[σ]αμεν·ῃεξ·αρ·[σ]αμεν·ῳ
Genεξαραμενηςεξαραμενουεξ·αρ·[σ]αμεν·ηςεξ·αρ·[σ]αμεν·ου
PlVocεξαραμεναιεξαραμενοιεξαραμεναεξ·αρ·[σ]αμεν·αιεξ·αρ·[σ]αμεν·οιεξ·αρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεξαραμεναςεξαραμενουςεξ·αρ·[σ]αμεν·αςεξ·αρ·[σ]αμεν·ους
Datεξαραμεναιςεξαραμενοιςεξ·αρ·[σ]αμεν·αιςεξ·αρ·[σ]αμεν·οις
Genεξαραμενωνεξαραμενωνεξ·αρ·[σ]αμεν·ωνεξ·αρ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρον[LXX]εξ·ε·αρ·ονεξηρομηνεξ·ε·αρ·ομην
2ndεξηρεςεξ·ε·αρ·εςεξηρουεξ·ε·αρ·ου
3rdεξηρεν[LXX], εξηρεεξ·ε·αρ·ε(ν), εξ·ε·αρ·ε(ν)εξηρετοεξ·ε·αρ·ετο
Pl1stεξηρομενεξ·ε·αρ·ομενεξηρομεθαεξ·ε·αρ·ομεθα
2ndεξηρετεεξ·ε·αρ·ετεεξηρεσθεεξ·ε·αρ·εσθε
3rdεξηρον[LXX], εξηροσανεξ·ε·αρ·ον, εξ·ε·αρ·οσαν altεξηροντοεξ·ε·αρ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαρω[LXX]εξ·αρ·ωεξαρωμαιεξ·αρ·ωμαι
2ndεξαρῃςεξ·αρ·ῃςεξαρῃ[LXX]εξ·αρ·ῃ
3rdεξαρῃ[LXX]εξ·αρ·ῃεξαρηταιεξ·αρ·ηται
Pl1stεξαρωμεν[LXX]εξ·αρ·ωμενεξαρωμεθαεξ·αρ·ωμεθα
2ndεξαρητε[LXX]εξ·αρ·ητεεξαρησθεεξ·αρ·ησθε
3rdεξαρωσιν[LXX], εξαρωσιεξ·αρ·ωσι(ν), εξ·αρ·ωσι(ν)εξαρωνταιεξ·αρ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαροιμιεξ·αρ·οιμιεξαροιμηνεξ·αρ·οιμην
2ndεξαροιςεξ·αρ·οιςεξαροιοεξ·αρ·οιο
3rdεξαροιεξ·αρ·οιεξαροιτοεξ·αρ·οιτο
Pl1stεξαροιμενεξ·αρ·οιμενεξαροιμεθαεξ·αρ·οιμεθα
2ndεξαροιτεεξ·αρ·οιτεεξαροισθεεξ·αρ·οισθε
3rdεξαροιεν, εξαροισανεξ·αρ·οιεν, εξ·αρ·οισαν altεξαροιντοεξ·αρ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαρεεξ·αρ·εεξαρουεξ·αρ·ου
3rdεξαρετωεξ·αρ·ετωεξαρεσθωεξ·αρ·εσθω
Pl1st
2ndεξαρετεεξ·αρ·ετεεξαρεσθεεξ·αρ·εσθε
3rdεξαρετωσαν, εξαροντωνεξ·αρ·ετωσαν, εξ·αρ·οντων classicalεξαρεσθωσαν, εξαρεσθωνεξ·αρ·εσθωσαν, εξ·αρ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαρειν​εξ·αρ·ειν​εξαρεσθαι​εξ·αρ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρουσαεξαρον[LXX]εξ·αρ·ουσ·αεξ·αρ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαρωνεξ·αρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαρουσανεξαρονταεξ·αρ·ουσ·ανεξ·αρ·ο[υ]ντ·α
Datεξαρουσῃεξαροντιεξ·αρ·ουσ·ῃεξ·αρ·ο[υ]ντ·ι
Genεξαρουσηςεξαροντοςεξ·αρ·ουσ·ηςεξ·αρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαρουσαιεξαροντεςεξαρονταεξ·αρ·ουσ·αιεξ·αρ·ο[υ]ντ·εςεξ·αρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαρουσαςεξαρονταςεξ·αρ·ουσ·αςεξ·αρ·ο[υ]ντ·ας
Datεξαρουσαιςεξαρουσι, εξαρουσιν[LXX]εξ·αρ·ουσ·αιςεξ·αρ·ου[ντ]·σι(ν), εξ·αρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαρουσωνεξαροντωνεξ·αρ·ουσ·ωνεξ·αρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρομενηεξαρομενεεξ·αρ·ομεν·ηεξ·αρ·ομεν·ε
Nomεξαρομενοςεξ·αρ·ομεν·ος
Accεξαρομενηνεξαρομενονεξ·αρ·ομεν·ηνεξ·αρ·ομεν·ον
Datεξαρομενῃεξαρομενῳεξ·αρ·ομεν·ῃεξ·αρ·ομεν·ῳ
Genεξαρομενηςεξαρομενουεξ·αρ·ομεν·ηςεξ·αρ·ομεν·ου
PlVocεξαρομεναιεξαρομενοιεξαρομεναεξ·αρ·ομεν·αιεξ·αρ·ομεν·οιεξ·αρ·ομεν·α
Nom
Accεξαρομεναςεξαρομενουςεξ·αρ·ομεν·αςεξ·αρ·ομεν·ους
Datεξαρομεναιςεξαρομενοιςεξ·αρ·ομεν·αιςεξ·αρ·ομεν·οις
Genεξαρομενωνεξαρομενωνεξ·αρ·ομεν·ωνεξ·αρ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρμαιεξ·ηρ·μαι
2ndεξηρσαιεξ·ηρ·σαι
3rdεξηρται[LXX]εξ·ηρ·ται
Pl1stεξηρμεθαεξ·ηρ·μεθα
2ndεξηρθεεξ·ηρ·σθε
3rdεξηραταιεξ·ηρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρσομαιεξ·ηρ·σομαι
2ndεξηρσῃ, εξηρσειεξ·ηρ·σῃ, εξ·ηρ·σει classical
3rdεξηρσεταιεξ·ηρ·σεται
Pl1stεξηρσομεθαεξ·ηρ·σομεθα
2ndεξηρσεσθεεξ·ηρ·σεσθε
3rdεξηρσονταιεξ·ηρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρσοιμηνεξ·ηρ·σοιμην
2ndεξηρσοιοεξ·ηρ·σοιο
3rdεξηρσοιτοεξ·ηρ·σοιτο
Pl1stεξηρσοιμεθαεξ·ηρ·σοιμεθα
2ndεξηρσοισθεεξ·ηρ·σοισθε
3rdεξηρσοιντοεξ·ηρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξηρσοεξ·ηρ·σο
3rdεξηρθωεξ·ηρ·σθω
Pl1st
2ndεξηρθεεξ·ηρ·σθε
3rdεξηρθωσαν, εξηρθωνεξ·ηρ·σθωσαν, εξ·ηρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηρθαι​εξ·ηρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξηρσεσθαι​εξ·ηρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξηρμενηεξηρμενεεξ·ηρ·μεν·ηεξ·ηρ·μεν·ε
Nomεξηρμενοςεξ·ηρ·μεν·ος
Accεξηρμενηνεξηρμενονεξ·ηρ·μεν·ηνεξ·ηρ·μεν·ον
Datεξηρμενῃεξηρμενῳεξ·ηρ·μεν·ῃεξ·ηρ·μεν·ῳ
Genεξηρμενηςεξηρμενουεξ·ηρ·μεν·ηςεξ·ηρ·μεν·ου
PlVocεξηρμεναιεξηρμενοιεξηρμεναεξ·ηρ·μεν·αιεξ·ηρ·μεν·οιεξ·ηρ·μεν·α
Nom
Accεξηρμεναςεξηρμενους[LXX]εξ·ηρ·μεν·αςεξ·ηρ·μεν·ους
Datεξηρμεναιςεξηρμενοιςεξ·ηρ·μεν·αιςεξ·ηρ·μεν·οις
Genεξηρμενωνεξηρμενωνεξ·ηρ·μεν·ωνεξ·ηρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηρμηνεξ·ε·ηρ·μην
2ndεξηρσοεξ·ε·ηρ·σο
3rdεξηρτοεξ·ε·ηρ·το
Pl1stεξηρμεθαεξ·ε·ηρ·μεθα
2ndεξηρθεεξ·ε·ηρ·σθε
3rdεξηρατοεξ·ε·ηρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξηρθηνεξ·ε·αρ·θην
2ndεξηρθηςεξ·ε·αρ·θης
3rdεξηρθη[LXX]εξ·ε·αρ·θη
Pl1stεξηρθημενεξ·ε·αρ·θημεν
2ndεξηρθητεεξ·ε·αρ·θητε
3rdεξηρθησαν[LXX]εξ·ε·αρ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαρθησομαιεξ·αρ·θησομαι
2ndεξαρθησῃ[LXX], εξαρθησειεξ·αρ·θησῃ, εξ·αρ·θησει classical
3rdεξαρθησεται[LXX]εξ·αρ·θησεται
Pl1stεξαρθησομεθαεξ·αρ·θησομεθα
2ndεξαρθησεσθε[LXX]εξ·αρ·θησεσθε
3rdεξαρθησονται[LXX]εξ·αρ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαρθωεξ·αρ·θω
2ndεξαρθῃς[LXX]εξ·αρ·θῃς
3rdεξαρθῃ[GNT][LXX]εξ·αρ·θῃ
Pl1stεξαρθωμενεξ·αρ·θωμεν
2ndεξαρθητεεξ·αρ·θητε
3rdεξαρθωσιν, εξαρθωσιεξ·αρ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαρθειηνεξ·αρ·θειην
2ndεξαρθειηςεξ·αρ·θειης
3rdεξαρθειηεξ·αρ·θειη
Pl1stεξαρθειημεν, εξαρθειμενεξ·αρ·θειημεν, εξ·αρ·θειμεν classical
2ndεξαρθειητε, εξαρθειτεεξ·αρ·θειητε, εξ·αρ·θειτε classical
3rdεξαρθειησαν, εξαρθειενεξ·αρ·θειησαν, εξ·αρ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαρθησοιμηνεξ·αρ·θησοιμην
2ndεξαρθησοιοεξ·αρ·θησοιο
3rdεξαρθησοιτοεξ·αρ·θησοιτο
Pl1stεξαρθησοιμεθαεξ·αρ·θησοιμεθα
2ndεξαρθησοισθεεξ·αρ·θησοισθε
3rdεξαρθησοιντοεξ·αρ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαρθητιεξ·αρ·θητι
3rdεξαρθητωεξ·αρ·θητω
Pl1st
2ndεξαρθητεεξ·αρ·θητε
3rdεξαρθητωσαν, εξαρθεντωνεξ·αρ·θητωσαν, εξ·αρ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξαρθηναι[LXX]​εξ·αρ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξαρθησεσθαι​εξ·αρ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρθεισαεξαρθειςεξαρθενεξ·αρ·θεισ·αεξ·αρ·θει[ντ]·ςεξ·αρ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξαρθεισανεξαρθενταεξ·αρ·θεισ·ανεξ·αρ·θε[ι]ντ·α
Datεξαρθεισῃεξαρθεντιεξ·αρ·θεισ·ῃεξ·αρ·θε[ι]ντ·ι
Genεξαρθεισηςεξαρθεντοςεξ·αρ·θεισ·ηςεξ·αρ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξαρθεισαιεξαρθεντεςεξαρθενταεξ·αρ·θεισ·αιεξ·αρ·θε[ι]ντ·εςεξ·αρ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξαρθεισαςεξαρθενταςεξ·αρ·θεισ·αςεξ·αρ·θε[ι]ντ·ας
Datεξαρθεισαιςεξαρθεισι, εξαρθεισινεξ·αρ·θεισ·αιςεξ·αρ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξαρθεισωνεξαρθεντωνεξ·αρ·θεισ·ωνεξ·αρ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαρθησομενηεξαρθησομενεεξ·αρ·θησομεν·ηεξ·αρ·θησομεν·ε
Nomεξαρθησομενοςεξ·αρ·θησομεν·ος
Accεξαρθησομενηνεξαρθησομενονεξ·αρ·θησομεν·ηνεξ·αρ·θησομεν·ον
Datεξαρθησομενῃεξαρθησομενῳεξ·αρ·θησομεν·ῃεξ·αρ·θησομεν·ῳ
Genεξαρθησομενηςεξαρθησομενουεξ·αρ·θησομεν·ηςεξ·αρ·θησομεν·ου
PlVocεξαρθησομεναιεξαρθησομενοιεξαρθησομεναεξ·αρ·θησομεν·αιεξ·αρ·θησομεν·οιεξ·αρ·θησομεν·α
Nom
Accεξαρθησομεναςεξαρθησομενουςεξ·αρ·θησομεν·αςεξ·αρ·θησομεν·ους
Datεξαρθησομεναιςεξαρθησομενοιςεξ·αρ·θησομεν·αιςεξ·αρ·θησομεν·οις
Genεξαρθησομενωνεξαρθησομενωνεξ·αρ·θησομεν·ωνεξ·αρ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-Aug-2020 22:27:43 EDT