εξανατελλω • EXANATELLW ECANATELLW • exanatellō

Search: εξανετειλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξανετειλενἐξανατέλλωεξανα·ε·τειλ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐξ·ανα·τέλλω (εξανα+τελλ-, εξανα+τελ(ε)·[σ]-, εξανα+τειλ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατελλωεξανα·τελλ·ωεξανατελλομαιεξανα·τελλ·ομαι
2ndεξανατελλειςεξανα·τελλ·ειςεξανατελλῃ, εξανατελλει, εξανατελλεσαιεξανα·τελλ·ῃ, εξανα·τελλ·ει classical, εξανα·τελλ·εσαι alt
3rdεξανατελλειεξανα·τελλ·ειεξανατελλεταιεξανα·τελλ·εται
Pl1stεξανατελλομενεξανα·τελλ·ομενεξανατελλομεθαεξανα·τελλ·ομεθα
2ndεξανατελλετεεξανα·τελλ·ετεεξανατελλεσθεεξανα·τελλ·εσθε
3rdεξανατελλουσιν, εξανατελλουσιεξανα·τελλ·ουσι(ν)εξανατελλονταιεξανα·τελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατελλωεξανα·τελλ·ωεξανατελλωμαιεξανα·τελλ·ωμαι
2ndεξανατελλῃςεξανα·τελλ·ῃςεξανατελλῃεξανα·τελλ·ῃ
3rdεξανατελλῃεξανα·τελλ·ῃεξανατελληταιεξανα·τελλ·ηται
Pl1stεξανατελλωμενεξανα·τελλ·ωμενεξανατελλωμεθαεξανα·τελλ·ωμεθα
2ndεξανατελλητεεξανα·τελλ·ητεεξανατελλησθεεξανα·τελλ·ησθε
3rdεξανατελλωσιν, εξανατελλωσιεξανα·τελλ·ωσι(ν)εξανατελλωνταιεξανα·τελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατελλοιμιεξανα·τελλ·οιμιεξανατελλοιμηνεξανα·τελλ·οιμην
2ndεξανατελλοιςεξανα·τελλ·οιςεξανατελλοιοεξανα·τελλ·οιο
3rdεξανατελλοιεξανα·τελλ·οιεξανατελλοιτοεξανα·τελλ·οιτο
Pl1stεξανατελλοιμενεξανα·τελλ·οιμενεξανατελλοιμεθαεξανα·τελλ·οιμεθα
2ndεξανατελλοιτεεξανα·τελλ·οιτεεξανατελλοισθεεξανα·τελλ·οισθε
3rdεξανατελλοιεν, εξανατελλοισανεξανα·τελλ·οιεν, εξανα·τελλ·οισαν altεξανατελλοιντοεξανα·τελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξανατελλεεξανα·τελλ·εεξανατελλουεξανα·τελλ·ου
3rdεξανατελλετωεξανα·τελλ·ετωεξανατελλεσθωεξανα·τελλ·εσθω
Pl1st
2ndεξανατελλετεεξανα·τελλ·ετεεξανατελλεσθεεξανα·τελλ·εσθε
3rdεξανατελλετωσαν, εξανατελλοντωνεξανα·τελλ·ετωσαν, εξανα·τελλ·οντων classicalεξανατελλεσθωσαν, εξανατελλεσθωνεξανα·τελλ·εσθωσαν, εξανα·τελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανατελλειν​εξανα·τελλ·ειν​εξανατελλεσθαι​εξανα·τελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανατελλουσαεξανατελλονεξανα·τελλ·ουσ·αεξανα·τελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξανατελλων[LXX]εξανα·τελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξανατελλουσανεξανατελλονταεξανα·τελλ·ουσ·ανεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·α
Datεξανατελλουσῃεξανατελλοντι[LXX]εξανα·τελλ·ουσ·ῃεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·ι
Genεξανατελλουσηςεξανατελλοντοςεξανα·τελλ·ουσ·ηςεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξανατελλουσαιεξανατελλοντεςεξανατελλονταεξανα·τελλ·ουσ·αιεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·εςεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξανατελλουσαςεξανατελλονταςεξανα·τελλ·ουσ·αςεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·ας
Datεξανατελλουσαιςεξανατελλουσι, εξανατελλουσινεξανα·τελλ·ουσ·αιςεξανα·τελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξανατελλουσωνεξανατελλοντωνεξανα·τελλ·ουσ·ωνεξανα·τελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανατελλομενηεξανατελλομενεεξανα·τελλ·ομεν·ηεξανα·τελλ·ομεν·ε
Nomεξανατελλομενοςεξανα·τελλ·ομεν·ος
Accεξανατελλομενηνεξανατελλομενονεξανα·τελλ·ομεν·ηνεξανα·τελλ·ομεν·ον
Datεξανατελλομενῃεξανατελλομενῳεξανα·τελλ·ομεν·ῃεξανα·τελλ·ομεν·ῳ
Genεξανατελλομενηςεξανατελλομενουεξανα·τελλ·ομεν·ηςεξανα·τελλ·ομεν·ου
PlVocεξανατελλομεναιεξανατελλομενοιεξανατελλομεναεξανα·τελλ·ομεν·αιεξανα·τελλ·ομεν·οιεξανα·τελλ·ομεν·α
Nom
Accεξανατελλομεναςεξανατελλομενουςεξανα·τελλ·ομεν·αςεξανα·τελλ·ομεν·ους
Datεξανατελλομεναιςεξανατελλομενοιςεξανα·τελλ·ομεν·αιςεξανα·τελλ·ομεν·οις
Genεξανατελλομενωνεξανατελλομενωνεξανα·τελλ·ομεν·ωνεξανα·τελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανετελλονεξανα·ε·τελλ·ονεξανετελλομηνεξανα·ε·τελλ·ομην
2ndεξανετελλεςεξανα·ε·τελλ·εςεξανετελλουεξανα·ε·τελλ·ου
3rdεξανετελλεν, εξανετελλεεξανα·ε·τελλ·ε(ν)εξανετελλετοεξανα·ε·τελλ·ετο
Pl1stεξανετελλομενεξανα·ε·τελλ·ομενεξανετελλομεθαεξανα·ε·τελλ·ομεθα
2ndεξανετελλετεεξανα·ε·τελλ·ετεεξανετελλεσθεεξανα·ε·τελλ·εσθε
3rdεξανετελλον, εξανετελλοσανεξανα·ε·τελλ·ον, εξανα·ε·τελλ·οσαν altεξανετελλοντοεξανα·ε·τελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατελω[LXX]εξανα·τελ(ε)·[σ]ωεξανατελουμαιεξανα·τελ(ε)·[σ]ομαι
2ndεξανατελειςεξανα·τελ(ε)·[σ]ειςεξανατελῃ, εξανατελει, εξανατελεισαιεξανα·τελ(ε)·[σ]ῃ, εξανα·τελ(ε)·[σ]ει classical, εξανα·τελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεξανατελειεξανα·τελ(ε)·[σ]ειεξανατελειταιεξανα·τελ(ε)·[σ]εται
Pl1stεξανατελουμενεξανα·τελ(ε)·[σ]ομενεξανατελουμεθαεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεξανατελειτεεξανα·τελ(ε)·[σ]ετεεξανατελεισθεεξανα·τελ(ε)·[σ]εσθε
3rdεξανατελουσιν, εξανατελουσιεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσι(ν)εξανατελουνταιεξανα·τελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατελοιμιεξανα·τελ(ε)·[σ]οιμιεξανατελοιμηνεξανα·τελ(ε)·[σ]οιμην
2ndεξανατελοιςεξανα·τελ(ε)·[σ]οιςεξανατελοιοεξανα·τελ(ε)·[σ]οιο
3rdεξανατελοιεξανα·τελ(ε)·[σ]οιεξανατελοιτοεξανα·τελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεξανατελοιμενεξανα·τελ(ε)·[σ]οιμενεξανατελοιμεθαεξανα·τελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεξανατελοιτεεξανα·τελ(ε)·[σ]οιτεεξανατελοισθεεξανα·τελ(ε)·[σ]οισθε
3rdεξανατελοιενεξανα·τελ(ε)·[σ]οιενεξανατελοιντοεξανα·τελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανατελειν​εξανα·τελ(ε)·[σ]ειν​εξανατελεισθαι​εξανα·τελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανατελουσαεξανατελουνεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεξανατελωνεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεξανατελουσανεξανατελουνταεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ανεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεξανατελουσῃεξανατελουντιεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ῃεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεξανατελουσηςεξανατελουντοςεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ηςεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεξανατελουσαιεξανατελουντεςεξανατελουνταεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αιεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξανατελουσαςεξανατελουνταςεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αςεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεξανατελουσαιςεξανατελουσι, εξανατελουσινεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·αιςεξανα·τελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεξανατελουσωνεξανατελουντωνεξανα·τελ(ε)·[σ]ουσ·ωνεξανα·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανατελουμενηεξανατελουμενεεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεξανατελουμενοςεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεξανατελουμενηνεξανατελουμενονεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηνεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεξανατελουμενῃεξανατελουμενῳεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ῃεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεξανατελουμενηςεξανατελουμενουεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηςεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεξανατελουμεναιεξανατελουμενοιεξανατελουμεναεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·αιεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·οιεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεξανατελουμεναςεξανατελουμενουςεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·αςεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεξανατελουμεναιςεξανατελουμενοιςεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·αιςεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεξανατελουμενωνεξανατελουμενωνεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ωνεξανα·τελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανετειλαεξανα·ε·τειλ·[σ]αεξανετειλαμηνεξανα·ε·τειλ·[σ]αμην
2ndεξανετειλαςεξανα·ε·τειλ·[σ]αςεξανετειλωεξανα·ε·τειλ·[σ]ω
3rdεξανετειλεν[GNT][LXX], εξανετειλεεξανα·ε·τειλ·[σ]ε(ν), εξανα·ε·τειλ·[σ]ε(ν)εξανετειλατοεξανα·ε·τειλ·[σ]ατο
Pl1stεξανετειλαμενεξανα·ε·τειλ·[σ]αμενεξανετειλαμεθαεξανα·ε·τειλ·[σ]αμεθα
2ndεξανετειλατεεξανα·ε·τειλ·[σ]ατεεξανετειλασθεεξανα·ε·τειλ·[σ]ασθε
3rdεξανετειλανεξανα·ε·τειλ·[σ]ανεξανετειλαντοεξανα·ε·τειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατειλωεξανα·τειλ·[σ]ωεξανατειλωμαιεξανα·τειλ·[σ]ωμαι
2ndεξανατειλῃςεξανα·τειλ·[σ]ῃςεξανατειλῃεξανα·τειλ·[σ]ῃ
3rdεξανατειλῃεξανα·τειλ·[σ]ῃεξανατειληταιεξανα·τειλ·[σ]ηται
Pl1stεξανατειλωμενεξανα·τειλ·[σ]ωμενεξανατειλωμεθαεξανα·τειλ·[σ]ωμεθα
2ndεξανατειλητεεξανα·τειλ·[σ]ητεεξανατειλησθεεξανα·τειλ·[σ]ησθε
3rdεξανατειλωσιν, εξανατειλωσιεξανα·τειλ·[σ]ωσι(ν)εξανατειλωνταιεξανα·τειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανατειλαιμιεξανα·τειλ·[σ]αιμιεξανατειλαιμηνεξανα·τειλ·[σ]αιμην
2ndεξανατειλαις, εξανατειλειαςεξανα·τειλ·[σ]αις, εξανα·τειλ·[σ]ειας classicalεξανατειλαιοεξανα·τειλ·[σ]αιο
3rdεξανατειλαι, εξανατειλειεεξανα·τειλ·[σ]αι, εξανα·τειλ·[σ]ειε classicalεξανατειλαιτοεξανα·τειλ·[σ]αιτο
Pl1stεξανατειλαιμενεξανα·τειλ·[σ]αιμενεξανατειλαιμεθαεξανα·τειλ·[σ]αιμεθα
2ndεξανατειλαιτεεξανα·τειλ·[σ]αιτεεξανατειλαισθεεξανα·τειλ·[σ]αισθε
3rdεξανατειλαιεν, εξανατειλαισαν, εξανατειλειαν, εξανατειλειενεξανα·τειλ·[σ]αιεν, εξανα·τειλ·[σ]αισαν alt, εξανα·τειλ·[σ]ειαν classical, εξανα·τειλ·[σ]ειεν classicalεξανατειλαιντοεξανα·τειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξανατειλονεξανα·τειλ·[σ]ονεξανατειλαιεξανα·τειλ·[σ]αι
3rdεξανατειλατωεξανα·τειλ·[σ]ατωεξανατειλασθωεξανα·τειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεξανατειλατεεξανα·τειλ·[σ]ατεεξανατειλασθεεξανα·τειλ·[σ]ασθε
3rdεξανατειλατωσαν, εξανατειλαντωνεξανα·τειλ·[σ]ατωσαν, εξανα·τειλ·[σ]αντων classicalεξανατειλασθωσαν, εξανατειλασθωνεξανα·τειλ·[σ]ασθωσαν, εξανα·τειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανατειλαι​εξανα·τειλ·[σ]αι​εξανατειλασθαι​εξανα·τειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανατειλασαεξανατειλαςεξανατειλανεξανα·τειλ·[σ]ασ·αεξανα·τειλ·[σ]α[ντ]·ςεξανα·τειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεξανατειλασανεξανατειλανταεξανα·τειλ·[σ]ασ·ανεξανα·τειλ·[σ]αντ·α
Datεξανατειλασῃεξανατειλαντιεξανα·τειλ·[σ]ασ·ῃεξανα·τειλ·[σ]αντ·ι
Genεξανατειλασηςεξανατειλαντοςεξανα·τειλ·[σ]ασ·ηςεξανα·τειλ·[σ]αντ·ος
PlVocεξανατειλασαιεξανατειλαντεςεξανατειλανταεξανα·τειλ·[σ]ασ·αιεξανα·τειλ·[σ]αντ·εςεξανα·τειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accεξανατειλασαςεξανατειλανταςεξανα·τειλ·[σ]ασ·αςεξανα·τειλ·[σ]αντ·ας
Datεξανατειλασαιςεξανατειλασι, εξανατειλασινεξανα·τειλ·[σ]ασ·αιςεξανα·τειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεξανατειλασωνεξανατειλαντωνεξανα·τειλ·[σ]ασ·ωνεξανα·τειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανατειλαμενηεξανατειλαμενεεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ηεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ε
Nomεξανατειλαμενοςεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ος
Accεξανατειλαμενηνεξανατειλαμενονεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ηνεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ον
Datεξανατειλαμενῃεξανατειλαμενῳεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ῃεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genεξανατειλαμενηςεξανατειλαμενουεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ηςεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocεξανατειλαμεναιεξανατειλαμενοιεξανατειλαμεναεξανα·τειλ·[σ]αμεν·αιεξανα·τειλ·[σ]αμεν·οιεξανα·τειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεξανατειλαμεναςεξανατειλαμενουςεξανα·τειλ·[σ]αμεν·αςεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ους
Datεξανατειλαμεναιςεξανατειλαμενοιςεξανα·τειλ·[σ]αμεν·αιςεξανα·τειλ·[σ]αμεν·οις
Genεξανατειλαμενωνεξανατειλαμενωνεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ωνεξανα·τειλ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:23:07 EDT